• Športová trieda

   • Športová trieda  – trieda so všeobecnou športovou prípravou.

    Zriadenie triedy s rozšíreným vyučovaním všeobecnej športovej prípravy sa riadi § 103 – 106 z. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Športové triedy sú triedy, ktorých úlohou je vytvárať optimálne podmienky pre progresívnu športovú prípravu pohybovo nadanej a talentovanej mládeže so zreteľom na získanie správnych pohybových návykov a pohybových činností pri dodržiavaní všetkých zásad športovej prípravy mládeže.

    Cieľom pri plnení výchovných a vzdelávacích úloh školy je cieľavedomé a systematické rozvíjanie predpokladov pre rast športovej výkonnosti talentovaných žiakov. Športová príprava má za cieľ cieľavedomé telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie talentovaných detí a mládeže v špecifických činnostiach,  ktoré vyžaduje zvládnutie rôznych druhov športov.

    V  triedach s rozšíreným vyučovaním všeobecnej športovej prípravy sa vyučuje podľa upraveného učebného plánu základnej školy. Predmet športová príprava sa ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu vyučuje podľa osobitných učebných osnov vypracovaných v spolupráci so športovými zväzmi v súlade so zásadami športového tréningu v priestoroch školy. 

    Do triedy s rozšíreným vyučovaním všeobecnej športovej prípravy sa prijímajú žiaci po overení špeciálnych zručností, schopností a nadania.

    Podmienky pre prijatie do triedy s rozšíreným vyučovaním všeobecnej športovej prípravy:

    1. Úspešné zvládnutie všeobecných motorických testov, všeobecnej pohybovej výkonnosti.
    2. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.
    3. Prihláška do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy.

    Podľa výsledkov testov a splnenia ostatných kritérií sa stanoví poradie uchádzačov o prijatie do triedy s rozšíreným vyučovaním všeobecnej športovej prípravy.

    Prijatým žiakom vydá riaditeľka školy rozhodnutie o prijatí.

    Odborné, technické  a materiálne zabezpečenie výučby športovej prípravy:

    • kvalifikovaní učitelia telesnej výchovy, kvalifikovaní tréneri a učitelia športovej prípravy s príslušnou trénerskou licenciou,
    • malá telocvičňa, veľká telocvičňa, trávnaté futbalové ihrisko, ihrisko s umelým povrchom s rozmermi 33 m x 18 m, futbalové ihrisko mesta Hanušovce n.T., ľadová plocha (november 2022)
    • kompletné materiálové vybavenie na všeobecnú športovú prípravu a  športovú špecializáciu

    Vyradenie žiaka zo športovej triedy:

    Riaditeľ školy môže vyradiť žiaka zo športovej triedy a preradiť do bežnej triedy v polroku alebo na konci školského roku po predchádzajúcom upozornení rodičov:
    a) pre neplnenie požiadaviek športovej prípravy
    b) pre neplnenie výchovno-vzdelávacích požiadaviek
    c) zo zdravotných dôvodov na návrh lekára
    d) na žiadosť zákonného zástupcu žiaka .

  • KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE ŽIAKA DO ŠPORTOVEJ TRIEDY

  • Prijímanie žiakov 4. ročníka do športovej triedy sa uskutoční na základe splnenia podmienok stanovených riaditeľom školy.

   Podmienky prijatia:

   1. Žiadosť zákonného zástupcu a súhlas zákonného zástupcu so zaradením žiaka do športovej triedy.

   2. Úspešné absolvovanie motorických testov na všeobecnú a špeciálnu pohybovú výkonnosť.

   3. Prospech žiaka:  a) Známky zo správania  - nesmie byť znížená známka zo správania

   b) Prospech žiaka – na polročnom a koncoročnom vysvedčení v 4.ročníku nesmie byť horší ako 3,00 a žiak nesie mať zníženú známku zo správania

   4. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti.

    

   Vyradenie žiaka zo športovej triedy:

   Riaditeľka školy môže vyradiť žiaka zo športovej triedy a preradiť do klasickej triedy v polroku alebo na konci školského roku po predchádzajúcom upozornení rodičov:

   a) pre neplnenie požiadaviek športovej prípravy

   b) pre slabú športovú výkonnosť

   c) pre neuspokojivé správanie

   d) zo zdravotných dôvodov na návrh lekára

   e) na žiadosť zákonného zástupcu žiaka

    

   Testy všeobecnej a špeciálnej motorickej výkonnosti

   1. Motorické testy: bodovanie podľa tabuľky 0 až 10 bodov za každú disciplínu.

   Beh na 4 x 10 m

   Ľah – sed

   Skok do diaľky z miesta

   Hod plnou loptou (2kg)

    

   2. Špecifické testy – futbal, hokej - hokejbal

   Vedenie lopty – slalom, bodovanie podľa tabuľky 0 až 10 bodov

                  

   Vedenie hokejbalovej loptičky s hokejkou – slalom, bodovanie podľa tabuľky 0 až 10 bodov

    

   3. Aktivita hráčov v športových kluboch:

   Žiaci ktorí donesú na prijímacie pohovory potvrdenie zo športového klubu o aktívnej športovej činnosti získajú 10 bodov.

   Žiaci bez aktivity 0 bodov.


   Bodovanie na prijímacích skúškach ZŠ Hanušovce nad Topľou – športová trieda.

    

   4x10m

   Body

   Ľah-sed

   Body

   Skok do diaľky

   Body

   Hod plnou loptou

   Body

   Vedenie lopty

   Body

   Vedenie hokejbalovej loptičky

   Body

   10,50s

   10

   30

   10

   150cm

   10

   6,0

   10

   20,00s

   10

   20,00s

   10

   10,60s

   9

   28

   9

   145cm

   9

   5,8

   9

   21,00s

   9

   21,00s

   9

   10,80s

   8

   27

   8

   140cm

   8

   5,6

   8

   22,00s

   8

   22,00s

   8

   11,00s

   7

   26

   7

   135cm

   7

   5,4

   7

   23,00s

   7

   23,00s

   7

   11,20s

   6

   25

   6

   130cm

   6

   5,2

   6

   24,00s

   6

   24,00s

   6

   11,40s

   5

   24

   5

   125cm

   5

   5,0

   5

   25,00s

   5

   25,00s

   5

   11,50s

   4

   23

   4

   120cm

   4

   4,8

   4

   26,00s

   4

   26,00s

   4

   12,00s

   3

   22

   3

   115cm

   3

   4,6

   3

   27,00s

   3

   27,00s

   3

   12,10s

   2

   20

   2

   110cm

   2

   4,4

   2

   28,00s

   2

   28,00s

   2

   12,50s

   1

   15

   1

   100cm

   1

   4,0

   1

   30,00s

   1

   30,00s

   1

    

   Žiaci môžu na prijímacích skúškach získať maximálny počet bodov 70. Žiak úspešne vykoná prijímacie skúšky, ak dosiahne minimálny počet 20 bodov. Na základe získaného počtu bodov podľa uvedených kritérií sa vytvorí poradovník uchádzačov.