Novinky

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Viera Hodošková Odborný článok v BIGECHE č. 15 7 120
Finančná gramotnosť do škôl 10
Projektovanie vyučovacej hodiny z Geografie 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Geografia, rigorózna skúška 60
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Vydelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ 14
Mgr. Anna Ondovová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 26 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Marek Balog Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6 70
Obsluha interaktívnej tabule 12
Digitalizácia učebných materiálov 10
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Ing. Danka Balogová Multikultúrna výchova 25 60
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
rozširujúce štúdium biológia 3
Ing. Iveta Bednárová Finančná gramotnosť do škôl 10 48
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Obsluha interaktívnej tabule 0
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Využitie elektronickej prezentácie v EP 7
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 1
Mgr. Lukáš Čebra Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 90
Finančná gramotnosť do škôl 10
Digitalizácia učebných materiálov 3
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 11
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 4
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Adela Čebrová Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov - inštruktorov lyžovania 10 90
Moderné prezentačné progrmy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 5
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Bc.Eva Gumanová Multikultúrna výchova 25 30
Obsluha interaktívnej tabule 5
Mgr. Anna Hliboká Čurliková Finančná gramotnosť do škôl 10 90
Digitalizácia učebných materiálov 13
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Profesijné kompetencie vedúcich PK, MZ 31
Obsluha interaktívnej tabule 12
Profesijné kompetencie vedúcich PK, MZ 4
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Mgr. Margita Holingová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 60
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 26
Mgr. Katarína Hrehová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 135
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 5
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ 2
Digitalizácia učebných materiálov 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 30
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 15
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 5
CLIL pre učiteľov druhého stupňa 12
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ 13
Mgr. Anna Ivaničová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 19 60
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Ing. Stanislav Jurko Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9 60
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9
Obsluha interaktívnej tabule 12
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Využitie IKT v edukačnom procese 4
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Bc.Gabriela Jurková Využitie IKT v edukačnom procese 7 60
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 12
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Mgr. Slávka Jurková Digitalizácia učebných materiálov 15 30
Integrácia nástrojov platformy Office 365 doráce učiteľa 15
Mgr. Jana Kaľavská Štátna jazyková skúška 29 60
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Aplikácia aktivizačných metód vo vyučovacom procese 25
Mgr. Slavomíra Kožlejová Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 9 30
Inovačné vzdelávanie výchovávateľov školských výchvno-vzdelávacích zariadení 21
Mgr. Eva Luterančíková Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Využitie IKT v edukačnom procese 9
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí – anglický jazyk 13
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Mgr. Anna Makáňová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 60
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 6
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Efektívna integrácia v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 13
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Mgr. Elena Malatová Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 60
Meteorológia a klimatológia vo vyučovaní prírodovedných predmetov 6
Obsluha interaktívnej tabule 12
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 30
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 5
RNDr. Martina Mihalčinová Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Pavol Minár Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 4 60
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Vyučovanie informatickej výchovy 41
Mgr. Ján Molitoris Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 14 93
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Finančná gramotnosť do škôl 10
Digitalizácia učebných materiálov 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Vydelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ 14
Mgr. Monika Molitorisová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1.st. ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st. ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 60 60
Mgr. Anna Nemcová Tvorivé aktivity 1 60
Multikultúrna výchova 25
Obsluha interaktívnej tabule 5
Obsluha interaktívnej tabule 7
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Jarmila Pantlikášová Digitalizácia učebných materiálov 15 30
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Mgr. Jana Peterová Digitalizácia učebných materiálov 15 30
Integrácia nástrojov platformy Office 365 doráce učiteľa 15
Mgr. Anna Pohlodová Práca v školskej knižnici 8 60
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie elektronickej prezentácie v EP 1
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Využitie elektronickej prezentácie v EP 3
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Lenka Pohlodová Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15 30
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Anna Rišková Tvorivé aktivity 2 60
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Kompetenčný profil vedúceho metodického združenia 9
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Ondrej Sabo Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 13 60
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Mgr. Jana Sabová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 60
Využitie elektronickej prezentácie v EP 7
Finančná gramotnosť do škôl 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 3
Mgr. František Šoganič Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 60
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 7
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 8
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Využitie IT a interaktívnej tabule vo výcovno-vzdelávacovm procese 22
Mgr. Martin Štofan Finančná gramotnosť do škôl 6 60
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Finančná gramotnosť do škôl 4
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 11
Otília Tomašková Pedagogický asistent v inkluzívnej škole a jeho práca so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít. 15 30
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Mgr. Eva Tomčíková Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15 30
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Adriana Václavková Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 90
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Integrácia nástrojov platformy Office 365 doráce učiteľa 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Digitalizácia učebných materiálov 4
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Daša Vargová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 4 60
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 30
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Lucia Velčková špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo sociálne zvenýchodneného prostredia 6 30
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému s dôrazo na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
RNDr. Natália Verčimáková Informatika 60 60
Mgr. Viera Vrlíková Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6 71
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 1
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Vyučovanie informatickej výchovy 41
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15


© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria