Navigácia

 • Testovanie 5-2015

  Testovanie žiakov 5. ročníka sa uskutoční dňa 25. novembra 2015 (streda) z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

  Cieľom testovania je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2. Poskytne škole spätnú väzbu, ako pripravila žiakov na prechod z ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 a bude vstupnou informáciou pre učiteľov na 2. stupni pre zlepšovanie vzdelávania žiakov a skvalitňovanie vyučovania. Zároveň bude slúžiť na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov v celoštátnom meradle. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Žiaci píšu 60-minútové testy, a to z matematiky v čase od 8.20 hod. do 9.20 hod. a zo slovenského jazyka a literatúry od 10.05 hod. do 11.05 hod.. Účasť žiakov 5. ročníka na Testovaní 5-2015 je povinná.

   

   

  Riaditeľ školy na tento deň - 25. novembra 2015 (streda) - udeľuje žiakom 6., 7., 8. a 9. ročníka riaditeľské voľno.

  Žiaci 1. stupňa budú mať riadne vyučovanie.     /ED/

 • Výber rodičovských príspevkov

  Oznamujeme rodičom, že výška rodičovského príspevku zostala nezmenená.

  1. dieťa: 6 €   2. a ďalšie dieťa:  3 €     sirota a polosirota: 3 €    žiaci so ZŤP:  3 €

  Príspevok vyberajú triedni učitelia a potrebné je vyplatiť ho najneskôr do 10.11.2015.

   

 • Opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia hepatitídy typu A

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Vranov nad Topľou rozhodol, aby do školských zariadení boli v zmysle zákona č. 355/2001 Z.z. § 24 odst. 6 umiestnené deti, ktoré sú zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve, neprejavujú príznaky prenosného ochorenia a nemajú nariadené karanténne opatrenia. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydá dieťaťu ošetrujúci lekár.

   

 • Dopravné - oznam

  Dopravné žiakov z obcí patriacich do našeho školského obvodu sa vypláca nasledovne:

  25.6.  a 26.6. od 13.00 hod.          29.6. od 8.00 hod. do 13.00 hod.   a od 1.7. do 3.7.2015 v čase od 8.00 hod. do 13.00 hod.

 • Oznámenie - riaditeľské voľno zrušené!!!!!!!!

  Riaditeľ školy  oznamuje žiakom a rodičom žiakov  ZŠ, že riaditeľské voľno na na deň 9. október 2015 /piatok/ sa ruší.

  Žiaci budú mať riadne vyučovanie.     riaditeľ školy

   

             

 • Oznam pre rodičov žiakov

  Vážení rodičia,

  vzhľadom na vzniknutú situáciu výskytu infekčného ochorenia nie je možné uskutočniť zasadnutie rodičovského združenia v triedach. Prosíme vás, aby ste sa v prípade potreby kontaktovali s triednym učiteľom telefonicky, mailom alebo osobne v škole v popoludňajších hodinách. Za pochopenie ďakujeme. 

  Mgr. Miroslav Petrov, riaditeľ školy

 • Ďakujeme sponzorom A. Džomeková - Kvety Orchidea, S. van Nuil - Topľawood a J. Lukáčová - JuliArt, ktorí prispeli na realizáciu kvetinového záhonu.

 • 14. 5. 2015

  Do galérie Memoriál mjr. Kukorelliho 2015 boli pridané fotografie.

 • Jablko - citrón

  Dňa 13. mája 2015 sa uskutočnila akcia Policajného zboru SR a poisťovne GENERALI pod názvom "JABLKO - CITRÓN". Zúčastnilo sa jej aj 10 žiakov 5. ročníka našej školy. Vodičom s priestupkom žiaci dávali citróny a tí bez priestupku dostali jablko.   /VIEHO/

             

    

   

   

   

   

   

      

   

 • Riaditeľské voľno - deviatakom

  Riaditeľ školy udeľuje žiakom 9. ročníka na dni 11.5. a 14.5.2015 riaditeľské voľno. Dôvod: prijímacie pohovory na stredné školy.

  Ostatní žiaci majú riadne vyučovanie!!!!

 • Škola v prírode

   Úspešná škola v prírode...

  Aj napriek tomu, že v našich veľhorách bola ešte skorá jar,  opäť sme sa v  dňoch 13. až 17. apríla 2015 zúčastnili pobytu v Škole v prírode, v rekreačnom zariadení 1.máj Tatranská Lomnica, s krásnym výhľadom na  Lomnický štít (2 634 m n. m. ). Výchovno-vzdelávací proces bol zameraný na opakovanie a upevňovanie učiva so zaradením rôznych vychádzok do voľnej prírody. V rámci nich sa žiaci učili spoznávať druhy stromov, kvetov a živočíchov. Sledovali život v prírode, učili sa správať vo voľnej prírode a hlavne uvedomovali si význam ochrany lesa a uplatňovali svoje vedomosti a poznatky z rôznych oblastí environmentálnej výchovy, naučených však iba v triedach našej školy. Všetkých 38  žiakov absolvovalo všetky turistické vychádzky a zúčastnilo sa   naplánovaných akcií bez úrazu. Škola v prírode teda splnila svoj cieľ na sto percent. Pre každého žiaka sme pripravili darček – DVD s fotkami. Takže množstvo zážitkov si budú isto pamätať žiaci a ich učitelia Pavol Minár  a Jaroslav Mucha a kolegyne, pani učiteľky  Margita Holingová, Miroslava Tekely a Gabriela Jurková. 

             Mgr. Pavol Minár