Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Viera Hodošková Odborný článok v BIGECHE č. 15 7 60
Finančná gramotnosť do škôl 10
Projektovanie vyučovacej hodiny z Geografie 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Vydelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ 14
Mgr. Anna Ondovová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 60
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 26
Mgr. Marek Balog Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 65
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Obsluha interaktívnej tabule 12
Digitalizácia učebných materiálov 15
Ing. Danka Balogová Multikultúrna výchova 25 60
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
rozširujúce štúdium biológia 3
Finančná gramotnosť do škôl 10
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Anna Baranová Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9 50
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Využitie IKT v edukačnom procese 0
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Ing. Iveta Bednárová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 53
Využitie elektronickej prezentácie v EP 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Obsluha interaktívnej tabule 0
Mgr. Lukáš Čebra Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8 60
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Digitalizácia učebných materiálov 3
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 11
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Bc.Eva Gumanová Obsluha interaktívnej tabule 12 37
Multikultúrna výchova 25
Mgr. Anna Hliboká Čurliková Finančná gramotnosť do škôl 10 60
Digitalizácia učebných materiálov 13
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Profesijné kompetencie vedúcich PK, MZ 31
Mgr. Margita Holingová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 60
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 26
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Katarína Hrehová Digitalizácia učebných materiálov 13 30
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ 2
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Ing. Stanislav Jurko Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10 60
Využitie IKT v edukačnom procese 4
Obsluha interaktívnej tabule 12
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Bc.Gabriela Jurková Využitie IKT v edukačnom procese 11 64
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 12
Mgr. Jana Kaľavská Štátna jazyková skúška 29 60
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Aplikácia aktivizačných metód vo vyučovacom procese 25
Mgr. Eva Luterančíková Obsluha interaktívnej tabule 12 60
Využitie IKT v edukačnom procese 9
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí – anglický jazyk 13
Mgr. Anna Makáňová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 60
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Efektívna integrácia v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 13
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 6
Mgr. Elena Malatová Obsluha interaktívnej tabule 12 60
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 5
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 30
Meteorológia a klimatológia vo vyučovaní prírodovedných predmetov 6
RNDr. Martina Mihalčinová Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Pavol Minár Vyučovanie informatickej výchovy 41 60
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 4
Mgr. Ján Molitoris Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6 60
Digitalizácia učebných materiálov 15
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Msšlienkové mapy vo vyučovacom procese 14
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Monika Molitorisová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1.st. ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st. ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 60 60
Mgr. Anna Nemcová Obsluha interaktívnej tabule 7 60
Tvorivé aktivity 1
Multikultúrna výchova 25
Obsluha interaktívnej tabule 5
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Anna Pohlodová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 60
Využitie elektronickej prezentácie v EP 3
Využitie elektronickej prezentácie v EP 1
Práca v školskej knižnici 8
Obsluha interaktívnej tabule 12
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Lenka Pohlodová Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí – anglický jazyk 13 31
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Mgr. Anna Rišková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 60
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Kompetenčný profil vedúceho metodického združenia 9
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tvorivé aktivity 2
Mgr. Ondrej Sabo Lyžiarsky inštruktorský kurz 10 62
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Mgr. Jana Sabová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 60
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 3
Využitie elektronickej prezentácie v EP 7
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Martin Štofan Obsluha interaktívnej tabule 12 60
Finančná gramotnosť do škôl 6
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 11
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Finančná gramotnosť do škôl 4
Otília Tomašková Pedagogický asistent v inkluzívnej škole a jeho práca so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít. 15 30
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Mgr. Adriana Václavková Finančná gramotnosť do škôl 10 30
Digitalizácia učebných materiálov 4
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Dáša Vargová Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7 60
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 30
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 4
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Lucia Velčková Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému s dôrazo na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 30
špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo sociálne zvenýchodneného prostredia 6
RNDr. Natália Verčimáková Informatika 60 60
Mgr. Viera Vrlíková Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6 30
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 1
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15


© aScAgenda 2018.0.1087 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.03.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria