Navigácia

 • Členský príspevok OZ Hanušáčik

  Vážení členovia OZ,

  prosíme vás, aby ste si v mesiaci apríl nezabudli vyplatiť svoj členský príspevok na rok 2015. Neplatí to pre tých, ktorí si už tento píspevok vyplatili.

  Všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť OZ príspevkom vyšším ako 2 € vopred srdečne ďakujeme.

   

 • Pozvánka

  42. ročníka  Memoriálu mjr. Kukorelliho v Hanušovciach nad Topľou

  _________z príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny_______

  Miesto:       Základná škola Hanušovce nad Topľou

  Dátum:        7. máj 2015    /štvrtok/     

  Usporiadateľ:      ZŠ Hanušovce n.T., MsÚ Hanušovce n.T.

  P r o g r a m :       08.00 hod.  -  prezentácia   

  09.00 hod.  -  kladenie vencov

  09.15 hod.  -  slávnostné otvorenie

             09.20 hod.  -  štart I. kategórie

    12.10 hod.   -  vyhodnotenie 42. ročníka cestného behu

     P o k y n y    p r e   ú č a s t n í k o v :

  - cestovné hradí vysielajúca organizácia

  - občerstvenie hradí poriadajúca organizácia   /je potrebné nahlásiť počet   pretekárov na tel. č. 4452340  príp. mobil č. 0911445234/.

  K a t e g ó r i e :

  I.  kategória:         1. a 2. ročník chlapci   nar. od 1.9.2006 do 31.8.2008  300 m

         1. a 2. ročník dievčatá nar. od 1.9.2006 do 31.8.2008 300 m   

         3. a 4. ročník chlapci   nar. od 1.9.2004 do 31.8.2006 500 m

                   3. a 4. ročník dievčatá nar. od 1.9.2004 do 31.8.2006 500 m        

  II. kategória:         mladšie žiačky    nar. od 1.9.2002 do 31.8.2004        1.500 m

         mladší žiaci        nar. od 1.9.2002 do 31.8.2004        1.500 m

         staršie žiačky      nar. od 1.9.2000 do 31.8.2002        1.500 m

         starší žiaci           nar. od 1.9.2000 do 31.8.2002        1.500 m

         mladšie dorastenky nar. od 1.9.1996 do 31.8.2000    1.500 m

         mladší dorastenci    nar. od 1.9.1996 do 31.8.2000    1.500 m

 • 22. apríl - Deň Zeme

  Dňa 17. apríla 2015 by sa mala konať akcia Vyčistime si okolie“, ktorú organizujeme spolu so žiakmi pri príležitosti „Dňa Zeme“ (22. apríl). Žiaci budú zbierať odpad aj v obciach Babie, Vlača. Remeniny, Petrovce a Pavlovce, a to žiaci bývajúci v týchto obciach. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia preloží na iný termín.  /ED/

          

 • Výplata dopravného žiakov

  Oznamujeme rodičom žiakov dochádzajúcich z obcí patriacich do našeho školského obvodu, že od 13.4.2015 od 14.00 hod. vyplácame dopravné za 1-3/2015.  /ED/

 • 11. 4. 2015

  Do galérie Rómska pieseň 2012 boli pridané fotografie.

 • 11. 4. 2015

  Do galérie Rómska pieseň 2012/2013 boli pridané fotografie.

 • 11. 4. 2015

  Do galérie Rómska pieseň 2014 boli pridané fotografie.

 • 11. 4. 2015

  Do galérie Rómska pieseň 2015 boli pridané fotografie.

 • Dôležitý oznam pre rodičov žiakov z Pavloviec a Podlipník

  Na základe Smernice č. 7/2015, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 9/2009-R z 25.6.2009,  ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov je potrebné, aby žiaci z Pavloviec a Podlipník od dnešného dňa zbierali cestovné lístky, použité na dopravu do školy a späť za každý  mesiac. Lístky odovzdajú v obálke s označením mena a triedy sekretárke vždy prvý deň nasledujúceho mesiaca. Cestovné sa im bude vyplácať len vo výške odovzdaných cestovných lístkov.  Bližšie informácie na sekretariáte školy, prípadne u riaditeľa školy.    /ED/

   

 • Veselú Veľkú noc

  Láska Zeleného štvrtku ,
  viera Veľkého piatku ,
  nádej Bielej soboty
  a víťazstvo Veľkonočnej nedele ,
  nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou.

  Pokojné Veľkonočné sviatky.        /ED/

 • Oznam

  Riaditeľ školy udeľuje žiakom 5.,6.,7. a 8. ročníka na deň 15.4.2015 /streda/ riaditeľské voľno. Dôvod: Testovanie 9  2015.  /RŠ/

 • Testovanie 9

  Riaditeľstvo ZŠ Hanušovce oznamuje všetkým žiakom 9. ročníka, že Testovanie 9 2015 sa uskutoční v stredu 15.4.2015. Účasť na testovaní je povinná!   /RŠ/

 • Veľkonočná burza

  Pozývame Vás na Veľkonočnú burzu OZ Hanušáčik, ktorá sa koná v dňoch od 30.3. do 1.4.2015.

 • Výročná členská schôdza OZ HANUŠÁČIK

  Pozývame Vás na výročnú členskú schôdzu OZ HANUŠÁČIK, ktorá sa bude konať dňa 7.4.2015 o 13.00 hod. v Svadobke Bystré.

  Program:

  1. Otvorenie
  2. Výročná správa o hospodárení za rok 2014
  3. Správa revíznej komisie o hospodárení za rok 2014
  4. Návrh plánu činnosti OZ na rok 2015
  5. Návrh rozpočtu OZ na rok 2015
  6. Diskusia
  7. Uznesenie
  8. Záver  s kultúrnym programom a občerstvením          /ED/

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 26.3.2015 sa uskutoční obvodové kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

 • Burza kníh

  Dňa 25.3. 2015 sa bude konať burza kníh. Výťažok bude venovaný OZ Hanušáčik.

 • Matematická súťaž

  Dňa 23. marca 2015 sa uskutoční školské kolo matematickej súťaže - Matematický klokan. Zúčastnia sa ho žiaci 1. stupňa.

 • Európa v škole

  Európa v škole - 62. ročník výtvarnej súťaže - naši žiaci uspeli v obvodovom kole, a to Gabriel Horvát zo IV.A triedy v II. kategórii 3. miesto a Miriam Sopoligová z VIII.C triedy v III. kategórii 2. miesto. Tešíme sa s nimi a blahoželáme.   /ADVAC/

 • Šaliansky Maťko

  Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského

       Po získaní 1. miesta v I. kategórii v regionálnom kole prednesu povestí Šaliansky Maťko, ktoré sa konalo 29.1.2015 v HZK vo Vranove n/T,

            Zuzana Eštvaníková, žiačka III.A, postúpila do krajského kola.

           

        V piatok 20.2. 2015  v Prešove naša Zuzka zaujala svojím  prednesom povesti porotu krajského kola, a tá jej pri hodnotení udelila Diplom za kultivovaný prejav v I. kategórii.             Ďakujeme za reprezentáciu a k úspechu blahoželáme        Mgr. A. Rišková         

 • Európa v škole

  Aj v tomto školskom roku 2014/15 sa naši žiaci zapojili do 62. ročníka projektu/súťaže  Európa v škole. Predstavujem Vám víťazné práce školského kola, ktoré postupujú do okresného kola.

                      

          Miriam Sopoligová 8.c          Zuzana Gazdová 8.c          Gabriel Horvát 4.a

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341
 • 057/4452340

Fotogaléria