O projekte Dokumenty na stiahnutie Klub prírodovedy na 1. stupni ZŠ Klub matematiky na 1. stupni ZŠ Klub slovenského jazyka a literatúry na 1. stupni ZŠ Klub rozvoja osobnosti žiakov Klub mediálnej výchovy Klub multikultúrnej výchovy Klub environmentálnej výchovy Klub výchovy k manželstvu a rodičovstvu Klub ochrany života a zdravia Zdroj financovania pedagogických klubov

Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov

Klub ochrany života a zdravia

Zameranie:

Prieskumno-analytická a tvorivá činnosť týkajúca sa výchovy a vzdelávania  a vedúca k jej zlepšeniu a identifikácii osvedčených pedagogických skúseností  pri realizácii prierezovej témy  ochrana života a zdravia v predmetoch biológia a telesná výchova.

Obsah:

 

1..Výmena skúseností s využívaním didaktických postupov orientovaných na rozvoj kľúčových   kompetencií žiakov.

2.Tvorba pracovných listov na rozvoj funkčnej  gramotnosti.

 

Zdôvodnenie:

 

- rozvoj profesijných kompetencií pedagógov potrebných v procese edukácie prierezovej témy

  ochrana života a zdravia a so zameraním na rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov,

- zabezpečiť výučbové materiály na rozvoj funkčnej  gramotnosti,

- zvyšovanie úrovne pochopenia ekologických aspektov života u žiakov ZŠ,

- zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žiakov potrebných pre život v dnešnej spoločnosti.

Kontakt

Kordinátor: Mgr. Lukáš Čebra
Členovia: Mgr. Lukáš Čebra
RNDr. Martina Mihalčinová
Ing. Danka Balogová
Mgr. Katarína Hrehová
Miestnosť: Kabinet BIO
Dátum: 14.2.2019 od 14:00 do 17:00
28.2.2019 od 14:00 do 17:00
07.3.2019 od 14:00 do 17:00
21.3.2019 od 14:00 do 17:00
04.4.2019 od 14:00 do 17:00
18.4.2019 od 14:00 do 17:00
02.5.2019 od 14:00 do 17:00
09.5.2019 od 14:00 do 17:00
06.6.2019 od 14:00 do 17:00
13.6.2019 od 14:00 do 17:00
19.9.2019 od 14:00 do 17:00
26.9.2019 od 14:00 do 17:00
10.10.2019 od 14:00 do 17:00
24.10.2019 od 14:00 do 17:00
14.11.2019 od 14:00 do 17:00
28.11.2019 od 14:00 do 17:00
05.12.2019 od 14:00 do 17:00
12.12.2019 od 14:00 do 17:00
09.01.2020 od 14:00 do 17:00
23.01.2020 od 14:00 do 17:00
13.02.2020 od 14:00 do 17:00
27.02.2020 od 14:00 do 17:00
12.03.2020 od 14:00 do 17:00
26.03.2020 od 14:00 do 17:00

Správy

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria