•  

    Vnútorná smernica školy o používaní

    mobilných telefónov  a tabletov

     

     

     

     

     

     

    Druh a číslo predpisu: Základný vnútorný predpis č.1/2021

     

    Oblasť platnosti: Predpis je záväzný pre všetkých žiakov ZŠ Štúrova 341,

    094 31  Hanušovce  nad Topľou

    Počet strán: 4 strany

     

    Vzťah k už vydaným vnútorným predpisom: Táto vnútorná smernica upravuje a dopĺňa Školský poriadok školy zo dňa  02.09.2021

     

    Podľa vyhlášky MŠ SR 320/2008 Z. z. o základnej škole riaditeľka školy vymedzuje opatrenia ohľadne používania mobilných telefónov a multimediálnych zariadení v zmysle § 20 ods.7 uvedenej vyhlášky.

     

    Článok 1

     

    Úvodné ustanovenia

     

    1. Účelom smernice je ustanoviť zásady používania mobilných telefónov, tabletov a iných multimediálnych zariadení žiakmi Základnej školy Štúrova 341 a vymedziť    opatrenia v prípade jej porušenia.
    2. Smernica je záväzná pre žiakov pri používaní mobilných telefónov, tabletov  a iných multimediálnych zariadení a pre zamestnancov školy pri kontrole dodržiavania zásad používania vyššie spomenutých zariadení žiakmi.

     

     

    Článok 2

    Všeobecné ustanovenia

    1. Vyučovaním sa rozumie sled vyučovacích hodín a prestávok podľa rozvrhu hodín v čase od  08:00 hod. do 13:25 hod. + pobyt v školskom klube detí (ďalej ,,ŠKD“). V deň vyučovania náboženskej výchovy, etickej výchovy či triednickej hodiny, ak je rozvrhom stanovená nultá alebo siedma  vyučovacia hodina v čase od 07: 10 hod. do 14:40 hod..
    2. Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón, tablet či iné multimediálne zariadenie. V žiadnom prípade nesmie vytvárať obrazový a zvukový záznam z vyučovania.
    3. Mobilný telefón, tablet resp. iné multimediálne zariadenie musí mať žiak počas vyučovania stále vypnutý, aby nenarúšal priebeh vyučovania.
    4. Žiak nesmie používať mobilný telefón, tablet či iné multimediálne zariadenie ani počas prestávok na nahrávanie, fotografovanie, prezeranie, počúvanie či iné účely bez výslovného súhlasu dozor vykonávajúceho učiteľa alebo triedneho učiteľa.
    5. V prípade, že sa žiak v súrnom prípade potrebuje skontaktovať so svojím zákonným zástupcom, upovedomí o tejto skutočnosti dozor vykonávajúceho pedagogického  zamestnanca alebo vyučujúceho, s ktorým bola predchádzajúca vyučovacia hodina, triedneho učiteľa alebo vychovávateľku ŠKD.
    6. Žiak nesmie nikdy zneužiť mobilný telefón, tablet, či iné multimediálne zariadenie na šikanovanie spolužiakov či iných osôb.
    7. Žiak môže použiť mobilný telefón, tablet a iné multifunkčné zariadenie v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, vychovávateľky ŠKD alebo riaditeľa školy.

     

    1. Žiak nesmie mať mobilný telefón, tablet, či iné multimediálne zariadenie na lavici ani   

    v lavici. Vypnutý mobil a tablet, resp. iné multimediálne zariadenie musí byť uložené v  osobných veciach žiaka, najlepšie v školskej taške počas vyučovania.

    1. Škola nezodpovedá za mobil a tablet, či iné multimediálne zariadenie, ktoré žiak donesie do školy. Zodpovednosť nesie žiak so svojím zákonným zástupcom, ktorý mu mobil a tablet, či iné multimediálne zariadenie do školy dovolil doniesť.

     

     

    Článok 3 Opatrenia

    Podľa závažnosti previnenia a porušenia tejto smernice riaditeľ školy, resp. triedny učiteľ môže uložiť niektoré z uvedených opatrení:

    1. Zápis poznámky do žiackej knižky.

     

    1. Napomenutie triednym učiteľom.

     

    1. Pokarhanie triednym učiteľom.

     

    1. Pokarhanie riaditeľom školy.

     

    1. Zníženie známky zo správania.

     

     

     

    Článok 4 Previnenia

    1. Ak žiak počas vyučovania použije mobilný telefón a tablet, či iné multimediálne zariadenie, bude mu vyzváňať, alebo zvukovým signálom o príchode SMS správy inak narúšať priebeh vyučovania, bude vyzvaný k okamžitému vypnutiu zariadenia. Po opakovanom používaní mobilného telefónu a iných multimediálnych zariadení sa to považuje za hrubé porušenie školského poriadku.
    2. Ak žiak počas vyučovacích hodín či prestávok použije mobilný telefón, tablet či iné multimediálne zariadenie na výhražné SMS správy, filmovanie, fotenie alebo iné použitie za účelom poníženia ľudskej dôstojnosti, bude to považované za šikanovanie. Žiakovi bude znížená známka zo správania bez postupnosti vymedzenej v školskom poriadku.

     

    Článok 5 Zodpovednosť

    1. Triedny učiteľ zodpovedá za oboznámenie žiakov s touto smernicou.
    2. Triedny učiteľ zodpovedá za oboznámenie rodičov s touto smernicou.

     

    1. Triedny učiteľ zodpovedá za vyvodzovanie opatrení pri previnení žiakov a vedenie písomnej agendy s tým súvisiacej.
    2. Zodpovednosť za stratu alebo poškodenie mobilného telefónu, tabletu či iného multimediálneho  zariadenia nesie žiak so svojím zákonným zástupcom, ktorý mu  to dovolil doniesť do školy.

     

     

     

    Článok 6

    Záverečné ustanovenia

    Smernica nadobúda platnosť od 02. septembra 2021.

     

     

     

     

     

     

     

     

    V Hanušovciach nad Topľou, dňa 02.09.2021                                    RNDr. Natália Verčimáková                                                                                                                      riaditeľka školy