• Chrípkové prázdniny!!!

  Chrípkové prázdniny!!!

  Z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných ochorení u žiakov ZŠ vyhlasuje riaditeľka školy po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva chrípkové prázdniny od 21. januára 2020 do 27. januára 2020.

  Nástup žiakov na vyučovanie v utorok 28. januára 2020.

 • Vianočné prázdniny

  V dňoch 23.12.2019 - 7.1.2020 majú všetci žiaci vianočné prázdniny. Vyučovanie sa začne 8.1.2020 (v stredu).

 • Dopravne a pozvanka na burzu

  Oznamujeme rodičom, že dopravné sa bude vyplácať od 17.12. 2019 od 10.00 hod.  do 15.00 hod. až do štvrtka 19.12.2019 denne od 8.00 hod. do 15.00 hod.. 

  Dovoľujeme si vás pozvať na Vianočnú burzu, ktorá sa koná v týchto dňoch vo vestibule školy.

 • Technická olympiáda 2019

  Do galérie Technická olympiáda 2019 boli pridané fotografie.

  Dňa 28.11.2019 sa v priestoroch Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou uskutočnilo okresné kolo Technickej  olympiády. Žiaci absolvovali písomný test a praktickú výrobu drevených výrobkov. Kristián Biroš získal 2. miesto v kategórii 5. – 7. ročník. Rastislav Hric a Radoslav Balog získali 2. miesto v kategórii 8. a 9. ročník.

 • Exkurzia k zamestnávateľom v regióne zameraná na duálne vzdelávanie 28.11.2019

  Žiaci 9. ročníka sa oboznámili s možnosťou duálneho vzdelávania priamo u vybraných zamestnávateľov v regióne, videli praktické ukážky práce a následné produkty. Najprv navštívili pivovar vo Veľkom Šariši a následne spološnosť SPINEA v Prešove,  ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom presných ložiskových reduktorov. Žiakov poučili o bezpečnosti  pred vstupom do každej prevádzky školení pracovníci, ktorí ich následne aj sprevádzali a poskytli potrebné informácie. Počas exkurzie bol prítomný aj regionálny koordinátor pre duálne vzdelávanie, ktorý zabezpečil bezplatnú prepravu autobusom pre žiakov.

 • Zber starých použitých zubných kefiek

  Zber starých použitých zubných kefiek

  Ak máš doma starú použitú zubnú kefku, ktorá už neplní svoj účel, nevyhadzuj ju, ale prines do školy!

  Kefka tak neskončí na skládke či v spaľovni odpadov, bude zrecyklovaná.

  Za každých 200 vyzbieraných kefiek akejkoľvek značky škola získa od spoločnosti CURAPROX set košov na triedenie odpadu –  žltý na plast a modrý na papier.

  Prinesené kefky vhoď do príslušných košov na dolnej chodbe pri ekologickej nástenke. Tu môžeš odovzdať aj použité batérie a žiarivky.

  Ďakujeme, že myslíš na životné prostredie.

 • Súťaž

  Súťaž

  Kolégium Zelenej školy vyhlasuje SÚŤAŽ o najlepšie výtvarné stvárnenie ekokódexu na tému Zeleň a ochrana prírody.

  EKOKÓDEX je umelecké znázornenie hodnôt našej školy, návod k ohľaduplnému správaniu sa k životnému prostrediu.

  Vašou úlohou je vytvoriť plagát veľkosti maximálne A2, ktorého súčasťou bude nasledovný text: Poznávame prírodu. Chránime všetko živé. Sadíme zeleň a staráme sa o ňu. Staviame úkryty pre živočíchy. Čistíme naše okolie. Do súťaže sa môžete zapojiť ako jednotlivci, skupiny či celé triedne kolektívy. Práce odovzdávajte do 9. decembra p. uč. Václavkovej. Stanú sa súčasťou výstavy Ako to vidíme my. Z nich potom hlasovaním vyberiete víťazný návrh, ktorý bude našim školským ekokódexom.

 • ŠKD - Mesiac úcty k starším 29.10.2019

  Do galérie ŠKD - Mesiac úcty k starším 29.10.2019 boli pridané fotografie.

