Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Štúrova 341,Hanušovce nad Topľou
Adresa školyŠtúrova 341
Telefón057/4452340
E-mailzshanusovce@stonline.sk
WWW stránkazshanusovce.edupage.org
ZriaďovateľMesto Hanušovce nad Topľou

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobil
RiaditeľMgr. Miroslav Petrov 0911 445 235
ZRŠMgr. Anna Ondovová 0911 158 841
ZRŠPaedDr. Viera Hodošková 0911 256 331
Vedúca šk. jedálneMária Hláčová057 488 26 30 
Vedúca šk. klubuBc. Gabriela Jurková  

Rada školy

 Titl.,meno, priezvisko
predsedaMgr. Anna Hliboká Čurlikováučiteľ
pedagogickí zamestnanciMgr. Daša Vargováučiteľ
ostatní zamestnanciMária Hláčovávedúca ŠJ
zástupcovia rodičovĽubomír Baranrodič
 Iveta Kovaľčíkovárodič
 Jana Magovárodič
 Mgr. Ľuboš Sopoligarodič
zástupcovia zriaďovateľaMVDr. Ján Čurlíkposlanec MsZ
 Mgr. Ján Hanzoposlanec MsZ
 RNDr. Hedviga Rusinkováposlanec MsZ
 Martin Tkáčposlanec MsZ

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
PK slovenský jazyk a literatúraMgr. Hliboká Čurliková AnnaSJL
PK cudzie jazykyRNDr.Mihalčinová MartinaANJ, NEJ, RUJ
PK dejepisMgr. Kozubaľová AlžbetaDEJ, OBN, ETV, NAV , GEO, RAZ
PK matematikaRNDr. Verčimáková NatáliaMAT, INF
PK prírodopisIng. Balogová DanaCHEM, FYZ, BIO
PK hudobná výchovaMgr. Václavková AdrianaHUV, VYV, VYU
PK technická výchovaMgr.Jurko StanislavTCHV, TECH
PK telesná výchovaMgr. Čebra LukášTEV, TSV
MZ 1-4.ročníkMgr. Rišková Anna 
MZ ŠKDBc. Jurková Gabriela
Výchovný poradcaMgr. Štofan Martin
Špeciálny pedagógMgr. Makáňová Anna
Koordinátor informatizácieMgr. Molitoris Ján 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 556 - stav k 15.9.2016

Počet tried: 25

Podrobnejšie informácie: Stav žiakov na konci školského roka k 31.8.2017 bol 551

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33323333225
počet žiakov596058417174726554556
z toho ŠVVP 3425388235
z toho v ŠKD30281913     90

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016:70/28 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: 59 / 24 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 12/ 4 dievčata

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov02/00/04/212/654/3375/41

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročBiling.gym.Gym 4.ročSOŠ-4SOŠ-3SOŠ-2InéSpolu
prihlásení1/04/18/636/217/412/74/272/41
prijatí1/04/18/636/217/412/74/272/41

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJANJ1ANJ2BIODEJFYZGEOHUVCHEMMATNEJ 1NEJ 2PVPRIPRV
I.A       1 1,7  1 1,8
I.B         1,89    1,78
I.C         1,45    1,5
II.A         2    1,86
II.B         1,9    1,9
II.C         2,33    2,28
III.A1,63        2,05   1,89 
III.B1,74        2,21   2,16 
III.C2        2,26   1,95 
IV.A1,86        2,38   1,86 
IV.B1,85        2,45   2 
V.A 2,41 2,361,91 2,59  2,68     
V.B 2,3 2,542 2,88  3,29     
V.C 1,78 2,261,91 2,74  2,65     
VI.A 2,15 2,72,192,262,48  2,78     
VI.B 2,13 2,922,382,422,83  2,79     
VI.C 2,5 2,752,542,753  2,96     
VII.A 2,24 2,682,483,042,76 2,562,84 2,6   
VII.B 2,58 2,632,672,832,63 2,422,96 2,54   
VII.C 2,3 2,612,432,872,78 2,432,87 2,43   
VIII.A 2,95 3,183,143,323,05 33,64 2,38   
VIII.B 1,85 2,252,12,32 2,052,6 1,73   
VIII.C 2,36 2,682,412,642,45 2,53,09 1,85   
IX.A 1,961,332,071,862,361,89 2,042,6822,14   
IX.B 2,7122,351,962,622,08 2,583,152,332,33   

TriedaRUJ2SJLSprTSVVLAVYV
I.A 1,711 1
I.B 2,111,06   
I.C 1,551   
II.A 2,11   
II.B 2,051   
II.C 2,331,11   
III.A 21 2,05 
III.B 2,321,05 2,16 
III.C 2,371,05 2,42 
IV.A 2,571 2,05 
IV.B 2,351 2,15 
V.A 2,771,14   
V.B 3,131,33   
V.C 2,871   
VI.A 2,931   
VI.B 2,961,13   
VI.C 3,131,29   
VII.A 2,921,2   
VII.B 2,711,21   
VII.C 2,571   
VIII.A3,333,411,5   
VIII.B2,442,51,1   
VIII.C22,861   
IX.A1,272,461   
IX.B2,43,121   

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A202000
I.B181620
I.C201910
II.A222011
II.B202000
II.C181710
III.A191900
III.B201901
III.C191810
IV.A202100
IV.B202000
V.A232111
V.B242310
V.C232300
VI.A272610
VI.B242400
VI.C242400
VII.A252320
VII.B242310
VII.C232300
VIII.A221660
VIII.B201910
VIII.C222110
IX.A282710
IX.B262600

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A20156978,45156978,4500,00
I.B18157387,39149683,11774,28
I.C20177488,70177488,7000,00
II.A22159475,90159475,9000,00
II.B20151875,90151875,9000,00
II.C18148482,44138376,831015,61
III.A192055108,162055108,1600,00
III.B202219116,792190115,26291,53
III.C19153182,04148879,76432,28
IV.A202308109,902308109,9000,00
IV.B20133966,95133966,9500,00
V.A232995136,142323105,5967230,55
V.B243534147,252697112,3883734,88
V.C232523109,702402104,431215,26
VI.A273819141,443819141,4400,00
VI.B243173132,212865119,3830812,83
VI.C243013125,542840118,331737,21
VII.A253054122,162740109,6031412,56
VII.B243579149,133388141,171917,96
VII.C232690116,962623114,04672,91
VIII.A224812218,734365198,4144720,32
VIII.B202305115,252249112,45562,80
VIII.C222821128,232821128,2300,00
IX.A284008143,143982142,21260,93
IX.B263560136,923560136,9200,00

Výsledky externých meraní

Výsledky previerok konaných vedením školy:

Hospitačná činnosť na 1.stupni v šk. roku 2016/17 vyplývala z celoškolského hospitačného plánu, zameraná na plnenie obsahu školského vzdelávacieho programu, diferenciácie vo vyučovaní, sledovanie motivácie v jednotlivých fázach hodiny a jej vplyvu na aktivitu žiakov, na kontrolu triednej dokumentácie, sledovanie integrácie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia do bežného vzdelávacieho procesu v 2. a 3. ročníku.

Na vyučovacích hodinách vládla príjemná atmosféra, nechýbala pochvala, povzbudenie žiaka, vyučujúce využívali poznatky z IKT, pracovali so žiakmi na projektoch.

Najväčším problémom v triedach je práca so žiakmi z marginalizovaných skupín. Práca asistentov učiteľa pomohla hlavne v prvom ročníku pri odstránení rečovej bariéry, ale v budúcnosti je potrebné zamerať sa viac aj na osvetu v týchto rodinách.

Výsledky previerok na 1.stupni v školskom roku 2016/2017:

Vstupný test SJL - 4. ročník:

IV.A - úspešnosť:72,37 %

IV.B - úspešnosť: 61,9%

Vstupná previerka z matematiky - 4. ročník:

IV.A - úspešnosť:72,37 %

IV.B - úspešnosť: 86,31 %

Polročná previerka MAT - 4. ročník:

IV.A - úspešnosť: 74,42 %

IV.B - úspešnosť: 86,86 %

Polročná previerka SJL - 4. ročník:

IV.A - úspešnosť: 71,5%

IV.B - úspešnosť :68,0%

Výstupná previerka MAT - 4. ročník:

IV.A - úspešnosť: 63,66%

IV.B - úspešnosť: 52,94%

Výstupná previerka SJL - 4. ročník:

IV.A - úspešnosť: 68,25%

IV.B - úspešnosť: 69,8%

TESTOVANIE 5

SJL - úspešnosť:45,2% - v rámci SR:63,1%

MAT - úspešnosť:59,5% - v rámci SR: 62,3%

Vnútroškolská kontrola bola na 2. stupni uskutočňovaná formou hospitácií zameraných hlavne na finančnú a čitateľskú gramotnosť, pravidelnou kontrolou triednej dokumentácie, kontrolu plnenia prijatých opatrení. Ďalej to bola účasť na zasadnutiach metodických orgánov, kontrola výchovnej činnosti, kontrola práce prevádzkových pracovníkov aj činnosti práce školského klubu detí.

Vedomostná úroveň žiakov 8 a 9. ročníka bola zisťovaná aj písomnými previerkami KOMPARO zo SJL , MAT, Prírodovedy a spoločensko-vedných predmetov.

Komparo

MAT - úspešnosť:57,8%

SJL - úspešnosť: 61,3%

Vstupná previerka z matematiky - 5. ročník:

V.A - úspešnosť: 49,10 %

V.B - úspešnosť: 44,28 %

V.C - úspešnosť: 57,98 %

Výstupná previerka z matematiky 5. ročník

V.A - úspešnosť: 56,44%

V.B - úspešnosť: 53,20%

V.C - úspešnoať:54,22%

Čitateľská gramotnosť

V.A - úspešnosť: 48,9%

V.B - úspešnosť: 43,0%

V.C - úspešnosť: 46,2%

Testovanie: PRIGR- T2 -9.ročník

Úspešnosť školy: 47,7%

Priemerná úspešnosť v rámci SR: 44,1%

Písomná previerka z matematiky

IX.A - úspešnosť: 66,40%

IX.B - úspešnosť: 53,84%

TESTOVANIE 9

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Úsp. v rámci SR
SJL5459,6%61,2%
MAT5445,2%59,6%

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku33323333225
Šport. príprava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
ISCED IIIII      
ISCED II    IIIIIIIIII 

Rozširujúce hodiny

ISCED I

Vzdelávacia

Vyučovací predmet

 

           Ročník

    oblasť

 

1.

2.

3.

4.

 

Slovenský jazyk

8

6

6

6

Jazyk a komunikácia

a literatúra

1

2

2

1

Anglický jazyk

 

 

3

3

Matematika

Matematika

4

4

3

3

a práca s informáciami

 

1

 

1

1

 

Informatická výchova

 

1

1

1

Informatika

 

 

 

 

 

Prvouka

 

 

 

 

 

Prírodoveda

 

1

1

1

Človek a príroda

 

1

1

1

1

Fyzika

 

 

 

 

 

Chémia

 

 

 

 

 

Biológia

 

 

 

 

 

Vlastiveda

 

1

1

1

 

 

 

 

 

1

Človek a spoločnosť

Dejepis

 

 

 

 

Geografia

 

 

 

 

 

Občianska náuka

 

 

 

 

Človek a hodnoty

Etická/ Nábož. vých.

1

1

1

1

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

 

 

 

1

Technika

 

 

 

 

Umenie a kultúrna

Hudobná výchova

1

1

1

1

 

Výtvarná výchova

1

1

1

1

 

1

1

 

 

Zdravie a pohyb

Telesná a šport. vých.

2

2

2

2

 

1

1

1

1

 

základ

 

 

 

 

 

 

17

18

20

21

 

voliteľné hodiny

5

5

5

5

 

spolu

 

 

 

 

 

 

22

23

25

26

 

ISCED II

nová reforma

Vzdelávacia

Predmet

Počet hodín

Počet hodín

5.

6.

7.

8.

9.

Počet hodín

oblasť

 

ŠVP v 5. roč.

ŠVP v 6. roč.

