PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
RNDr. Natália Verčimáková Informatika 60 60
PaedDr. Viera Hodošková Projektovanie vyučovacej hodiny z Geografie 10 120
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Finančná gramotnosť do škôl 10
Odborný článok v BIGECHE č. 15 7
Vydelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ 14
Geografia, rigorózna skúška 60
Mgr. Anna Ondovová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 26 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Marek Balog Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 70
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Digitalizácia učebných materiálov 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Ing. Danka Balogová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 60
Finančná gramotnosť do škôl 10
Multikultúrna výchova 25
rozširujúce štúdium biológia 3
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Ing. Iveta Bednárová Obsluha interaktívnej tabule 0 48
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 1
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie elektronickej prezentácie v EP 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Lukáš Čebra Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 11 90
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Digitalizácia učebných materiálov 3
Finančná gramotnosť do škôl 10
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 4
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Mgr. Adela Čebrová Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov - inštruktorov lyžovania 10 90
Moderné prezentačné progrmy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 5
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Bc.Eva Gumanová Obsluha interaktívnej tabule 5 30
Multikultúrna výchova 25
Mgr. Anna Hliboká Čurliková Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 90
Obsluha interaktívnej tabule 12
Profesijné kompetencie vedúcich PK, MZ 4
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Digitalizácia učebných materiálov 13
Profesijné kompetencie vedúcich PK, MZ 31
Mgr. Margita Holingová Obsluha interaktívnej tabule 12 60
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 26
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Mgr. Katarína Hrehová CLIL pre učiteľov druhého stupňa 12 135
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 30
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ 13
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 5
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ 2
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 5
Digitalizácia učebných materiálov 15
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Mgr. Anna Ivaničová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 60
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 19
Ing. Stanislav Jurko Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9 60
Využitie IKT v edukačnom procese 4
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Bc.Gabriela Jurková Využitie IKT v edukačnom procese 7 60
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 12
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Mgr. Jana Kaľavská Aplikácia aktivizačných metód vo vyučovacom procese 25 60
Štátna jazyková skúška 29
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Mgr. Slavomíra Kožlejová Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 9 30
Inovačné vzdelávanie výchovávateľov školských výchvno-vzdelávacích zariadení 21
Mgr. Eva Luterančíková Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9 60
Využitie IKT v edukačnom procese 9
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí – anglický jazyk 13
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Mgr. Anna Makáňová Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6 60
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 10
Ľudské práva v edukačnom procese 9
Finančná gramotnosť do škôl 10
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Elena Malatová Meteorológia a klimatológia vo vyučovaní prírodovedných predmetov 6 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 5
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 30
Mgr. Lucia Mariňáková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 30
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
RNDr. Martina Mihalčinová Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Pavol Minár Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 4 60
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Vyučovanie informatickej výchovy 41
Mgr. Ján Molitoris Obsluha interaktívnej tabule 12 93
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Digitalizácia učebných materiálov 15
Vydelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ 14
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 14
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Monika Molitorisová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1.st. ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st. ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 60 60
Mgr. Anna Nemcová Obsluha interaktívnej tabule 7 60
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Multikultúrna výchova 25
Obsluha interaktívnej tabule 5
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Tvorivé aktivity 1
Mgr. Jarmila Pantlikášová Digitalizácia učebných materiálov 15 30
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Mgr. Jana Peterová Integrácia nástrojov platformy Office 365 doráce učiteľa 15 30
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Anna Pohlodová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 60
Využitie elektronickej prezentácie v EP 1
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Práca v školskej knižnici 8
Využitie elektronickej prezentácie v EP 3
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Mgr. Anna Rišková Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 60
Tvorivé aktivity 2
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Kompetenčný profil vedúceho metodického združenia 9
Mgr. Ondrej Sabo Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 13 60
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Mgr. Jana Sabová Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 3 60
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Využitie elektronickej prezentácie v EP 7
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Magdaléna Sabová Msšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 30
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Mgr. Martina Semanová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 49 64
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. František Šoganič Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 60
Využitie IT a interaktívnej tabule vo výcovno-vzdelávacovm procese 22
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 7
Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 8
Mgr. Martin Štofan Finančná gramotnosť do škôl 6 60
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Finančná gramotnosť do škôl 4
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 11
Obsluha interaktívnej tabule 12
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Otília Tomašková Multikultúrnou výchovovu proti predsudkom a rasizmu 5 60
Pedagogický asistent v inkluzívnej škole a jeho práca so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít. 15
Pedagogický asistent v inkluzívnej škole a jeho práca so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít. 10
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Mgr. Eva Tomčíková Digitalizácia učebných materiálov 15 60
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Mgr. Adriana Václavková Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 90
Finančná gramotnosť do škôl 10
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Integrácia nástrojov platformy Office 365 doráce učiteľa 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Digitalizácia učebných materiálov 4
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Daša Vargová Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 30
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 4
Mgr. Lucia Velčková špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo sociálne zvenýchodneného prostredia 6 30
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému s dôrazo na oblasť mediálnej gramotnosti) 24


© aScAgenda 2020.0.1191 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.10.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria