PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
RNDr. Natália Verčimáková Informatika 60 60
Mgr. Anna Ondovová Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 60
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 26
Obsluha interaktívnej tabule 12
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Marek Balog Lyžiarsky inštruktorský kurz 10 70
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Digitalizácia učebných materiálov 10
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Ing. Iveta Bednárová Obsluha interaktívnej tabule 0 48
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 1
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie elektronickej prezentácie v EP 7
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Lukáš Čebra Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6 90
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 4
Digitalizácia učebných materiálov 3
Finančná gramotnosť do škôl 10
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 11
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Mgr. Adela Čebrová Digitalizácia učebných materiálov 15 90
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 5
Moderné prezentačné progrmy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov - inštruktorov lyžovania 10
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Bc.Eva Gumanová Multikultúrna výchova 25 30
Obsluha interaktívnej tabule 5
Mgr. Viera Hirková Učiteľ - tvorca učedných zdrojov pre žiakov z marginaizovaných rómskych komunít 37 37
Mgr. Anna Hliboká Čurliková Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7 90
Finančná gramotnosť do škôl 10
Digitalizácia učebných materiálov 13
Profesijné kompetencie vedúcich PK, MZ 31
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Profesijné kompetencie vedúcich PK, MZ 4
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
PaedDr. Viera Hodošková Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 120
Geografia, rigorózna skúška 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Projektovanie vyučovacej hodiny z Geografie 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Odborný článok v BIGECHE č. 15 7
Vydelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ 14
Mgr. Margita Holingová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 26 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Katarína Hrehová Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 135
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 30
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 15
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 5
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ 2
CLIL pre učiteľov druhého stupňa 12
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 5
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ 13
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Anna Ivaničová Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7 60
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 19
Ing. Marcel Jenčo Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému s dôrazo na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 61
Učiteľ - tvorca učedných zdrojov pre žiakov z marginaizovaných rómskych komunít 37
Ing. Stanislav Jurko Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10 60
Využitie IKT v edukačnom procese 4
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Bc.Gabriela Jurková Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9 60
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 12
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Využitie IKT v edukačnom procese 7
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Mgr. Jana Kaľavská Aplikácia aktivizačných metód vo vyučovacom procese 25 60
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Štátna jazyková skúška 29
Mgr. Slavomíra Kožlejová Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov so socálne znevýhodneného prostredia s dôrazom 15 30
Informačná a internetová bezpečnosť 15
Mgr. Alžbeta Lukáčová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému s dôrazo na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 61
Učiteľ - tvorca učedných zdrojov pre žiakov z marginaizovaných rómskych komunít 37
Mgr. Eva Luterančíková Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10 60
Využitie IKT v edukačnom procese 9
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí – anglický jazyk 13
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Mgr. Lenka Machová Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15 30
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov so socálne znevýhodneného prostredia s dôrazom 15
Mgr. Anna Makáňová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 60
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Ľudské práva v edukačnom procese 9
RNDr. Martina Mihalčinová Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Pavol Minár Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 4 60
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Vyučovanie informatickej výchovy 41
Mgr. Ján Molitoris Vydelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ 14 93
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Digitalizácia učebných materiálov 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 14
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Monika Molitorisová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1.st. ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st. ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 60 60
Mgr. Mariana Muravská Multimediálne tebletové zariadenia v edukačnom procese 15 60
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
PowerPoint v edukačnom procese 15
Mgr. Anna Nemcová Obsluha interaktívnej tabule 7 60
Multikultúrna výchova 25
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Tvorivé aktivity 1
Obsluha interaktívnej tabule 5
Mgr. Svetlana Palpašová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému s dôrazo na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 61
Učiteľ - tvorca učedných zdrojov pre žiakov z marginaizovaných rómskych komunít 37
Mgr. Jarmila Pantlikášová Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15 64
Inovatívne metódy v edukácii 10
Čitateľská gramotnosť v edukácii 9
Informačná a internetová bezpečnosť 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Jana Peterová Informačná a internetová bezpečnosť 15 60
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Integrácia nástrojov platformy Office 365 doráce učiteľa 15
Mgr. Anna Pohlodová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 60
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Využitie elektronickej prezentácie v EP 1
Využitie elektronickej prezentácie v EP 3
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Práca v školskej knižnici 8
Mgr. Anna Rišková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 60
Kompetenčný profil vedúceho metodického združenia 9
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tvorivé aktivity 2
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Ondrej Sabo Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 60
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 13
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Mgr. Jana Sabová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 60
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 3
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Využitie elektronickej prezentácie v EP 7
Mgr. Magdaléna Sabová Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15 30
Msšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Martina Semanová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 49 64
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Bc.Miriam Sopoligová Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. František Šoganič Tvorba a využitie myšlenkových máp 15 60
Informačná a internetová bezpečnosť 15
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Multimediálne tebletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Martin Štofan Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 60
Finančná gramotnosť do škôl 4
Finančná gramotnosť do škôl 6
Obsluha interaktívnej tabule 12
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 11
Otília Tomašková Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15 60
Pedagogický asistent v inkluzívnej škole a jeho práca so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít. 10
Pedagogický asistent v inkluzívnej škole a jeho práca so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít. 15
Multikultúrnou výchovovu proti predsudkom a rasizmu 5
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Mgr. Eva Tomčíková Digitalizácia učebných materiálov 15 60
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Adriana Václavková Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 90
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Integrácia nástrojov platformy Office 365 doráce učiteľa 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Digitalizácia učebných materiálov 4
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Daša Vargová Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 30
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 4
Mgr. Lucia Velčková špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo sociálne zvenýchodneného prostredia 6 30
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému s dôrazo na oblasť mediálnej gramotnosti) 24


© aScAgenda 2021.0.1270 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.06.2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria