Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z.z.

 

Ochrana súkromia v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, patrí medzi základné ľudské práva. Chráni ich primárne právo Európskej únie, Lisabonská zmluva a Charta základných práv EÚ. Chrániť práva fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov je zároveň v súlade s čl. 19 Ústavy SR.

S cieľom zabezpečiť ochranu základných práv a slobôd fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a prispieť k voľnému toku údajov medzi členskými štátmi Európskej únie, bolo prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 a ktoré sa uplatňuje od 25. mája 2018. Uvedené nariadenie je všeobecne známe pod názvom „GDPR“ (General Data Protection Regulation).

Nariadenie je podľa článku 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEU“) všeobecne platný, priamo aplikovateľný právny akt primárneho práva únie, upravujúci pravidlá týkajúce sa ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a voľného pohybu osobných údajov jednotne pre všetky členské štáty. Z dôvodu dodržania záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich zo ZFEU bol prijatý nový zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom nového zákona je harmonizácia právnej úpravy spracúvania osobných údajov fyzických osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky s novou komunitárnou právnou úpravou spracúvania a ochrany osobných údajov obsiahnutou v GDPR.

Prevádzkovateľ teda poskytuje nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov fyzických osôb v súlade s vyššie uvedenou legislatívou v rozsahu:

 

 1. Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľ:      Základná škola

Adresa:                    Štúrova 341, 09431 Hanušovce nad Topľou

IČO:                         37 873 288

Kontaktné údaje:     zshanusovce@zshanusovce.sk, tel.: 057 4452 340

 

 1. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovedná osoba: Mgr. Ján Molitoris

e-mail:  zodpovednaosoba@zshanusovce.sk

tel.:       0911 526 913

 

 1.  Pojmy týkajúce sa ochrany osobných údajov:
  • Prevádzkovateľ - každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účel spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.
  • Sprostredkovateľ - akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na základe poverenia alebo zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
  • Zodpovedná osoba - osoba, ktorá je poverená prevádzkovateľom za účelom plnenia úloh podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.
  • Dotknutá osoba - každá fyzická osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje.
  • Osobné údaje - akékoľvek údaje alebo informácie tykajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
  • Príjemca - fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú alebo sprístupňujú, vrátane sprostredkovateľa.
  • Účel spracúvania - vopred jednoznačne vymedzený alebo zákonom ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť.
  • Spracúvanie osobných údajov - akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, zmena alebo oprava, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, obmedzenie, poskytovanie, zverejňovanie, cezhraničný prenos, uchovávanie, výmaz alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými, čiastočne automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami spracúvania.
  • Súhlas dotknutej osoby - akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým prostredníctvom jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

 

 1. Informácie k spracúvaniu osobných údajov:

Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov

Účely spracúvania osobných údajov v pôsobnosti prevádzkovateľa vyplývajú predovšetkým z úloh, ktoré mu boli vymedzené osobitnými predpismi.

Spracúvanie osobných údajov je v podmienkach prevádzkovateľa vo všeobecnosti vykonávané predovšetkým na:

 1. splnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov,
 2. plnenie zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby,
 3. účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, v súvislosti s monitorovaním priestorov budov a evidovania vstupov do priestorov prevádzkovateľa za účelom bezpečnosti, ochrany majetku, zdravia a odhaľovania kriminality, ako oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorý však nesúvisí a nie je vykonávaný v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy,
 4. základe súhlasu dotknutej osoby.

 

 1. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 

 1. Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti evidencie žiakov navštevujúcich školu je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou; v prípade neposkytnutia údajov žiak nemôže navštevovať školu. Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich
  poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných údajov je uvedená v prílohe tejto informácie. Príjemcami osobných údajov sú ascAgenda, s.r.o., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvo kultúry, orgány verejnej moci, poisťovne, miestne úrady, mesto Bratislava, Ústav informácií a prognóz v školstve, Štátna školská inšpekcia, Okresný úrad Prešov – odbor školstva, CVTI, Školské výpočtové stredisko, súdy, orgány činné v trestnom konaní,....
 2. Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti evidencie uchádzačov o štúdium je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou; v prípade neposkytnutia údajov nie je možné uchádzača o štúdium zaradiť do zoznamu uchádzačov. Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných údajov je 5 rokov. Príjemcami osobných údajov sú orgány verejnej moci, Štátna školská inšpekcia, Okresný úrad Prešov - odbor školstva, Školské výpočtové stredisko, súdy, orgány činné v trestnom konaní,....
 3. Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti evidencie žiakov a zamestnancov stravujúcich sa v školskej jedálni prevádzkovateľa je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia). Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou; v prípade neposkytnutia údajov nie je možné stravovať sa v školskej jedálni. Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných údajov je 5 rokov. Príjemcami osobných údajov sú SOFT-GL s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice, Okresný úrad Prešov – odbor školstva, Štátna školská inšpekcia, orgány činné v trestnom konaní, súdy, ÚOOÚ.
 4. Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti evidencie žiakov a zamestnancov v knižnici školy je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (Zákon č. 126/2015 Z.z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z.z.). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných údajov trvá po dobu, kým žiak navštevuje školu, alebo po dobu, kým je zamestnanec v pracovnoprávnom alebo obdobnom pomere. Príjemcami osobných údajov sú Štátna školská inšpekcia, orgány činné v trestnom konaní, súdy, ÚOOÚ.
 5. Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti vedenia agendy Rady školy je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška č. 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení o ich organizačnom a finančnom zabezpečení). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle
  čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných údajov 10 rokov. Príjemcami osobných údajov sú Okresný úrad Prešov – odbor školstva, Štátna školská inšpekcia, orgány činné v trestnom konaní, súdy, ÚOOÚ.
 6. Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti vedenia agendy žiadostí podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov alebo súhlas dotknutej osoby). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Poskytnutie osobných údajov zo strany žiadateľa je dobrovoľné; bez poskytnutia osobných údajov nie je možné poskytnúť informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. Lehota uchovávania osobných údajov je 5 rokov. Príjemcami osobných údajov sú žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií, orgány činné v trestnom konaní, súdy, ÚOOÚ.
 7. Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti účtovníctva je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, a podobne). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov. Príjemcami osobných údajov sú Okresný úrad Prešov – odbor školstva, Štátna školská inšpekcia, orgány verejnej moci, audítor a advokát, ÚOOÚ.
 8. Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti personálnej a mzdovej agendy je príprava a uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach mimo pracovného pomeru, evidencia podkladov o pracovnej spôsobilosti, podklady o vzdelaní, výplata mzdy, odvody, plnenie povinností voči orgánom štátnej správy, evidencia dochádzky, evidencia vzdelávania, evidencia vydaných poverení a splnomocnení, evidencia poskytnutých ochranných pracovných pomôcok, majetku alebo zariadenia, uzatváranie dohôd o hmotnej zodpovednosti, evidencia vydávania peňažných prostriedkov v hotovosti, poskytovanie zamestnaneckých benefitov, evidencia škôd spôsobených zamestnancami na majetku zamestnávateľa, zabezpečenie stravovania, kopírovanie dokladov nevyhnutných na účely pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu, ako aj plnenie ďalších zákonných a zmluvných povinností. Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a pracovná zmluva alebo dohoda v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia uzatvorená s dotknutou osobou podľa Zákonníka práce, Zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a Zákona o výkone práce vo verejnom záujme. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje v potrebnom rozsahu; v prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť pracovnú alebo obdobnú zmluvu. Osobné údaje zamestnanca budú poskytované týmto príjemcom: ASC, s.r.o., Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, Daňový úrad, zriaďovateľ, Inšpektorát práce, subjekt zabezpečujúci štatistiku, ÚPSVR, MŠVVaŠ SR, Mestský úrad Hanušovce n. T., Orgány štátnej správy SR a obce, vzdelávacie agentúry a školitelia, subjekty zabezpečujúce poštové služby, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií, Štátna školská inšpekcia, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené, orgány verejnej moci, súd, orgány činné v trestnom konaní, advokáti, exekútori, Ministerstvo spravodlivosti, ÚOOÚ a ďalšie subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona.
 9. Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti BOZP, PO a PZS je plnenie súvisiacich povinností zamestnávateľa, najmä, avšak nielen realizácia školení, evidencia pracovných úrazov, školení, OOPP, posudkov o zdravotnej spôsobilosti , lekárske prehliadky. Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona o BOZP
  č. 124/2006 z.z. Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z., zákona o inšpekcii práce
  č. 125/2006 Z.z., zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla). Osobné údaje zamestnanca budú poskytované týmto príjemcom: externí partneri zabezpečujúci BOZP a VZS, PZP , PO, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Inšpektorát práce a v odôvodnených prípadoch aj orgány činné v trestnom alebo priestupkovom konaní, ÚOOÚ. Lehota uchovávania osobných údajov je uvedená v prílohe tejto informácie. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby.
 10. Osobné údaje na účel správy registratúry sú spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zákon o e-Governmente). Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Osobné údaje zamestnanca budú poskytované nasledujúcim príjemcom: Štátny archív, Slovenská pošta, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené. Lehota uchovávania osobných údajov je uvedená v prílohe tejto informácie.
 11. Účelom monitorovania priestorov je ochrana majetku v monitorovanom priestore a ochrana zdravia fyzických osôb nachádzajúcich sa v tomto priestore, prevencia sociálne patologických javov, ako aj priebežné získavanie dôkazov o príčinách vzniku, priebehu a následkoch súvisiacich bezpečnostných incidentov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom alebo treťou stranou v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa alebo tretej strany je právo na ochranu majetku, právo na ochranu zdravia fyzických osôb a právo vyžadovať dodržiavanie verejného poriadku. Lehota uchovávania osobných údajov v podobe videozáznamov je 15 dní. V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní, ÚOOÚ.
 12. Účelom evidencie a kontroly jednorazového vstupu fyzických osôb do priestorov prevádzkovateľa je ochrana majetku v monitorovanom priestore, ochrana zdravia fyzických osôb nachádzajúcich sa v tomto priestore, ako aj ochrana verejného poriadku. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je právo na ochranu majetku a právo na kontrolu vstupu fyzických osôb do priestorov prevádzkovateľa všeobecne i v rovine organizačného bezpečnostného opatrenia. Lehota uchovávania osobných údajov je 1 rok. V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní, ÚOOÚ.
 13. Účelom spracúvania je evidencia nájomných zmlúv nebytových priestorov, nájomných zmlúv bytových priestorov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je zmluva s dotknutou osobnou v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v prípade neposkytnutia nie je možné uzatvoriť zmluvu. Lehota uchovávania osobných údajov je 5 rokov odo dňa skončenia zmluvy. Príjemcami osobných údajov sú zriaďovateľ, ÚOOÚ.
 14. Účel spracúvania osobných údajov pre potreby prijímania a odosielania zásielok je agenda došlej a vyšlej pošty. Právnym základom je zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okruh dotknutých osôb sú osoby, ktoré poštu odosielajú alebo im bola pošta od prevádzkovateľa zaslaná. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby Lehota uchovávania je 3 roky. V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní, zriaďovateľ, ÚOOÚ.
 15. Účelom spracúvania osobných údajov pri vybavovaní sťažností dotknutých osôb je agenda Sťažností. Právnym základom je zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z.z. Okruh dotknutých osôb sú fyzické osoby -sťažovatelia, fyzické osoby – zástupca sťažovateľa, iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné pri vybavovaní sťažnosti. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby Lehota uchovávania osobných údajov je 5 rokov. Príjemcami osobných údajov sú zriaďovateľ, môžu byť súdy, ÚOOÚ.
 16. Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti zákazníckej agendy je plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zmluvných a predzmluvných vzťahov. Poskytnutie osobných údajov zmluvného alebo predzmluvného partnera – fyzickej osoby je nevyhnutnou podmienkou na naplnenie účelu spracúvania od jeho objednania, cez realizáciu až po dodanie tovaru alebo služby. Lehota uchovávania osobných údajov je 5 rokov. Príjemcami osobných údajov sú zmluvné strany, zriaďovateľ, ÚOOÚ.
 17. účelom spracúvania agendy vybavovania žiadostí o výkon práv dotknutých osôb podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov je vybavenie žiadostí dotknutých osôb v zmysle § 19 až 21 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, kde dotknutou osobou je akákoľvek fyzická osoba, ktorá zašle žiadosť o poskytnutie informácií prevádzkovateľovi. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Lehota uchovávania je 5 rokov. Príjemcami osobných údajov sú Slovenská pošta, ÚOOÚ.
 18. účelom spracúvania agendy oznamovania protispoločenskej činnosti je vybavovanie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom dotknutými osobami sú fyzické osoby – podávatelia podnetu a osoby označené za možných porušovateľov zákona, lehota uchovávania je 10 rokov. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Príjemcami osobných údajov sú Slovenská pošta, orgány činné v trestnom konaní, súdy, ÚOOÚ. Lehota uchovávania je 10 rokov.
 19. účelom agendy vybavovania súdnych sporov je vybavovanie priestupkovej a sporovej agendy podľa osobitných zákonov, najmä zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, dotknutými osobami sú fyzické osoby žiaci, zákonní zástupcovia, zamestnanci a iné osoby. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby Príjemcami osobných údajov sú Slovenská pošta, orgány činné v trestnom konaní, súdy, ÚOOÚ. Lehota uchovávania je 10 rokov.

 

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého prevádzkovateľ postupuje alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

 

Povinnosť poskytnutia osobných údajov prevádzkovateľovi

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností), je potrebné na plnenie úloh prevádzkovateľa. Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k splneniu zákonným povinnostiam alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie

Súhlas dotknutej osoby sa v podmienkach prevádzkovateľa získava len vtedy, ak sa
neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

Príjemcovia osobných údajov, príjemcovia v tretích krajinách

Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, iné orgány verejnej moci, ...) alebo nariadení EÚ, ktoré sú priamo vykonateľné a uplatniteľné aj v Slovenskej republike alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s GDRP a zákonom o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov príjemcom do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, nevyplýva mu to z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, služby informačnej spoločnosti

Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie ani neposkytuje služby informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu trvania účelu a následne po dobu vymedzenú v registratúrnom pláne v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú podľa registratúrneho poriadku v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Kategórie dotknutých osôb

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb nižšie uvedených kategórií:

 • zamestnanci prevádzkovateľa a ich rodinní príslušníci,
 • fyzické osoby, ktoré si uplatňujú svoje práva pri plnení úloh prevádzkovateľa,
 • fyzické osoby, ktorým z osobitných právnych predpisov vyplývajú povinnosti voči prevádzkovateľovi.

 

Kvalita osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva len správne, úplné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje je povinná bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť.

 

 1. Ochrana práv dotknutých osôb

V súlade s čl. 15 22 GDPR a § 19 29 zákona o ochrane osobných údajov sa vo všeobecnosti uplatňujú nasledovné práva dotknutých osôb:

 1. právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,
 2. právo na prístup k osobných údajov,
 3. právo na opravu osobných údajov,
 4. právo na výmaz osobných údajov,
 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 6. právo na prenosnosť osobných údajov,
 7. právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 8. právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania.

 

Právo na potvrdenie a prístup k osobných údajom

Dotknutá osoba má právo vyžiadať si potvrdenie od prevádzkovateľa o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje. Rovnako dotknutá osoba právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú, vrátane nasledovných informácií:

 1. účel spracúvania osobných údajov, ktorý sa jej týka,
 2. kategórie spracúvaných osobných údajov na daný účel,
 3. identifikáciu príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,
 4. dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 5. zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 6. informácia o existencii práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 7. informáciu o práve podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na úrad na ochranu osobných údajov,
 8. informáciu, či sa v podmienkach prevádzkovateľa vykonáva automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

 

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu opravené. Dotknutá osoba má taktiež právo žiadať o doplnenie jej neúplných osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

 

Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak:

 1. už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali a/ alebo spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely plnenia úloh vo verejnom záujme a oprávnené záujmy a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely marketingu,
 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní,
 5. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

 

Právo na výmaz, ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR alebo § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov sa v podmienkach prevádzkovateľa neuplatňuje; služby informačnej spoločnosti prevádzkovateľ neposkytuje.

Povinnosť vymazať osobné údaje sa však neuplatňuje, ak je daná výnimka podľa čl. 17 ods. 3 GDPR alebo § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa spracúvanie jej osobných údajov obmedzilo, ak:

 1. namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť si správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 4. namieta spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy zverenej prevádzkovateľovi a na oprávnené záujmy, a to do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

Dotknutej osobe bude vopred oznámené zrušenie obmedzenia jej osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Možnosť prenositeľnosti sa individuálne posúdi v každom prípade.

Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy zverenej prevádzkovateľovi.

Uplatnenie práva na prenosnosť osobných údajov zo strany dotknutej osoby rovnako nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ak sa spracúvanie:

 1. uskutočňuje za účelom splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy zverenej prevádzkovateľovi,
 2. vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,
 3. vykonáva na účely priameho marketingu vrátane profilovania, v akom profilovanie súvisí s priamym marketingom.

