Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Viera Hodošková Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 120
Vydelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ 14
Geografia, rigorózna skúška 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Projektovanie vyučovacej hodiny z Geografie 10
Odborný článok v BIGECHE č. 15 7
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Anna Ondovová Obsluha interaktívnej tabule 12 60
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 26
Mgr. Marek Balog Lyžiarsky inštruktorský kurz 10 75
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Digitalizácia učebných materiálov 15
Ing. Danka Balogová rozširujúce štúdium biológia 3 60
Finančná gramotnosť do škôl 10
Multikultúrna výchova 25
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Mgr. Anna Baranová Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9 50
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Využitie IKT v edukačnom procese 0
Ing. Iveta Bednárová Finančná gramotnosť do škôl 10 53
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie elektronickej prezentácie v EP 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Obsluha interaktívnej tabule 0
Mgr. Lukáš Čebra Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 11 90
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Digitalizácia učebných materiálov 3
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 4
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Adela Čebrová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 60
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Bc.Eva Gumanová Obsluha interaktívnej tabule 12 37
Multikultúrna výchova 25
Mgr. Anna Hliboká Čurliková Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7 90
Digitalizácia učebných materiálov 13
Profesijné kompetencie vedúcich PK, MZ 31
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Profesijné kompetencie vedúcich PK, MZ 4
Mgr. Margita Holingová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 60
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 26
Mgr. Katarína Hrehová Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 15 135
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 30
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
CLIL pre učiteľov druhého stupňa 12
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 5
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ 13
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 5
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ 2
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Anna Ivaničová Obsluha interaktívnej tabule 12 210
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Ing. Stanislav Jurko Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9 60
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Využitie IKT v edukačnom procese 4
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Bc.Gabriela Jurková Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10 64
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Využitie IKT v edukačnom procese 11
Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 12
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9
Mgr. Slávka Jurková Integrácia nástrojov platformy Office 365 doráce učiteľa 15 30
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Jana Kaľavská Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6 60
Aplikácia aktivizačných metód vo vyučovacom procese 25
Štátna jazyková skúška 29
Mgr. Eva Luterančíková Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí – anglický jazyk 13
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Využitie IKT v edukačnom procese 9
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Mgr. Anna Makáňová Efektívna integrácia v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 13 60
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 6
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Elena Malatová Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 60
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 30
Meteorológia a klimatológia vo vyučovaní prírodovedných predmetov 6
Obsluha interaktívnej tabule 12
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 5
RNDr. Martina Mihalčinová Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Pavol Minár Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 4 60
Vyučovanie informatickej výchovy 41
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Ján Molitoris Digitalizácia učebných materiálov 15 93
Obsluha interaktívnej tabule 12
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 14
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Vydelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ 14
Mgr. Monika Molitorisová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1.st. ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st. ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 60 60
Mgr. Anna Nemcová Multikultúrna výchova 25 60
Tvorivé aktivity 1
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Obsluha interaktívnej tabule 7
Obsluha interaktívnej tabule 5
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Mgr. Jarmila Pantlikášová Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15 30
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Jana Peterová Digitalizácia učebných materiálov 15 30
Integrácia nástrojov platformy Office 365 doráce učiteľa 15
Mgr. Anna Pohlodová Obsluha interaktívnej tabule 12 60
Práca v školskej knižnici 8
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Využitie elektronickej prezentácie v EP 3
Využitie elektronickej prezentácie v EP 1
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Anna Rišková Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 60
Kompetenčný profil vedúceho metodického združenia 9
Tvorivé aktivity 2
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Ondrej Sabo Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 62
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Mgr. Jana Sabová Finančná gramotnosť do škôl 10 60
Využitie elektronickej prezentácie v EP 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 3
Mgr. František Šoganič Využitie IT a interaktívnej tabule vo výcovno-vzdelávacovm procese 22 30
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 8
Mgr. Martin Štofan Finančná gramotnosť do škôl 4 60
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 11
Obsluha interaktívnej tabule 12
Finančná gramotnosť do škôl 6
Otília Tomašková Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15 30
Pedagogický asistent v inkluzívnej škole a jeho práca so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít. 15
Mgr. Eva Tomčíková Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15 30
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Adriana Václavková Integrácia nástrojov platformy Office 365 doráce učiteľa 15 90
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 4
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Mgr. Dáša Vargová Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7 60
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 30
Obsluha interaktívnej tabule 12
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 4
Mgr. Lucia Velčková špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo sociálne zvenýchodneného prostredia 6 30
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému s dôrazo na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
RNDr. Natália Verčimáková Informatika 60 60
Mgr. Viera Vrlíková Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6 71
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 1
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Vyučovanie informatickej výchovy 41


© aScAgenda 2018.0.1110 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria