• Úvod

    •  

     Operačný program: Vzdelávanie

     Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

     Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

     Kód výzvy: OPV-2008/1.1/03-SORO

     Celkové oprávnené výdavky projektu: 102 876,82 € (3 099 267,-Sk), z toho 85 % predstavujú prostriedky z Európskeho sociálneho fondu, 10 % sú prostriedky zo štátneho rozpočtu a 5 % predstavuje spolufinancovanie z prostriedkov našej ZŠ

     Termín realizácie: október 2009 - júl 2011