 

Profilovanie prevádzkovateľ nevykonáva.

Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

 

Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania

Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa v podmienkach prevádzkovateľa neuplatňuje; prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní a nevykonáva ani profilovanie.

 

Spôsob uplatnenia práv

Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť:

 1. písomne doručením žiadosti osobne alebo poštou na adresu sídla prevádzkovateľa,
 2. elektronicky na e-mailovej adrese zshanusovce@zshanusovce.sk,
 3. telefonicky na tel. č.: +421 57 4452 340,
 4. osobne na sídlo organizácie, kde sa s dotknutou osobou spíše záznam o výkon práv dotknutej osoby.

 

Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, prevádzkovateľ je oprávnený vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.

 

Poplatky

Žiadosť dotknutej osoby sa vybavuje bezodplatne. To neplatí, ak:

 1. si dotknutá osoba uplatní opakované žiadosti o prístup k osobným údajom, za poskytnutie ďalších kópií osobných údajov je prevádzkovateľ v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov oprávnené účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom,
 2. žiadosť dotknutej osoby je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ je oprávnený od dotknutej osoby požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

 

Kontakt s dozorným orgánom

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že boli pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľa porušené jej práva, má právo podať na úrad na ochranu osobných údajov sťažnosť, resp. návrh na začatie konania v súlade so zákona o ochrane osobných údajov.

 

 

V Hanušovciach, dňa 24.5.2018

 

 

 

PRÍLOHA K INFORMÁCIÁM O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV POSKYTOVANÝCH PODĽA ČLÁNKU 13 NARIADENIA

 

Lehota uchovávania osobných údajov

VECNÝ OBSAH

LEHOTA

ULOŽENIA

Všeobecná agenda

Počet rokov

Bežná korešpondencia

3

Sprístupnenie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám

 

Poskytnutie informácie

5

Rozhodnutie

5

Registratúrny denník

10

Dokumentácia k vyraďovaciemu konaniu (odovzdávacie zoznamy)

10

Preberacie zoznamy (spisy do registratúrneho strediska)

1
(po vyradení spisov)

Výpožičné lístky

5

Súdne spory, dokumenty zmierovacieho konania, rozsudky

10

Štatistika ročná a dlhodobá

5

Agenda riadenia

 

Rada školy

10

Porady

 

Operatívne porady riaditeľa

5

Pedagogické

5

Pracovné porady, plány, správy

5

Vyznamenania, ocenenia, diplomy a uznania udelené škole

10

BOZP a OPP, Civilná obrana

 

Úrazy

 

Doklady o náhrade škody pri pracovných úrazoch

10

Štatistické výkazy o úrazovosti žiakov

5

Záznamy o RPÚ a ŠÚ a správy o vyšetrení príčin závažných pracovných úrazov

A-5

Dokumentácia o školeniach o OPP a BOZP

5

Dokumentácia o BOZP a OPP

5

Civilná obrana

5

Ekonomická agenda

 

Interné doklady – finančné účtovníctvo

10

Mzdy

 

Podklady pre zostavenie miezd

5

Evidencia dochádzky

3

Evidencia dovoleniek, pracovné voľno

3

Evidencia náhradného voľna a nadčasov, príplatky

3

Exekúcie, zrážky

3

Sociálna poisťovňa

 

Sociálna poisťovňa – mesačné výkazy

10

Sociálna poisťovňa – PN

5

Sociálna poisťovňa – MD, RD

5

Zdravotná poisťovňa

 

Zdravotná poisťovňa – mesačné výkazy

10

Ročné vyúčtovanie ZP, listy ZP, reklamácie

10

Daňové výkazy – mzdy

 

Daňové výkazy mesačné - prehľady

10

Ročné zúčtovanie dane (RZD)

 

RZD – potvrdenie o zdaniteľných príjmoch

10

RZD – žiadosť o vykonanie RZD

10

Potvrdenie o príjme

10

Potvrdenie o zaplatení dane

10

Výplatné listiny

10

Bežná korešpondencia

3

Zmluvy

 

Dodávateľské

5

Odberateľské

5

O spolupráci

5

Nájomné

5

Verejné obchodné súťaže

5

Verejné obstarávanie

5

Publikačná činnosť

 

Propagačné filmy, fotografické materiály viažuce sa ku škole, brožúry

5

Časopisy vydané školou

10

Kronika školy

A

Hospodárska agenda

 

Verejné obstarávanie

5

Základná evidencia

10

Pomocná evidencia

5

Energia

 

Elektrická - prihlášky, odhlášky

5

Voda – prihlášky, odhlášky

5

Komunálny odpad – prihlášky, odhlášky

5

Hospodársko-finančné veci

 

Administratívne dohody

5

Inventarizácia

 

Znalecké posudky

5

Vyradenie majetku

5

Likvidácia majetku

5

Koncesné obstarávanie

 

Vyhlásenie verejného výberového konania

5

Priame zadanie

5

Likvidácia škody

5

Personálna agenda

 

Osobný spis zamestnanca – obsahuje nástupné dokumenty, výstupné dokumenty a zmeny počas trvania pracovného pomeru, Sociálna poisťovňa – prihlášky, odhlášky a ELDP, ...

70

(od narodenia)

Platová inventúra zamestnancov

10

Výpis elektronickej dochádzky

3

Žiadosti o prijatie do zamestnania

1

Mzdové listy

50

Dohody

 

Dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti

70

(od narodenia)

Dohody študentov o brigádnickej činnosti

10

Výberové konania, dokumentácia k výberovému konaniu

5

Agenda – Zamestnanecké preukazy

5

Vzdelávací proces, školstvo

 

Triedna kniha

10

Triedny výkaz, katalógy

65

(od narodenia)

Maturitné skúšky

 

Protokol o maturitných skúškach

65

Dokumentácia k maturitným skúškam (témy, zadania, harmonogramy, menovania, delegovanie člena skúšobnej komisie, menovania, správy)

10

Komisionálne skúšky

 

Protokol o komisionálnych skúškach

10

Dokumentácia o komisionálnych skúškach (žiadosť o povolenie vykonať komisionálnu skúšku, žiadosť o predĺženie klasifikačného obdobia, ...)

10

Plán práce školy s prílohami (plán hospitácií, triednictvo,

plán porád, plán kontinuálneho vzdelávania)

10

Rozvrh hodín, suplovanie (v elektronickej podobe)

5

Hospitačný záznam

5

Školská inšpekcia a štátny dozor

10

Vysvedčenia

 

Neprevzaté vysvedčenia

5

Agenda k odpisom vysvedčení, neprevzaté odpisy z vysvedčení

5

Poukazy

 

Vzdelávacie, protokol, denník o práci záujmového krúžku

5

Kultúrne, protokol

5

Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

10

Školské stravovanie

 

Evidenčný list stravníka

5

Stravné listy

5

Kontrola

 

Kontroly v organizácii

 

Vonkajšie

10

Vnútorná finančná kontrola

10

Petície

10

Sťažnosti, podnety a oznámenia

10

Žiacke veci

 

Dokumentácia žiaka

 

Katalógový list žiaka

65

(od narodenia)

Prerušenie štúdia

10

Ukončenie štúdia

10

Individuálne vzdelávanie a individuálny študijný plán

10

Oslobodenie žiaka od povinnosti dochádzať do školy (uvoľnenie žiaka z vyučovania)

10

Oslobodenie od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo ich časti

10

Opakovanie ročníka

10

Klasifikácia prospechu a správania žiakov

10

Prestup z inej strednej školy

10

Prestup na inú strednú školu

10

Povolenie zmeny študijného alebo učebného odboru

10

Zmena študijného zamerania

10

Preradenie žiaka na základnú školu počas plnenia povinnej školskej dochádzky

10

Rozhodnutie o vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu

10

Povolenie absolvovať časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí

10

Uloženie výchovných opatrení

 

Vylúčenie zo štúdia

10

Podmienečné vylúčenie zo štúdia

10

Pokarhania

10

Pochvaly

10

Zoznamy žiakov

10

Prijímacie konanie – prihlášky, rozhodnutia o prijatí a neprijatí, zápisnice, ostatná dokumentácia k prijímacím skúškam

5

Trestné činy žiakov, škody spôsobené žiakmi

10

Organizačné zabezpečenie hromadných školských akcií

5

Zahraniční študenti

5

Písomné práce žiakov

3

Štipendiá

10

Návrhy na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovnými potrebami

školy, špeciálnych tried a na individuálnu integráciu

5

(po ukončení štúdia)

Dokumentácia – ISIC žiacke karty

5

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • 057/4452340

Fotogaléria