• Štatút školskej knižnice

    • Š T A T Ú T

          školskej knižnice

      

     V súlade s ustanovením § 14 odsek 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ustanovenie § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej (ďalej len „zákon o knižniciach“) vydávam tento Štatút školskej knižnice pri Základnej škole v Hanušovciach nad Topľou.

      

     Článok 1

     Základné ustanovenia

     1. Školská knižnica v Hanušovciach nad Topľou (ďalej len „knižnica“) je školskou knižnicou v zmysle zákona o knižniciach.
     2. Knižnica je odborným, študijným, informačným, internetovým a čitateľským centrom pre žiakov, pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov (ďalej len „používatelia knižnice“) Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou (ďalej len „škola“).

      

     Článok 2

     Názov, adresa a identifikaččíslo školy

     1. Názov školy znie „Základná škola“
     2. Adresa školy: Štúrova 341, 09431 Hanušovce n/T
     3. Identifikačné číslo školy: 37873288

      

     Článok 3

     Názov a adresa knižnice

     1. Názov knižnice znie „Školská knižnica pri Základnej škole v Hanušovciach nad Topľou“
     2. Adresa knižnice: Štúrova 341, 09431 Hanušovce nad Topľou

      

     Článok 4

     Právne postavenie a riadenie knižnice

     1. Knižnica sa zriaďuje ako súčasť Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou. Knižnica nemá právnu subjektivitu. V právnych vzťahoch zastupuje knižnicu riaditeľ školy.
     2. Činnosť knižnice v zmysle jej poslania riadi a kontroluje riaditeľ školy.
     3. Riaditeľ školy poveruje vedením knižnice školského knihovníka.
     4. Na podporu činnosti knižnice môže riaditeľ školy zriadiť knižničnú radu.

      

     Článok 5

     Dátum zriadenia knižnice

     Súčasťou základnej školy boli 06. mája 1974 zriadené žiacka a učiteľská knižnica. Školská knižnica vznikla prepojením žiackej a učiteľskej knižnice dňa 01. januára 2009.

      

     Článok 6

     Poslanie a úlohy knižnice

     1. Knižnica poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastného knižničného fondu a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov zabezpečuje

     a) slobodný prístup k informáciám šírených na všetkých druhoch nosičov,

     b) uspokojovanie kultúrnych, informačných, čitateľských a vzdelávacích potrieb,

            c) celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.

       2. Knižnica v rámci zabezpečovania ďalších úloh

     a) utvára knižničný fond, ktorý využíva na prípravu, riadenie a uskutočňovanie

        výchovno-vzdelávacej činnosti,

     b) poskytuje knižnično-informačné služby používateľom knižnice,

     c) vedie základnú odbornú evidenciu dokumentov a pomocnú odbornú evidenciu

         periodík,

     d) vedie evidenciu používateľov knižnice a evidenciu výpožičiek,

     e) realizuje aktivity zamerané na podporu a rozvoj čitateľskej kultúry používateľov

         knižnice,

                 f) spolupracuje pri individuálnej príprave žiakov na vyučovanie,

     g) koordinuje a metodicky usmerňuje informačnú výchovu,

                 h) pripravuje učebné pomôcky a programy na informačnú výchovu v rámci jednotlivých

                     vyučovacích predmetov,

     i) spolupracuje so školou, kultúrnymi, záujmovými a inými vzdelávacími inštitúciami v

        regióne,

     j) zabezpečuje propagáciu služieb a plánovaných aktivít.

      

     Článok 7

     Poskytovanie knižnično-informačných služieb

     1. Knižnica poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby používateľom knižnice.
     2. V súlade s ustanovením § 13 ods. 2 písm. d) zákona o knižniciach spôsob a rozsah knižnično-informačných služieb upravuje knižnica v Knižničnom a výpožičnom poriadku Školskej knižnice pri Základnej škole v Hanušovciach nad Topľou.

      

     Článok 8

     Financovanie knižnice

     1.Objem finančných prostriedkov pre činnosť knižnice sa každoročne vyčleňuje v rozpočte školy z pridelených finančných prostriedkov v takom rozsahu, aby bolo možné koncepčne a systematicky zabezpečovať úlohy knižnice podľa článku 6.

          2. Finančné prostriedky sa prerozdeľujú na

     a) doplňovanie knižničného fondu knižnice,

     b) mzdové náklady na školského knihovníka,

     c) priestorové, technické a technologické zabezpečenie knižnice.

     3. Financovanie knižnice sa môže realizovať aj prostredníctvom doplnkových zdrojov.

      

     Článok 9

     Kompetencie školského knihovníka

     (1) Školský knihovník v rámci zabezpečenia odborných činností vykonáva najmä

     a) budovanie, uchovávanie, ochranu a sprístupňovanie knižničného fondu,

     b) vedenie odbornej evidencie, vyraďovanie a revíziu knižničného fondu,

     c) tvorbu a využívanie informačných zdrojov,

     d) sprostredkovanie a poskytovanie informácií,

     e) poznávanie a uspokojovanie kultúrnych, informačných, čitateľských a vzdelávacích  potrieb používateľov knižnice,

     f) poskytovanie špeciálnych knižnično-informačných služieb,

     g) plánovanie a realizáciu informačnej výchovy,

     h) vypracúvanie koncepčného zámeru rozvoja knižnice.

      

     (2) Školský knihovník zabezpečuje v rámci odbornej činnosti vyhodnocovanie a 

           vykazovanie štatistických ukazovateľov o stave a činnosti knižnice v súlade so

     zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a s požiadavkami Ministerstva školstva

     Slovenskej republiky. Na schválenie ich predkladá riaditeľovi školy.

      

     Článok 10

     Záverečné ustanovenia

     1. Zmeny údajov v štatúte sa vykonávajú jeho dodatkom.
     2. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2009.

      

      

      

      

      

      

     V Hanušovciach n/T, dňa 01. januára 2009             Mgr. Miroslav Petrov, riaditeľ škol