PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
RNDr. Natália Verčimáková Informatika 60 60
RNDr. Martina Mihalčinová Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Anna Ondovová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 60
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 26
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Jarmila Andrijková Pedagogické diagnostikovanie žiaka 0 0
Tvorba inkluzívnej kultúry školy 0
Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a žiakov v školskom prostredí 0
Mgr. Marek Balog Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15 70
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Digitalizácia učebných materiálov 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Ing. Iveta Bednárová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 48
Využitie elektronickej prezentácie v EP 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Obsluha interaktívnej tabule 0
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 1
Mgr. Lukáš Čebra Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8 90
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 3
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 4
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 11
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Mgr. Adela Čebrová Digitalizácia učebných materiálov 15 90
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov - inštruktorov lyžovania 10
Moderné prezentačné progrmy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 5
Bc.Juliana Feriová Tvorba inkluzívnej kultúry školy 0 0
Bc.Eva Gumanová Obsluha interaktívnej tabule 5 30
Multikultúrna výchova 25
Mgr. Viera Hirková Učiteľ - tvorca učedných zdrojov pre žiakov z marginaizovaných rómskych komunít 37 37
Mgr. Margita Holingová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 60
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 26
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Mgr. Anna Ivaničová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 19 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Ing. Stanislav Jurko Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Využitie IKT v edukačnom procese 4
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Bc.Gabriela Jurková Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9 60
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Využitie IKT v edukačnom procese 7
Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 12
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Mgr. Jana Kaľavská Štátna jazyková skúška 29 60
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Aplikácia aktivizačných metód vo vyučovacom procese 25
Mgr. Iveta Kovalčíková Tvorba inkluzívnej kultúry školy 0 0
Mgr. Slavomíra Kožlejová Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov so socálne znevýhodneného prostredia s dôrazom 15 30
Informačná a internetová bezpečnosť 15
Mgr. Andrea Kyjovská Tvorba inkluzívnej kultúry školy 0 0
Mgr. Eva Luterančíková Využitie IKT v edukačnom procese 9 60
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí – anglický jazyk 13
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Lenka Machová Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15 30
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov so socálne znevýhodneného prostredia s dôrazom 15
Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a žiakov v školskom prostredí 0
Mgr. Anna Makáňová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 60
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Ľudské práva v edukačnom procese 9
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 10
Mgr. Lucia Mariňáková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 30
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Mgr. Pavol Minár Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 4 60
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Vyučovanie informatickej výchovy 41
Mgr. Ján Molitoris Vydelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ 14 93
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 14
Obsluha interaktívnej tabule 12
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Monika Molitorisová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1.st. ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st. ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 60 60
Mgr. Anna Nemcová Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 60
Obsluha interaktívnej tabule 7
Tvorivé aktivity 1
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Multikultúrna výchova 25
Obsluha interaktívnej tabule 5
Mgr. Svetlana Palpašová Učiteľ - tvorca učedných zdrojov pre žiakov z marginaizovaných rómskych komunít 37 61
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému s dôrazo na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Mgr. Jarmila Pantlikášová Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15 64
Informačná a internetová bezpečnosť 15
Čitateľská gramotnosť v edukácii 9
Inovatívne metódy v edukácii 10
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Jana Peterová Integrácia nástrojov platformy Office 365 doráce učiteľa 15 60
Digitalizácia učebných materiálov 15
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Informačná a internetová bezpečnosť 15
Mgr. Anna Pohlodová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 60
Využitie elektronickej prezentácie v EP 1
Obsluha interaktívnej tabule 12
Využitie elektronickej prezentácie v EP 3
Práca v školskej knižnici 8
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Anna Rišková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 60
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Tvorivé aktivity 2
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Kompetenčný profil vedúceho metodického združenia 9
Mgr. Ondrej Sabo Lyžiarsky inštruktorský kurz 10 60
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 13
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Magdaléna Sabová Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15 30
Msšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Martina Semanová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 64
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 49
Bc.Miriam Sopoligová Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. František Šoganič Tvorba a využitie myšlenkových máp 15 60
Informačná a internetová bezpečnosť 15
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Multimediálne tebletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Martin Štofan Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 11 60
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Finančná gramotnosť do škôl 4
Finančná gramotnosť do škôl 6
Mgr. Eva Timárová Digitalizácia učebných materiálov 15 60
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Mgr. Beáta Töröková Tvorba inkluzívnej kultúry školy 0 0
Mgr. Adriana Václavková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 90
Integrácia nástrojov platformy Office 365 doráce učiteľa 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Digitalizácia učebných materiálov 4
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Daša Vargová Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7 60
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 4
Obsluha interaktívnej tabule 12
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 30
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Mgr. Katarína Vašková Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 5 135
CLIL pre učiteľov druhého stupňa 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 30
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ 2
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ 13
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 5
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Lucia Velčková špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo sociálne zvenýchodneného prostredia 6 30
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému s dôrazo na oblasť mediálnej gramotnosti) 24


© aScAgenda 2023.0.1395 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.01.2023