  Pri príležitosti mesiaca úcty k starším pripravili žiaci tretieho oddelenia pod vedením Heleny Verčimákovej besiedku s progrogramom a občerstvením pre svojich starých rodičov.

 • 3. miesto na okresnom kole vo vybíjanej najmladších žiakov

  Dňa 19. novembra sa naši žiaci 4. ročníka zúčastnili turnaja vo vybíjanej najmladších žiakov vo Vranove nad Topľou. Zmerali si sily so žiakmi Vranovského okresu. Získali 3. miesto a boli ocenení pohárom a diplomom.

 • Krúžky Voľnočasové aktivity a Vševedko - Bajdejovské Kúpele 26.10.2019

  Žiaci z krúžkov Voľnočasové aktivity a Vševedko prežili skrásnu sobotu v Bardejovských Kúpeľoch. Na kyslíkovej dráhe relaxovali a merali si sily na rôznych stanovištiach. Overovali si svoje znalosti z ochrany životného prostredia a separácie odpadov na náučnej tabuli. 

 • 7.11.2019 Stretnutie oblastného koordinátora pre duálne vzdelávanie s deviatakmi

 • BUBNOVAČKA 2019 - Aby bolo deti lepšie počuť

  Na Slovensku sa pripravuje najväčšia bubnovačka roka, ktorá má aj tento rok symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a otvoriť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“ zaznie 19. novembra 2019 Slovenskom v hlasnom rytme bubnov od 10.00 – 11.00 h. už po šiesty krát. 

  Aj žiaci našej školy sa do pripravovanej akcie zapojili výrobou plagátov na hodinách výtvarnej výchovy s p.uč.Václavkovou a "bubnovaním" sa zapoja v utorok 19.11. počas 3.vyučovacej hodiny pod vedením vyučujúcich.

 • O z n a m - riaditeľské voľno !!!

   

  Oznamujeme rodičom, že dňa 20. novembra 2019 budú mať žiaci 6. až 9. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka T 5-2019. Zároveň oznamujeme, že žiaci týchto ročníkov stravujúci sa v školskej jedálni budú automaticky odhlásení tento deň z obeda.

  Žiaci 1.-4. ročníka budú mať vyučovanie so svojim triednym učiteľom a žiaci navštevujúci ŠKD budú vykonávať svoju činnosť podľa plánu.                                                               /RŠ/

   

 • OZNAM !

  V mesiacoch november a december budú telocvične základnej školy pre verejnosť z dôvodu rekonštrukcie zatvorené. Za pochopenie ďakujeme.

 • JESENNÉ PRÁZDNINY

  Jesenné prázdniny pripadajú v školskom roku 2019/2020 na dni 30. a 31. októbra 2019 (streda a štvrtok). Školské vyučovanie sa začne 4. novembra 2019 (pondelok).

 • Testovanie 5 - 2019

  Informovanie  rodičov a žiakov

                                k T5-2019

  Dňa 20.11.2019 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka T5-2019. Piataci budú testovaní z učiva matematiky a slovenského jazyka a literatúry podľa platnej legislatívy  pre 1.stupeň ZŠ ISCED 1. Test z matematiky píšu v čase od 8,20 hod do 9,20 hod. (60 minút), test zo slovenského jazyka od 10.05 hod. do 11.05 hod.(60 minút). Žiaci so zdravotným znevýhodnením píšu  test z matematiky v čase od  8.20 hod. do 9.35 hod. a zo slovenského jazyka a literatúry od 10.20 hod. do 11.35 hod..Povolené pomôcky – pero, ktoré píše namodro. Nepovolené pomôcky –  pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice,  výpisky, študijné materiály, mobilné telefóny. Žiaci musia byť v škole 15 minút pred začiatkom administrácie testovania – teda o 7.45 hod!  Podrobné informácie na www.nucem.sk v časti Testovanie 5.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno

  Oznamujeme rodičom, že dňa 18.10.2019 (piatok) budú mať všetci žiaci školy riaditeľské voľno.

  Dôvod: psychologický výcvik učiteľov ZŠ

   

  Zároveň oznamujeme, že vo štvrtok 17.10.2019 žiaci 1. stupňa aj 2. stupňa ukončia vyučovanie po 4. vyučovacej hodine, t.j. o 11.35 hod.. Školský klub nebude.

   

 • O z n a m vedúcej ŠJ

  O z n a m  vedúcej ŠJ

  Stravníci (žiaci, dospelí, cudzí), ktorí majú pravidelnú stravu v ŠJ sa na stravu neprihlasujú, iba sa odhlasujú deň vopred do 14.00 hod..

  Stravníci (dospelí, cudzí), ktorí sa stravujú nepravidelne, sa musia prihlásiť aj odhlásiť zo stravy deň vopredo do 14.00 hod..

 • Čítačka s písačkou

  Dňa 10.10.2019 v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou sa uskutočnilo vyhodnotenie a prezentácia tých najlepších literárnych a výtvarných prác zo súťaže pod názvom Čítačka s písačkou. Práce žiakov sa do súťaže odovzdávali na konci predchádzajúceho školského roka, pričom vyhodnotenie súťaže sa realizuje v troch kategóriach  až v novom školskom roku. Spolu sa do súťaže zapojilo 276 žiakov, ktorí poslali 119 literárnych a 157 výtvarných prác. Hodnoteniu literárnych prác sa venovala spisovateľka Alžbeta Verešpejová a výtvarne práce  posudzoval ilustrátor Miroslav Regitko.

        Slovami spisovateľky: „ ... dala som si „oddychový čas“ na zváženie, porovnávanie, prehodnotenie, potvrdenie, kým napokon mail s výsledkami opustil môj notebook. Ďakujem všetkým pedagógom, ktorí venovali čas svojim žiakom pri tvorbe ich prác. A ďakujem všetkým autorom, že neprepadli pasivite a nezáujmu, že do svojich textov dali to najlepšie zo seba.“

  V literárnej tvorbe – poézia sa umiestnili žiačky z našej školy ZŠ Hanušovce n/T takto:

      v I. kategórií (1 – 3. ročník ZŠ):

                2. miestoKarin Molitorisová (Nebezpečenstvo), III.A (teraz IV.A)

      v II. kategórií (4. -  6. ročník):

                3. miestoMartina Kaňuchová (Život v lese), IV.B (teraz V. B).

   Vo výtvarnej súťaži ilustrátor Miroslav Regitko pripojil  k vyhodnoteniu prác

            žiaka Vladislava Husivargu  z III. A (teraz IV. A), ktorý získal 1. miesto

     a žiačky Lenky Schubertovej z III. C (teraz IV. C), ktorá získala 2. miesto                                                      

  tento slovný komentár:   „ v prvej kategórií (1 – 3. ročník ZŠ  )krásna farebná sova strážiaca svoje mláďatko v tichosti vyvaľuje okále niekde v blízkosti bociana chystajúceho sa vysedieť svoju novú generáciu bociančat, majestátne sa týči v hniezde nad žírnymi poľami úrodnej pôdy generáciami obrábanej v okolí obce Hanušovce, ... Víťazom z našej školy gratulujeme a prajeme im veľa zaujímavých podnetov pre ich ďalšiu

     úspešnú tvorbu.

                                                                                                   Mgr. A. Rišková

  Fotografie z vyhodnotenia literárnej a výtvarnej súťaže Čítačka s písačkou v HZK Vranov n/T

 • Žiaci spoznávajú zeleninu

  Žiaci spoznávajú zeleninu

  Dňa 19.9.2019 na 3. vyučovacej hodine nás v škole navštívil pán Makáň. Ukázal nám – žiakom nultého ročníka a triedy 1.D, koľko rôznej zeleniny existuje a čo všetko pestuje. Priniesol nám zeleninu rôznych farieb a tvarov. Spoznali sme koreňovú zeleninu ako je mrkva, petržlen, cibuľa a cvikla. Predstavil nám plodovú zeleninu, z ktorej zbierame a jeme plody – papriku, paradajku, tekvicu, cuketu a patizón, dokonca aj fenikel, ale aj listovú zeleninu, z ktorej konzumujeme listy – kapustu bielu a červenú a čínsku kapustu. Veľmi sme sa tomu potešili. Zopakovali sme si nielen farby, ale k tomu sme niečo nové videli, spoznali a naučili sa.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • 057/4452340

Fotogaléria