PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
RNDr. Natália Verčimáková Informatika 60 60
PaedDr. Viera Hodošková Vydelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ 14 120
Odborný článok v BIGECHE č. 15 7
Finančná gramotnosť do škôl 10
Projektovanie vyučovacej hodiny z Geografie 10
Obsluha interaktívnej tabule 12
Geografia, rigorózna skúška 60
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Mgr. Anna Ondovová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 26 60
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Marek Balog Obsluha interaktívnej tabule 12 70
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Digitalizácia učebných materiálov 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Ing. Danka Balogová Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 60
Multikultúrna výchova 25
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
rozširujúce štúdium biológia 3
Ing. Iveta Bednárová Obsluha interaktívnej tabule 0 48
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie elektronickej prezentácie v EP 7
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 1
Mgr. Lukáš Čebra Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 90
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 4
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 11
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Finančná gramotnosť do škôl 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Digitalizácia učebných materiálov 3
Mgr. Adela Čebrová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 90
Moderné prezentačné progrmy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 5
Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov - inštruktorov lyžovania 10
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Bc.Eva Gumanová Obsluha interaktívnej tabule 5 30
Multikultúrna výchova 25
Mgr. Anna Hliboká Čurliková Digitalizácia učebných materiálov 13 90
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Profesijné kompetencie vedúcich PK, MZ 4
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Profesijné kompetencie vedúcich PK, MZ 31
Finančná gramotnosť do škôl 10
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Mgr. Margita Holingová Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 26
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Katarína Hrehová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 5 135
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 30
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ 13
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 5
Geografická exkurzia v edukačnom procese 17
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ 2
Digitalizácia učebných materiálov 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
CLIL pre učiteľov druhého stupňa 12
Mgr. Anna Ivaničová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 19 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Ing. Stanislav Jurko Využitie IKT v edukačnom procese 4 60
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Obsluha interaktívnej tabule 12
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Bc.Gabriela Jurková Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13 60
Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 12
Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencie školy 9
Vybrané nástroje marketingu, komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Využitie IKT v edukačnom procese 7
Mgr. Jana Kaľavská Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6 60
Aplikácia aktivizačných metód vo vyučovacom procese 25
Štátna jazyková skúška 29
Mgr. Slavomíra Kožlejová Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov so socálne znevýhodneného prostredia s dôrazom 15 60
Informačná a internetová bezpečnosť 15
Inovačné vzdelávanie výchovávateľov školských výchvno-vzdelávacích zariadení 21
Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 9
Mgr. Eva Luterančíková Prevencia sociálnopatologických javov v prostredí škôl 10 60
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Využitie IKT v edukačnom procese 9
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí – anglický jazyk 13
Mgr. Lenka Machová Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov so socálne znevýhodneného prostredia s dôrazom 15 30
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Mgr. Anna Makáňová Ľudské práva v edukačnom procese 9 60
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Elena Malatová Meteorológia a klimatológia vo vyučovaní prírodovedných predmetov 6 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 30
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 5
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Mgr. Lucia Mariňáková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 30
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
RNDr. Martina Mihalčinová Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. Pavol Minár Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 60
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 4
Vyučovanie informatickej výchovy 41
Mgr. Ján Molitoris Digitalizácia učebných materiálov 15 93
Vydelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov ZŠ 14
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 14
Obsluha interaktívnej tabule 12
Finančná gramotnosť do škôl 10
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7
Mgr. Monika Molitorisová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1.st. ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. st. ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 60 60
Mgr. Mariana Muravská PowerPoint v edukačnom procese 15 60
Multimediálne tebletové zariadenia v edukačnom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
Mgr. Anna Nemcová Tvorivé aktivity 1 60
Obsluha interaktívnej tabule 5
Multikultúrna výchova 25
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 7
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Jarmila Pantlikášová Digitalizácia učebných materiálov 15 64
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Informačná a internetová bezpečnosť 15
Čitateľská gramotnosť v edukácii 9
Inovatívne metódy v edukácii 10
Mgr. Jana Peterová Integrácia nástrojov platformy Office 365 doráce učiteľa 15 60
Digitalizácia učebných materiálov 15
Informačná a internetová bezpečnosť 15
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Mgr. Anna Pohlodová Obsluha interaktívnej tabule 12 60
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Využitie elektronickej prezentácie v EP 1
Využitie elektronickej prezentácie v EP 3
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Práca v školskej knižnici 8
Mgr. Anna Rišková Kompetenčný profil vedúceho metodického združenia 9 60
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Obsluha interaktívnej tabule 12
Tvorivé aktivity 2
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Ondrej Sabo Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 60
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 13
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Obsluha interaktívnej tabule 12
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Mgr. Jana Sabová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 60
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 3
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Využitie elektronickej prezentácie v EP 7
Finančná gramotnosť do škôl 10
Mgr. Magdaléna Sabová Msšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 30
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Mgr. Martina Semanová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 64
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 49
Bc.Miriam Sopoligová Štátna jazyková skúška 60 60
Mgr. František Šoganič Tvorba a využitie myšlenkových máp 15 60
Informačná a internetová bezpečnosť 15
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Multimediálne tebletové zariadenia v edukačnom procese 15
Mgr. Martin Štofan Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12 60
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 11
Finančná gramotnosť do škôl 4
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Finančná gramotnosť do škôl 6
Obsluha interaktívnej tabule 12
Otília Tomašková Pedagogický asistent v inkluzívnej škole a jeho práca so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít. 10 60
Multikultúrnou výchovovu proti predsudkom a rasizmu 5
Pedagogický asistent v inkluzívnej škole a jeho práca so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít. 15
Spolupráca rodiny z MRK a školy v edukačnom procese 15
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Mgr. Eva Tomčíková Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15 60
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Adriana Václavková Digitalizácia učebných materiálov 4 90
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Finančná gramotnosť do škôl 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogockého zamestatnca 6
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Integrácia nástrojov platformy Office 365 doráce učiteľa 15
Mgr. Daša Vargová Rozvoj komunikačných schopnosti vo vyučovacom procese 7 60
Obsluha interaktívnej tabule 12
Využitie IT v práci s dokumentmi a multimédiami 4
Použitie interaktívnych technológii vo vyučovacom procese 7
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 30
Mgr. Lucia Velčková Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému s dôrazo na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 30
špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo sociálne zvenýchodneného prostredia 6


© aScAgenda 2020.0.1198 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2020

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria