O projekte Dokumenty na stiahnutie Klub prírodovedy na 1. stupni ZŠ Klub matematiky na 1. stupni ZŠ Klub slovenského jazyka a literatúry na 1. stupni ZŠ Klub rozvoja osobnosti žiakov Klub mediálnej výchovy Klub multikultúrnej výchovy Klub environmentálnej výchovy Klub výchovy k manželstvu a rodičovstvu Klub ochrany života a zdravia Zdroj financovania pedagogických klubov

Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov

Klub rozvoja osobnosti žiakov

Činnosť/zameranie :

Prieskumno-analytická a tvorivá činnosť týkajúca sa výchovy a vzdelávania  a vedúca k jej zlepšeniu a identifikácii osvedčených pedagogických skúseností  pri realizácii prierezovej témy  osobnostný a sociálny rozvoj v  predmete slovenský jazyk a literatúra.

Obsah:

1.Výmena skúseností s využívaním didaktických postupov a metód orientovaných na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov,  predovšetkým kompetencií k učeniu sa.

2.Zlepšenie výsledkov medzinárodných meraní  a certifikovaných testovaní.

3.Tvorba pracovných listov na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Zdôvodnenie:

 - zabezpečiť výučbové materiály na rozvoj čitateľskej gramotnosti,

 - podporovať inklúziu vo vzdelávaní,

 - zvyšovať úroveň čitateľskej gramotnosti žiakov ako nadpredmetovej kompetencie,

 - zvyšovať rozvoj životných komunikačných zručností žiakov v procese vzájomnej spolupráce,

 - podporovať formovanie zmyslu pre spoločnosť založenej na rovnosti a tolerancii, podporovať individualitu žiakov.

Koordinátor: Mgr. Anna Hliboká Čurliková
Členovia : Mgr. Anna Makáňová
Mgr. Anna Pohlodová
Mgr. Jarmila Pantlikášová
Mgr. Adela Čebrová
Miestnosť: trieda 7.c/ klubovňa školy
Dátum a čas: 14.2.2019, 14,00-17,00
19.2.2019, 17,00-20,00
7.3.2019, 14,00-17,00
14.3.2019, 14,00-17,00
8.4.2019 , 14,00-17,00
17.4.2019, 14,00-17,00
20.5.2019, 14,00-17,00
23.5.2019, 14,00-17,00
3.6.2019, 14,00 -17,00
18.6.2019,14,00 -17,00
11.9,2019,15,00-18,00
18.9.2019,14,00 - 17,00
3.10.2019,14,00 - 17,00
10.10.2019,14,00- 17,00
7.11.2019,14,00-17,00
14.11.2019,14,00 -17,00
4.12.2019, 14,00-17,00
11.12.2019,14,00-17,00
23.1.2020,14,00-17,00
29.1.2020,14,00-17,00

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria