• ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA


    • Riaditeľstvo Základnej školy v  Hanušovciach nad Topľou oznamuje rodičom detí, že zápis na povinné plnenie školskej dochádzky pre školský rok 2022 /2023 sa uskutoční

     6. apríla 2022

     v čase od  9,00 hod.  do 13,00 hod.

      

     Zápis bude prebiehať fyzicky za prítomnosti obidvoch zákonných zástupcov spolu s dieťaťom v priestoroch  základnej školy. Vstup do budovy  vchod C- D.

      

     Zápisu sa zúčastnia všetky detí narodené  od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a aj deti, ktoré mali v školskom roku 2021/2022 odklad školskej dochádzky.

      

     Ak sa z vážnych dôvodov nemôžete zúčastniť zápisu, je potrebné túto skutočnosť oznámiť a dohodnúť 

     náhradný termín  a čas najneskôr do 30. apríla na t. č.

     0911 158 841,  0911 445 235.  

      

      

      

             Dokumenty k zápisu do 1. ročníka:

      

     1. Občiansky preukaz
     2. Rodný list dieťaťa
     3. Elektronická prihláška na zápis do 1. ročníka

      

     Elektronická prihláška

      

     Vyplnenie elektronickej prihlášky nenahrádza samotný zápis.

     Prihlášku nie je potrebné tlačiť, tlač zabezpečí škola.

     Prihlášku je možné vyplniť aj v škole v deň zápisu.

     Povinnosťou zákonného zástupcu je priniesť na kontrolu všetky potrebné dokumenty

      / rodný list dieťaťa pre overenie údajov, občiansky preukaz zákonného zástupcu /.

      

     Prihláška do ŠKD

      

     V prípade ak máte záujem prihlásiť svoje dieťa v popoludňajších hodinách do školského klubu detí.

      

     Žiadost o prijatie do 1. ročníka  mimo obvod

      

     V prípade ak chcete zapísať svoje dieťa do našej školy  z iného školského obvodu.

      

      

     Žiadosť o predčasné zaškolenie

      

     Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo 6. rok veku.

     K žiadosti je potrebné doložiť:

      vyjadrenie CPPPaP,

      potvrdenie od pediatra,

      doklad o získaní predprimárneho vzdelania z MŠ.

      

      

     Dôležité:

      

     Povinnosťou zákonného zástupcu je zapísať do ZŠ aj dieťa, ktoré nedosiahlo  školskú spôsobilosť a bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho

     vzdelávania v MŠ.

      

      

      

     O prijatí  dieťaťa   na   základné   vzdelávanie   rozhodne   riaditeľka  školy

     do 15. júna 2022.