• Školský poriadok

    • Platný od 02. septembra 2021 

      

     Čl. 1

     Základné ustanovenia

     1.    Riaditeľka Základnej školy RNDr. Natália Verčimáková ( ďalej len ,,škola“) vydáva po prerokovaní v pedagogickej rade na základe zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove  vzdelávaní (školský zákon)  a vyhlášky MŠ SR č.320/2008 o základnej škole Školský poriadok.

     2.    Školský poriadok je súčasťou základných vnútorných dokumentov školy. Jeho cieľovou skupinou sú žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, prípadne ďalší účastníci, ktorí sa kýmkoľvek spôsobom podieľajú na organizovaní vyučovacích a mimo vyučovacích aktivít školy. Všetci zamestnanci a žiaci sú povinní ho dodržiavať.

     3.    Školský poriadok je verejne prístupný na webovom sídle školy, priestoroch zborovne školy, v pracovni riaditeľa školy a v každej triede.

      

     Čl. 2.

     Príchod žiakov do školy

     1.    Žiaci na vyučovanie prichádzajú včas podľa rozvrhu hodín , aby pred začatím hodiny boli na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami.

     2.    Žiaci, ktorí prídu skôr ráno je stanovený začiatok vyučovania, zdržujú sa vo vyhradených priestoroch školy pod dohľadom upratovačky (7.00 h. – 7.15 h.), službu konajúceho učiteľa (7.15 h. – 7.45 h.) a vychovávateľky školského klubu

     3.    Pri vstupe do školy sa žiak prezúva pri vchode do prezuviek, ktoré si nosí so sebou. Obuv vo vrecúšku a vrchný odev si odkladá do pridelenej šatňovej skrine a opäť si ich vyberie až po skončení vyučovania. Pri odchode zo školy sa prezúva opäť pri vchode. Žiaci nesmú chodiť v prezuvkách mimo budovy školy.

     4.    Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť prichádzajú žiaci 5 minút pred začiatkom vyučovania (činnosti), prípadne sa zdržujú vo vyhradených priestoroch školy pod dozorom učiteľa.

     5.    Účasť na vyučovaní voliteľných predmetov a záujmovej činnosti je po prihlásení žiaka povinná.

     6.    Vyučovanie sa začína o 8.00 hod. a končí o 13.25 hod..

      

       l.       

        8.00    -    8.45 h

     prestávka  10 min.

       2.   

        8.55    -    9.40 hod.

     prestávka  15 min.

       3.

        9.55   -   10.40 hod.

     prestávka  10 min.

       4.

      10.50   -   11.35 hod.

     prestávka  10 min.

       5. 

      11.45   -   12.30 hod. 

     prestávka  10 min.

       6.

      12.40   -   13.25 hod. 

     prestávka  30 min.

       7.

      13.55   -   14.40 hod.   

      

     Čl. 3

     Práva žiakov

      

     1. Žiak má právo na:

     -          rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,

     -          bezplatné vzdelanie,

     -          vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku,

     -          individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie

     a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,

     -          bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,

     -          úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

     -          poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

     -          výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

     -          organizáciu výchova vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

     -          úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

     -          na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,

     -          na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

     -          na individuálne vzdelávanie.

     1. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

      

      

     Čl. 4

     Povinnosti žiakov 

       

     1. Žiak je povinný:

     - dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia školy pravidelne a načas,

     - neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy   

       a vzdelávania,

     - dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského  

       zariadenia,

     - chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý

       škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,

     - chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli

       bezplatne zapožičané,

     - pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať,

     - konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť

       ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

     - ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského

       zariadenia,

     - rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade

       so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými

       mravmi.

     2.  Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať pre chorobu, vážnu udalosť v rodine, pre veľmi nepriaznivé počasie a nepredvídané dopravné pomery.

     3.  Za neospravedlnené hodiny môže byť žiak potrestaný zníženou známkou zo správania , pričom neospravedlnenú neprítomnosť a podozrenie zo zanedbávania školskej dochádzky škola hlási príslušnému sociálnemu odboru.

     4.  Ak žiak vymešká z niektorého predmetu 50 % a viac z odučených hodín za klasifikačné obdobie, môže byť na návrh vyučujúceho klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky v náhradnom termíne.                                                                                                                    

     5.  Ak v rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú chorobu, oznámi to žiak, alebo jeho rodičia škole.                                                                                                           

      

      

     Čl. 5

                                                 Práva zákonných zástupcov dieťaťa

     1. Zákonný zástupca dieťaťa má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa školského zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti, práva na slobodnú voľbu školy a školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.
     2. Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

     -          žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,

     -          oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školského zariadenia a školským poriadkom,

     -          byť informovaný o výchovno- vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

     -          na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

     -          zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia,

     -          vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

     -          byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

      

      

     Čl. 6

                                          Povinnosti zákonných zástupcov dieťaťa

      

     1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

     -          vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,

     -          dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

     -          dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

     -          informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

     -          nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

     1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania. Dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom.
     2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach.
     3. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak, jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára. Rodičia oznámia príčinu neprítomnosti svojho dieťaťa triednemu učiteľovi najneskôr do dvoch pracovných dní. Ak žiak nemôže prísť do školy pre vopred známu príčinu, jeho zákonný zástupca požiada o uvoľnenie z vyučovania na základe písomného uvoľnenia.

      

      

     Čl. 7

                                                          Opatrenia vo výchove

     1. Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinnosti alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.
     2. Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa školy alebo zníženie známky zo správania.
     3. Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenia, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc prípadne Policajný zbor.
     4. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam.
     5. Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ č. 22/2011-R, zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a Vyhlášky MŠ SR o základnej škole č. 320/2008 Z. z. s platnosťou od 1. septembra 2008.
     6. Za vymeškaných 7-12 neospravedlnených vyučovacích hodín bude žiakovi udelená zhoršená známka zo správania 2. stupňa, za 13-60 neospravedlnených hodín 3. stupňa a za viac ako 61 neospravedlnených hodín 4. stupňa
     7. Opatrenia vo výchove dopĺňa vnútorná smernica školy č.10/2010 o šikanovaní, podozrení zo šikanovania a vnútorná smernica č.1/2014 o postupe pri uvoľňovaní a ospravedlňovaní žiakov z vyučovania, pri udeľovaní výchovných opatrení za porušovanie školského poriadku školy a neplnenie povinnej školskej dochádzky.

      

      

      

      

     Čl. 8

     Správanie sa žiakov na vyučovaní

     1. Žiak dochádza na vyučovanie a všetky školské podujatia načas, podľa svojich schopností svedomite pripravený, so všetkými učebnými a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Veci potrebné na hodinu si žiak pripraví cez prestávku. Ostatné veci má v školskej taške, ktorá je zavesená alebo uložená vedľa lavice z vnútornej strany.
     2. Žiacku knižku musí mať žiak každý deň v škole na každej vyučovacej hodine. Musí byť podpísaná rodičmi podľa podpisového vzoru na prednej strane žiackej knižky vždy aspoň za uplynulý týždeň.
     3. Žiak má triednym učiteľom presne určené miesto, ktoré nesmie v priebehu vyučovania svojvoľne meniť. V odborných učebniach a dielňach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci.
     4. Po zazvonení je každý žiak na svojom mieste a v tichosti očakáva príchod vyučujúceho.
     5. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.
     6. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať,  hlási sa zdvihnutím ruky.
     7. Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví, alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začatím hodiny a uvedie dôvod svojej nepripravenosti. Domáce úlohy žiaci vypracovávajú doma a neodpisujú ich v škole. Toto kontrolujú učitelia vykonávajúci dozor.
     8. Žiak môže opustiť triedu, cvičisko alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho alebo triedneho učiteľa.
     9. Žiak udržuje pracovné miesto a okolie v čistote a poriadku.
     10. Manipulovať svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou umiestnenou v učebniach majú žiaci zakázané.
     11. Nie je dovolené vykláňať sa z oblokov a vyhadzovať von papiere, odpadky a akékoľvek predmety.
     12. Žiak do školy nenosí predmety, ktoré na vyučovaní nepotrebuje. Ak vyučujúci takýto predmet zistí, žiakovi ho odoberie a vráti rodičom. Klenoty a väčšie sumy peňazí nosí žiak na vlastnú zodpovednosť. Pri ich odcudzení škola nebude robiť žiadne opatrenia.
     13. Prísne sa zakazuje nosiť do školy audio, video-prehrávače a robiť záznamy zvuku a obrazu.
     14. Ak žiak zistí stratu veci, ktorá podlieha poisteniu, oznámi to vyučujúcemu, na ktorého hodine stratu zistil. Ten sprostredkuje spísanie zápisu  o strate s príslušným zástupcom riaditeľa školy, ktorý vykoná ďalšie opatrenia.
     15. Žiaci počas vyučovania aj prestávok nesmú používať mobilné  telefóny, tablety alebo iné multimediálne zariadenia. Použiť ich môžu iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľa školy, vychovávateľky ŠKD alebo jeho povereného zástupcu. Mobilný telefón, tablet či multimediálne zariadenie je vypnuté a uložené v školskej taške žiaka.  Ak žiak poruší zákaz používania týchto zariadení počas vyučovania, môžu mu byť (podľa závažnosti priestupku, príp. jeho opakovania) uložené výchovné opatrenie alebo znížená známka zo správania. Tento bod dopĺňa vnútorná smernica školy č. 1/2021 o používaní mobilných telefónov a tabletov.
     1. Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických zamestnancov.
     2. Prísny zákaz nosiť, prechovávať drogy, fajčiť, piť alkohol a hrať hazardné hry v priestoroch školy. Tento bod dopĺňa vnútorná smernica školy č. 6/2010 o fajčení v škole, resp. č.7/2010 proti šíreniu drog v školskom prostredí.
     3. Keď vstúpi do triedy dospelá osoba, žiaci pozdravia povstaním a sadnú si na pokyn učiteľa. Pri jej odchode z triedy taktiež pozdravia povstaním. Na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania a písaní kontrolných prác žiaci nezdravia.
     4. Na školských vychádzkach, exkurziách, výletoch, lyžiarskom a plaveckom výcviku dodržiavajú  pokyny vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických zamestnancov. Dodržiavajú určené termíny miesta a času sústredenia.
     5. Ku všetkým pedagogickým i prevádzkovým zamestnancom školy sa žiak správa zdvorilo a pri stretnutí pozdraví. Úradné oslovenie je pán riaditeľ, pán učiteľ, pani vychovávateľka, pani asistentka.
     6. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom triedneho učiteľa.
     7. Ak sa žiak po absencii vráti do školy, predloží písomné ospravedlnenie výlučne v žiackej knižke podpísané zákonným zástupcom a pri chorobe potvrdenie lekárom.

                                                                                 

                      

      

     Čl. 9

     Správanie sa žiakov cez prestávky – prechod do učební

     1. Cez prestávku, po druhej vyučovacej hodine žiaci desiatujú v triede, predtým si umyjú ruky. 
     2. Žiaci sa zdržiavajú počas prestávok v triede alebo na príslušnej chodbe podľa pokynov dozorkonajúcich učiteľov. Ak žiaci môžu tráviť prestávku na chodbe, nechajú si svoje osobné veci v triede a odchádzajú na prestávku na chodbu. Po zvonení žiaci postupne odchádzajú do tried.
     3. Papiere a rôzne odpadky odhadzujú žiaci do košov a triedia ich. Je zakázané rozhadzovať odpadky po chodbách, záchodoch, hádzať do záchodových mís, pisoárov a umývadiel.
     4. Do odborných učební, na technickú výchovu a do telocvične sa presúvajú 5 minút pred zvonením.
     5. Pred skončením vyučovania žiak  nesmie bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy alebo opustiť  areál školy.
     6. V celej budove školy sa žiak pohybuje krokom.

      

      

     Čl. 10

      Odchod zo školy

     1. Po skončení poslednej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, očistí si svoje pracovné miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.
     2. Na pokyn učiteľa žiaci opustia učebňu. Vyberú si vrchný odev zo skrinky, pri vchode sa prezujú a opustia školskú budovu.
     3. V čase mimo vyučovania sa môže v školských priestoroch zdržiavať len za podmienok určených školským poriadkom. Tento bod dopĺňa vnútorná smernica školy  č. 11/2010 o vstupe do budovy, pohybe v budove a areáli školy.
     4. Po skončení vyučovania majú žiaci zákaz zdržiavať sa bez dozoru v budove a celom areáli školy.

      

      

      

     Čl. 11 

     Starostlivosť o školské zariadenie, školské potreby, o prostredie učební a školského dvora

      

     1.  Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie. Akékoľvek poškodenie z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je žiak povinný v plnej miere uhradiť.

     2.   Každý žiak je povinný chrániť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a čistote svoje miesto, triedu a ostatné školské priestory, chrániť majetok pred poškodením, nosiť učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov pedagogických zamestnancov. Žiak alebo zákonný zástupca žiaka zodpovedá za učebnice, pracovné zošity a učebné pomôcky, ktoré mu škola poskytla do bezplatného užívania a je povinný nahradiť škole ich stratu, zničenie alebo poškodenie. Finančné prostriedky, ktoré škola získa ako náhradu za stratené, zničené alebo poškodené učebnice a učebné pomôcky, použije na zakúpenie učebníc, pracovných zošitov prípadne učebných pomôcok.      

     3.      Ak žiak prestupuje do inej školy, je povinný vrátiť škole učebnice, učebné texty, pracovné zošity a učebné pomôcky poskytnuté do bezplatného užívania.

     1. Kolektívy tried sa v kmeňových triedach starajú o estetickú úpravu učebne a sústavnú kontrolu stavu žiackeho nábytku (stoličky, stoly) a ostatného inventáru učebne.
     2. Starostlivosť o kvetinovú výzdobu chodieb zabezpečujú poverení žiaci.

      

      

      

                                                                            Čl. 12

     Starostlivosť o zovňajšok 

     1. Každý žiak je povinný mať v škole hygienické vrecúško s toaletnými potrebami.
     2. Na hodine technickej výchovy a telesnej výchovy si nosí pracovný a športový úbor.
     3. Žiak musí byť v škole slušne oblečený a upravený v súlade s hygienickými normami:

     -          sukne, krátke nohavice: max 10 cm nad kolená

     -          tričká, blúzky, horná časť odevu: bez hlbokého výstrihu, zahaľujúce trup

     -          oblečenie nesmie odhaľovať spodnú bielizeň

     -          oblečenie ani jeho doplnky nesmú propagovať nehumánne ideológie, ako napr. rasizmus, xenofóbiu, fašizmus a pod.

     4.      Žiak sa prezúva do zdravotne vyhovujúcich prezuviek, ktoré nezanechávajú nečistoty na podlahe. Crocsi a botasky nepatria medzi prezuvky.

      

      

      

     Čl. 13

     Správanie sa žiakov mimo školy 

     1. Žiak je povinný slušne sa správať i v čase mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské normy správania. Nepoškodzuje verejný a súkromný majetok.
     2. Žiak nesmie fajčiť, požívať alkohol a iné návykové látky a navštevovať veku neprimerané podujatia a zariadenia a svojim správaním na verejnosti ináč poškodzovať dobrú povesť našej školy.
     3. Vo večerných hodinách sa môže zdržiavať mimo domu len v sprievode rodičov.

       

      

     Čl. 14

     Stravovanie v školskej jedálni

      

     1.      Žiaci sú povinní prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania najneskôr

           do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.

     2.      V školskej jedálni sa žiaci zdržiavajú len počas podávania stravy, správajú sa disciplinovane, dodržiavajú pokyny dozor konajúcich učiteľov a vychovávateľov, asistentiek, ako aj vedúcej ŠJ. Obedy sa vydávajú po ukončení vyučovania,  najneskôr po 6. vyučovacej hodine. Školské tašky si nechávajú v pridelenej šatňovej skrini.

     3.      Správanie žiakov v školskej jedálni usmerňuje vnútorný poriadok školskej jedálne.

      

      

     Čl. 15

     Triedna samospráva žiakov

      

     1.   Žiacky kolektív triedy si so súhlasom triedneho učiteľa volí triednu žiacku samosprávu na čele s predsedom a ďalšími členmi podľa odporúčania triedneho učiteľa. Predseda zastupuje triedu, dbá o poriadok, správanie spolužiakov a o inventár triedy, predkladá požiadavky triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim. Povinnosti ďalších členov určuje triedny učiteľ. Triedna žiacka samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa.

     2.   Týždenníkov určuje triedny učiteľ vždy v piatok, ktorí sú zapísaní v časti poznámky v elektronickej triednej knihe každý týždeň. Týždenníkov tvoria dvaja žiaci. Ich povinnosti sú najmä:                                       

     -    pred vyučovaním utrú tabuľu, pripravia kriedu a ostatné potreby,

     -    na každej hodine hlásia neprítomných,

     -    oznámia po 10 minútach riaditeľovi školy alebo zástupcovi riaditeľa školy    

                       neprítomnosť učiteľa na vyučujúcej hodine,

     -          vetrajú triedu v priebehu vyučovania vždy za prítomnosti učiteľa z bezpečnostných dôvodov, je zakázané bez prítomnosti učiteľa manipulovať s oknami, žalúziami a otvárať okná dokorán

     -          po skončení vyučovania utrú tabuľu, uložia pomôcky, zhasnú svetlá a prekontrolujú uzávery vody,

     -          o estetické prostredie triedy, vrátane starostlivosti o kvety.   

      

      

     Čl. 16

     Školský klub detí

      

     1. Žiak je do ŠKD prijatý na základe žiadosti (zápisného lístka) vyplnenej rodičmi a po uhradení stanoveného poplatku.
     2. Začiatok činnosti v ŠKD je od 6:30 do 7:45 hod. a od 11:30 do 16:45 hod.
     3. Ak má žiak odísť zo ŠKD v iný čas ako je uvedený v zápisnom lístku, musia to rodičia oznámiť vychovávateľke písomne, alebo poslať pre žiaka dospelú osobu.
     4. Na žiaka ŠKD sa v plnom rozsahu vzťahuje vnútorný poriadok školy – časť „Povinnosti žiaka“.
     5. Pri nedodržiavaní vnútorného poriadku školy môže byť žiak zo ŠKD vylúčený.

      

      

     Čl. 17

     Záverečné ustanovenia

     1.      S obsahom školského poriadku boli oboznámení žiaci na úvodnej triednickej hodine v školskom roku 2021/22. Školský poriadok školy dopĺňa  Prevádzkový poriadok školy a vo výchove mimo vyučovania dopĺňa Vnútorný poriadok školského klubu detí.

     2.      Zmeny a doplnky školského poriadku schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade, pracovných poradách, po pripomienkovaní na rade školy.

     3.      Školský poriadok bol prerokovaný pedagogickou radou dňa 25.08.2021. Rodičia sú so školským poriadkom oboznámení vždy na prvom zasadnutí ZRaPŠ príslušného školského roka.

     4.      Školský poriadok nadobúda platnosť od 02.09.2021 do času prijatia nového školského poriadku. Týmto dňom sa ruší školský poriadok školy zo dňa 02.09.2019.

      

      

      

      

           V Hanušovciach nad Topľou, dňa 02.09.2021                           RNDr. Natália Verčimáková                                                                                                                         riaditeľka školy