Novinky

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Štúrova 341,Hanušovce nad Topľou
Adresa školyŠtúrova 341
Telefón057/4452340
E-mailzshanusovce@zshanusovce.sk
WWW stránkazshanusovce.edupage.org
ZriaďovateľMesto Hanušovce nad Topľou

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobil
RiaditeľMgr. Miroslav Petrov 0911 445 235
ZRŠMgr. Anna Ondovová 0911 158 841
ZRŠPaedDr. Viera Hodošková 0911 256 331
Vedúca šk. jedálneMária Hláčová057 488 26 30 
Vedúca šk. klubuBc. Gabriela Jurková  

Rada školy

 Titl.,meno, priezvisko
predsedaMgr. Anna Hliboká Čurlikováučiteľ
pedagogickí zamestnanciMgr. Daša Vargováučiteľ
ostatní zamestnanciMária Hláčovávedúca ŠJ
zástupcovia rodičovĽubomír Baranrodič
 Iveta Kovaľčíkovárodič
 Jana Magovárodič
 Mgr. Ľuboš Sopoligarodič
zástupcovia zriaďovateľaMVDr. Ján Čurlík, PhDposlanec MsZ
 Mgr. Ján Hanzoposlanec MsZ
 RNDr. Hedviga Rusinkováposlanec MsZ
 Martin Tkáčposlanec MsZ

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
PK slovenský jazyk a literatúraMgr. Hliboká Čurliková AnnaSJL
PK cudzie jazykyRNDr.Mihalčinová MartinaANJ, NEJ, RUJ
PK dejepisMgr.Hrehová KatarínaDEJ, OBN, ETV, NAV , GEO, RAZ
PK matematikaRNDr. Verčimáková NatáliaMAT, INF
PK prírodopisIng. Balogová DanaCHEM, FYZ, BIO
PK hudobná výchovaMgr. Václavková AdrianaHUV, VYV, VYU
PK technická výchovaIng. Jurko StanislavTCHV, TECH
PK telesná výchovaMgr. Čebra LukášTEV, TSV
MZ 1-4.ročníkMgr. Rišková Anna 
MZ ŠKDBc. Jurková Gabriela
Výchovný poradcaMgr. Štofan Martin
Špeciálny pedagógMgr. Makáňová Anna
Koordinátor informatizácieMgr. Molitoris Ján 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 574 - stav k 15.9.2017

Počet tried: 27

Podrobnejšie informácie: Stav žiakov na konci školského roka k 31.8.2018 bol 570, z toho 13 žiakov 0. ročník

Ročník:0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried133333333227
počet žiakov13585761576369756949570
z toho ŠVVP001231541320
z toho v ŠKD028262591    89

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 64/30 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: 57 / 23 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 1/ 0 dievčata

Počet žiakov nultého ročníka: 13/8

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Ukončenie školskej dochádzky k 30.6.2018

5. ročník: 1/1 žiakov

6. ročník : 2/1 žiakov

7. ročník: 0/0 žiakov

8.ročník: 6/4 žiakov

9. ročník : 49/24 žiakov

 Gym 8.ročBiling.gym.Gym 4.ročSOŠ(5)SOŠ (4)SOŠ(3)SOŠ(2)InéSpolu
prihlásení0/03/15/34/231/167/26/52/158/30
prijatí0/03/15/34/231/167/26/52/158/30
ost. ZŠ        5/4