ŠkVP

ŠkVP

ŠkVP

ŠkVP

ŠkVP

ŠkVP

Jazyk a

SJL

5

5

5

5

5

5

5

25

komunikácia

1.cudzí jaz.

3

3

4

4

4

4

4

20

 

2. cudzí jaz.

 

 

0

0

1

1

1

3

Človek a

Fyzika

 

2

0

2

1,5

2

2

7,5

príroda

Chémia

 

 

0

0

1

2

2

5

 

Biológia

2

1

2

1

2

1

2

8

Človek a

Dejepis

1

1

1

2

1

2

2

8

spoločnosť

Geografia

2

1

2

1

1

2

2

8

 

OBN/OBV

 

1

 

1

1

0

1

3

 

RAZ

 

 

1

1

1

1

1

5

Človek a

ETV/NAV

1

1

1

1

1

1

0

4

hodnoty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika

MAT

4

4

4

5

5

4

5

23

a práca s

INF

1

1

1

1

0,5

0

1

3,5

informáciami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a

SVP

 

 

0

0

0

1

0

1

 

Technika

1

1

1

1

1

1

0

4

svet práce

TCHV

 

 

0

0

0

0

0

0

Umenie a

VYV

1

1

2

1

1

0

0

4

kultúra

HUV

1

1

1

1

1

0

0

3

 

VYU

 

 

0

0

0

1

0

1

Zdravie a

TSV

2

2

2

2

2

2

2

10

pohyb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinná časť

 

24

25

27

29

30

30

30

146

Voliteľné hodiny

 

3

4

 

SPOLU

27

29

 

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka3590
Bežných tried2249721
Špeciálnych tried000
Pre nadaných000
Spolu2555621

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP41164116
DPP1   
Znížený úväzok1   
ZPS4 4 
Na dohodu71  

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov03737
vychovávateľov033
asistentov učiteľa022
    
spolu04242

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
V.AINF1
VII.B,CINF2
V.A,B,CTSV4
VI.A,B,CTSV4
VII.A,BTSV2
VIII.A,B,CTSV4
IX.A,BTSV2

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška00
2.kvalifikačná skúška23
adaptačné vzdelávanie20
špecializačné inovačné štúdium00
špecializačné kvalifikačné01
aktualizačné 80
doplňujúce pedagogické00
vysokoškolské pedagogické00
vysokoškolské nepedagogické00

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže

Meno žiaka

Trieda

Pripravoval / a

Cena poroty  -Celoslovenská výtvarná súťaž Nadácia Televízie JOJ

Antolíková Miroslava

VII. C

Mgr. Václavková Adriana

2. miesto RK Giraltovský hudák

Janočková Juliana Mária

II. A

Mgr Sabová Anna

3. miesto Technická súťaž mládeže

Borovička Adam

VIII. C

Ing. Jurko Stanislav

2. miesto OK Technickej olympiády

Keresteš Patrik

IX. B

Ing. Jurko Stanislav

Borovička Adam

VIII. C

2. miesto OK Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu

Čollák Ján

VIII. B

Bc. Tomková Ľubica

 1. miesto  OK Olympiády v nemeckom  jazyku

Rovašová Kristína

VII. B

Mgr. Štofan Martin

 3. miesto  OK Olympiády v nemeckom  jazyku

Borovička Adam

VIII. C

 3. miesto OK Geografickej olympiády

Eštvaníková Zuzana

V. C

PaedDr. Hodošková Viera

 1. miesto OK Geografickej olympiády

Hliboká Nina Anna

VII. A

Mgr. Hrehová Katarína

3. miesto OK Dejepisnej olympiády

Drap Damián

IX. A

Mgr. Kozubaľová Alžbeta

Liptáková Katarína

VIII. B

 2. miesto OK Pytagoriády

Šepeľák Martin

V.B

Ing. Jurko Stanislav

Kočiš Kristián

VIII. A

Mgr. Sabová Jana

 3 miesto OK vo Vybíjanej žiačok ZŠ

Andrijková Petra

VI.B

Mgr. Sabo Ondrej

Blanáriková Marianna

VII.B

Blanáriková Adela

VII. B

Čabalová Kristína

VI.A

Frajtková Adriana

VII. B

Jurková Tatiana

VI. B

Jurková Veronika

VII. C

Marcinková Dominika

VII. A

Myšíková Sára

VI. B

Pasternáková Adriána

VII. C

Pivovarníková Barbora

VII. B

Vargovičová Ema Anna

VI. C

 2. miesto  OK Hviezdoslavov Kubín

Eštvaníková Zuzana

V. C

Mgr. Makáňová Anna

 3. miesto  OK Hviezdoslavov Kubín

Balogová Barbora

IX. A

Mgr. Hliboká Čurlíková Anna

1.  miesto PK Biblickej olympiády

Pasternáková Adriana

VII. C

THDr. Iľko Miroslav PhD

Andrejová Natália

VII. C

Sabo Martin

VII. A

3. miesto OK   vo Florbale žiakov

Beňo Adam

IX.B

Mgr. Čebra Lukáš

Čabala Matúš

IX. B

Ďurica Rastislav

IX. A

Kachman Adam

IX. A

Lacko Marek

VIII. C

Leško Jozef

IX. A

Mitaľ Erik

IX. A

Pivovarnik Gabriel

IX. B

Rovaš Adam

IX. A

Sabo Martin

VII. A

Velčko Ján

VII. A

1 .miesto KK v Minifutbale  žiakov ZŠ                1. miesto OK v Minifutbale žiakov ZŠ

Glodová Melánia

IV. B

Mgr. Minár Pavol

Havrila Ján

IV. B

Kostelník Jakub

II. A

Maga Matiáš

II. A

Maga  Maximilián

IV. B

Pavelica Matej

IV. B

Pohlod Tomáš

IV. B

Sabová Sabína

III. B

Prevužnák Sebastián

IV.B

Pohlodová Sarah

II. A

Socha Martin

IV. B

1. miesto OK  v Ľahkej atletike - vrh guľou

Caban Šimon

IX. B

Mgr. Čebra Lukáš

2. miesto OK  v Ľahkej atletike - hod krik. loptičkou

Andreková Jarmila

IX. A

Mgr. Štofan Martin

2. miesto OK  v Ľahkej atletike - skok do diaľky

Kundrátová Katarína

VIII.C

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola aj počas tohto šk. roka vydávala časopis Hanušáčik.

Dňa 9. mája 2017 sa uskutočnil 44. ročník Memoriálu Ľ. Kukorelliho. Zúčastnilo sa ho okolo 320 súťažiacich z nášho okolia.

Lyžiarsky výcvikový kurz sa uskutočnil v dvoch termínoch: 15.1.2017 - 20.1.2017 - Ždiar strednica a 12.3.2017 - 17.3.2017 - Tatranská Lomnica. Obidvoch kurzov sa zúčastnilo 81 žiakov II. stupňa.

41 žiakov 3. a 4. ročníka sa zúčastnilo Školy v prírode v Tatranskej Lomnici v čase od 24.4.2017 do 28.4.2017.

Plavecký výcvik pre žiakov 5. ročníka sa uskutočnil v termíne od 21.11.2016 do 2.12.2016.Absolvovalo ho 34 žiakov,

z toho traja žiaci neukončili kurz pre chorobu.

Žiaci prvého stupňa sa zúčastnili v jeseni exkurzie na Duklu a do Svidníka. V škole sa počas fašiangov uskutočnil aj Prvý ples žiakov základnej školy.

Na konci školského roka v júni boli všetci žiaci, ktorí reprezentovali školu v rôznych súťažiach ( obsadili 1. - 3. miesto) odmenení vedením mesta vecnými cenami.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

A) Dlhodobé: škola je každoročne zapojená do environmentálnych projektov na separáciu odpadu, zber starých batérií, operačný program Vzdelávanie - projekt RAZ

a projektu " Zdravá škola".

C) V školskom roku 2016/2017 boli školou vypracované projekty: Inklúzia, inovácia a humanizácia školy kreatívnym spôsobom.

