Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Viera Hodošková Odborný článok v BIGECHE č. 15 7 120
Finančná gramotnosť do škôl 10
Projektovanie vyučovacej hodiny z Geografie 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Vydelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ 14
Geografia, rigorózna skúška 60
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Mgr. Anna Ondovová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 60
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 26
Mgr. Marek Balog Digitalizácia učebných materiálov 15 75
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Ing. Danka Balogová rozširujúce štúdium biológia 3 60
Finančná gramotnosť do škôl 10
Multikultúrna výchova 25
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Anna Baranová Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9 50
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Využitie IKT v edukačnom procese 0
Ing. Iveta Bednárová Využitie elektronickej prezentácie v EP 7 53
Obsluha interaktívnej tabule 0
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Mgr. Lukáš Čebra Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 4 90
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Digitalizácia učebných materiálov 3
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 11
Bc.Eva Gumanová Obsluha interaktívnej tabule 12 37
Multikultúrna výchova 25
Mgr. Anna Hliboká Čurliková Profesijné kompetencie vedúcich PK, MZ 4 90
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Digitalizácia učebných materiálov 13
Profesijné kompetencie vedúcich PK, MZ 31
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Mgr. Margita Holingová Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 60
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 26
Mgr. Katarína Hrehová Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6 105
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 30
Digitalizácia učebných materiálov 2
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ 2
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 13
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 5
Ing. Stanislav Jurko Obsluha interaktívnej tabule 12 60
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Využitie IKT v edukačnom procese 4
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Bc.Gabriela Jurková Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9 64
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Využitie IKT v edukačnom procese 11
Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 12
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9
Mgr. Slávka Jurková Integrácia nástrojov platformy Office 365 doráce učiteľa 15 30
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Jana Kaľavská Štátna jazyková skúška 29 60
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Aplikácia aktivizačných metód vo vyučovacom procese 25
Mgr. Eva Luterančíková Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9 60
Využitie IKT v edukačnom procese 9
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí – anglický jazyk 13
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Mgr. Anna Makáňová Efektívna integrácia v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 13 60
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 6
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Elena Malatová Meteorológia a klimatológia vo vyučovaní prírodovedných predmetov 6 60
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 5
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 30
Obsluha interaktívnej tabule 12
RNDr. Martina Mihalčinová Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Pavol Minár Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 4 60
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Vyučovanie informatickej výchovy 41
Mgr. Ján Molitoris Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6 93
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 14
Obsluha interaktívnej tabule 12
Vydelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ 14
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Digitalizácia učebných materiálov 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Monika Molitorisová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1.st. ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st. ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 60 60
Mgr. Anna Nemcová Obsluha interaktívnej tabule 5 60
Tvorivé aktivity 1
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Multikultúrna výchova 25
Obsluha interaktívnej tabule 7
Mgr. Jarmila Pantlikášová Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15 30
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Jana Peterová Digitalizácia učebných materiálov 15 30
Integrácia nástrojov platformy Office 365 doráce učiteľa 15
Mgr. Anna Pohlodová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 60
Práca v školskej knižnici 8
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Využitie elektronickej prezentácie v EP 3
Využitie elektronickej prezentácie v EP 1
Obsluha interaktívnej tabule 12
Mgr. Anna Rišková Kompetenčný profil vedúceho metodického združenia 9 60
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tvorivé aktivity 2
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Ondrej Sabo Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 62
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Jana Sabová Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 60
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 3
Využitie elektronickej prezentácie v EP 7
Finančná gramotnosť do škôl 10
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. František Šoganič Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 8 30
Využitie IT a interaktívnej tabule vo výcovno-vzdelávacovm procese 22
Mgr. Martin Štofan Finančná gramotnosť do škôl 4 60
Finančná gramotnosť do škôl 6
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 11
Obsluha interaktívnej tabule 12
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Otília Tomašková Pedagogický asistent v inkluzívnej škole a jeho práca so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít. 15 30
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Mgr. Eva Tomčíková Digitalizácia učebných materiálov 15 30
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Mgr. Adriana Václavková Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15 90
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Digitalizácia učebných materiálov 4
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Integrácia nástrojov platformy Office 365 doráce učiteľa 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Dáša Vargová Obsluha interaktívnej tabule 12 60
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 4
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 30
Mgr. Lucia Velčková Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému s dôrazo na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 30
špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo sociálne zvenýchodneného prostredia 6
RNDr. Natália Verčimáková Informatika 60 60
Mgr. Viera Vrlíková Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6 71
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 1
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Vyučovanie informatickej výchovy 41


© aScAgenda 2018.0.1098 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria