Novinky

 • Dopravné - oznam

  Dopravné - oznam

  Oznamujeme rodičom žiakov dochádzajúcich z obcí patriacich do nášho školského obvodu, že dopravné za mesiace september až december sa bude vyplácať od utorka 18. decembra do štvrtka 20. decembra 2018 v čase od 8.00 hod. do 14.30 hod..

 • Školský ples

 • Riaditeľské voľno - len žiaci 6.-9. ročníka

  Riaditeľ školy udeľuje žiakom 6.-9. ročníka ZŠ riaditeľské voľno na deň 21. november 2018 (streda).

  Dôvod: Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5-2018.

  Žiaci 1.- 4. ročníka budú mať riadne vyučovanie.

   

 • Testovanie žiakov 5. ročníka

              Informovanie  rodičov a žiakov

                                k T 5-2018

  Dňa 21.11.2018 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka

  T 5-2018. Piataci budú testovaní z učiva matematiky a slovenského jazyka a literatúry podľa platnej legislatívy  pre 1.stupeň ZŠ ISCED 1. Test z matematiky píšu v čase od 8,20 hod do 9,20 hod. (60 minút), test zo slovenského jazyka  od 10,05 hod. do 11,05 hod.(60 minút). Žiaci so zdravotným znevýhodnením píšu  test z matematiky v čase od  8.20 hod. do 9,35 hod. a zo slovenského jazyka a literatúry od 10,20 hod. do 11,35 hod..Povolené pomôcky – pero, ktoré píše namodro. Nepovolené pomôcky –  pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice,  výpisky, študijné materiály, mobilné telefóny . Žiaci musia byť v škole 15 minút pred začiatkom administrácie testovania – teda o 7,45 hod!  Podrobné informácie na www.nucem.sk v časti Testovanie 5.

   

 • Poznáme víťazov súťaže Stromy našimi očami

  V piatok 16.11.2018 kolégium Zelenej školy vyhlásilo výsledky hlasovania v súťaži Stromy našimi očami.

  1. miesto získali: Ivan Škorpil zo 6.a za fotografiu, Lenka Schubertová z 3.c za maľbu a Martinka Kaňuchová zo 4.b za báseň. Srdečne blahoželáme.

  Správu, mená všetkých víťazov a fotografie ocenených prác a ich autorov si môžete pozrieť v časti Zelená škola/Naše aktivity.

  (autorka maľby a básne na fotografii: Dorotka Hrešová, 4.b)

 • Oznam

  Oznam

  Riaditeľ školy oznamuje rodičom a žiakom, že dňa 9.11.2018 (piatok), sa vyučovanie skončí o 12.30 hod.

  z dôvodu prípravy miestností v ZŠ na Komunálne voľby 2018.

 • Riaditeľské voľno

    O Z N A M

  Riaditeľ ZŠ udeľuje žiakom

             základnej školy

  na deň  29. október 2018       

             /pondelok/

           riaditeľské voľno.

  Nástup na vyučovanie po jesenných prázdninách   v pondelok 5.11.2018.      

         

   

 • Zelená škola

  Zelená škola

  Naša škola sa v tomto školskom roku zaregistrovala do programu ZELENÁ ŠKOLA, najväčšieho certifikačno-vzdelávacieho ekoprogramu na svete (Eco-Schools). Vznikol ako reakcia na potrebu zapájať mladých ľudí do ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja na lokálnej úrovni a dnes spája viac ako 40 000 škôl z 53 krajín sveta.

  Cieľom programu je podporiť školské komunity, ktoré budú vytvárať priestor, kde si mladí ľudia spoločne s učiteľmi a rodičmi rozvíjajú prostredníctvom zážitku tvorivé a kritické myslenie a realizujú inšpiratívne riešenia environmentálnych a spoločenských výziev.

  Program charakterizujú slová: pozitívna zmena myslenia a konania, spolupráca, tvorivosť, aktivita, sloboda, zodpovednosť, úcta...

  V nasledujúcich dvoch rokoch sa budeme venovať prioritnej téme Zeleň a ochrana prírody.

  Buďme spolutvorcami hodnôt a aktivít na škole. Pretože pokiaľ dokážeme zmeniť školu, dokážeme zmeniť aj svet okolo seba.