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJFYZGEOCHEMMATNEJPRIPRVRUJSJLSprVLA
0. ročník      1,69    1,541 
I.A      2,26  2,11 2,321 
I.B      1,85  1,75 1,851 
I.C      2,11  2,11 2,161 
II.A      1,85  2,1 1,91 
II.B      1,71  1,94 2,121,12 
II.C      1,89  1,42 1,681 
III.A2,14     2,29 1,9  2,5211,9
III.B1,67     2,35 2,2  2,4512,4
III.C2,16     2,58 2,26  2,631,212
IV.A1,94     2,17 2,06  2,0612,11
IV.B1,95     2,47 2,26  2,371,112,26
IV.C1,84     2,37 2,16  2,471,052,21
V.A1,952,271,86 2,32 2,5    2,591,09 
V.B2,332,522,05 2,43 2,62    2,811,14 
V.C2,452,452,15 2,55 2,5    2,851 
VI.A2,682,912,592,552,73 2,82    3,231 
VI.B2,763,142,733,142,95 3,68    3,51,23 
VI.C2,422,792,462,582,71 3,04    2,921 
VII.A2,322,482,42,82,682,162,922,2   2,841,08 
VII.B2,582,633,252,9232,6332,75   3,251,17 
VII.C2,882,883,122,963,192,653,152,65   3,121,15 
VIII.A2,212,212,292,422,462,422,672   2,751 
VIII.B2,322,592,362,642,642,643,182,32   2,681,05 
VIII.C2,222,652,042,612,652,482,912,39   2,741,26 
IX.A2,632,172,542,462,752,292,751,81  1,882,751,08 
IX.B2,081,922,122,22,562,162,642,19  2,222,521 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
0. ročník131300
I.A191630
I.B201820
I.C191720
II.A201910
II.B171610
II.C191810
III.A222200
III.B202000
III.C191810
IV.A181800
IV.B202000
IV.C191900
V.A222110
V.B212010
V.C202000
VI.A232120
VI.B221930
VI.C242400
VII.A252500
VII.B242310
VII.C262420
VIII.A242310
VIII.B222020
VIII.C232030
IX.A242400
IX.B252500

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
0. ročník132310177,692011154,6929923,00
I.A19185397,53184797,2160,32
I.B20151975,95151975,9500,00
I.C192167116,612110113,44573,17
II.A20197298,60196898,4040,20
II.B171921113,001840108,24814,76
II.C192152113,262138112,53140,74
III.A22166779,38166779,3800,00
III.B202109105,452109105,4500,00
III.C19173391,21161585,001186,21
IV.A182269126,062260125,5690,50
IV.B202681141,112639138,89422,21
IV.C19186398,05185197,42120,63
V.A222752125,092472112,3628012,73
V.B213693175,863160150,4853325,38
V.C202412120,602330116,50824,10
VI.A232978135,362962134,64160,73
VI.B223236147,093048138,551888,55
VI.C243422142,583398141,58241,00
VII.A253655146,203655146,2000,00
VII.B243711154,633269136,2144218,42
VII.C263406131,003169121,882379,12
VIII.A24230095,83230095,8300,00
VIII.B222965134,772848129,451175,32
VIII.C233475151,093264141,912119,17
IX.A243498145,753498145,7500,00
IX.B254037161,484037161,4800,00

Výsledky externých meraní

Výsledky previerok konaných vedením školy:

Hospitačná činnosť na 1.stupni v šk. roku 2017/18 vyplývala z celoškolského hospitačného plánu, bola zameraná na plnenie obsahu školského vzdelávacieho programu, diferenciácie vo vyučovaní, sledovanie motivácie v jednotlivých fázach hodiny a jej vplyvu na aktivitu žiakov, na kontrolu triednej dokumentácie, sledovanie integrácie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia do bežného vzdelávacieho procesu v 2. a 3. ročníku.

Na vyučovacích hodinách vládla príjemná atmosféra, nechýbala pochvala, povzbudenie žiaka, vyučujúci využívali poznatky z IKT, pracovali so žiakmi na projektoch.

Najväčším problémom v triedach je práca so žiakmi z marginalizovaných skupín. Práca asistentov učiteľa pomohla hlavne v nultom a prvom ročníku pri odstránení rečovej bariéry, ale v budúcnosti je potrebné zamerať sa viac aj na osvetu v rómskych rodinách.

