•     Z á k l a d n á      š k o l a        Štúrova 341       094 31         Hanušovce nad Topľou

     

         Dodatok k školskému poriadku č.1   -                Dištančná forma vyučovania

    Počas trvania ochorenia COVID 19 rešpektujeme, že podľa rozhodnutia číslo: 2021/18439:1-A1810, ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vzdelávanie prebieha s účinnosťou od 1. septembra 2021 takto, pričom sa ruší rozhodnutie č. 2021/13405:1-A1810 z 13. mája 2021 v znení rozhodnutia č. 2021/13405:2-A1810 z 2. júla 2021:

       1. Školské vyučovanie sa uskutočňuje v škole – prezenčne a školské zariadenia sú v prevádzke podľa podmienok uvedených v COVID AUTOMATe schválenom uznesením vlády Slovenskej republiky. 

        2.  V období školského vyučovania môže riaditeľka školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. Ak riaditeľka školy poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried takéto voľno, čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.

        3. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka vo vzťahu k jednej triede alebo viacerým triedam na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole; to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k škole alebo školskému zariadeniu.

        4. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

       5. Ak sa v škole na základe podmienok COVID AUTOMATu neuskutočňuje školské vyučovanie  prezenčne, riaditeľka školy zabezpečí pre žiakov dištančné vzdelávanie.

    6. Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcimi nasledovnými formami:

    o    online vyučovacie hodiny pomocou MS Teams, ZOOM

    o    prostredníctvom Office 365

    o    prostredníctvom portálu Edupage, Bez kriedy

    o    prostredníctvom sociálnych sietí

    o    prostredníctvom telefonickej komunikácie

     

    7.  Pedagogickí zamestnanci budú dištančne vzdelávať žiakov zo školy, kde im vedenie školy zabezpečí dostatočné pripojenie k internetovej sieti a výpočtovú techniku pre prácu. V prípade závažných prekážok v práci môžu pedagogickí zamestnanci písomne požiadať riaditeľku školy o umožnenie vzdelávať vo forme „home office“, ktorá rozhodne o ich žiadosti.

     

     

    8. V danej triede sa učiteľ so žiakmi dohodne a overí možnosti spolupráce (cez EDUPAGE), potom ich začne realizovať.

    9. Online hodiny sa organizujú v čase, ktorý zodpovedá aktuálnemu rozvrhu hodín v škole. Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy a vysvetľovať učivo  v čase od 8,00-14,00 hod. v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie / vypracovanie:

     

    o    nové učivo na samoštúdium ( napr. študijné texty, prezentácie, online výučba)

    o    úlohy na precvičenie učiva ( pracovné listy, doplňovačky...)

    o    zadania na overenie pochopenia učiva ( testy, previerky...)

    o    projekty na samostatnú prácu,

    o    iné ( video, audio nahrávka...)

     

    10. Dĺžka online hodiny nemusí byť vždy 45 minút. Okrem hodín s celou triedou môžete podľa potreby zaradiť aj konzultácie s menšou skupinkou žiakov.

     

    11. Každý učiteľ pošle žiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá jednej vyučovacej hodine. Žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas.

     

    12. Učiteľ dodržuje požiadavku primeranosti a množstvo online vyučovacích hodín

     

    Časová dotácia predmetu

    Množstvo  online  vyučovacích  hodín

    Termín zadania úloh

    1 2 hodiny týždenne

    Raz týždenne

    Učivo a úlohy zadáva učiteľ najneskôr  v čase do 14:00 hod. v deň, kedy je v rozvrhu daný predmet.

    3 hodiny týždenne

    Raz až dvakrát do týždňa

    4 hodiny týždenne

    Dvakrát do týždňa

      5 a viac hodín týždenne

      Dva až trikrát do týždňa

     

     

     

    13.  Žiak môže požiadať vyučujúceho o individuálnu konzultáciu prostredníctvom elektronickej   komunikácie.   Učiteľ   takému   žiakovi   poskytne   pomoc    a konzultáciu v primeranom rozsahu.

     

    14.  Učiteľ poskytne žiakom primeranú spätnú väzbu vo forme slovného zhodnotenia alebo jednoduchých vopred dohodnutých emotikonov (napríklad lajk, smajlík).

     

    15.  Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov   žiakov   počas prerušeného vyučovania v škole získava učiteľ najmä z portfólia žiackych prác a rozhovormi so žiakmi. Podkladmi sú aj projekty, riešenia komplexných úloh, tematické práce, samostatné     praktické     práce,     pracovné     listy      a      plnenie dištančných úloh spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne  podmienky každého žiaka.     

     

         16.  Na hodnotenie sa používa kombinácia slovného hodnotenia a známky.

     

        17.  V prípade, že dištančné vzdelávanie potrvá dlhšie, o spôsobe hodnotenia na konci 1. polroka 2021 / 2022 resp. 2. polroka 2021/22  rozhodne riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade.

     

         18.  Zvláštna starostlivosť sa venuje žiakom so ŠVVP. Pedagogickí asistenti sú nápomocní takýmto žiakom pri akomkoľvek probléme, zúčastňujú sa spolu so žiakom na jeho online vyučovaní podľa zadaného rozvrhu a pomáhajú pri vypracovaní akýchkoľvek zadaní a úloh v priebehu dištančného vyučovania. Vychovávateľky ŠKD sú nápomocné rovnakým spôsobom všetkým žiakom navštevujúcim ŠKD.

     

        19.  Triedni učitelia povinní monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania vo svojej triede, komunikovať, spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi a v rámci možností riešiť problémy spoločne. V prípade, ak triedny učiteľ získa informáciu o PN žiaka, informuje o  tejto skutočnosti cez Edupage všetkých vyučujúcich danej triedy.

          20.  Žiaka, ktorý nereaguje na dištančné vzdelávanie, je potrebné kontaktovať a zistiť príčinu. Ak          žiak nereaguje na online vyučovanie ani po upozornení vyučujúcim, triednym učiteľom, vedenie              školy kontaktuje zákonného zástupcu a vyzve na nápravu.

          21.  Učitelia povinní každý deň kontrolovať svoju emailovú schránku a sledovať aktualizácie  na          Edupage, resp. webovej stránke školy.

         22.  Triedny učiteľ je v kontakte so žiakmi podľa spôsobu, ktorý si s nimi dohodne. Pravidelne             informuje žiakov triedy o nariadeniach vedenia školy a prípadných zmenách. Má prehľad o zadávaní    úloh, zadaní a online výučby vo svojej triede a v prípade problémov komunikuje so žiakmi a                učiteľmi jednotlivých predmetov.

      23.  V prípade, že triedny učiteľ získa informáciu o PN žiaka, prípadne mu rodič alebo žiak nahlási, že dlhodobé technické problémy s pripojením na internet,   resp. má poruchu počítača, bezodkladne o tom informuje  všetkých vyučujúcich v danej triede.

      24.  Žiakom, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu a žiakom so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami sa zabezpečuje  priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom pracovných listov, ktoré učiteľ pripraví minimálne raz do týždňa a vedenie školy zabezpečí ich distribúciu k žiakovi.

     Povinnosti žiakov:

     1. Pravidelne žiak sleduje EDUPAGE, Bez kriedy, TEAMS 365, kde jednotliví učitelia posielajú pokyny k dištančnému vzdelávaniu.

       2. Online vyučovacie hodiny budú prebiehať v časovom intervale, ktorý zodpovedá rozvrhu hodín žiaka na škole. Zmenu môže vykonať len učiteľ príslušného predmetu po vzájomnej dohode.

        3. Online vyučovacie hodiny sú pre žiakov povinné. Svoju neprítomnosť musí žiak alebo jeho zákonný zástupca ospravedlniťdanému vyučujúcemu.

             4. Žiak na online hodinách pozorne počúva výklad a aktívne pracuje.  

            5.  V prípade neúčasti na online hodine a nepredloženia zadávaných úloh dohodnutým spôsobom a do stanoveného termínu vyučujúcemu daného predmetu, zaznamenáva učiteľ absenciu žiaka do elektronickej triednej knihy.

              6. Následne je žiak, resp. zákonný zástupca povinný predložiť ospravedlnenie neúčasti žiaka ako pri prezenčnej forme výučby. 

     

    Pre zákonného zástupcu žiaka z toho vyplývajú nasledujúce povinnosti:

            1.  Pravidelne sleduje EDUPAGE, resp. stránku školy a riadi sa aktuálnymi pokynmi školy

             2. Dohliada a zodpovedá, aby sa žiak prihlasoval na online hodiny v stanovenom čase a svedomito vypracovával úlohy, ktoré od učiteľov zadané.

       3.   Ak bude žiak na online hodine neprítomný a vopred sa vyučujúcemu neospravedlnil, jeho absenciu je rodič povinný nahlásiť a zdôvodniť.

       4. Všetky nejasnosti môže zákonný zástupca riešiť s učiteľom telefonicky alebo písomnou formou.

     

     Záverečné ustanovenie

    Dodatok k školskému poriadku č.1 bol prerokovaný pedagogickou radou dňa 21.10.2021. Rodičia sú s Dodatkom k školskému poriadku č.1 oboznámení  na najbližšom zasadnutí ZRaPŠ príslušného školského roka. Dodatok k školskému poriadku č.1 nadobúda platnosť dňa 21.10.2021.

                                                                                                                                       RNDr. Natália Verčimáková, riaditeľka školy