  Viac informácií nájdete v časti Zelená škola a na stránke: http://www.zelenaskola.sk/

 • Súťaž

  Súťaž

  Kolégium ZELENEJ ŠKOLY vyhlasuje súťaž pri príležitosti Dňa stromov v troch kategóriách:

  1) Fotografická – fotografia stromu (v digitálnej forme)

  2) Výtvarná – zobrazenie stromu ľubovoľnou technikou

  3) Literárna – príbeh alebo báseň o strome

  Najkrajšie práce vybraté kolégiom Zelenej školy budú súčasťou výstavy STROMY NAŠIMI OČAMI. Výhercov v jednotlivých kategóriách vyberiete vy svojím hlasovaním.

  Vaše práce očakávame do piatka 26.10.2018 u p. uč. Hrehovej alebo e-mailom kathre@zshanusovce.edu.sk

                                                                                                                                                       

 • Platba za stravovanie v ŠJ

  Platba za stravovanie v ŠJ

  Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, že poplatky za stravovanie žiakov v školskej jedálni sa platia na účet -

  IBAN SK10 0200 0000 0016 3648 7058. Do poznámky uviesť meno a triedu žiaka.

  Poplatok za žiaka I. stupňa je 20 € a žiaka II. stupňa 22 €.

  Telef. a mobil. číslo na vedúcu ŠJ:  057-488 2630     0911 158 842

 • Škola pripravená na začiatok školského roka 2018/2019

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

  Do galérie Slávnostné ukončenie šk. r. 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • Žiaci a učitelia ocenení primátorom mesta Hanušovce nad Topľou za reprezentáciu mesta 27.6.2018

 • Dopravné

  Oznamujeme rodičom, že výplata dopravného bude od 26.6. od 12.00 hod. do 14.00 hod. a od 27.6. do 29.6. vždy od 8.00 hod. do 14.00 hod. .       /ED/

 • Oznam vedúcej školskej jedálne

  Oznam vedúcej školskej jedálne

  Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, žiakom a učiteľom, že odhlasovanie z obedov sa končí 21.6.2018 do 8.00 hod.. Po tomto termíne v prípade choroby bude obed vydaný do obedára.

  Zároveň oznamuje, že stravné sa bude vyrovnávať v termíne od 22.6. do 28.6. 2018.

  Prosíme rodičov o dodržanie tohto termínu.            /ŠJ/

 • Škola v prírode 2018 Borova Sihoť

  Do galérie Škola v prírode 2018 Borova Sihoť boli pridané fotografie.

  V dňoch 21.-25.5.2018 žiaci tretieho ročníka našej školy absolvovali školu v prírode v prekrásnom liptovskom prostredí v údolí Čierneho Váhu. Pod vedením učiteľov Mgr. Pavla Minára, Mgr. Anny Baranovej a Mgr. Viery Vrlíkovej si žiaci zopakovali učivo z vlastivedy a prírodovedy a obohatili sa o množstvo nových poznatkov a zážitkov.

 • Informácia - poplatok v ŠKD

  Informácia - poplatok v ŠKD

  Riaditeľstvo Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou oznamuje rodičom, že na základe VZN č. 1/2018 schváleného Mestským zastupiteľstvom Mesta Hanušovce nad Topľou dňa 2.5.2018 sa mení výška poplatku v školskom klube detí na 7 € mesačne s účinnosťou od 1.6.2018.

   

 • ŠKD hľadá talent

  Do galérie ŠKD hľadá talent boli pridané fotografie.

 • Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo

  2. máj 2018 bol pre našu školu aj okres veľmi úspešný 

  Zuzka Eštvaníková zo 6.c sa zúčastnila na krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Súťažila v prednese poézie a získala 2. miesto s návrhom na postup do celoslovenského kola. Zuzke želáme veľa úspechov a veríme, že bude mať možnosť zúčastniť sa celoslovenskej prehliadky najlepších recitátorov na Slovensku v Dolnom Kubíne.

                                                                                                                       Mgr. Anna Makáňová

 • Memoriál mjr. Kukorelliho 2018

  Do galérie Memoriál mjr. Kukorelliho 2018 boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • 057/4452340

Fotogaléria