Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Viera Hodošková Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 120
Geografia, rigorózna skúška 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Projektovanie vyučovacej hodiny z Geografie 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Vydelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ 14
Odborný článok v BIGECHE č. 15 7
Mgr. Anna Ondovová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 26 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Marek Balog Digitalizácia učebných materiálov 10 70
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Ing. Danka Balogová Multikultúrna výchova 25 60
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
rozširujúce štúdium biológia 3
Ing. Iveta Bednárová Finančná gramotnosť do škôl 10 48
Obsluha interaktívnej tabule 0
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 1
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie elektronickej prezentácie v EP 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Lukáš Čebra Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 11 90
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Digitalizácia učebných materiálov 3
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 4
Finančná gramotnosť do škôl 10
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Mgr. Adela Čebrová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 90
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 5
Moderné prezentačné progrmy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov - inštruktorov lyžovania 10
Digitalizácia učebných materiálov 15
Bc.Eva Gumanová Multikultúrna výchova 25 30
Obsluha interaktívnej tabule 5
Mgr. Anna Hliboká Čurliková Digitalizácia učebných materiálov 13 90
Finančná gramotnosť do škôl 10
Profesijné kompetencie vedúcich PK, MZ 4
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Profesijné kompetencie vedúcich PK, MZ 31
Mgr. Margita Holingová Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 26
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Katarína Hrehová Digitalizácia učebných materiálov 15 135
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 5
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 30
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ 2
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ 13
CLIL pre učiteľov druhého stupňa 12
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 5
Mgr. Anna Ivaničová Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7 60
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 19
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ing. Stanislav Jurko Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 60
Využitie IKT v edukačnom procese 4
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Bc.Gabriela Jurková Využitie IKT v edukačnom procese 7 60
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 12
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Mgr. Slávka Jurková Digitalizácia učebných materiálov 15 30
Integrácia nástrojov platformy Office 365 doráce učiteľa 15
Mgr. Jana Kaľavská Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6 60
Štátna jazyková skúška 29
Aplikácia aktivizačných metód vo vyučovacom procese 25
Mgr. Slavomíra Kožlejová Inovačné vzdelávanie výchovávateľov školských výchvno-vzdelávacích zariadení 21 30
Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 9
Mgr. Eva Luterančíková Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí – anglický jazyk 13
Využitie IKT v edukačnom procese 9
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Mgr. Anna Makáňová Efektívna integrácia v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 13 60
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 6
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Elena Malatová Meteorológia a klimatológia vo vyučovaní prírodovedných predmetov 6 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 30
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 5
RNDr. Martina Mihalčinová Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Pavol Minár Vyučovanie informatickej výchovy 41 60
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 4
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Ján Molitoris Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7 93
Obsluha interaktívnej tabule 12
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Vydelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ 14
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 14
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Monika Molitorisová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1.st. ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st. ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 60 60
Mgr. Anna Nemcová Obsluha interaktívnej tabule 7 60
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Multikultúrna výchova 25
Obsluha interaktívnej tabule 5
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Tvorivé aktivity 1
Mgr. Jarmila Pantlikášová Digitalizácia učebných materiálov 15 30
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Mgr. Jana Peterová Digitalizácia učebných materiálov 15 30
Integrácia nástrojov platformy Office 365 doráce učiteľa 15
Mgr. Anna Pohlodová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 60
Využitie elektronickej prezentácie v EP 3
Obsluha interaktívnej tabule 12
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Práca v školskej knižnici 8
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie elektronickej prezentácie v EP 1
Mgr. Anna Rišková Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tvorivé aktivity 2
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Kompetenčný profil vedúceho metodického združenia 9
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Ondrej Sabo Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 13 60
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Mgr. Jana Sabová Finančná gramotnosť do škôl 10 60
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 3
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Využitie elektronickej prezentácie v EP 7
Mgr. František Šoganič Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 7 60
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 8
Využitie IT a interaktívnej tabule vo výcovno-vzdelávacovm procese 22
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Mgr. Martin Štofan Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 11 60
Finančná gramotnosť do škôl 6
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Obsluha interaktívnej tabule 12
Finančná gramotnosť do škôl 4
Otília Tomašková Pedagogický asistent v inkluzívnej škole a jeho práca so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít. 15 30
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Mgr. Eva Tomčíková Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15 30
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Adriana Václavková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 90
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Integrácia nástrojov platformy Office 365 doráce učiteľa 15
Digitalizácia učebných materiálov 4
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Daša Vargová Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 60
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 30
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 4
Mgr. Lucia Velčková Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému s dôrazo na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 30
špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo sociálne zvenýchodneného prostredia 6
RNDr. Natália Verčimáková Informatika 60 60
Mgr. Viera Vrlíková Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6 71
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Vyučovanie informatickej výchovy 41
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 1


© aScAgenda 2019.0.1133 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria