Navigácia

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Štúrova 341,Hanušovce nad Topľou
Adresa školyŠtúrova 341
Telefón057/4452340
E-mailzshanusovce@stonline.sk
WWW stránkazshanusovce.edupage.org
ZriaďovateľMesto Hanušovce nad Topľou

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobil
RiaditeľMgr. Miroslav Petrov 0911 445 235
ZRŠMgr. Anna Ondovová 0911 158 841
ZRŠPaedDr. Viera Hodošková 0911 256 331
Vedúca šk. jedálneMária Hláčová057 488 26 30 
Vedúca šk. klubuBc. Gabriela Jurková  

Rada školy

 Titl.,meno, priezvisko Titl.,meno, priezvisko
 do februára 2016 od marca 2016 
predsedaMgr. Anna Hliboká ČurlikováučiteľMgr. Anna Hliboká Čurlikováučiteľ
pedagogickí zamestnanciMgr. Pavol MináručiteľMgr. Daša Vargováučiteľ
ostatní zamestnanciMária Hláčovávedúca ŠJMária Hláčovávedúca ŠJ
zástupcovia rodičovMartin FerkorodičĽubomír Baranrodič
 Oľga LattovárodičIveta Kovaľčíkovárodič
 Monika ČurgaliovárodičJana Magovárodič
 Mgr. Ľuboš SopoligarodičMgr. Ľuboš Sopoligarodič
zástupcovia zriaďovateľaMVDr. Ján Čurlíkposlanec MsZMVDr. Ján Čurlíkposlanec MsZ
 Mgr. Ján Hanzoposlanec MsZMgr. Ján Hanzoposlanec MsZ
 RNDr. Hedviga Rusinkováposlanec MsZRNDr. Hedviga Rusinkováposlanec MsZ
 Martin Tkáčposlanec MsZMartin Tkáčposlanec MsZ

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
PK slovenský jazyk a literatúraMgr. Hliboká-Čurliková AnnaSJ,SJL
PK cudzie jazykyMgr. Eva LuterančikováAJ, NJ, RJ, ANJ, NEJ, RUJ
PK dejepisMgr. Kozubaľová AlžbetaD, DEJ,OV, EV, NV, Z , GEO
PK matematikaRNDr. Verčimáková NatáliaMAT, PP , INF
PK prírodopisIng. Balogová DanaPR, Ch, FYZ, BIO
PK hudobná výchovaMgr. Václavková AdrianaHV, VV, VYU
PK technická výchovaMgr.Jurko StanislavTCHV, TECH
PK telesná výchovaMgr. Čebra LukášTV
MZ 1-4.ročníkMgr. Rišková Anna
MZ ŠKDBc. Jurková Gabriela
Výchovný poradcaMgr. Kozubaľová Alžbeta
Špeciálny pedagógMgr. Makáňová Anna
Koordinátor informatizácieMgr. Molitoris Ján 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 579

Počet tried: 26 z toho 1 špecializovaná trieda

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried332233333251 špec.tr.:8 žiakov
počet žiakov595448408876636883579 
z toho ŠVVP00036210417 
z toho v ŠKD28231680000075 

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2015: 58 / 29

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2015: 59 / 29

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 7 /2

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2016

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov13 (EKG)235 (2- BG)8397/48

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠ- 4SOŠ- 3InéSpolu
prihlásení3/2 14/1250/1919/98/41/1 
prijatí3/2 14/1250/1919/98/4  
% úspešnosti100% 100%100%100%100%  

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJANJBIODEJFYZGEOCHEMMATNEJPRIPRVRUJSJLSprVLA
Špecializovaná trieda3      3,88 3,25  3,7513,38
I.A       1,81  1,57 1,951 
I.B       1,7  1,35 1,71,05 
I.C       2,17  1,89 2,221,22 
II.A       1,61 1,67  1,512,22
II.B       2 2,12  2,061,181,76
II.C       1,78 2  21,111,83
III.A 1,33     2,28 2,11  2,3312,28
III.B 1,45     2,05 1,85  2,211,7
IV.A 1,78     2,42 2,42  2,531,162,37
IV.B1,95      2,35 2  2,41,152,15
V.A2,24 2,382,55 2,52 2,79    3,11,1 
V.B2,69 2,242,38 2,48 2,79    2,931,1 
V.C2,62 2,662,79 2,55 3,1    3,211,45 
VI.A2,46 2,582,542,52,542,422,812,54   2,811,27 
VI.B2,58 2,52,832,752,672,542,962,88   2,881,25 
VI.C2,75 2,52,52,582,462,382,882,54   2,711,21 
VII.A2,85 2,752,93,052,82,83,12,29  43,251,5 
VII.B2,41 2,142,092,52,051,772,451,62  2,112,451,14 
VII.C2,57 2,382,142,762,242,382,762  3,132,91 
VIII.A2,59 2,452,412,682,452,362,912,55   2,911,36 
VIII.B2,43 2,172,262,522,482,432,912,17   2,781,13 
VIII.C3,04 32,873,042,872,913,35   2,913,431,3 
IX.A2,65 2,312,692,812,192,622,882,46   2,881 
IX.B2,48 2,242,412,692,312,522,792,41   2,831 
IX.C2,54 2,142,212,712,142,362,931,6  2,222,641,14 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
Špecializovaná trieda8620
I.A212100
I.B201910
I.C181710
II.A191801
II.B171700
II.C181800
III.A181710
III.B212001
IV.A191900
IV.B202000
V.A292630
V.B292540
V.C302541
VI.A262600
VI.B242220
VI.C252311
VII.A201730
VII.B222200
VII.C212100
VIII.A221840
VIII.B232300
VIII.C231670
IX.A262600
IX.B292900
IX.C282800

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
Špecializovaná trieda81370171,251370171,2500,00
I.A21205998,05205998,0500,00
I.B202462123,102415120,75472,35
I.C182098116,562038113,22603,33
II.A191911106,171885104,72261,44
II.B172258132,822193129,00653,82
II.C18153385,17150483,56291,61
III.A18171895,44170494,67140,78
III.B21158579,25158579,2500,00
IV.A192097110,371957103,001407,37
IV.B202153107,65193496,7021910,95
V.A294150143,103828132,0032211,10
V.B293991137,623546122,2844515,34
V.C303674126,693388116,832869,86
VI.A263083118,582732105,0835113,50
VI.B243861160,883324138,5053722,38
VI.C252876119,832592108,0028411,83
VII.A203532176,602641132,0589144,55
VII.B222536115,272307104,8622910,41
VII.C212119100,902117100,8120,10
VIII.A223476158,003129142,2334715,77
VIII.B232933127,522725118,482089,04
VIII.C234930214,354806208,961245,39
IX.A263770145,003758144,54120,46
IX.B294869167,904837166,79321,10
IX.C283656130,573631129,68250,89

Výsledky externých meraní

Výsledky previerok konaných vedením školy:

Hospitačná činnosť na 1.stupni v šk. roku 2015/16 vyplývala z celoškolského hospitačného plánu, zameraná na plnenie obsahu školského vzdelávacieho programu, diferenciácie vo vyučovaní, sledovanie motivácie v jednotlivých fázach hodiny a jej vplyvu na aktivitu žiakov, na kontrolu triednej dokumentácie, sledovanie integrácie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z (TT) do bežného vzdelávacieho procesu v 2. a 3. ročníku.

Na vyučovacích hodinách vládla príjemná atmosféra, nechýbala pochvala, povzbudenie žiaka, vyučujúce využívali poznatky z IKT, pracovali so žiakmi na projektoch.

Najväčším problémom v triedach je práca so žiakmi z marginalizovaných skupín. Práca asistentov učiteľa pomohla hlavne v prvom ročníku pri odstránení rečovej bariéry, ale v budúcnosti je potrebné zamerať sa viac aj na osvetu v týchto rodinách.

Výsledky previerok na 1.stupni v školskom roku 2015/2016

Vstupný test SJL - 4. ročník:

IV.A - úspešnosť:73 %

IV.B - úspešnosť: 61,9%

Vstupná previerka z matematiky - 4. ročník:

IV.A - úspešnosť:87,46 %

IV.B - úspešnosť: 80,5 %

Polročná previerka MAT - 4. ročník:

IV.A - úspešnosť: 74,21 %

IV.B - úspešnosť: 69,4 %

Polročná previerka SJL - 4. ročník:

IV.A - úspešnosť: 71,5%

IV.B - úspešnosť :68,0%

Výstupná previerka MAT - 4. ročník:

IV.A - úspešnosť: 78,26%

IV.B - úspešnosť: 69,56%

Výstupná previerka SJL - 4. ročník:

IV.A - úspešnosť: 68,25%

IV.B - úspešnosť: 69,8%

TESTOVANIE 5

SJL - úspešnosť:55,73%

MAT - úspešnosť:48,98%

Vnútroškolská kontrola bola na 2. stupni uskutočňovaná formou hospitácií, pravidelnou kontrolou triednej dokumentácie, kontrolou plnenia prijatých opatrení. Ďalej to bola účasť na zasadnutiach metodických orgánov, kontrola výchovnej činnosti, kontrola práce prevádzkových pracovníkov.

Vedomostná úroveň žiakov 8 a 9.. ročníka bola zisťovaná aj písomnými previerkami KOMPARO zo SJL , MAT, Prírodovedy a spoločensko-vedných predmetov.

Komparo 9

MAT - úspešnosť:57,7%

SJL - úspešnosť: 60,7%

Vstupná previerka z matematiky - 5. ročník:

V.A - úspešnosť: 50,1 %

V.B - úspešnosť: 61,44 %

V.C - úspešnosť: 50,76 %

Finančná gramotnosť 5. ročník

V.A - úspešnosť: 61,9%

V.B - úspešnosť: 61,92%

V.C - úspešnoať: 56,94%

8. ročník SJL :

VIII.A - úspešnosť: 57,63%

VIII.B - úspešnosť: 60,05%

VIII.C - úspešnosť: 57,34%

TESTOVANIE 9

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Úsp. v rámci SR
SJL8358,0%62,6%
MAT8340,7%52,8%

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku33223333326 1 špecializovaná tr.
šport.prípava           
Matematika 5.-9.           
Cudzie jazyky 1.-9.           
Cudzie jazyky 3.-9.           
Cudzie jazyky 5.-9.           
Výtvarná výchova 1.-9.           
Hudobná výchova 1.-9.           
Technická výchova 5.-9.           
ISCED IIIII       
ISCED II    IIIIIIIIII  

Rozširujúce hodiny

Rámcový učebný plán

ISCED 1

 

 

 

 

Štátny vzdelávací program

 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť

Predmet/ročník

1.

2.

3.

4.

Jazyk

slovenský jazyk a literatúra

8

6

6

6

 

ŠkVP

1

2

2

1

a komunikácia

prvý cudzí jazyk

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

druhý cudzí jazyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príroda a spoločnosť

prírodoveda

1

1

1

1

 

ŠkVP

 1

1

 1

 

vlastiveda

 

1

1

1

 

 

 

 

 

1

Človek a príroda

fyzika

 

 

 

 

 

chémia

 

 

 

 

 

biológia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a sploločnosť

dejepis

 

 

 

 

 

geografia

 

 

 

 

 

občianska výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a hodnoty

etická výchova

 1

 

 

 

 

náboženská výchova

 

1

1

1

 

ŠkVP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika a práca

matematika

4

4

3

3

 

ŠkVP

1

 

1

1

s informáciami

informatika

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

informatická výchova

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

Človek a svet práce

pracovné vyučovanie

 

 

 

1

 

svet práce

 

 

 

 

 

technika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umenie a kultúra

výtvarná výchova

1

1

1

1

 

 

 1

 1

 

 

 

hudobná výchova

1

1

1

1

 

výchova umením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

 

ŠkVP

1

1

1

1

Spolu povinná časť

 

17

18

20

21

Školský vzdelávací program

 

 

 

 

Voliteľné hodiny

 

5

5

5

5

 

 

 

 

 

 

Spolu: povinná časť +

 

 

 

 

 

voliteľné hodiny

 

22

23

25

26

Poznámka: ŠkVP – Školský vzdelávací program


ŠVP - ŠkVP - RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN - ISCED 2

Vzdelávacia

Predmet

Počet hodín

5.

6.

7.

8.

9.

Počet hodín

Voliteľné hodiny

oblasť

 

ŠVP

ŠkVP

ŠkVP

ŠkVP

ŠkVP

ŠkVP

ŠkVP

ŠkVP

Jazyk a

SJL

23

5

5

5

5

5

25

2

komunikácia

1.cudzí jaz.

15

4

4

4

4

4

20

5

 

2. cudzí jaz.

4

0

1

1

1

1

4

0

Človek a

Fyzika

5

0

1,5

1,5

2

2

7

2

príroda

Chémia

4

0

1

1

2

2

6

2

 

Biológia

5

2

1

2

1

2

8

3

Človek a

Dejepis

6

1

2

1

2

2

8

2

spoločnosť

Geografia

5

2

1

1

2

2

8

3

 

OBV

4

0

1

1

0

1

3

0

 

RAZ

0

1

1

1

1

1

5

5

Človek a

ETV/NAV

4

1

1

1

1

0

4

0

hodnoty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika

MAT

19

4

5

5

4

5

23

4

a práca s

INF

2

1

0,5

0,5

0

1

3

1

informáciami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a

SVP

1

0

0

0

1

0

1

0

 

Technika

1

1

0

1

1

0

3

1

svet práce

TCHV

0

0

0

0

0

0

0

0

Umenie a

VYV

3

2

1

1

0

0

4

1

kultúra

HUV

3

1

1

1

0

0

3

0

 

Vých. umením

1

0

0

0

1

0

1

0

Zdravie a

TSV

10

2

2

2

2

2

10

0

pohyb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinná časť

 

115

27

29

30

30

30

146

31

Voliteľné hodiny

 

31

 

SPOLU

146

 

Štruktúra tried

V tabuľke je uvedený údaj k 15.9.2015

 Počet triedPočet žiakovPočet integ.
Nultého ročníka000
Prvého ročníka3590
Bežných tried2251217
Špecializovaná trieda180
Pre nadaných000
Spolu2657917

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.
TPP361636
DPP505
Znížený úväzok100,43
ZPS404
Na dohodu714,71

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov03636
vychovávateľov033
asistentov učiteľa022
katecheti077
spolu04848

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
9..CMAT5
5.B,CTSV2
6.C,7.CTSV2
7.B,CTSV2
6.C,7.C (D)TSV2
9.A,BTSV2
6.A,B,CINF3
9.A,B,CINF3

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška0 
2.kvalifikačná skúška06
štúdium školského manažmentu0 
špecializačné inovačné štúdium510
špecializačné kvalifikačné1 
postgraduálne0 
doplňujúce pedagogické0 
vysokoškolské pedagogické0 
vysokoškolské nepedagogické0 

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Zoznam žiakov , ktorí úspešne reprezentovali ZŠ v súťažiach

Názov súťaže

Meno žiaka

Trieda

Pripravola/a

2. miesto OK Cezpoľný beh - kolektív dievčat

Verčimáková Nikola

IX. A

Mgr. Čebra Lukáš

Ivanová Júlia

VIII. A

Holoďáková Alžbeta

IX. A

 1. miesto Regionálne kolo speváckej súťaže Giraltovský hudák

Jurková Veronika

VI. C

Mgr. Ondovová Anna

1. miesto OK  Technická olympiáda

Verčimáková Nikola

IX. A

Mgr. Čebra Lukáš

2. miesto KK

Pilát Martin

IX. C

1. miesto OK  Olympiáda v anglickom jazyku

Pilátová Denisa

IX. C

Mgr. Straková Júlia

2. miesto OK  Šaliansky Maťko

Eštvaníková Zuzana

IV. A

Mgr. Rišková Anna

 Zlaté pásmo OK Talenty 2016

Janočková Juliana Mária

II. A

Mgr. Sabová Anna

Zlaté pásmo OK Talenty 2016

Jurková Veronika

VI. C

Mgr. Ondovová Anna

 Strieborné  pásmo OK Talenty 2016

Lukáčová Nina

II. B

2. miesto OK Dejepisná olympiáda

Dráp Damián

IX. A

Mgr. Kozubaľová Alžbeta

3. miesto OK Geografická olympiáda

Juríková Radka

V. B

Mgr. Hrehová Katarína

2.. miesto OK Geografická olympiáda

Hliboká Nina Anna

VI. A

Mgr. Hrehová Katarína

3.. miesto KK Geografická olympiáda

2. miesto OK Vybíjaná dievčat

Andrejová Natália

VI. C

Mgr. Sabo Ondrej

Andreková Viktória

VI. C

Antolíková Miroslava

VI. C

Birošová Daniela

VI. B

Černická Dana

VI. B

Dzurková Zuzana

VII. B

Krupová Laura

VII. B

Kundrátová Katarína

VII. C

Marcinková Dominika

VI. A

Nováková Laura

VII. C

Pasternáková Adriana

VI. C

2. miesto OK Európa v škole

Kaňuch Damián

IX. B

Mgr. Václavková Adriana

1. miesto OK Hviezdoslavov Kubín

Balogová Barbora

VIII. A

Mgr. Hliboká Čurliková Anna

3.  miesto OK Hviezdoslavov Kubín

Eštvaníková Zuzana

IV. A

Mgr. Rišková Anna

Čestné uznanie OK Hviezdoslavov Kubín

Hric Rastislav

IV. A

Mgr. Rišková Anna

1. miesto OK,   1. miesto KK , 3. miesto CK Biologickej olympiády   odbor zoológia

Jurko Marek

IX. A

Ing. Balogová Danka

Strieborné pásmo KK  Detskej ľudovej hudby

Janočková Juliana Mária

II. A

Mgr. Sabová Anna

3. miesto  PK  Biblická olympiáda 

Pasternáková Adriana

VI. C

ThDr. Iľko Miroslav

Sabo Martin

VI. A

Andrejová Natália

VI. C

1. miesto OK  Výtvarnej súťaže Hasiči budúcnosti

Andrijko Adam

V. B

Mgr. Václavková Adriana

3. miesto RK Biodiverzita okolo nás

Kolektív žiakov  IV.A

 

Mgr. Rišková Anna

1- miesto OK v Atletike vo vrhu guľou

Verbovanec Jozef

IX. C

Mgr. Čebra Lukáš

1. miesto KK - postup do  celoslovenského kola

2. miesto OK v Atletike  v súťaži družstiev

Bobák Erik

IX. A

Mgr. Čebra Lukáš, Mgr. Štofan Martin, Mgr. Sabo Ondrej

Bandura Denis

IX.B

David Erik

VII. B

Hanko Milan

IX.B

Pribula Samuel

IX. B

Rováš Adam

VIII.A

Šofranko Alexander

IX.C

Verbovanec Jozef

IX.C

Verčimák Benjamín

IX.C

Verčimák Marek

IX. B

1. miesto OK v Atletike v behu na 60 metrov

Verčimák Marek

IX. B

Mgr. Štofan Martin, Mgr. Čebra Lukáš

1. miesto KK - postup do celoslovenského kola

3. miesto OK v Atletike  v štafete 4 x 60 metrov

Verčimák Marek

IX.B

Mgr. Čebra Lukáš, Mgr. Štofan Martin, Mgr. Sabo Ondrej

Verbovanec Jozef

IX. C

David Erik

VII. B

Šofranko Alexander

IX. C

Čestné uznanie  KK v tvorbe komiksových príbehov - Moje nie zlu 2016

Václavek Oliver

VII. B

Mgr. Václavková Adriana

Redžepovič Fabián

VII. B

Baran Martin

VII. B

Kolesár Michal

VII. B

Antolíková Miroslava

VI.C

2. miesto OK v Atletike vo vrhu guľou

Pribula Samuel

IX.B

Mgr. Čebra Lukáš, Mgr. Štofan Martin, Mgr. Sabo Ondrej

2. miesto OK v Atletike v skoku do výšky

Verčimák Marek

IX. B

3. miesto OK V Atletike v  hode kriketovou loptičkou

Verbovanec Jozef

IX. C

3. miersto OK v Atletike v hode kriketovou loptičkou

Lukáčová Kristína

VIII. C

3. miesto  OK v Atletike v behu na 60 metrov

Sabanošová Bianka

VIII. C

2. miesto OK V Atletike v behu na 300 metrov

Ivanová Júlia

VIII. A

1. miesto Medzinárodná spevácka súťaž - Piosenki Naszych Ojczyzn w Unii Europejskiej

Jurková Veronika

VI.C

Mgr. Ondovová Anna, Mgr. Sabová Anna

Matematický klokan v SR     - 100 % úspešnosť

Hreha Matej

I. C

Mgr. Baranová Anna

3. miesto OK  Výtvarnej súťaže  Hasiči budúcnosti

Birošová Patrícia

V. A

Mgr. Václavková Adriana

2. miesto RK  Elektronika hrou

Borovička Adam

VII. C

Ing. Jurko Stanislav

 

Vysvetlivky:     PK - Prostopresbyterské kolo

                        RK - Regionálne kolo

                        OK - Okresné kolo

                        KK - Krajské kolo

                        CK - Celoslovenské kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola aj počas tohto šk. roka vydávala časopis Hanušáčik.

Dňa 9. mája 2016 sa uskutočnil 43. ročník Memoriálu Ľ. Kukorelliho. Zúčastnilo sa ho okolo 250 súťažiacich z nášho okolia.

1.6.2016 sa konala v škole" Slávnostná akadémia k 40. výročiu založenia základnej školy".

Lyžiarsky výcvikový kurz sa uskutočnil v dvoch termínoch: 17.1.2016 - 22.1.2016 - Ždiar strednica a 13.3.2016 - 18.3.2016 - Tatranská Lomnica. Obidvoch kurzov sa zúčastnilo 90 žiakov II. stupňa.

45 žiakov 2. a 3. ročníka sa zúčastnilo školy v prírode v Tatranskej Lomnici v čase od 25.4.2016 do 30.4.2016.

Plavecký výcvik pre žiakov 5. ročníka sa úskutočnil v termíne od 7. 12 2015 do 11.12.2015.Absolvovalo ho 45 žiakov.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Dlhodobé projekty:

- Primárna prevencia kriminality

- Škola podporujúca zdravie

- Primárna prevencia drogovej závislosti a iných sociálno-patologických javov

Projekt: PRINED

V septembri 2014 sa naša základná škola v Hanušovciach nad Topľou zapojila do národného projektu pod názvom Prined, ktorý trvá do konca novembra 2015. Projekt Prined nadväzuje na praxou overené projekty zamerané na marginalizované rómske komunity a inkluzívnu edukáciu. Na základe hlavnej myšlienky tohto projektu bol zavedený celodenný výchovný systém. Žiaci ostávali aj po vyučovaní v škole ešte ďalšie tri hodiny, pričom na prvej sa venovali príprave na vyučovanie na ďalší deň, potom nasledovala dvojhodinová záujmová činnosť v krúžkoch. Pracovalo sa v týchto krúžkoch, viď príloha. Ďalšou pomocou pre dosiahnutie inklúzie bol aj didaktický balíček v hodnote 10 000 eu.

Tento projekt bol 30. novembra 2015 ukončený.

Projekt: Budovanie excelentnej školy

Finančná dotácia: 5 235 €

Cieľ projektu: Excelentnosť pomocou Modelu EFQM a CAF je celosvetovo overený spôsob ako riadiť kvalitu v organizáciách. Školenie "How to build the organizational in school" je kombináciou teórie a praktických úloh, ktoré nám pomôžu vybudovať excelentnú školu a nasmerovať ju k tomu, aby sa stala miestom s vynimočnými výsledkami, motivujúcimi žiakmi, spokojnými zamestnancami a udržateľnej budúcnosti. Princíp je založený na práci so všetkými zainteresovanými stranami - žiakmi, rodičmi,spoluprácujúcimi organizáciami. Popredné európske školy využívajú tieto princípy ako základ riadenia organizácie. Školenie ktoré absolvovalo vedenie našej školy v Lotyšsku- Rige, pochopiť akým spôsobom "excellence"pomáha, čo sa skrýva pod kritériami modelu Excellence EFQM, akým spôsobom správne aplikovať systematickú a koncepčnú autoevalváciu a akým spôsobom sa autoevalvácia správne využíva v rámci rozvoja školy.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 12.3.2014

Druh inšpekcie: Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v základnej škole.

Zistenia a ich hodnotenie: Pokyny pre administráciu testov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ boli dodržané. Školská koordinátorka a administrátori zabezpečili vhodné priestory, dodržali časový harmonogram otvárania testových zásielok a časový harmonogram zadávania testov. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

1. V budove ZŠ Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou bolo 26 tried. Znížili sa stavy žiakov v triedach a pri vyučovaní jazykov, informatiky, telesnej , výchovy, technickej výchovy a fyziky, sa trieda delí na skupiny. Počas prázdnin bola urobená rekonštrukcia schodov pri prvom vchode. Na žiadosť školského parlamentu boli osadené stojany na bicykle.

2. Stav učebníc je pomerne dobrý, chýbali reedície učebníc náboženskej výchovy a Nemecký jazyk pre druhý stupeň.. Vybavenosť učebnými pomôckami a didaktickou technikou je dobrá. Neustále sa vymieňa vypočtová technika.

Počas prázdnin bola vymenená podlaha v zborovni a kancelárií.

3. Areál školy aj školský pozemok sú v dobrom stave. Bola urobená nová brána pred základnou umeleckou školou, ktorá zvyšuje bezpečnosť žiakov pri presúvaní. Je potrebné ešte poopravovať asfaltové chodníky a asfalt na školskom dvore.

4. Škola prenajíma dve triedy s chodbou Základnej umeleckej škole

5. Súčasou školy je aj školská knižnica,ktorá vlastní 4 523 knih, z toho je 2 444 odborných a 1991 titulov krásnej literatúry. V roku 2015/16 bolo 554 vypožičiek.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

(za rok 2015)

Základná škola: 873 286 €

Dopravné žiakov:

I. polrok: 9 302,32 €

II. polrok: 7 924,46 €

Učebné pomôcky (hmotná núdza):

I. polrok: 2 008,60 €

II. polrok: 2 174,46 €

Originálne kompetencie:

ŠKD: 44 508 €

ŠJ: 74 293,41€

kapitálové výdavky: 0,- €

Vzdelávacie poukazy:

I. polrok: 4 550,50 € odmeny vedúcim: 2 953 € prev. nákl. a uč. pomôcky: 1 596,62 €

II. polrok: 7 547,62 € odmeny vedúcim: 6 211,25 € prev. nákl. a uč. pomôcky: 1 336,62 €

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Výchovno-vyučovacie ciele stanovené plánom práce boli v školskom roku 2015/16 splnené. V školskom roku 2015/16 bolo pre 579 žiakov zriadených 26 tried. V 1.-4. ročníku 11 tried z toho 1 špecializovaná trieda, v 5.-9. ročníku 15 tried. Zo 199 žiakovi na 1. stupni neprospeli 5 žiaci a 2 neboli hodnotení, na 2 .stupni z 377 žiakov neprospelo 28 žiakov, 2 žiaci neboli hodnotení z dôvodu štúdia v zahraničí.

V správaní žiakov sa vyskytli priestupky proti školskému poriadku, najčastejšie záškoláctvo, čo bol hlavný dôvod zníženia známok zo správania. Z tohto dôvodu bolo zo strany školy naÚPSVaR odoslaných25 upozornení, na OcÚ a školský úrad 54, rodičom 165 upozornení na porušovanie školského zákona. Celkovo žiaci vymeškali 74 700 vyučovacích hodín, priemerne na jedného žiaka 129,68 vyuč. hodín. Z toho neospravedlnených bolo 4 695 t.j. priemerne 8,15 vyučovacích hodín na jedného žiaka. Zníženú známku zo správania na I.stupni malo 10 žiakov, na II. stupni 37 žiakov.Zhoršil sa záujem žiakov 9, ročníka o prípravu na testovanie 9 a prijímacie skúšky do stredných škôl. Dôvod - nízky počet končiacich žiakov, veľa voľných miest v SOŠ.

Starostlivosť o talentovaných žiakov sa prejavila úspechom v súťažiach a olympiádach.

Ciele projektu „Zdravá škola“ boli realizované činnosťou turistických, športových, environmentálnych a prírodovedných krúžkov.

Environmentálna výchova vychádzala z koncepcie environmentálnej výchovy. Úlohy boli rozpracované v plánoch PK a MZ a časovo-tematických plánoch. Veľa žiakov bolo zapojených do športových krúžkov, kde si upevňovali fyzickú zdatnosť. Dobre pracovali metodické orgány školy.

Kladne možno hodnotiť spoluprácu s Radou školy, Rodičovským združením, CPPPaP, MPC Prešov, ale aj kultúrnymi inštitúciami v meste a Mestským úradom v Hanušovciach nad Topľou. Veľkým prínosom pre výchovno-vzdelávací proces bola pomoc štyroch odborných zamestnancov cez projekt PRINED, ktorí ukončili pracovný pomer 30. novembra 2015.

Rezervy pretrvávajú v:

- spolupráci školy s rodičmi z marginalizovaných rómskych komunít

- zvýšenej starostlivosti o správanie a jazykovú kultúru žiakov

- efektívnosti využitia učebných pomôcok, didaktickej techniky najmä interaktívnych tabúľ.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Cestovatelia17 Mgr. Viera Vrlíková
Cyklo-turisti16 Mgr. Martin Štofan
Florbal 2. stupeň24 Mgr. Lukáš Čebra
Folklórny krúžok14 Bc. Danka Verbovancová
Futbal 2. stupeň24 Mgr. Lukáš Čebra
Futbalový krúžok24 Mgr. Pavol Minár
Hravá matematika17 Mgr. Jana Sabová
Hravé učenie20 Mgr. Anna Rišková
Kaleidoskop15 Mgr. Kvetka Čiková
Karate10 Ing. Ján Pivovarnik
Krúžok anglického jazyka24 Mgr. Jana Kaľavská
Krúžok SLJ18 Mgr. Anna Hliboká Čurliková
Krúžok voľnočasových aktivít24 Mgr. Margita Holingová
Loptové hry 123 Mgr. Ondrej Sabo
Loptové hry 220 Mgr. Ondrej Sabo
Matematika netradične I.18 RNDr. Natália Verčimáková
Matematika netradične II.17 RNDr. Natália Verčimáková
Mozaika21 Mgr. Katarína Hrehová
Počítačový krúžok17 Mgr. Anna Sabová
Pohybové hry23 Mgr. Martin Štofan
Potulky Šarišom14 RNDr. Martina Mihalčinová
Spevácko - tanečný krúžok 1. stupeň21 Bc. Eva Gumanová
Spevácko-tanečný krúžok 2. stupeň15 Bc. Eva Gumanová
Strelecký krúžok12 Zdeno Lukáč
Športové hry - florbal23 Mgr. Marek Balog
Technický krúžok9 Ing. Stanislav Jurko
Tvorivá slovenčina21 Mgr. Anna Makáňová
Všetkovedko17 Mgr. Monika Molitorisová

Záver

Vypracoval: Mgr. Miroslav Petrov

V Hanušovciach nad Topľou, 21. septembra 2016

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 26. 9. 2016.

Správa prerokovaná Radou školy pri ZŠ Hanušovce nad Topľou dňa:

Správa prerokovaná a schválená Mestským zastupiteľstvom pri MsÚ Hanušovce nad Topľou dňa:

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341
  • 057/4452340

Fotogaléria