Výsledky previerok na 1.stupni v školskom roku 2017/2018:

Vstupný test SJL - 4. ročník:

IV.A - úspešnosť:69 %

IV.B - úspešnosť: 68,5%

IV.C - úspešnosť: 68,5%

Vstupná previerka z matematiky - 4. ročník:

IV.A - úspešnosť:54,7 %

IV.B - úspešnosť: 64,6 %

IV.C - úspešnosť :74,75%

Polročná previerka MAT - 4. ročník:

IV.A - úspešnosť: 57,8 %

IV.B - úspešnosť: 66 %

IV.C - úspešnosť: 55,3%

Polročná previerka SJL - 4. ročník:

IV.A - úspešnosť: 72%

IV.B - úspešnosť : 73%

IV.C - úspešnosť: 75%

Výstupná previerka MAT - 4. ročník:

IV.A - úspešnosť :57,8 %

IV.B - úspešnosť: 55,3%

IV.C - úspešnosť :66%

Výstupná previerka SJL - 4. ročník:

IV.A - úspešnosť: 68,12%

IV.B - úspešnosť: 60,2%

IV.C - úspešnosť: 64,4%

TESTOVANIE 5

SJL - úspešnosť :62,8% - v rámci SR:60,2%

MAT - úspešnosť: 61,4% - v rámci SR: 64,7%

Vnútroškolská kontrola bola na 2. stupni uskutočňovaná formou hospitácií zameraných hlavne na finančnú a čitateľskú gramotnosť, pravidelnou kontrolou triednej dokumentácie, kontrolu plnenia prijatých opatrení. Ďalej to bola účasť na zasadnutiach metodických orgánov, kontrola výchovnej činnosti, kontrola práce prevádzkových pracovníkov aj činnosti práce školského klubu detí.

Vedomostná úroveň žiakov 8 a 9. ročníka bola zisťovaná aj písomnými previerkami KOMPARO zo SJL , MAT, Prírodovedy a spoločensko-vedných predmetov.

MAT - úspešnosť:57,8%

SJL - úspešnosť: 61,3%

Vstupná previerka z matematiky - 5. ročník:

V.A - úspešnosť: 51,10 %

V.B - úspešnosť: 47,28 %

V.C - úspešnosť: 57,98 %

Výstupná previerka z MAT V.B

V.A - úspešnosť: 48,82%

V.B - úspešnosť: 58,82%

V.C - úspešnoať :64,13%

Čitateľská gramotnosť

V.A - úspešnosť: 59,59%

V.B - úspešnosť: 56,11%

V.C - úspešnosť: 55,26%

Komparo

Úspešnosť školy: MAT - 64,7 SJL - 62,8%

Priemerná úspešnosť v rámci SR: 61,4% 60,2%

Písomná previerka z MAT - matematická gramotnosť:

IX.A - úspešnosť: 72%

IX.B - úspešnosť: 79,52%

TESTOVANIE 9

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Úsp. v rámci SR
SJL4964,7%63%
MAT4951,8%55,9%

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant0.1.2.3.4.56.7.8.9.SPOLU
Počet tried v ročníku133333333227
Matematika 5.-9.           
Cudzie jazyky 3.-9.           
Cudzie jazyky 7.-9.           
ISCED 00          
ISCED I IIII      
ISCED II     IIIIIIIIII 

Rozširujúce hodiny

   ISCED 1

                        

 

 

 

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

Ročník

0.

1.

2.

3.

4.

 Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

6

9

8

7

6

 

 

1

1

1

anglický jazyk

 

 

 

3

3

Matematika a práca s informáciami

matematika

4

4

4

4

3

 

1

1

 

1

Informatická výchova

 

 

 

 

1

informatika

 

 

 

1

 

Človek a príroda  

prvouka

 

1

2

 

 

prírodoveda

 

 

 

1

1

 

 

 

1

1

fyzika

 

 

 

 

 

chémia

 

 

 

 

 

biológia

 

 

 

 

 

Človek a spoločnosť

vlastiveda

 

 

 

1

1

 

 

 

 

1

dejepis

 

 

 

 

 

geografia

 

 

 

 

 

občianska náuka

 

 

 

 

 

Človek a hodnoty

etická/ nábož. vých.

 

1

1

1

1

Človek a svet práce

pracovné vyučovanie

3

 

 

1

1

technika

 

 

 

 

 

Umenie a kultúra

hudobná výchova

3

1

1

1

1

výtvarná výchova

4

2

2

1

1

Zdravie a  pohyb

Telesná a šport. vých.

2

2

2

2

2

 

1

1

 

1

základ

 

20

20

23

21

voliteľné hodiny

 

2

3

2

5

spolu

22

22

23

25

26

Delenie žiakov na skupiny / vyhláška 320/2008/  v predmetoch anglický jazyk, informatika, náb. výchova.

Voliteľné hodiny  budú zamerané na posilnenie vyučovania v jednotlivých predmetoch.

V nultom ročníku sa  postupuje podľa učebných osnov , ktoré schválilo Ministerstvo školstva SR

číslo CD-2004-10152/20037-1:091.

ISCED II

 

nová reforma

Vzdelávacia

Predmet

Počet hodín

 

Počet hodín

Počet hodín

5.

6.

7.

8.

9.

Počet hodín

oblasť

 

ŠVP v 5. roč.

 

ŠVP v 6. roč.

ŠVP v 7. roč.

ŠkVP

ŠkVP

ŠkVP

ŠkVP

ŠkVP

ŠkVP

Jazyk a

SJL

5

 

5

4

5

5

4

5

5

24

komunikácia

1.cudzí jaz.

3

 

3

3

4

4

3

4

4

19

 

2. cudzí jaz.

 

 

 

 

0

0

2

1

1

4

Človek a

Fyzika

 

 

2

1

0

2

1

2

2

7

príroda

Chémia

 

 

 

2

0

0

2

2

2

5

 

Biológia

2

 

1

2

2

1

2

1

1

7

Človek a

Dejepis

1

 

1

1

1

2

1

2

3

9

spoločnosť

Geografia

2

 

1

1

2

1

2

2

2

9

 

OBN/OBV

 

 

1

1

 

1

1

0

1

3

 

RAZ

 

 

 

 

1

1

1

1

1

5

Človek a

ETV/NAV

1

 

1

1

1

1

1

1

0

4

hodnoty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika

MAT

4

 

4

4

4

5

4

4

5

22

a práca s

INF

1

 

1

1

1

1

1

0

1

4

informáciami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a

SVP

 

 

 

 

0

0

0

1

0

1

 

Technika

1

 

1

1

1

1

1

1

0

4

svet práce

TCHV

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

Umenie a

VYV

1

 

1

1

2

1

1

0

0

4

kultúra

HUV

1

 

1

1

1

1

1

0

0

3

 

VYU

 

 

 

 

0

0

0

1

0

1

Zdravie a

TSV

2

 

2

2

2

2

2

2

2

10

pohyb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinná časť

 

24

 

25

26

27

29

30

30

30

145

Voliteľné hodiny

 

3

 

4

4

 

SPOLU

27

 

29

30

 

Poznámka:

 

 

Predmety, ktoré sa delia na skupiny: ANJ, NEJ, RUJ, NAV, ETV, FYZ, TSV, INF, SVP, TECH

 

Použitie voliteľných hodín:

 

 

a) posilnenie povinných predmetov - prehlbenie obsahu predmetov

 

b) vlastné zamerania - predmet RAZ (Región od A po Z)

 

c) V 5. ročníku posilnenie 1 hodiny VYV

 

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka1130
Prvého ročníka3580
Bežných tried2349920
Špeciálnych tried000
Pre nadaných000
Spolu2757020

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP421642,1316
DPP21  
Znížený úväzok1 0,13 
ZPS5  1
Na dohodu54  

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov03939
vychovávateľov033
asistentov učiteľa 44
    
spolu04646

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
VI. A,B,CON3
VII.CON1
IX.BOV1
VI.CDEJ1
VII.A,B,CDEJ3
VIII.A,B,CDEJ6
IX.BDEJ2
VI.A,BTSV (D)2
VII.A,BTSV (D)2
VII:C,VIII.CTSV (D)2
V.A, 6.CTSV (D)2
VI.A,BTSV (CH)2
V.A, VI.CTSV(CH)2
VII.A,BTSV(CH)2
VIII.A,BTSV(CH)2
IX.A,BTSV(CH)2

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška0 
2.kvalifikačná skúška54
štúdium školského manažmentu0 
špecializačné inovačné štúdium0 
špecializačné kvalifikačné0 
postgraduálne0 
doplňujúce pedagogické0 
vysokoškolské pedagogické0 
vysokoškolské nepedagogické0 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola aj počas tohto šk. roka vydávala časopis Hanušáčik.

Dňa 7. mája 2018 sa uskutočnil 45. ročník Memoriálu Ľ. Kukorelliho. Zúčastnilo sa ho okolo 260 súťažiacich z nášho okolia.

Lyžiarsky výcvikový kurz sa uskutočnil v termíne: 14.1.2018 - 19.1.2018 - Ždiar- Strednica. Na kurze sa zúčastnilo 45 žiakov II. stupňa.

37 žiakov 3. a 4. ročníka sa zúčastnilo Školy v prírode v zariadení Borová Sihoť pri Liptovskom Hrádkui v čase od 21.5.2018 do 25.5.2018.

Plavecký výcvik pre žiakov 5. ročníka sa uskutočnil v termíne od 6.11.2017 do 16.11.2017.Absolvovalo ho 39 žiakov,

z toho traja žiaci na odporúčanie lekárky neukončili kurz pre chorobu.

Žiaci prvého stupňa sa zúčastnili v jeseni exkurzie na Duklu a do Svidníka. V škole sa počas fašiangov uskutočnil aj druhý ples žiakov základnej školy.

Na konci školského roka v júni boli všetci žiaci, ktorí reprezentovali školu v rôznych súťažiach ( obsadili 1., 2., 3. miesto) odmenení vedením mesta vecnými cenami.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

A) Dlhodobé: škola je každoročne zapojená do environmentálnych projektov na separáciu odpadu, zber starých batérií, operačný program Vzdelávanie - projekt RAZ

a projektu " Zdravá škola" a "Zelená škola."

C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty: V spolupráci so zriaďovateľom sa počas školského roka pripravovali podklady a dokumentácia na prípravu rekonštrukcie troch tried aj vybavenia týchto učební učebnými pomôckami. Názov projektu: Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v ZŠ Hanušovce nad Topľou.

Ďalším projektom, ktorý bol vypracovaný pedagógmi školy a je podaný je projekt: Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov v základnej škole.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 9.2.2017

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

1. V budove ZŠ Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou bolo 27 tried. Znížili sa stavy žiakov v triedach a pri vyučovaní jazykov, informatiky, telesnej , výchovy, technickej výchovy a fyziky, sa trieda delí na skupiny. Počas júna 2018 bola urobená rekonštrukcia schodov pri vchode na dvor.V decembri 2017 boli zrekonštuované postupne tri šatne, sprchy a toalety v telocvični.

2. Stav učebníc je pomerne dobrý, chýbali reedície učebníc náboženskej výchovy a Nemecký jazyk pre druhý stupeň.. Vybavenosť učebnými pomôckami a didaktickou technikou je dobrá. Neustále sa vymieňa výpočtová technika.

Počas prázdnin bola vymenená podlaha v zborovni a kancelárií.

3. Areál školy aj školský pozemok sú v dobrom stave. V júni sme začali s odstraňovaním starého asfaltu na školskom dvore za budovou. 1 760 metrov štvorcových nového asfaltu bolo položeného počas augusta 2018.

4. Škola prenajíma tri triedy s chodbou Základnej umeleckej škole.

5. Súčasťou školy je aj školská knižnica, ktorá vlastní 4 550 kníh. V tomto školskom roku pribúdlo do knižnice 46 kníh. V roku 2017/18 bolo 595 výpožičiek. Knižnicu návštivilo131 čitateľov, z toho 24 dospelých.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

(za rok 2017)

Základná škola: 1 200 064,46 € z toho kapitálové výdavky: 11 997,60€

Dopravné žiakov:

I. (9 - 12. 2016) : 8 612,86

II. (1 - 6.2017) : 11 810,22 €

Učebné pomôcky HN:

I. polrok: 1 925,60 €

II. polrok: 1 726,40 €

Originálne kompetencie 2017:

ŠKD: 50 296,82 €

ŠJ: 124 702,84 €

kapitálové výdavky: 11 997,60 €

Vzdelávacie poukazy:

