Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Kvant spol.s.r.o. Bratislava s DPH 08.02.2011
Zmluva Prenájom športovísk pre komunitné centrum s DPH 30.06.2016 Mesto Hanušovce nad Topľou Mesto Hanušovce Miroslav Petrov riaditeľ školy 01.07.2016
Faktúra Faktúry ZŠ_08_2016 s DPH 31.08.2016 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 31.08.2016
Faktúra Faktúry ZŠ_07_2016 s DPH 29.07.2016 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 29.07.2016
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 4.štvrťrok_2016 s DPH 01.01.2017 01.01.2017
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 3.štvrťrok_2016 s DPH 10.10.2016 10.10.2016
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 2.štvrťrok_2016 s DPH 04.07.2016 04.07.2016
Zmluva o odbere a zneškodňovaní biolog. rozložiteľ.odpadu ŠJ s DPH 01.01.2017 EM-SA s.r.o. ŠJ Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 24.10.2016
Zmluva výpožička plátna na 40.výročie založenia ZŠ s DPH 31.05.2016 Interaktívna škola Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 15.06.2016
Zmluva O poskytovní praktického vyučovania s DPH 21.09.2016 Spojená škola Mgr.Miroslav Petrov riaditeľ školy 06.10.2016
Zmluva dodatok č. 2 k zluve o nájme ZUŠ zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 29.06.2016 Základná umelecká škola ZUŠ Miroslav Petrov riaditeľ školy 01.07.2016
Faktúra Faktúry ZŠ_10_2016 s DPH 31.10.2016 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 31.10.2016
Faktúra Faktúry ZŠ_06_2016 s DPH 30.06.2016 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 30.06.2016
Faktúra Faktúry ZŠ_05_2016 s DPH 31.05.2016 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 31.05.2016
Faktúra Faktúry ZŠ_04_2016 s DPH 29.04.2016 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy 29.04.2016
Faktúra faktúry došlé jún 2012 s DPH 29.06.2012 02.07.2012
Objednávka objednávky 1-6 2012 s DPH 29.06.2012 02.07.2012
Faktúra správa faktúry 1-6 2012 s DPH 29.06.2012 02.07.2012
Faktúra faktúra 1-6 20112 Šj s DPH 02.07.2012 02.07.2012
Faktúra správa faktúry 1-6 2012 Šj s DPH 02.07.2012 02.07.2012
zobrazené záznamy: 1-20/2189