Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Viera Hodošková Vydelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ 14 63
Odborný článok v BIGECHE č. 15 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Projektovanie vyučovacej hodiny z Geografie 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Mgr. Anna Ondovová Obsluha interaktívnej tabule 12 69
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Marek Balog Obsluha interaktívnej tabule 12 65
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Ing. Danka Balogová Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 60
rozširujúce štúdium biológia 3
Multikultúrna výchova 25
Finančná gramotnosť do škôl 10
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Anna Baranová Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9 50
Využitie IKT v edukačnom procese 0
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Ing. Iveta Bednárová Finančná gramotnosť do škôl 10 53
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Obsluha interaktívnej tabule 0
Využitie elektronickej prezentácie v EP 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Lukáš Čebra Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 60
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Digitalizácia učebných materiálov 3
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 11
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Bc.Eva Gumanová Multikultúrna výchova 25 37
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Anna Hliboká Čurliková Finančná gramotnosť do škôl 10 60
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Profesijné kompetencie vedúcich PK, MZ 31
Digitalizácia učebných materiálov 13
Mgr. Margita Holingová Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 60
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 26
Mgr. Katarína Hrehová Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6 73
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ 15
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 5
Ing. Stanislav Jurko Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9 67
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Využitie IKT v edukačnom procese 11
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Bc.Gabriela Jurková Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13 64
Využitie IKT v edukačnom procese 11
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 12
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Mgr. Jana Kaľavská Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Eva Luterančíková Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 62
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí – anglický jazyk 13
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Využitie IKT v edukačnom procese 11
Obsluha interaktívnej tabule 12
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Mgr. Anna Makáňová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 124
Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky - pedagogika psychosociálne narušených 60
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Efektívna integrácia v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 13
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Elena Malatová Meteorológia a klimatológia vo vyučovaní prírodovedných predmetov 10 64
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Obsluha interaktívnej tabule 12
RNDr. Martina Mihalčinová Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Pavol Minár Vyučovanie informatickej výchovy 41 71
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Ján Molitoris Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6 64
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Finančná gramotnosť do škôl 10
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Vydelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ 14
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Monika Molitorisová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1.st. ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st. ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 169
Mgr. Anna Nemcová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 60
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tvorivé aktivity 1
Multikultúrna výchova 25
Mgr. Anna Pohlodová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 60
Využitie elektronickej prezentácie v EP 1
Práca v školskej knižnici 8
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie elektronickej prezentácie v EP 3
Obsluha interaktívnej tabule 12
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Mgr. Anna Rišková Obsluha interaktívnej tabule 12 60
Tvorivé aktivity 2
Kompetenčný profil vedúceho metodického združenia 39
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Mgr. Ondrej Sabo Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 62
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Jana Sabová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 63
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Využitie elektronickej prezentácie v EP 7
Mgr. Martin Štofan Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 64
Obsluha interaktívnej tabule 12
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Adriana Václavková Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 30
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Dáša Vargová Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7 210
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Viera Vrlíková Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6 62
Vyučovanie informatickej výchovy 41
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15


© aScAgenda 2018.0.1074 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.11.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria