• ŠTATÚT

    •  

     ŠTATÚT ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

      

     Preambula

      

     My, žiaci ZŠ v Hanušovciach nad Topľou, v zmysle demokracie, ľudských práv a práv dieťaťa, vychádzajúc z prirodzeného práva žiakov na kvalitné vzdelávanie a rešpektujúc právo učiteľov mať žiakov s dobrými ľudskými vlastnosťami sa budeme usilovať o uplatnenie spolupráce medzi nami - žiakmi a pedagógmi a  o rozvoj duchovnej kultúry, o zveľaďovanie životného prostredia, o zviditeľnenie našej školy a jej dobrého mena. Uznášame sa prostredníctvom svojho práva voliť na vzniku Školského parlamentu ZŠ v Hanušovciach nad Topľou, ktorý bude zložený z našich zástupcov - spolužiakov a sľubujeme, že budeme  rešpektovať jej prácu a jej uznesenia.

      

     Článok 1

      

     Základné ustanovenia

      

     1. Školský parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole.

     2. Školský parlament je zložený zo žiakov školy a 2 pedagogických pracovníkov. Pracujú v ňom žiaci od 3. po 9.ročník.
     3. Každú triedu v Školskom parlamente reprezentuje jeden triedou zvolený zástupca. Pedagogických pracovníkov školy zastupujú 2 učitelia.
     4. Sídlom Školského parlamentu je ZŠ v Hanušovciach nad Topľou, Štúrova 341.
     5. Školský parlament nemá právnu subjektivitu a jeho hospodárenie zabezpečuje ZŠ.

      

     Článok 2

      

     Poslanie školského parlamentu

      

     1. Podieľať sa na organizovaní podujatí svojich rovesníkov.
     2. Presadzovať a chrániť záujmy žiakov školy a zastupovať ich.
     3. Hľadať spoločné postupy pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, navrhovať opatrenia na zlepšenie všetkých činností v škole.
     4. Riešiť prípadné priestupky žiakov voči školskému poriadku a usmerňovať nevhodné správanie v škole aj mimo nej.
     5. Vylepšovať vzájomné vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi. Zavádzať prvky demokracie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka, odstraňovať vzájomné nedorozumenia a predchádzať im.

      

     Článok 3

      

     Organizácia činnosti ŠP

      

     1. Svojich zástupcov – členov ŠP si žiaci v každej triede volia na jeden rok. V prípade nespokojnosti s prácou poslanca majú právo ho kedykoľvek odvolať hlasovaním v triede a zvoliť si nového.
     2. Zástupcov pedagogického zboru určuje riaditeľ školy.
     3. Poslanci spomedzi seba volia predsedu, podpredsedu a zapisovateľov.
     4. Funkčné obdobie volených je jeden rok.
     5. Čestným členom predsedníctva je riaditeľ školy.
     6. Dospelý člen Školského parlamentu má pri hlasovaní iba poradný hlas.
     7. V prípade rovnosti hlasov má predseda právo dvoch hlasov.
     8. Zasadnutia Školského parlamentu sú v zásade verejné. Zvoláva ich predseda, ktorý vedie i rokovanie. Predseda ŠP môže poveriť vedením zasadnutia ktoréhokoľvek člena ŠP.

      

     Článok 4

      

     Rokovanie Školského Parlamentu

      

     1. Parlament zasadá 1-krát mesačne, prípadne častejšie podľa potreby.
     2. Program na rokovanie ŠP pripravuje jeho predseda a zverejňuje ho najmenej 3 dni pred zasadnutím ŠP.
     3. Súčasťou každého zasadnutia môžu byť otázky žiakov na vedenie školy a pedagogický zbor a naopak.
     4. Z každého rokovania sa píše zápisnica. Táto obsahuje menný zoznam prítomných členov, prizvaných hostí, program zasadnutia, prerokované problémy, návrhy, podnety, sťažnosti, závery a uznesenia.
     5. V prípade potreby sa predseda ŠP obracia priamo na zástupcu pedagógov, riaditeľa školy a Radu školy.
     6. Predsedníctvo ŠP má právo zvolať aj mimoriadne zasadnutie na návrh ktoréhokoľvek poslanca, pedagogického pracovníka, pokiaľ uzná, že predložený problém sa musí okamžite riešiť a neznesie odklad.
     7. Parlament je uznášaniaschopný, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov.
     8. Uznesenie je prijaté, ak zaňho hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných.
     9. Na prijatie štatútu ŠP a jej doplnkov je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny jej členov.

      

     Článok 5

      

     Pôsobnosť Školského parlamentu

      

     Do pôsobnosti ŠP patrí:

      

     1. právo rámcovo sa oboznamovať s rozpočtom školy a s jej hospodárením
     2. právo podávať návrhy na skrášľovanie tried, chodieb, celej budovy a areálu školy, a tak aktívne pomáhať pri estetizácii školy
     3. právo podávať návrhy na zmenu či doplnenie školského poriadku pre žiakov školy
     4. právo podávať návrhy, odporúčania na výchovné opatrenia pre žiakov, ktorí porušujú školský poriadok
     5. dbať na ochranu, bezpečnosť a zdravie pri vyučovaní
     6. povinnosť oznámiť príslušnému učiteľovi nedostatky v triedach
     7. upozorniť na nedostatky, ktoré vyžadujú bežnú údržbu a opravy
     8. podávať návrhy a námety na šetrenie elektrickou energiou a vodou, podávať návrhy na ekologizáciu školy a na jej zdravé životné prostredie
     9. organizovať alebo spolupôsobiť pri rôznych akciách a súťažiach

      

      

     Článok 6

      

     Práva a povinnosti členov ŠP

      

     1. Člen ŠP má právo:
      1. slobodne prehovoriť na zasadnutí ŠP
      2. hlasovať na zasadnutí ŠP
      3. byť volený do funkcií v ŠP
      4. byť informovaný o všetkom, čo priamo súvisí s činnosťou ŠP
      5. využívať materiálno-technické vybavenie ŠP i mimo jej zasadnutí
     2. Člen ŠP je povinný:
      1. zúčastňovať sa zasadnutí ŠP
      2. aktívne sa podieľať na činnosti ŠP
      3. riadne vykonávať funkcie a úlohy, ktorými bol poverený

      

     Článok 7

      

     Tento štatút nadobúda platnosť dňom schválenia. Na zmenu štatútu alebo jeho doplnenie je potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých členov žiackeho parlamentu. Zmeny štatútu sa uskutočnia formou doplnkov.

      

      

      

      

     Interné zákony

     1. Na prvom zasadnutí členovia ŠP zložia sľub do rúk vedenia školy a zástupcov pedagógov.

     2. Tajným hlasovaním zvolia svojho predsedu a dvoch podpredsedov (1. a 2. stupeň), ktorí budú poverení vedením zasadnutí v spolupráci s určenými pedagógmi.

     3. Rozdelenie členov ŠP do jednotlivých sekcií:

     a) reprezentácia školy - spolupráca s vedením školy a jednotlivými učiteľmi, zbery, kultúrne aktivity, súťaže, šport...

     b) študijné výsledky - problematika prípravy spolužiakov na vyučovanie

     c) medziľudské vzťahy; problémy vo vzájomnej komunikácii medzi spolužiakmi a jej úroveň

     d) kultúrnosť a estetika prostredia, čistota i výzdoba interiéru aj exteriéru školy.

     4. Výsledky a dohody zo zasadnutí ŠP budú jeho členovia aktuálne interpretovať v jednotlivých triedach svojim voličom - spolužiakom.

     5. Voliči - žiaci školy budú rešpektovať dohody a uznesenia ŠP.

     6. Nesúhlas a nespokojnosť s prácou ŠP budú môcť voliči - žiaci vyjadriť konkrétnymi pripomienkami k práci jednotlivých členov ŠP (písomne do na to určenej schránky).

     7. Od 21.9.2017 sa mení názov Žiacky parlament na Žiacka školská rada.

     8. Od 1.1.2022 sa mení názov Žiacka školská rada na Školský parlament

      

     Sľub člena ŠP
     Sľubujem na svoju česť a svedomie, že si budem plniť svoje povinnosti člena ŠP, budem čo najlepšie zastupovať svojich spolužiakov, spolupracovať s vedením školy, s pedagogickými pracovníkmi, Radou školy a robiť všetko pre dobré meno našej školy.

     Tak sľubujem!