O projekte Dokumenty na stiahnutie Klub prírodovedy na 1. stupni ZŠ Klub matematiky na 1. stupni ZŠ Klub slovenského jazyka a literatúry na 1. stupni ZŠ Klub rozvoja osobnosti žiakov Klub mediálnej výchovy Klub multikultúrnej výchovy Klub environmentálnej výchovy Klub výchovy k manželstvu a rodičovstvu Klub ochrany života a zdravia Zdroj financovania pedagogických klubov

Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov

Klub prírodovedy na 1. stupni ZŠ

Zoznam/opis/zameranie a zdôvodnenie plánovaných činností:

1.    prieskumno-analytická  a tvorivá činnosť týkajúca sa výchovy a vzdelávania a vedúca  k jej zlepšeniu a identifikácii osvedčených pedagogických skúseností

          Obsah:

 • tvorba metodických materiálov na rozvoj prírodovednej gramotnosti
 • výmena  didaktických postupov zameraných na rozvoj kľúčových kompetencií žiako

 

Zdôvodnenie:

 • zvyšovať schopnosť aplikovať  vedomosti a zručnosti žiakov pri vyhodnocovaní dôkazov v praktických  životných situáciách
 • podporovať schopnosť používať osvojené poznatky a vedomosti pri identifikovaní otázok s cieľom vyvodiť podložené závery  o svete prírody
 • vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v edukačnom procese, napomôcť  žiakom porozumieť iným kultúram
 • viesť žiakov  k vytváraniu správnych postojov k ochrane  životného prostredia

 

2.    výmena skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní

         Obsah:

 • výmena praxou overených námetov, didaktických postupov zameraných na rozvoj funkčnej gramotnosti
 • zdieľanie informácii a vytvorenie digitálnych podkladov medzi pedagogickými zamestnancami

 

          Zdôvodnenie:

 • zlepšenie výsledkov medzinárodného merania PIRLS, TIMSS

 

3.    výmena skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov

          Obsah:

 • inovatívne metódy a alternatívne formy vzdelávania

 

          Zdôvodnenie:

 • podporovať schopnosť žiakov využiť a interpretovať naučené vedomosti a poznatky v bežných životných situáciách
 • zlepšiť výsledky medzinárodných meraní so zameraním  na čítanie s porozumením v prírodovedných predmetoch

 

Koordinátor: Mgr. Anna Ondovová
Členovia: Mgr. Daša Vargová
Mgr. Ondrej Sabo
Mgr. Anna Ivaničová
Mgr. Anna Rišková
Mgr. Monika Molitorisov
Mgr. Eva Tomčíková
Mgr. Viera Vrlíková člen klubu do 15. 7. 2019
Bc. Gabriela Jurková
Bc. Eva Gumanová
Mgr. Martina Semanová člen klubu od 23. 8. 2019
Miestnosť: učebňa I.C
Dátum a čas: 14.2.2019, 14:00-17:00; 28.2.2019, 14:00-17:00;
7.3.2019, 14:00-17:00; 21.3.2019, 14:00-17:00;
2.4.2019, 14:00-17:00; 17.4.2019, 14:00-17.00;
2.5.2019, 14:00-17:00; 23.5.2019, 14:00-17:00;
6.6.2019, 14,00-17,00 13.6.2019, 14,00-17,00
19.9.2019 14:00-17:00, 26.9.2019. 14:00-17:00
10.10.2019, 14:00-17:00, 24.10.2019, 14:00-17:00
7.11.2019, 14:00-17:00, 22.11.2019, 14:00-17:00
5.12.2019, 14:00 - 17:00, 12.12.2019, 14:00 - 17:00
10. 1. 2020, 14:00 - 17:00, 21.1.2020, 14:00 - 17:00
20. 2. 2020, 14:00 - 17:00. 27. 2. 2020, 14:00 - 17:00

Správa o činnosti klubu Prírodovedy na 1. stupni ZŠ

7._Sprava_o_cinnosti_klubu_PRI__december-2019.docx8._Sprava_o_cinnosti_klubu_PRI__december-2019.docxPRI_2._polrok_2019-2020_-_Plan_pracovnych_cinnosti_klubu_ucitelov___ZoNFP_F(1).docx

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • 057/4452340

Fotogaléria