PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
RNDr. Natália Verčimáková Informatika 60 60
RNDr. Martina Mihalčinová Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Anna Ondovová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 26 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Jarmila Andrijková Pedagogické diagnostikovanie žiaka 0 0
Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a žiakov v školskom prostredí 0
Tvorba inkluzívnej kultúry školy 0
Mgr. Marek Balog Digitalizácia učebných materiálov 10 70
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Ing. Iveta Bednárová Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 1 48
Finančná gramotnosť do škôl 10
Obsluha interaktívnej tabule 0
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie elektronickej prezentácie v EP 7
Mgr. Lukáš Čebra Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 4 90
Digitalizácia učebných materiálov 3
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 11
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Bc.Eva Gumanová Multikultúrna výchova 25 30
Obsluha interaktívnej tabule 5
Mgr. Margita Holingová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 26 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Anna Ivaničová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 60
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 19
Obsluha interaktívnej tabule 12
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Ing. Stanislav Jurko Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9 60
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Využitie IKT v edukačnom procese 4
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Bc.Gabriela Jurková Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 12 60
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Využitie IKT v edukačnom procese 7
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Mgr. Jana Kaľavská Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6 60
Aplikácia aktivizačných metód vo vyučovacom procese 25
Štátna jazyková skúška 29
Mgr. Iveta Kovalčíková Tvorba inkluzívnej kultúry školy 0 0
Mgr. Slavomíra Kožlejová Informačná a internetová bezpečnosť 15 30
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov so socálne znevýhodneného prostredia s dôrazom 15
Mgr. Eva Luterančíková Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10 60
Využitie IKT v edukačnom procese 9
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí – anglický jazyk 13
Mgr. Lenka Machová Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a žiakov v školskom prostredí 0 30
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov so socálne znevýhodneného prostredia s dôrazom 15
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Mgr. Anna Makáňová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 10 60
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Ľudské práva v edukačnom procese 9
Finančná gramotnosť do škôl 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Lucia Mariňáková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 30
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Mgr. Pavol Minár Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 4 60
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Vyučovanie informatickej výchovy 41
Mgr. Ján Molitoris Digitalizácia učebných materiálov 15 93
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Obsluha interaktívnej tabule 12
Finančná gramotnosť do škôl 10
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Vydelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ 14
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 14
Mgr. Monika Molitorisová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1.st. ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st. ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 60 60
Mgr. Anna Nemcová Obsluha interaktívnej tabule 7 60
Obsluha interaktívnej tabule 5
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Tvorivé aktivity 1
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Multikultúrna výchova 25
Mgr. Svetlana Palpašová Učiteľ - tvorca učedných zdrojov pre žiakov z marginaizovaných rómskych komunít 37 61
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému s dôrazo na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Mgr. Jarmila Pantlikášová Digitalizácia učebných materiálov 15 64
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Čitateľská gramotnosť v edukácii 9
Inovatívne metódy v edukácii 10
Informačná a internetová bezpečnosť 15
Mgr. Jana Peterová Digitalizácia učebných materiálov 15 60
Integrácia nástrojov platformy Office 365 doráce učiteľa 15
Informačná a internetová bezpečnosť 15
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Mgr. Anna Rišková Kompetenčný profil vedúceho metodického združenia 9 60
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Tvorivé aktivity 2
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Mgr. Ondrej Sabo Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 60
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 13
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Magdaléna Sabová Msšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 30
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Mgr. Martina Semanová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 49 64
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Bc.Miriam Sopoligová Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. František Šoganič Tvorba a využitie myšlenkových máp 15 60
Multimediálne tebletové zariadenia v edukačnom procese 15
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Informačná a internetová bezpečnosť 15
Mgr. Denisa Šoganičová Prezentácia videa vo formáte MP4 s názvom Príslovia a porekadlá na tablete 15 60
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Martin Štofan Finančná gramotnosť do škôl 4 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 11
Finančná gramotnosť do škôl 6
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Beáta Töröková Tvorba inkluzívnej kultúry školy 0 0
Mgr. Adriana Václavková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 90
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Digitalizácia učebných materiálov 4
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Integrácia nástrojov platformy Office 365 doráce učiteľa 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Daša Vargová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 30 60
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 4
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Lucia Velčková špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo sociálne zvenýchodneného prostredia 6 30
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému s dôrazo na oblasť mediálnej gramotnosti) 24


© aScAgenda 2024.0.1443 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.11.2023