• ŠTATÚT RADY ŠKOLY


    •                                            ŠTATÚT RADY ŠKOLY

     PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE, ŠTÚROVA 341, HANUŠOVCE NAD TOPĽOU

     V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) a v súlade s ustanovením § 9 vyhlášky Ministerstva školstva SR
     č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, v znení vyhlášky MŠ SR č.230/2009  Z.z.sa vydáva tento štatút rady školy.     Čl. 1
     Základné ustanovenie

     1/  Rada školy sa zriaďuje pri  Základnej škole, Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou.
     2/  Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy alebo školského zariadenia, pri ktorom je  

          zriadená.

     Čl. 2
     Pôsobnosť a poslanie rady školy

     (1) Rada školy je zriadená podľa § 24 a § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. a vyhlášky č. 291/2004 Z. z., s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.
     (2) Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje
     a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov
     a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.     Čl. 3
     Činnosť rady školy

     (1) Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
     (2) Rada školy
     a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,
     b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 8 písm. b) a c) zákona
     č. 596/2003 Z. z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
     c) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona č. 596 /2003 Z. z. najmä:
     1. k návrhu na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladané počty žiakov v týchto predmetoch,
     2. k návrhu rozpočtu,
     3. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
     4. k správe o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,
     5. k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
     6. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy a k jeho vyhodnoteniu,
     7. k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.
     8. k návrhu školského vzdelávacieho programu.
     (3) Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy
     a) vopred určí spôsob voľby, stanoví pravidlá a kritériá výberu,
     b) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí poradie navrhovaných kandidátov,
     c) odovzdá bezodkladne zriaďovateľovi školy:
      návrh na vymenovanie riaditeľa školy,  zápisnicu z výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa s prílohami


     Čl. 4
     Zloženie rady školy

     (1) Rada školy má 11 členov.
     (2) Členmi rady školy sú:
     • dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy
     • jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy
     • štyria zvolení zástupcovia rodičov
     • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa Mesta Hanušovce nad Topľou


     Čl. 5
     Spôsob voľby členov rady školy

     (1)   Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu.
     (2) Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.
     (3) Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.
     (4) Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
     (5) Spôsob voľby členov rady školy je v súlade s § 1 vyhlášky č. 291/2004 Z. z..
     (6) Členstvo v rade školy zaniká
     a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,
     b) vzdaním sa členstva,
     c) odvolaním, ak bol člen rady školy právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin, alebo ak stratí dôveru, nekoná v súlade so záujmami skupiny, ktorá ho zvolila,  neplní si povinnosti vyplývajúce z členstva v rade školy,
     d) ak vzniknú dôvody na zánik členstva z dôvodu, že člen sa stane osobou, ktorej postavenie je nezlučiteľné s funkciou člena rady školy,
     e) ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy prestane byť zamestnancom školy,
     f) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,
     g) odvolaním zvoleného člena rady školy voličmi, ktorí ho do rady školy zvolili,

     h)odvolaním delegovaného zástupcu zriaďovateľa,
     i) obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
     j) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
     (7) Doplnenie členov rady školy
     Ak v priebehu funkčného obdobia nastane situácia, že je potrebné doplniť člena do rady školy, bude nasledovne:
     - rodičia: doplní sa o rodiča, ktorý nasleduje podľa počtu hlasov získaných vo voľbách
     - zamestnanci školy: nová voľba
     - delegovaní zástupcovia:  odvoláva a deleguje zriaďovateľ, požiadať zriaďovateľa o delegovanie nového člena


     Čl. 6
     Pravidlá rokovania rady školy

      

     (1) Rada školy na svojom prvom zasadnutí zvolí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy nadpolovičnou väčšinou členov rady školy.
     (2) Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak
     a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
     b) o to sám požiada.
     (3) Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak
     a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
     b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. alebo štatútom rady školy.
     (4) Rada školy je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
     (5) Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.
     (6) Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých členov.
     (7) Rada školy prizýva na výberové konanie na vymenovanie riaditeľa ŠŠI a zástupcu Krajského školského úradu v Prešove. Prizvaní zástupcovia majú hlas rozhodujúci.
     (8) Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne podľa plánu zasadnutí..
     (9) Zasadnutie rady školy je neverejné

      (10) Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou písomného dodatku, na odsúhlasenie ktorého je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov rady školy.
     (11) Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.     Čl. 7
     Práva a povinnosti člena rady školy

     (1) Člen rady školy má právo:
     a) voliť a byť volený,
     b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,
     c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
     d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,
     e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne materiály.
     (2) Člen rady školy je povinný zúčastňovať sa jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.
     (3) Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

      

      


     Čl. 8
     Povinnosti predsedu rady školy

     (1) Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene.
     (2) Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
     (3) Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadnutí po ustanovení rady školy na schválenie návrh štatútu rady školy.
     (4) Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia rady školy.
     (5) Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda rady školy.
     (6) Uznesenie rady školy alebo štatút môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene. Toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli alebo nemohli vedieť.
     (7) Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, a to najneskôr do 31. apríla príslušného roka.
     (8) V prípade, že člen rady školy si neplní svoje práva a povinnosti v zmysle článku 7 ods.2 tohto štatútu, predseda rady školy písomne upozorní zriaďovateľa školy prostredníctvom riaditeľa školy na porušovanie predmetného článku tohto štatútu jednotlivým členom rady školy, aby organ, ktorý ho nominoval prehodnotil jeho členstvo v rade školy.
     (9) Výročná správa obsahuje:
     a) prehľad činností realizovaných radou školy v kalendárnom roku
     b) prehľad o hospodárení
     c) prípadné zmeny v zložení rady školy, ak k ním došlo v priebehu roka
     d) Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.     Čl. 9
     Vzťah rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

     (1) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.
     (2) Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy príslušné materiály, a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve. Na žiadosť rady školy je riaditeľ školy povinný podať informáciu či vysvetlenie osobne na zasadnutí rady školy.
     (3) Návrh na vymenovanie riaditeľa školy podáva rada školy na základe výberového konania zriaďovateľovi školy najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania.     Čl. 10
     Finančné zabezpečenie rady školy

     (1) Rada školy zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 vyhlášky č. 291/2004 Z. z., spôsobom, že sa riaditeľ školy zaviaže z prostriedkov rozpočtu školy poskytovať priestory, kancelárske potreby, internet, telefón a iné potreby pre činnosť RŠ.
     (2) Rada školy nemá vlastný majetok.     Čl. 11
     Záverečné ustanovenia

     Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy dňa 5.4.2016
     Účinnosť nadobúda dňom schválenia v rade školy.


                                                                   V Hanušovciach nad Topľou dňa  5.4.2016