• História školy

        • Ak chceme hovoriť o histórii a vývine školstva v Hanušovciach, nevyhneme sa porovnávaniu s okolitými mestami či širšími geografickými oblasťami. Z obdobia   stredoveku  sú   totiž  z terajšieho  územia  východného  Slovenska  k problematike  školstva k dispozícii  len  veľmi skromné  správy. 22. septembra  1957 bola slávnostne odovzdaná  do užívania budova  novej školy. V čase svojho vzniku patrila k najmodernejším na Slovensku. Nachádzali sa v nej  špeciálne učebne chémie, fyziky, kabinety, telocvičňa, šatne, umyvárne so  sprchami,  jedáleň. Od 1.9. 1958 je pri tejto škole zriadená školská družina. Jej cieľom bolo a je starať sa o deti zamestnaných matiek po skončení vyučovania.Už  v nasledujúcom  školskom roku  začína  povinná  deväťročná školská  dochádzka. Preto sa v Hanušovciach zriadil deviaty ročník pre deti Osemročných stredných škôl z Hanušoviec, Bystrého a Remenín. V tomto období sa na pozemku niže Osemročnej strednej školy uvažuje aj o budovaní objektu Poľnohospodárskej učňovskej školy, trvajúcej  v Hanušovciach dva roky iba v provizórnych priestoroch. Škola sa  od 1.9.1960 pretvorila na poľnohospodárske odborné  učilište so samostatným hospodárením. Pôvodne prechodné zrušenie učilišťa k 1.9.1961, kvôli avízovanej výstavbe nového objektu školy, sa stalo trvalým, nakoľko stavba nebola nikdy zrealizovaná. Objekt Základnej deväťročnej školy v Hanušovciach už začiatkom 70. rokov nestačí pokrývať potreby žiactva. Nedostatok  učebných priestorov  sa  odzrkadlil na nevyhnutnosti  dvojsmenného  vyučovania  na  nižšom  stupni. Preto 28.11.1972 bol položený základný kameň a listina novej 18-triednej školy otvorenej 1.9.1975. Pri budovaní novej stavby sa nezohľadnili reálne potreby Hanušoviec a okolitých obcí a čoskoro aj táto škola sa stáva kapacitne malou. Novovzniknuté problémy sa postupne riešia vysunutím niektorých tried nižších ročníkov do budovy starej školy, medzitým už obsadenej materskou a neskôr aj osobitnou školou, ktorej v súčasnosti budova patrí. V tomto období už priestory novej školy kapacitne nepostačujú skutočným potrebám žiakov a učiteľov, preto sa uvažuje o rekonštrukcii školy. Tá sa s podporou európskych sociálnych fondov začala v decembri 2008. Počas rekonštrukcie bol obnovený interiér školy, urobila sa nadstavba školy, bolo pribudovaných 6 tried, aby sa žiaci školy nemuseli vyučovať v budove osobitnej školy. Nakoniec bola obnovená vonkajšia fasáda školy, čím bola rekonštrukcia školy v septembri 2010 ukončená .