I.( 9 _ 12.2016): 6 956,20 € osobné náklady:5 239 prev. nákl. a uč. pomôcky: 1 717,20 €

II.( 1.- 6.2017): 5 824,44 € osobné náklady :4 995 € prev. nákl. a uč. pomôcky: 829,44 €

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Výchovno-vyučovacie ciele stanovené plánom práce boli v školskom roku 2017/18 splnené. V školskom roku 2017/18 bolo pre 570 žiakov, z toho 3 žiaci v zahraničí, zriadených 27 tried. V 0.-4. ročníku 13 tried, z toho v 5.-9. ročníku 14 tried. Z 243 žiakov na 1. stupni neprospeli 11. Na 2 .stupni z 324 žiakov neprospelI 16 žiaci, 3 žiaci neboli hodnotení z dôvodu štúdia v zahraničí.

V správaní žiakov sa vyskytli priestupky proti školskému poriadku, najčastejšie záškoláctvo, čo bol hlavný dôvod zníženia známok zo správania. Z tohto dôvodu bolo zo strany školy na ÚPSVaR odoslaných 23 upozornení, na OcÚ 40, Školský úrad 18, rodičom 88 upozornení na porušovanie školského zákona. Celkovo žiaci vymeškali 71 756 vyučovacích hodín, priemerne na jedného žiaka 126,57 vyuč. hodín. Z toho neospravedlnených bolo 2 772 t.j. priemerne 4,89 vyučovacích hodín na jedného žiaka. Zníženú známku zo správania na I. stupni mali 5 žiaci, na II. stupni 19 žiakov

Zlepšil sa záujem žiakov 9. ročníka o prípravu na Testovanie 9 a prijímacie skúšky do stredných škôl.

Starostlivosť o talentovaných žiakov sa prejavila úspechom v súťažiach a olympiádach.

Ciele projektu „Zdravá škola“ boli realizované činnosťou turistických, športových, environmentálnych a prírodovedných krúžkov.

Environmentálna výchova vychádzala z koncepcie environmentálnej výchovy. Úlohy boli rozpracované v plánoch PK a MZ a časovo-tematických plánoch. Veľa žiakov bolo zapojených do športových krúžkov, kde si upevňovali fyzickú zdatnosť.

Dobre pracovali metodické orgány školy.

Kladne možno hodnotiť spoluprácu s Radou školy, Rodičovským združením, CPPPaP, MPC Prešov, ale aj kultúrnymi inštitúciami v meste, hlavne s Mestskou knižnicou a Mestským úradom v Hanušovciach nad Topľou.

Vďaka 4 asistentom učiteľa sa postupne zlepšuje aj spolupráca s rodičmi žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.

Väčšiu pozornosť je treba venovať zvýšenej starostlivosti o jazykovú kultúru aj správanie žiakov nielen v škole, ale aj na verejnosti.

V nasledujúcom školskom roku je potrebné v prvom rade pracovať na projektoch, ktoré boli úspešné, t.j. rekonštrukcia troch učební a ich vybavenie učebnými pomôckami, didaktickou technikou aj pracovným náradím.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Názov súťaže

Priezvisko a meno žiaka

Trieda

Umiestnenie

Pripravova/a vyučujúci/a

OK Technickej olympiády

Sivák Marián

9.B

3. miesto

Ing. Jurko Stanislav

 

Borovička Adam

9. A

 

 

OK výtvarnej súťaže Ochranárik

Jurková Tatiana

7. B

1. miesto

Mgr. Václavková Adriana

OK Olympiády v nemeckom jazyku

Borovička Adam

9. A

2. miesto

Mgr. Štofan Martin

 

Rovašová Kristína

8. B

3. miesto

Mgr. Štofan Martin

OK olympiády v anglickom jazyku

Kočiš Kristián

9. A

1. miesto

Mgr. Luterančíková Eva

RK súťaže Šaliansky Maťko

Peterová Bianka

5. A

3. miesto

Mgr. Hliboká Čurliková Anna

OK Geografickej olympiády

Hliboká Nina Anna

8. A

1. miesto

Mgr. Hrehová Katarína

KK  4. miesto , postup do CK

 

 

 

 

OK vo Vybíjanej žiačok ZŠ

Kaňuchová Katarína

5. A

2. miesto

Mgr. Sabo Ondrej

 

Pankuchová Vanessa

5. A

 

 

 

Kachmanová Laura

6. A

 

 

 

Eštvaníková Zuzana

6. C

 

 

 

Kundrátová Juliana

6. C

 

 

 

Balogová Angelika

7. A

 

 

 

Birošová Patrícia

7. A

 

 

 

Čabalová Kristína

7. A

 

 

 

Vachaľová Tamara

7. A

 

 

 

Jurková Tatiana

7. B

 

 

 

Myšiková Sára

7. B

 

 

 

Mihaľová Alexandra

7. C

 

 

OK súťaže Hviezdoslavov Kubín

Vargová Bianka

3. C

strieborné pásmo

Mgr. Baranová Anna

 

Husivarga Vladislav

2. A

strieborné pásmo

Mgr. Rišková Anna

 

Peterová Bianka

5. A

2. miesto

Mgr. Hlibová Čurliková Anna

 

Eštvaníková Zuzana

6. C

1. miesto

Mgr. Makáňová Anna

PK Biblickej olympiády

Seman Pavol

 

1. miesto

Mgr. Seman Pavol

Sabo Martin

8. A

 

 

Pasternáková Adriána

8. A

 

 

Dvorská Noemi

2. A

2. miesto

Mgr. Seman Pavol

Semanová Terézia Anna

2. A

 

 

Demčák Peter

2. C

 

 

OK vo Florbale žiačok ZŠ

Pankuchová Lucia

9. B

2. miesto

Mgr. Štofan Martin

 

Liptáková Katarína

9. B

 

 

 

Dančová Michaela

9. B

 

 

 

Hanková Nikola

9. A

 

 

 

Juhásová Natália

9. A

 

 

 

Kundrátová Katarína

9. A

 

 

 

Frajtková Adriána

8. B

 

 

 

Blanáriková Adela

8. B

 

 

 

Nováková Vanesa

8. B

 

 

 

Rovašová Kristína

8. B

 

 

KK Hviezdoslavov Kubín

Eštvaníková Zuzana

 

2.  miesto

Mgr. Makáňová Anna

Okresná dejepisná súťaž

Liptáková Katarína

9.B

1. miesto

Mgr. Šoganič František

 

Kočiš Kristián

9.A

 

 

 

Šimko Tibor

9.A

 

 

Okresná súťaž v rétorike

Škorpil Ivan

5.A

3. miesto

Mgr. Hliboká Čurliková Anna

SK Biblickej olympiády

Molitorisová Karolína

6. A

2. miesto

Mgr. Peterová Jana

SK  v speváckej súťaži  - Duchovná pieseň

Kaňuková Petronela

2. A

bronzové pásmo

Mgr. Peterová Jana

Jurková Ema

1. C

strieborné pásmo

 

Lukáčová Nina

4. B

zlaté pásmo

Mgr. Škarupová Lašáková

CK  v speváckej súťaži  - Duchovná pieseň

Lukáčová Nina

4. B

zlaté pásmo

Mgr. Škarupová Lašáková

OK súťaže Slávik Slovenska

Jurková Veronika

8. C

3. miesto

Mgr. Kaľavská Jana

OK súťaže Atletika - beh na 800 metrov

Jurková Tatiana

VII. B

3. miesto

Mgr. Bednárová Iveta

OK súťaže Atletika - hod kriket. loptičkou

Juhásová Natália

IX. A

3. miesto

Mgr. Štofan Martin

OK súťaže Atletika - skok do výšky

Andreková Viktória

VIII. C

2. miesto

Mgr. Bednárová

OK súťaže Atletika - beh na 60 metrov

Sivák Ladislav

IX. A

1. miesto/ postup KK

Mgr. Čebra Lukáš

OK súťaže Atletika - vrh guľou

Sivák Ladislav

IX. A

3. miesto

Mgr. Čebra Lukáš

 

 

 

 

 

Vysvetlivky: OK   - Okresné kolo

 

 

 

 

                    RK - Regionálne kolo

 

 

 

 

                    SK - Seniorátne kolo

 

 

 

 

                    KK - Krajské kolo

 

 

 

 

                    PP - Prostopresbyterské kolo

 

 

 

 

                    CK - Celoslovenské kolo

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Biblický ECAV13 Mgr. Martin Škarupa
Cestou za poznaním17 Mgr. Jana Kaľavská
Cestovatelia23 Mgr. Viera Vrlíková
Cykloturisti6 Mgr. Martin Štofan
Cyklo-turistický krúžok0 Mgr. Marek Balog
Florbalový krúžok 1. stupeň24 Mgr. Marek Balog
Florbalový krúžok 2. stupeň21 Mgr. Lukáš Čebra
Folklórny krúžok0 Bc. Danka Verbovancová
Futbalový krúžok 2. stupeň24 Mgr. Lukáš Čebra
Futbalový krúžok pre 1. stupeň24 Mgr. Pavol Minár
Hravá angličtina0 Mgr. Anna Baranová
Hravé učenie21 Mgr. Anna Rišková
Internetový krúžok0 Mgr. Ján Molitoris
Jazykový krúžok0 Mgr. Anna Pohlodová
Karate26 Ing. Ján Pivovarnik
Klub mladých priateľov prírody19 Mgr. Ján Molitoris
Krúžok SLJ24 Mgr. Anna Hliboká Čurliková
Krúžok voľnočasových aktivít24 Mgr. Margita Holingová
Loptové hry23 Mgr. Ondrej Sabo
Matematika hrou0 Mgr. Jana Sabová
Matematika netradične24 RNDr. Natália Verčimáková
Mozaika0 Mgr. Katarína Hrehová
Počítačový krúžok 119 Mgr. Drahoslava Balogová
Počítačový krúžok 20 Mgr. Anna Ivaničová
Pohybové hry18 Mgr. Martin Štofan
Potulky Šarišom23 RNDr. Martina Mihalčinová
Potulky za kultúrou0 Mgr. Adriana Václavková
S angličtinou za poznaním0 Mgr. Jana Kaľavská
Slovenčina v malíčku0 Mgr. Adela Čebrová
Spevácko - tanečný krúžok 1. stupeň24 Bc. Eva Gumanová
Spevácko - tanečný krúžok 2. stupeň21 Bc. Eva Gumanová
Strelecký krúžok8 Zdeno Lukáč
Šachový krúžok24 Mgr. František Šoganič
Technický krúžok15 Ing. Stanislav Jurko
Tvorivá slovenčina18 Mgr. Anna Makáňová
Všetkovedko18 Mgr. Monika Molitorisová
Z každého rožka troška0 Mgr. Eva Luterančíková

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Škola spolupracuje s rodičmi hlavne cez Výbor rodičovského združenia pri ZŠ Hanušovce nad Topľou. Výbor zasadá 5 krát (vždy po triednych aktívoch) počas školského roka. Spoločne s vedením školy riešia výchovno-vzdelávacie problémy, pomáhajú finančne zabezpečovať niektoré školské akcie, napríklad exkurzie žiakov, výlety, súťaže a oceňujú žiakov na konci školského roka.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Pri základnej škole pracuje aj občianske združenie Hanušáčik, ktorého členmi sú: rodičia žiakov, učitelia aj priatelia školy.

OZ pomáha žiakom organizovať vianočnú a veľkonočnú burzu, posedenie s učiteľmi na dôchdku, žiacky školský ples a iné podujatia. Pomáha tiež finančne pri všetkých školských akciách. OZ Hanušáčik získavá financie z príspevkov členov a obecných úradov niektorých obcí školského obvodu, z daní.

Záver

Vypracoval: Mgr. Miroslav Petrov

V Hanušovciach nad Topľou, 25. septembra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 22.10.2018

Vyjadranie rady školy

Správa prerokovaná Radou školy pri ZŠ Hanušovce nad Topľou dňa: 18.10.2018

Schválenie zriaďovateľom školy

Správa prerokovaná a schválená Mestským zastupiteľstvom pri MsÚ Hanušovce nad Topľou

dňa:

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria