Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Viera Hodošková Vydelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ 14 123
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Geografia, rigorózna skúška 60
Projektovanie vyučovacej hodiny z Geografie 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Odborný článok v BIGECHE č. 15 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Anna Ondovová Obsluha interaktívnej tabule 12 69
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Marek Balog Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15 48
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Ing. Danka Balogová Finančná gramotnosť do škôl 10 57
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Multikultúrna výchova 25
Ing. Iveta Bednárová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 53
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Využitie elektronickej prezentácie v EP 7
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Mgr. Lukáš Čebra Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 4 60
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Bc.Eva Gumanová Obsluha interaktívnej tabule 12 37
Multikultúrna výchova 25
Mgr. Anna Hliboká Čurliková Obsluha interaktívnej tabule 12 61
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Profesijné kompetencie vedúcich PK, MZ 35
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Mgr. Margita Holingová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 203
Obsluha interaktívnej tabule 12
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Mgr. Katarína Hrehová Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 15 30
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Ing. Stanislav Jurko Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9 67
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Využitie IKT v edukačnom procese 11
Bc.Gabriela Jurková Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 12 64
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Využitie IKT v edukačnom procese 11
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9
Mgr. Jana Kaľavská Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Alžbeta Kozubaľová Výchovný poradca 35 62
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Eva Luterančíková Využitie IKT v edukačnom procese 11 62
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí – anglický jazyk 13
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Anna Makáňová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 124
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky - pedagogika psychosociálne narušených 60
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Efektívna integrácia v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 13
Mgr. Elena Malatová Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 64
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Meteorológia a klimatológia vo vyučovaní prírodovedných predmetov 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
RNDr. Martina Mihalčinová Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Pavol Minár Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 71
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Vyučovanie informatickej výchovy 41
Mgr. Ján Molitoris Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15 64
Obsluha interaktívnej tabule 12
Vydelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ 14
Finančná gramotnosť do škôl 10
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Mgr. Monika Molitorisová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1.st. ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st. ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 169
Mgr. Anna Nemcová Multikultúrna výchova 25 60
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Tvorivé aktivity 1
Mgr. Anna Pohlodová Využitie elektronickej prezentácie v EP 3 60
Práca v školskej knižnici 8
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie elektronickej prezentácie v EP 1
Obsluha interaktívnej tabule 12
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Mgr. Anna Rišková Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 60
Kompetenčný profil vedúceho metodického združenia 39
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tvorivé aktivity 2
Mgr. Ondrej Sabo Lyžiarsky inštruktorský kurz 10 62
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Anna Sabová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 210
Obsluha interaktívnej tabule 12
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Mgr. Jana Sabová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 63
Využitie elektronickej prezentácie v EP 7
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Martin Štofan Obsluha interaktívnej tabule 12 64
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Mgr. Adriana Václavková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 30
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Dáša Vargová Obsluha interaktívnej tabule 12 210
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Mgr. Viera Vrlíková Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6 62
Vyučovanie informatickej výchovy 41
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15


© aScAgenda 2017.0.1054 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.07.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341
  • 057/4452340

Fotogaléria