• Základné informácie

    • Výchovný poradca Mgr. Martin Štofan laugh

      

     Kontakt: stofanm@zshanusovce.sk

                    0910 756 321

                    sekretariát: 0911445234

                                       057/4452340

     Činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov. Výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, rodičmi, psychológmi a pedagogicko-psychologickou poradňou. Podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže. V oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:

     - informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ

     - usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu

     - umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy

     -  má k dispozícii všetky konkrétne informácie o prijímacom konaní, vrátane predbežných i aktuálnych údajov o plánovaných a prihlásených počtoch žiakov na jednotlivé školy a odbory. Usmerňuje proces vypĺňania prihlášok, kontroluje a dopĺňa niektoré údaje a zabezpečuje ich odoslanie na stredné školy.