• Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy udeľuje riaditeľské voľno na 17.9.2021 (piatok) žiakom základnej školy v Hanušovciach nad Topľou.

      Nástup žiakov do školy je v pondelok 20.9.2021.

      Nakoľko sa žiaci v piatok nezúčastnia vyučovania, je potrebné v pondelok predložiť Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (v záujme šetrenia lesov najlepšie elektronicky)

     • Oznam...

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Vo štvrtok 16.9.2021 bude vyučovanie trvať 4 vyučovacie hodiny, z organizačných dôvodov.

      Školská jedáleň bude v prevádzke.

      ŠKD bude fungovať ako po iné dni, aj keď popoludní v obmedzenom režime v dvoch oddeleniach do 15.30 hod. (poprípade podľa potreby)

     • Oznam - skrátené vyučovanie !!!

     • Dňa 14.9.2021 (utorok) bude vyučovanie skrátené na 5 VH, nakoľko autobusová doprava bude premávať počas tohto dňa v prázdninovom režime.

      Prosíme zákonných zástupcov cezpoľných žiakov, aby si vo vlastnom záujme prezistili autobusové spoje v ranných a popoludňajších hodinách. /vedenie ZŠ

    • Poplatky v školskej jedálni.
     • Poplatky v školskej jedálni.

     • Vážení rodičia,

      od nového školského roka 2021/2022 sa menia podmienky poskytovania dotácie na stravu. Zákonní zástupcovia detí, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a nedovŕšili 15 rokov veku, majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa. V prípade, ak si zákonný zástupca dieťaťa nedokáže uplatniť daňový bonus (nezamestnaní, invalidní dôchodcovia,...), môže požiadať o poskytnutie dotácie na stravu – príspevku na stravovanie – vo výške 1,30 €/dieťa/za každý deň, v ktorom sa zúčastní vyučovania. Nárok na dotáciu k stravovacím návykom Vášho dieťaťa máte, ak doložíte potvrdenie, že ste v hmotnej núdzi alebo Váš príjem je najviac vo výške sumy životného minima, ale aj vtedy, ak si nechcete uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (je potrebné doložiť čestné vyhlásenie).

      Škola si uplatňuje tieto poplatky:

       • Poplatky pre žiakov 1. stupňa:
        • 22 € stravné (1,08 €/1 obed) mesačne
       • Poplatky pre žiakov 2. stupňa:
        • 24 € stravné (1,16 €/1 obed)
       • Čip na stravu – jednorazový poplatok (záloha) v hotovosti vo výške 2 € Poplatok za vydanie nového čipu v prípade jeho straty je 2 €.
       • Jednorazový obal - 0,60 €

      Platbu treba uhrádzať vopred do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac na číslo účtu: 

      IBAN: SK10 0200 0000 0016 3648 7058.

      Do poznámky uveďte meno a priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.

       

      Preplatky za stravu budú vrátené po celoročnom zúčtovaní bezhotovostným prevodom.

       

      Odhlásenie a prihlásenie dieťaťa zo stravy je možné deň vopred do 14.00 hod.!!!

      Možnosti odhlasovania:

      cez webovú stránku našej školy v sekcii  „Jedálny lístok“

      cez terminál v školskej jedálni

      Za neodobranú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje!

      V prípade, ak ste nestihli dieťa odhlásiť (choroba), môžete si prvý deň prísť vyzdvihnúť obed cez výdajné okienko do jednorazového obalu v čase od 11,30 hod. do 14,00 hod.  Na ďalšie dni, ak je dieťa choré, je potrebné stravu odhlásiť. 

       

     • Dôležitý oznam - 5.c - dištančné vzdelávanie od 6.9.2021!!!

     • Na základe výsledkov z piatkových kloktacích testov, bol pozitívne testovaný žiak 5.c triedy. Všetci žiaci spomínanej triedy prechádzajú do povinnej 14-dňovej karantény. O ďalšom postupe vás budeme informovať v najbližšej dobe.. V prípade otázok kontaktujte triednu učiteľku. 

     • Označenie vstupov do budovy školy - zmena !!!!!!!!!!

     • Hlavný vchod

      A    6. ročník  8. ročník

      B    2. ročník

      2. vchod

      C    5. ročník , 3.b

      D    0. a 1. ročník

      Zadný vchod

      E    3.a  3.c   7.a   9.a

      F    4. ročník

      Bočný vchod

      G    7.b  7.c  9.b  9.c

       

     • Otvorenie školského roka 2021/2022

     • Milí naši žiaci a rodičia,

      otvorenie školského roka 2021/2022 bude 2. 9. 2021 (vo štvrtok) o 8:00 hod. v kmeňových triedach.

      Je nevyhnutné priniesť si prezúvky.

      Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) je povinnosťou žiaka (v prípade neplnoletého žiaka jeho zákonného zástupcu) odovzdať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti cez informačný systém školy Edupage.

      Postup: V časti Žiadosti/Vyhlásenia – Pridať žiadosť/vyhlásenie – vybrať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u21/u1594/u2462

      V prípade, že nebudete môcť odovzdať vyhlásenie cez Edupage, môžete ho odovzdať aj v papierovej podobe resp. zaslať scan vyhlásenia na mail triedneho učiteľa. /RŠ/

     • oznam

     • Oznam o prezuvkách

      Riaditeľstvo Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou oznamuje rodičom a žiakom, že bo vydaný nový školský poriadok. Podľa článku 12 Starostlivosť o zovňajšok bod 4. sa žiak prezúva do zdravotne vyhovujúcich prezuviek, ktoré nezanechávajú nečistoty na podlahe. Crocsi a botasky nepatria medzi prezuvky. So znením nového školského poriadku budú žiaci oboznámení na triednických hodinách a rodičia v najbližších dňoch na stránke školy.      

      Pri nástupe do školy dňa 2.9.2021 je každý žiak povinný prezuť sa pri vstupe do budovy ZŠ.  /ZRŠ/

     • OZNAM: Záujem o PCR kloktacie testy a sadu AG testov

     • Rodičia žiakov, ktorí budú v školskom roku 2021/2022 navštevovať prvé a piate ročníky, ešte nemajú možnosť hlasovať prostredníctvom Edupage, nakoľko nemajú vytvorené prihlasovacie kontá.

      V prípade záujmu u týchto žiakov o testovanie PCR kloktaním a sadu AG testov je potrebné vypísať tlačivá: "Súhlas dotknutej osoby" a "Zber údajov" a doručiť do školy najneskôr do stredy 25.8.2021 do 14.00 hod. Tieto tlačivá je možné stiahnuť na stránke školy.

     • Manuál k otvoreniu ZŠ Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou od 2. 9. 2021

     • 1. Nástup do školy je dňa 2.9.2021, žiaci sa zdržia v škole do 9.40 hod. 

      2. Pravidlá pobytu v škole sa nemenia. Nikto sa nemusí povinne testovať. Nosenie rúška zostáva aj naďalej všade v interiéri povinné. Vyučovanie začína 3.9.2021, formou triednických hodín. Podľa rozvrhu hodín sa začne vyučovať od pondelka 6.9.2021.   

      3. Ministerstvo školstva umožnilo dobrovoľné testovanie žiakov PCR kloktacími testami (len na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu). Záujem o PCR testovanie potvrdí zákonný zástupca triednemu učiteľovi alebo prostredníctvom prihlasovacieho formulára v Edupage do 25.8.2021.

      PCR testovanie kloktacími testami v prípade záujmu zákonných zástupcov sa uskutoční v škole (o dátume testovania budeme včas informovať). Súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti s testovaním žiaka je potrebné vyjadriť prostredníctvom tlačiva – „Súhlas dotknutej osoby“ a „Zber údajov“ (dané tlačivá sú súčasťou Prihlasovacieho formulára v Edupage, resp. k stiahnutiu na stránke školy). Ak sa testovanie vykonáva v domácom prostredí, rodič vyplní iba tlačivo „Čestné prehlásenie – samoodber“.

      4. Súčasne majú rodičia nárok na sadu 25 kusov AG testov na domáce samotestovanie (len na základe súhlasu zákonného zástupcu). Záujem o sadu AG testov potvrdí zákonný zástupca triednemu učiteľovi alebo prostredníctvom nahlasovacieho formulára v Edupage do 25.8.2021. Jeden žiak má nárok na 1 balenie samotestov.

      Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu   zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR. 

       Návod na použitie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

      Sprievodca pre samotestovanie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodcasamotestovanie-Covid-19.pdf

      5. Zákonní zástupcovia žiakov pred nástupom do školy vyplnia cez EdupageVyhlásenie o bezpríznakovosti“, rovnaké vyhlásenie vyplnia vždy, ak žiak preruší dochádzku na viac ako 3 po sebe idúce dni (vrátane víkendov a sviatkov). Dané tlačivo je k dispozícii aj na vrátnici v škole, poprípade k stiahnutiu na stránke školy.

      V prípade nepredloženia „Vyhlásenia o bezpríznakovosti“ sa žiak považuje za príznakového a rodič je povinný kontaktovať lekára, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

      6. Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:

       - odoslať ho škole prostredníctvom EDUPAGE, 

       - poslať scan Vyhlásenia o bezpríznakovosti emailom,

       - kontaktovať lekára, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

      7. Žiaci s príznakmi ochorenia nebudú do školy vpustení.

      8. Zákonný zástupca je povinný BEZODKLADNE oznámiť ochorenie na COVID-19 v rodine alebo úzky kontakt s pozitívne testovanou osobou triednemu učiteľovi a riaditeľovi školy!

      9. Všetky podrobné informácie k nástupu do školy sú na tomto odkaze   https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/  

      V Hanušovciach nad Topľou, dňa 23.08.2021                              RNDr. Natália Verčimáková, riaditeľka školy

     • O Z N A M

     • Riaditeľstvo Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou oznamuje rodičom,

      že k poskytnutiu dotácie na stravu pre žiakov ZŠ je nevyhnutné predložiť :

      • potvrdenie, že dieťa žije v spoločnej domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – vydá ho Úrad práce, soc.vecí a rodiny

      alebo

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima – vydá ho Úrad práce, soc.vecí a rodiny

      alebo

      • vypísať čestné prehlásenie,  že deti žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili alebo nemohli si uplatniť daňový bonus –tlačivo poskytne ZŠ.

      Všetky potvrdenie je potrebné doručiť najneskôr do 10.8.2021 do 8.30 hod. na sekretariát základnej školy.

     • Hurááá prázdniny

     • Všetkým našim žiakom prajeme pekné a pokojné prázdniny, plné relaxu, dobrodružstiev a nových zážitkov. Našim kolegom želáme príjemnú dovolenku, veľa oddychu a načerpanie síl a energie.

      Tešíme sa v novom školskom roku 2021/2022

    • Preplatok za stravu.
     • Preplatok za stravu.

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje, že preplatky za stravu, ktoré vznikli vašim deťom, vám budú vrátené na účet, z ktorého ste platili stravné.

     • Dopravné za apríl až jún 2021

     • Oznamujeme rodičom žiakov patriacich do nášho školského obvodu, že dopravné za mesiace apríl až jún sa bude vyplácať od pondelka 28.6.2021 od 13.00 hod. a od utorka 29.6.2021 do piatka 2.7.2021 od 8.00 do 15.00 hod..

     • Stravovanie v školskej jedálni

     • V súvislosti so skráteným vyučovaním dochádza aj k zmene v režime stravovania v školskej jedálni.

      11.10 hod - žiaci 3. a 4.ročníka

      11.25 hod - žiaci 5. a 6.ročníka

      11.50 hod - žiaci 1. a 2.ročníka

      12.15 hod - žiaci 7. ročníka a cezpoľní žiaci 8.a 9.ročníka

      12.30 hod - zvyšní žiaci 8. a 9.ročníka

     • Skrátené vyučovanie

     • Od stredy 23.6.2021 bude vyučovanie prebiehať v skrátenom režime, a to nasledovne:

      I.stupeň - 4 vyučovacie hodiny

      II.stupeň - 5 vyučovacích hodín.

      Školský klub bude v prevádzke v nezmenenom režime.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje žiakom a zamestnancom školy, že prihlasovať a odhlasovať sa z obedov za mesiac Jún 2021 je možné len do 21.06.2021 do 14:00 hod..

    • Letný denný hokejový kemp
     • Letný denný hokejový kemp

     • Piatok 11.6.2021 o 17:00 v areáli školy ZŠ Hanušovce n. T.  (pri multifunkčnom inrisku) sa uskutoční stretnutie ohľadom letného kempu pre deti .

      Všetci, ktorí chcete byt informovaní o letnom kempe srdečne Vás pozývame na stretnutie.

      Prídu aj tréneri, ktorí budú tento kemp organizovať a oboznámia všetkých ako bude prebiehať .

      Tešíme sa na Vás s pozdravom Šk Pelikán.