Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Viera Hodošková Projektovanie vyučovacej hodiny z Geografie 10 120
Geografia, rigorózna skúška 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Finančná gramotnosť do škôl 10
Odborný článok v BIGECHE č. 15 7
Vydelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ 14
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Mgr. Anna Ondovová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 26 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Marek Balog Lyžiarsky inštruktorský kurz 10 70
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Digitalizácia učebných materiálov 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Ing. Danka Balogová Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 60
Multikultúrna výchova 25
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
rozširujúce štúdium biológia 3
Mgr. Anna Baranová Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9 50
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Využitie IKT v edukačnom procese 0
Ing. Iveta Bednárová Obsluha interaktívnej tabule 0 48
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 1
Finančná gramotnosť do škôl 10
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Využitie elektronickej prezentácie v EP 7
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Lukáš Čebra Finančná gramotnosť do škôl 10 90
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 11
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 4
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Digitalizácia učebných materiálov 3
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Mgr. Adela Čebrová Digitalizácia učebných materiálov 15 90
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 5
Moderné prezentačné progrmy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov - inštruktorov lyžovania 10
Bc.Eva Gumanová Multikultúrna výchova 25 30
Obsluha interaktívnej tabule 5
Mgr. Anna Hliboká Čurliková Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 90
Profesijné kompetencie vedúcich PK, MZ 31
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Digitalizácia učebných materiálov 13
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Profesijné kompetencie vedúcich PK, MZ 4
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Margita Holingová Obsluha interaktívnej tabule 12 60
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 26
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Mgr. Katarína Hrehová Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 15 135
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 5
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ 2
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ 13
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 30
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 5
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Digitalizácia učebných materiálov 15
CLIL pre učiteľov druhého stupňa 12
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Anna Ivaničová Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 60
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 19
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Ing. Stanislav Jurko Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Využitie IKT v edukačnom procese 4
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Bc.Gabriela Jurková Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10 60
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9
Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 12
Využitie IKT v edukačnom procese 7
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Mgr. Slávka Jurková Integrácia nástrojov platformy Office 365 doráce učiteľa 15 30
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Jana Kaľavská Štátna jazyková skúška 29 60
Aplikácia aktivizačných metód vo vyučovacom procese 25
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Mgr. Eva Luterančíková Využitie IKT v edukačnom procese 9 60
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí – anglický jazyk 13
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Mgr. Anna Makáňová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 6 60
Efektívna integrácia v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 13
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Elena Malatová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 5 60
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Meteorológia a klimatológia vo vyučovaní prírodovedných predmetov 6
Obsluha interaktívnej tabule 12
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 30
RNDr. Martina Mihalčinová Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Pavol Minár Vyučovanie informatickej výchovy 41 60
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 4
Mgr. Ján Molitoris Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 14 93
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Vydelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ 14
Digitalizácia učebných materiálov 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Mgr. Monika Molitorisová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1.st. ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st. ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 60 60
Mgr. Anna Nemcová Obsluha interaktívnej tabule 7 60
Multikultúrna výchova 25
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Tvorivé aktivity 1
Obsluha interaktívnej tabule 5
Mgr. Jarmila Pantlikášová Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15 30
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Jana Peterová Integrácia nástrojov platformy Office 365 doráce učiteľa 15 30
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Anna Pohlodová Využitie elektronickej prezentácie v EP 3 60
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Využitie elektronickej prezentácie v EP 1
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Práca v školskej knižnici 8
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Mgr. Anna Rišková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 60
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Tvorivé aktivity 2
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Kompetenčný profil vedúceho metodického združenia 9
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Ondrej Sabo Lyžiarsky inštruktorský kurz 10 60
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 13
Mgr. Jana Sabová Využitie elektronickej prezentácie v EP 7 60
Finančná gramotnosť do škôl 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 3
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. František Šoganič Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 8 30
Využitie IT a interaktívnej tabule vo výcovno-vzdelávacovm procese 22
Mgr. Martin Štofan Finančná gramotnosť do škôl 4 60
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 11
Obsluha interaktívnej tabule 12
Finančná gramotnosť do škôl 6
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Otília Tomašková Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15 30
Pedagogický asistent v inkluzívnej škole a jeho práca so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít. 15
Mgr. Eva Tomčíková Digitalizácia učebných materiálov 15 30
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Mgr. Adriana Václavková Digitalizácia učebných materiálov 4 90
Integrácia nástrojov platformy Office 365 doráce učiteľa 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Dáša Vargová Obsluha interaktívnej tabule 12 60
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 30
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 4
Mgr. Lucia Velčková špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo sociálne zvenýchodneného prostredia 6 30
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému s dôrazo na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
RNDr. Natália Verčimáková Informatika 60 60
Mgr. Viera Vrlíková Vyučovanie informatickej výchovy 41 71
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 1
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15


© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria