Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov

Piatok 28. 2. 2020

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Počet návštev: 5007110

Mailbox

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Riaditeľka Základnej školy Hanušovce nad Topľou vyhlasuje výtvarnú súťaž: Logo našej školy, pre všetkých žiakov ZŠ Hanušovce nad Topľou.

  Poslaním výtvarnej súťaže je podnecovanie detí a mládeže k umeleckej tvorivosti, podpora ich talentu, rozvíjanie fantázie, estetického cítenia a v neposlednom rade vytváranie priestoru na prezentáciu ich vlastnej tvorby.

  Súťažné kategórie:

  1. kategória 1. – 4. ročník ZŠ

  2. kategória 5. – 9. ročník ZŠ

  Podmienky súťaže

  Do súťaže je možné odovzdať výkresy spracované ľubovoľnou, plošnou technikou vo formáte A4. V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov – jeden autor môže odovzdať maximálne jednu prácu. Súťažné práce je potrebné označiť nasledovnými údajmi: Meno a priezvisko žiaka, vek, trieda, súťažná kategória.

 • Do galérie Žiacky ples 2020 boli pridané fotografie.

 • Do galérie Karneval ŠKD boli pridané fotografie.

 • Do galérie Mikuláš 2019 boli pridané fotografie.

 • Do galérie Vianočná burza 2019 boli pridané fotografie.

 • Dňa 17.2.2020 sa konali voľby zástupcov do Rady školy za pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ako aj zástupcov rodičov žiakov. Voľby prebiehali tajným hlasovaním.

  Poradie kandidátov za nepedagogických zamestnancov:

  1. JANA HOMOVÁ - 12 hlasov,

  2. Jana Sochová - 7 hlasov.

  Poradie kandidátov za pedagogických zamestnancov:

  I.stupeň

  1. MGR. MONIKA MOLITORISOVÁ - 30 hlasov,

  2. Mgr. Pavol Minár - 11 hlasov,

  3. Bc. Gabriela Jurková - 2 hlasy

  4. Mgr. Anna Rišková - 1 hlas

  5. Mgr. Daša Vargová - 1 hlas

 • Dňa 17.2.2020 sa konali voľby zástupcov rodičov žiakov do Rady školy pri ZŠ Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou. Nakoľko sa volieb nezúčastnila potrebná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, vyhlasujem voľby za neplatné. Opakované voľby zástupcov rodičov žiakov do Rady školy sa budú konať v stredu 19.2.2020 v čase 7.00 hod. - 16.30 hod. v zborovni ZŠ. RNDr. Natália Verčimáková, riaditeľka školy.

 • Zoznam kandidátov za pedagogických zamestnancov

  I. stupeň:

  1. Mgr. Anna Ivaničová
  2. Bc. Gabriela Jurková
  3. Mgr. Slavomíra Kožlejová
  4. Mgr. Pavol Minár
  5. Mgr. Monika Molitorisová
  6. Mgr. Anna Rišková
  7. Mgr. Daša Vargová
  8. Mgr. Lucia Velčková

  II. stupeň:

  1. Mgr. Anna Hliboká Čurliková
  2. Ing. Stanislav Jurko
  3. Mgr. Anna Makáňová
  4. Mgr. Ján Molitoris
  5. Mgr. Jarmila Pantlikášová
  6. ThLic. Martin Telepun

  Zoznam kandidátov za nepedagogických zamestnancov

  1. Jana Homová
  2. Jana Sochová

  Zoznam kandidátov za rodičov žiakov ZŠ

  1. Butala Peter
  2. Čebrová Ľuboslava, Mgr.
  3. Dr

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • 057/4452340

Fotogaléria