Cez operačný program ERASMUS+ s dotáciou 15 865 € sa 5 pedagogickí pracovníci zúčastnili dvoj týždňového pobytu vo Veľkej Británii.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 9.2.2017

Druh inšpekcie: Zistenie úrovne dosiahnutých kompetencií v oblasti čitateľskej gramotnosti - testovanie žiakov 9. ročník základnej školy

Hodnotenie úrovne dosiahnutých výsledkov žiakov

Žiaci školy dosiahli v teste v úlohách na vyhľadávanie explicitných informácií percentuálnu úspešnosť 83,33%.

V úlohách na vyhľadávanie implicitných informácií 68,94% a v úlohách na integráciu myšlienok 47,73%.

Závery:

Žiaci testovanej triedy 9. ročníka dosiahli v porovnaní s priemerom SR horšie výsledky v častiach zameraných na vyhľadávanie explicitných (škola - 83,3%, kraj - 83,9%) a implicitných informácií( škola - 68,94%, kraj - 71,21%) a lepšie výsledky v časti integrácia myšlienok( škola - 47,73%, kraj - 43,97%).

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

1. V budove ZŠ Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou bolo 25 tried. Znížili sa stavy žiakov v triedach a pri vyučovaní jazykov, informatiky, telesnej , výchovy, technickej výchovy a fyziky, sa trieda delí na skupiny. Počas prázdnin bola urobená rekonštrukcia schodov pri telocvični.

2. Stav učebníc je pomerne dobrý, chýbali reedície učebníc náboženskej výchovy a Nemecký jazyk pre druhý stupeň.. Vybavenosť učebnými pomôckami a didaktickou technikou je dobrá. Neustále sa vymieňa výpočtová technika.

Počas prázdnin bola vymenená podlaha v zborovni a kancelárií.

3. Areál školy aj školský pozemok sú v dobrom stave. V júni sme začali s odstraňovaním starého asfaltu na školskom dvore. 1 800 metrov štvorcových nového asfaltu firma STRABAG položila dňa 9.9.2017

4. Škola prenajíma dve triedy s chodbou Základnej umeleckej škole.

5. Súčasťou školy je aj školská knižnica, ktorá vlastní 4 550 kníh, z toho je 2 456 odborných a 1998 titulov krásnej literatúry. V roku 2016/17 bolo 548 výpožičiek.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

(za rok 2016)

Základná škola: 895 509 €

Dopravné žiakov:

I. (9 - 12. 2016) : 4 734

II. (1 - 6.2017) : 14 670 €

Učebné pomôcky:

I. polrok: 1 328 €

II. polrok: 1 932,87 €

Originálne kompetencie:

ŠKD: 44 252 €

ŠJ: 66 531 €

kapitálové výdavky: 7 000,- €

Vzdelávacie poukazy:

I.( 9 _ 12.2016): 6 110 € osobné náklady:5 205 prev. nákl. a uč. pomôcky: 300 €

II.( 1.- 6.2017): 9 542 € osobné náklady: 3 007 € prev. nákl. a uč. pomôcky: 2 459 €

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Výchovno-vyučovacie ciele stanovené plánom práce boli v školskom roku 2016/17 splnené. V školskom roku 2016/17 bolo pre 556 žiakov zriadených 25 tried. V 1.-4. ročníku 11 tried, z toho v 5.-9. ročníku 14 tried. Z 216 žiakovi na 1. stupni neprospeli 6 žiaci a 2 neboli hodnotení z dôvodu štúdia v zahraničí. Na 2 .stupni z 355 žiakov neprospelo 29 žiakov, 1 žiak nebol hodnotený z dôvodu štúdia v zahraničí.

V správaní žiakov sa vyskytli priestupky proti školskému poriadku, najčastejšie záškoláctvo, čo bol hlavný dôvod zníženia známok zo správania. Z tohto dôvodu bolo zo strany školy na ÚPSVaR odoslaných 50 upozornení, na OcÚ 43, Školský úrad 14, rodičom 160 upozornení na porušovanie školského zákona. Celkovo žiaci vymeškali 64 346 vyučovacích hodín, priemerne na jedného žiaka 116,78 vyuč. hodín. Z toho neospravedlnených bolo 3 462 t.j. priemerne 6,2 vyučovacích hodín na jedného žiaka. Zníženú známku zo správania na I. stupni mali 4 žiaci, na II. stupni 20 žiakov.Zhoršil sa záujem žiakov 9. ročníka o prípravu na testovanie 9 a prijímacie skúšky do stredných škôl. Dôvod - nízky počet končiacich žiakov, veľa voľných miest v SOŠ, riaditelia SOŠ nezohľadňujú pri prijímaní žiakov výsledky testovania 9.

Starostlivosť o talentovaných žiakov sa prejavila úspechom v súťažiach a olympiádach.

Ciele projektu „Zdravá škola“ boli realizované činnosťou turistických, športových, environmentálnych a prírodovedných krúžkov.

Environmentálna výchova vychádzala z koncepcie environmentálnej výchovy. Úlohy boli rozpracované v plánoch PK a MZ a časovo-tematických plánoch. Veľa žiakov bolo zapojených do športových krúžkov, kde si upevňovali fyzickú zdatnosť. Dobre pracovali metodické orgány školy.

Kladne možno hodnotiť spoluprácu s Radou školy, Rodičovským združením, CPPPaP, MPC Prešov, ale aj kultúrnymi inštitúciami v meste, hlavne s Mestskou knižnicou a Mestským úradom v Hanušovciach nad Topľou.

Vďaka asistentom učiteľa sa postupne zlepšuje aj spolupráca s rodičmi žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.

Väčšiu pozornosť je treba venovať zvýšenej starostlivosti o jazykovú kultúru aj správanie žiakov nielen v škole, ale aj na verejnosti.

V nasledujúcom školskom roku je potrebné v prvom rade urobiť rekonštrukciu soc. zariadení v telocvični (šatne, umyvárne, sprchy). V exteriéri na školskom dvore (vzadu) opraviť asfalt aj chodníky, ktoré sú po prestavbe zdevastované.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
Cestovatelia21Mgr. Viera Vrlíková
Cykloturisti15Mgr. Martin Štofan
Florbal 2. stupeň23Mgr. Lukáš Čebra
Florbalový krúžok 1. stupeň24Mgr. Marek Balog
Futbal 2. stupeň24Mgr. Lukáš Čebra
Futbalový krúžok pre 1. stupeň24Mgr. Pavol Minár
Hravá angličtina16Mgr. Anna Baranová
Hravé učenie14Mgr. Anna Rišková
Jazykový krúžok24Mgr. Anna Pohlodová
Karate17Ing. Ján Pivovarnik
Klub mladých priateľov poľovníctva8Mgr. Ján Molitoris
Krúžok SLJ20Mgr. Anna Hliboká Čurliková
Krúžok voľnočasových aktivít21Mgr. Margita Holingová
Loptové hry23Mgr. Ondrej Sabo
Matematika hrou22Mgr. Jana Sabová
Matematika netradične24RNDr. Natália Verčimáková
Počítačový krúžok 118Mgr. Anna Ivaničová
Počítačový krúžok 215Mgr. Anna Ivaničová
Pohybové hry19Mgr. Martin Štofan
Potulky Šarišom24RNDr. Martina Mihalčinová
Potulky za kultúrou24Mgr. Adriana Václavková
S angličtinou za poznaním13Mgr. Jana Kaľavská
Spevácko - tanečný krúžok 1. stupeň16Bc. Eva Gumanová
Spevácko - tanečný krúžok 2. stupeň13Bc. Eva Gumanová
Strelecký krúžok7Zdeno Lukáč
Všetkovedko19Mgr. Monika Molitorisová

Záver

Vypracoval: Mgr. Miroslav Petrov

V Hanušovciach nad Topľou, 3. októbra 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 16. 10. 2017

Vyjadrenie rady školy

Správa prerokovaná Radou školy pri ZŠ Hanušovce nad Topľou dňa: 23.10.2017

Schválenie zriaďovateľom školy

Správa prerokovaná a schválená Mestským zastupiteľstvom pri MsÚ Hanušovce nad Topľou dňa: 26.10.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria