O projekte Dokumenty na stiahnutie Klub prírodovedy na 1. stupni ZŠ Klub matematiky na 1. stupni ZŠ Klub slovenského jazyka a literatúry na 1. stupni ZŠ Klub rozvoja osobnosti žiakov Klub mediálnej výchovy Klub multikultúrnej výchovy Klub environmentálnej výchovy Klub výchovy k manželstvu a rodičovstvu Klub ochrany života a zdravia Zdroj financovania pedagogických klubov

Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov

Klub slovenského jazyka a literatúry na 1. stupni ZŠ

1.         Prieskumno-analytická  a tvorivá činnosť týkajúca sa výchovy a vzdelávania a vedúca  k jej zlepšeniu a identifikácii osvedčených pedagogických skúseností

Obsah:

- tvorba metodických materiálov na rozvoj čitateľskej gramotnosti

- získavať  rozličné praktické a profesijné zručností zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a kompetencie k učeniu sa

Zdôvodnenie: 

- osvojiť si  čitateľskú zručnosť  ako schopnosť intelektuálne spracovať informácie z textu a praktický ich uplatniť v každodennom  živote

- zapamätať si základné informácie a  použiť ich v praxi

- preferovať komunikatívno-zážitkový model podnecovaním aktivít žiakov

-  budovať sebadôveru žiakov, viesť ich k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov, k zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie, pozitívnemu vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie     

- podporovať schopnosť používať svoje poznatky pri identifikovaní otázok s cieľom vyvodiť  podložené závery 

 

2.         výmena skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní

Obsah:

- výmena praxou overených námetov, didaktických postupov zameraných na rozvoj funkčnej gramotnosti

Zdôvodnenie:

- zlepšenie výsledkov medzinárodného merania PIRLS, TIMSS

- rozvíjať schopnosť žiakov používať poznatky pri spracovaní a prezentácií informácií

- viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj

   písomnej)    

 

3.         výmena skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov

Obsah:

- inovatívne metódy vzdelávania a alternatívne formy vyučovania

Zdôvodnenie:

- využívať digitálnu techniku pri práci so žiakmi so ŠVVP a zo sociálne znevýhodneného prostredia s cieľom trvácnejšieho osvojenia poznatkov, zlepšenie porozumenia  a komunikačných zručnosti

- podporovať schopnosť žiakov využiť a interpretovať naučené vedomosti a poznatky v bežných životných situáciách

 

Koordinátor: Mgr. Margita Holingová
Členovia: Mgr. Anna Nemcová
Mgr. Pavol Minár
Mgr. Marek Balog
Mgr. Slávka Jurková
Mgr. Lucia Velčková
Mgr. Lenka Machová
Bc. Gabriela Jurková
Mgr. Viera Vrlíková
Mgr. Daša Vargová
Mgr. Martina Semanová od 23.8.2019
Mgr. Lucia Mariňáková od 26.8.2019
Miestnosť: Február 2019 - Jún 2019 - trieda II.A
September 2019 - Jún 2020 - trieda I.C
Dátum a čas: 19.2.2019 17:00- 20:00
26.2.2019 14:00- 17:00
12.3.2019 14:00- 17:00
26.3.2019 14:00- 17:00
09.4.2019 14:00- 17:00
18.4.2019 14:00- 17:00
06.5.2019 14:00- 17:00
14.5.2019 14:00- 17:00
04.6.2019 14:00- 17:00
11.6. 2019 14:00- 17:00
10.9.2019 14:00- 17:00
24.9.2019 14:00- 17:00
8.10.2019 14:00- 17:00
22.10. 2019 14:00- 17:00
6.11.2019 14:00- 17:00
20.11.2019 14:00- 17:00
4.12.2019 14:00- 17:00
11.12.2019 14:00- 17:00
8.1.2020 14:00- 17:00
14.1.2020 14:00- 17:00
18.2.2020 14:00- 17:00
25.2.2020 14:00-17:00
10.3.2020 14:00- 17:00
17.3.2020 14:00-17:00

Písomný výstup pedagogického klubu

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria