O projekte Dokumenty na stiahnutie Klub prírodovedy na 1. stupni ZŠ Klub matematiky na 1. stupni ZŠ Klub slovenského jazyka a literatúry na 1. stupni ZŠ Klub rozvoja osobnosti žiakov Klub mediálnej výchovy Klub multikultúrnej výchovy Klub environmentálnej výchovy Klub výchovy k manželstvu a rodičovstvu Klub ochrany života a zdravia Zdroj financovania pedagogických klubov

Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov

Klub matematiky na 1. stupni ZŠ

1.       Prieskumno-analytická  a tvorivá činnosť týkajúca sa výchovy a vzdelávania a vedúca k jej zlepšeniu a identifikácii osvedčených pedagogických skúseností

Obsah:

-          tvorba metodických materiálov na rozvoj matematickej gramotnosti

-          výmena  didaktických postupov zameraných na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

 Zdôvodnenie: 

-          osvojiť si matematickú zručnosť  ako schopnosť používať a uplatniť  matematiku v každodennom  živote

-          budovať vzťah medzi matematikou a realitou k získaniu skúseností s matematizáciou  reálnej situácie

-          rozvíjať osobnostné a sociálne kompetencie

-          zlepšiť študijné výsledky žiakov

-          podporovať inklúziu vo vzdelávaní

 

2.       výmena skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní

Obsah:

-          výmena praxou overených námetov, didaktických postupov zameraných na rozvoj funkčnej gramotnosti

Zdôvodnenie:

-          zlepšenie výsledkov medzinárodného merania PIRLS, TIMSS

-          rozvíjať schopnosť žiakov používať prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie

-          a prezentáciu informácií.

 

3.       výmena skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov

Obsah:

-          inovatívne metódy a alternatívne formy vzdelávania

Zdôvodnenie:

-          podporovať schopnosť žiakov využiť a interpretovať naučené vedomosti a poznatky v bežných životných situáciách

-          používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu

-          rozvíjať zručnosti súvisiace s procesom učenia sa,  k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa

-          veku primerane presne používať materinský jazyk a správnu aplikáciu postupne sa rozširujúcej matematickej symboliky

Koordinátor: Mgr. Anna Rišková
Členovia: Mgr. Slavomíra Kožlejová
Mgr. Monika Molitorisová
Mgr. Anna Nemcová
Mgr. Pavol Minár
Mgr. Margita Holingová
Mgr. Eva Tomčíková
Mgr. Anna Ondovová
Mgr. Ondrej Sabo
Gabriela Kopasová
Miestnosť: Február 2019 - trieda II.C
Marec - Jún 2019 - trieda II.A
September 2019 - Február 2020 - trieda I.C
Marec 2020 - Jún 2020 - učebňa ČG pre 1. st.
Dátum a čas: 15.2.2019, 14.00 h - 17.00 h
19.2.2019, 14:00 h - 17.00 h
5.3.2019, 14.00 h - 17.00 h
19.3.2019, 14.00 h - 17.00 h
4.4.2019, 14.00 h - 17.00 h
25.4.2019, 14.00 h - 17.00 h
9.5.2019, 14.00 h - 17.00 h
21.5.2019, 14.00 h - 17.00 h
5.6.2019, 14.00 h - 17.00 h
12.6.2019, 14.00 h - 17.00 h
11.9.2019, 14.00 h - 17.00 h
25.9.2019, 14.00 h - 17.00 h
9.10.2019, 14.00 h - 17.00 h
23.10.2019, 14.00 h-17.00 h
5.11.2019, 14.00 h - 17.00 h
19.11.2019, 14.00 h - 17.00 h
3.12.2019, 14.00 h - 17.00 h
10.12.2019, 14.00 h - 17.00 h
9.1.2020, 14.00 h - 17.00 h
15.1.2020, 14.00 h - 17.00 h
19.2.2020, 14.00 h - 17.00 h
26.2.2020, 14.00 h - 17.00 h
11.3.2020, 14.00 h - 17.00 h
18.3.2020, 14.00 h - 17.00 h

Správy PKM

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria