PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
RNDr. Natália Verčimáková Informatika 60 60
RNDr. Martina Mihalčinová Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Anna Ondovová Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 60
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 26
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Marek Balog Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 70
Digitalizácia učebných materiálov 10
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Ing. Iveta Bednárová Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 1 48
Finančná gramotnosť do škôl 10
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Obsluha interaktívnej tabule 0
Využitie elektronickej prezentácie v EP 7
Mgr. Lukáš Čebra Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 90
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 11
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 4
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Digitalizácia učebných materiálov 3
Mgr. Adela Čebrová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 90
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Moderné prezentačné progrmy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 5
Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov - inštruktorov lyžovania 10
Bc.Eva Gumanová Obsluha interaktívnej tabule 5 30
Multikultúrna výchova 25
Mgr. Viera Hirková Učiteľ - tvorca učedných zdrojov pre žiakov z marginaizovaných rómskych komunít 37 37
Mgr. Anna Hliboká Čurliková Finančná gramotnosť do škôl 10 90
Profesijné kompetencie vedúcich PK, MZ 31
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Digitalizácia učebných materiálov 13
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Profesijné kompetencie vedúcich PK, MZ 4
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Mgr. Margita Holingová Obsluha interaktívnej tabule 12 60
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 26
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Mgr. Anna Ivaničová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 60
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 19
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Ing. Marcel Jenčo Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému s dôrazo na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 61
Učiteľ - tvorca učedných zdrojov pre žiakov z marginaizovaných rómskych komunít 37
Ing. Stanislav Jurko Využitie IKT v edukačnom procese 4 60
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Bc.Gabriela Jurková Využitie IKT v edukačnom procese 7 60
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 12
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Mgr. Jana Kaľavská Aplikácia aktivizačných metód vo vyučovacom procese 25 60
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Štátna jazyková skúška 29
Mgr. Slavomíra Kožlejová Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov so socálne znevýhodneného prostredia s dôrazom 15 30
Informačná a internetová bezpečnosť 15
Mgr. Eva Luterančíková Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9 60
Využitie IKT v edukačnom procese 9
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí – anglický jazyk 13
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Mgr. Lenka Machová Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov so socálne znevýhodneného prostredia s dôrazom 15 30
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Mgr. Anna Makáňová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 10 60
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Ľudské práva v edukačnom procese 9
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Lucia Mariňáková Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15 30
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Pavol Minár Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 4 60
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Vyučovanie informatickej výchovy 41
Mgr. Ján Molitoris Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7 93
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Vydelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ 14
Obsluha interaktívnej tabule 12
Digitalizácia učebných materiálov 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 14
Mgr. Monika Molitorisová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1.st. ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st. ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 60 60
Mgr. Anna Nemcová Obsluha interaktívnej tabule 7 60
Obsluha interaktívnej tabule 5
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Tvorivé aktivity 1
Multikultúrna výchova 25
Mgr. Svetlana Palpašová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému s dôrazo na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 61
Učiteľ - tvorca učedných zdrojov pre žiakov z marginaizovaných rómskych komunít 37
Mgr. Jarmila Pantlikášová Inovatívne metódy v edukácii 10 64
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Informačná a internetová bezpečnosť 15
Čitateľská gramotnosť v edukácii 9
Mgr. Jana Peterová Digitalizácia učebných materiálov 15 60
Integrácia nástrojov platformy Office 365 doráce učiteľa 15
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Informačná a internetová bezpečnosť 15
Mgr. Anna Pohlodová Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6 60
Práca v školskej knižnici 8
Využitie elektronickej prezentácie v EP 3
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie elektronickej prezentácie v EP 1
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Anna Rišková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 60
Kompetenčný profil vedúceho metodického združenia 9
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tvorivé aktivity 2
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Ondrej Sabo Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 60
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 13
Mgr. Jana Sabová Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 3 60
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Využitie elektronickej prezentácie v EP 7
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Magdaléna Sabová Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15 30
Msšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Martina Semanová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 49 64
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Bc.Miriam Sopoligová Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. František Šoganič Informačná a internetová bezpečnosť 15 60
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Tvorba a využitie myšlenkových máp 15
Multimediálne tebletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Martin Štofan Finančná gramotnosť do škôl 6 60
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 11
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Obsluha interaktívnej tabule 12
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Finančná gramotnosť do škôl 4
Mgr. Eva Timárová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 60
Digitalizácia učebných materiálov 15
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Otília Tomašková Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15 60
Pedagogický asistent v inkluzívnej škole a jeho práca so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít. 10
Pedagogický asistent v inkluzívnej škole a jeho práca so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít. 15
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Multikultúrnou výchovovu proti predsudkom a rasizmu 5
Mgr. Adriana Václavková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 90
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Integrácia nástrojov platformy Office 365 doráce učiteľa 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Digitalizácia učebných materiálov 4
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Mgr. Daša Vargová Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 30
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 4
Mgr. Lucia Velčková špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo sociálne zvenýchodneného prostredia 6 30
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému s dôrazo na oblasť mediálnej gramotnosti) 24


© aScAgenda 2022.0.1316 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.01.2022