Navigácia

 • Oznam - chrípkové prázdniny

  O Z N A M

       Vzhľadom na to, že stúpol počet žiakov s chrípkovým a respiračným ochorením a po dohode s RÚVZ vo Vranove nad Topľou

     vyhlasujem

                  od 27. 1. do 2.2.2015 /vrátane/   c h r í p k o v é       p r á z d n i n y.

  Nástup na vyučovanie bude 3.2.2015 – utorok.

   Odpisy vysvedčení budú žiakom vydané 3.2.2015.

            Mgr. Miroslav Petrov,  riaditeľ školy

 • Pozvánka na súťaž

          

  Mesto Hanušovce nad Topľou a Základná škola Hanušovce nad Topľou

                   usporiadajú

       dňa 24. 1. 2015 (sobota)

         streleckú súťaž zo vzduchových zbraní.    

          Súťaž sa uskutoční v školskej telocvični o 9.00 hod..     

          Kategórie:     - mladší žiaci a žiačky (1.-5. ročník ZŠ)

                        -  starší žiaci a žiačky   (6.-9. ročník ZŠ)

          O občerstvenie je postarané! 

            Prihlásiť sa môžete telefonicky na č. 057/4452340 alebo na emailovú adresu zshanusovce@stonline.sk.

 • Pripomienka - nástup do školy

  Začiatok vyučovania je 8. januára 2015!!!!!

 • Vianočné prianie

 • Vianočné prázdniny

  Informácia k školským prázdninám

   

  Posledný deň vyučovania: 19. december 2014 (piatok)

  Prázdniny: 22. december 2014 - 7. január 2015

  Začiatok vyučovania po prázdninách: 8. január 2015 (štvrtok)

 • Dopravné 9-12/2014

  Oznamujeme rodičom žiakov patriacich do našeho školskéh obvodu, že dopravné za mesiace september až december 2014  sa bude vyplácať od 16. decembra od 8.00 hod do  19. decembra 2014 do 12.00 hod..     (ED)

 • Príprava vianočnej burzy

  Milí rodičia a priatelia školy,

  naše občianske združenie Hanušáčik pripravuje aj tento rok vianočnú burzu, ktorá sa uskutoční v dňoch od 15. do 19. decembra vo vestibule školy. Uvítame aj výrobky našich šikovných mamičiek, babičiek, či oteckov a dedkov ako  príspevok nášmu OZ.  Svoje výtvory  môžete odovzdať zástupkyni RŠ PaedDr. Hodoškovej, prípadne na sekretariáte školy p. Dvorskej.´Tešíme sa na stretnutie s Vami v tomto predvianočnom čase.      /ED/

 • iBobor

  Medzinárodná súťaž BOBOR aj na našej škole...gratulujeme

  V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž: Berbas – informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín. V minulom školskom roku sa konala  v 30 krajinách a zapojilo sa do nej 734 657 žiakov.  Hlavným cieľom súťaže je podporiť  záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov a posmeliť ich v kreatívnejšom používaní moderných technológií  pri učení sa . Na Slovensku sa tejto  súťaže zúčastnilo 60 654 súťažiacich z 975 škôl /seniori, juniori, kadeti, benjamínci a bobríci/. V našej škole to bolo 43 žiakov –  bobríkov.  Podľa pravidiel bolo úspešných  týchto 9 žiakov 3.a 4.ročníka  :

  P. č.

  Meno

  Trieda

  Body

  %

  Miesto vSR

  1.

  KarolínaMolitorisová

  3.A

  84

  99

  124.-344.

  2.

  Adam Andrijko

  4.A

  72

  95

  629.-1094.

  3.

  Patrícia Birošová

  4.A

  68

  91

  1139.-1490.

  3.

  Kristína Čabalová

  4.C

  68

  91

  1139.-1490.

  3.

  Peter Drotár

  4.C

  68

  91

  1139.-1490.

  4.

  Juliána Kundrátová

  3.B

  64

  88

  1552.-1891.

  5.

  Július Tobiáš Kolesár

  4.C

  62

  85

  1970.-1990.

  5.

  Filip Paľa

  4.C

  62

  85

  1970.-1990.

  6.

  Stanislav Hudák

  4.B

  60

  83

  1998.-2765.

   

  a  ďalších 32 žiakov v tejto vekovej kategórii dosiahlo menej ako 80 % . Žiaci mali na zodpovedanie 12 otázok 45 minút. Za správne odpovede získali podľa náročnosti 3 až 9 bodov, no aj záporné body, ak odpoveď správna nebola ... Podrobné pravidlá, ale aj možnosť vyskúšať si súťažné úlohy sú dostupné na webe: ibobor.sk  v archíve úloh . ..a preto milí žiaci skúšajte a rozmýšľajte... Úspešným žiakom samozrejme gratulujeme!           Mgr. Pavol Minár

   

   

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ školy udeľuje žiakom na deň 28. november 2014 (piatok) riaditeľské voľno. Dôvod: Psychologický výcvik pedagogických a odborných zamestnancov podľa § 55 Zákona č. 317/2009.       Základná umelecká škola bude v prevádzke.        /ED/

 • 5. 11. 2014

  Do galérie Úcta k starším 29.10.2014 boli pridané fotografie.

 • Nadácia PO CAR ocenila nášho žiaka

  Ohodnotiť umelecký výkon je pre porotu vždy veľmi náročná úloha, najmä vtedy, ak téma výtvarnej súťaže osloví viac ako 200 mladých autorov. Úlohou pre deti  bolo prostredníctvom štetca, či ceruzky odpovedať na otázku „Čo alebo kto podľa mňa najlepšie reprezentuje môj kraj?“ Boli sme milo prekvapení, porota ocenila 12 najlepších prác a medzi nimi prácu nášho žiaka Daniela Vidumského / 9.B /  Nadácia PO CAR venuje každému z výhercov finančný dar 100,-Eur na podporu jeho školskej, či umeleckej činnosti a rovnakú sumu získa aj žiakov učiteľ výtvarnej výchovy, ktorý ho do súťaže prihlásil.   /ADVAC/

   
   

 • Vyhodnotenie zberu gaštanov

  1. miesto:    Laura Lea Klimčová VII.B           34,5 kg
  2. miesto:    Alexander Gdovin IV.A              15,5 kg
  3. miesto:    Marek Baloga VIII.C 11 kg   

   

  Usilovné deti nazbierali celkom 162,53 kg gaštanov.

  ..... a tu sú najusilovnejší.....

        

  Nazbierané gaštany prevzalo dňa 21.10.2014 Poľovnícke združenie Lipiny Hanušovce nad Topľou.

  Všetkým žiakom, ktorí sa do zberu zapojili ďakujeme.

   

   

 • 15. 10. 2014

  Do galérie EXIT Tour 15.10.2014 boli pridané fotografie.

 • Príspevok rodičov.

  Príspevok rodičov do rodičovského združenia v tomto školskom roku:

  1. dieťa - 6€
  2. dieťa a ďalšie 3€ (platí aj pre siroty)
 • EXIT TOUR - 15. októbra 2014 pre žiakov aj pre rodičov

  EXIT TOUR - 15. októbra 2014 pre žiakov 7.-9. ročníka od 8.00 do 13.30 hod. a pre rodičov žiakov 7.-9. ročníka od 16.00 do cca 17.30 hod..

  Je to hudobno-výchovný program, ktorý pôsobí nielen na  Slovensku, ale aj v Poľsku a Česku, kde sa zapojilo 168 škôl. Prináša kvalitné prednášky, koncerty, ktoré spĺňajú preventívny program pútavou formou na oblasť medziľudských vzťahov, závislostí, AIDS, šikany, kyberšikany ...  Podporuje tiež komunikáciu v anglickom jazyku, pretože prednášajúci sú aj angličania, ktorí majú tlmočníkov. Organizátorom EXIT Tour na Slovensku je Tréningové centrum Kompas v Žiline, ktoré sa venuje práci s mládežou a rôznym projektom ako napríklad KECY - konverzačné anglické tábory, konferencie pre pracovníkov s mládežou atď.. Tento projekt je koncipovaný tak, aby naplnil požiadavky ministerstva školstva. Je veľkou príležitosťou ukázať mladej generácii kladné životné hodnoty a umožniť tým, aby zažili veľmi zaujímavý a výnimočný deň v ich živote. Popoludní sú do školy srdečne pozvaní aj rodičia, aby im boli pútavou formou poskytnuté informácie ako rozprávať s ich deťmi na rôzne spomínané témy. Náklady spojené na túto akciu zabezpečuje pre našu školu OZ Hanušáčik pri ZŠ Hanušovce n.T..

  Program: 8.00 - 8.45 hod. Zahájenie koncertom v telocvični

      9.00-12.00 hod. Séria prednášok po skupinách v triedach

    12.45-13.30 hod. Ukončenie programu pre žiakov v telocvični

    16.00-17.30 hod. Program pre rodičov v školskej jedálni

   

 • Zber gaštanov

  Milí žiaci, aj vy radi zbierate gaštany?

  Občianske združenie Hanušáčik pri z ZŠ Hanušovce nad Topľou vyhlasuje zber gaštanov. Spetrite si jesenné prechádzky zbieraním gaštanov. Olúpané a vysušené plody odovzdajte pánovi školníkovi pri kotolni vždy ráno do 8.00 hod. v týždni od 13. do 17. októbra 2014. Najaktívnejších zberačov čakajú odmeny. Nazbierané gaštany budú odovzdané Poľovníckemu združeniu Lipiny Hanušovce nad Topľou, ktoré ich potom odvezie zvieratám do našich lesov.

  Bližšie informácie na č. 0911445234 príp. 057/4452340                               /ED/

 • 6. Národný zraz Mladej Matice

  MATICA SLOVENSKÁ  - MLADÁ MATICA Vás pozýva na podujatie 6. Národný zraz Mladej Matice pri príležitosti 70. výročia vypuknutia SNP 1944. Klub vojenskej histórie a Mladá Matica dňa 11. októbra 2014 /sobota/ o 13.30 hod.pred Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou predstaví verejnosti v dobových uniformách udalosti vypuknutia SNP a kapitoly zo života povstaleckého veliteľa Ľudovíta Kukorelliho.

 • Čítame s Osmijankom

  Početná skupina zvedavcov z krúžkov:  Hravé učenie, Pátrači, Turisticko-športový krúžok a Všetkovedko sa rozhodla dňa 30. septembra 2014 vycestovať po stopách Osmijanka  do Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou. Dôvodom sa stala celoslovenská výstava, ktorá prezentovala najlepšie literárne aj výtvarné spracovanie súťažných úloh 11.ročníka súťaže Čítame s Osmijankom. Nádherné prostredie knižnice umocnené pútavým čítaním a priblížením postavy Osmijanka pani knihovníčkou Bc. Elenou Kladnou zanechalo v detských srdiečkach len tie najkrajšie spomienky a odhalilo cestičku poznania a múdrosti ukrytú v knihe.           Mgr. Viera Vrlíková

             

           

   

   

   

 • Čítačka s písačkou

  Projekt Hornozemplínskej knižnice pod názvom „Čítačka s písačkou“ má svojich víťazov. V piatok 3. októbra na slávnostné vyhodnotenie boli prizvaní aj žiaci našej školy Radka Juríková a Miško Kaňuk zo IV.B  triedy. Za svoju literárnu prácu – rozprávku pod názvom Vodník a Šašo prevzali to najlepšie ocenenie I. miesto v I. kategórii a vypočuli si vzácne rady adresované mladým tvorcom z úst spisovateľky Mgr. Alžbety Verešpejovej PhD. Poďakovanie patrí aj Robkovi Gumanovi za milú ilustráciu k spomínanej rozprávke. Všetkým srdečne  blahoželáme.    Mgr. Viera Vrlíková

               

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341
 • 057/4452340

Fotogaléria