O projekte Dokumenty na stiahnutie Klub prírodovedy na 1. stupni ZŠ Klub matematiky na 1. stupni ZŠ Klub slovenského jazyka a literatúry na 1. stupni ZŠ Klub rozvoja osobnosti žiakov Klub mediálnej výchovy Klub multikultúrnej výchovy Klub environmentálnej výchovy Klub výchovy k manželstvu a rodičovstvu Klub ochrany života a zdravia Zdroj financovania pedagogických klubov

Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov

Klub mediálnej výchovy

Zameranie:

 

1.Výmena skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní pri realizácii prierezovej témy mediálna výchova v predmetoch  informatika a matematika.

2.Prieskumno-analytická a tvorivá činnosť týkajúca sa výchovy a vzdelávania  a vedúca k jej zlepšeniu a identifikácii osvedčených pedagogických skúseností  pri realizácii prierezovej témy 

 .

Obsah:

1.Výmena skúseností  s využívaním nových progresívnych a moderných nástrojov a didaktickej techniky – IKT.

2.Identifikovanie problémov vo vzdelávaní a možné spôsoby ich riešenia.

3.Tvorba pracovných listov na rozvoj matematickej gramotnosti.

 

Zdôvodnenie:

  - potreba pracovných listov na rozvoj matematickej gramotnosti,

 - rozvoj stratégie bezpečného používania médií,

 - potreba učiť prijímať, hodnotiť, analyzovať a komunikovať mediálny obsah,

 - zvyšovať mediálnu gramotnosť,

 - rozvíjanie kritického myslenia.

Vedúci: Mgr. Ján Molitoris
Členovia : RNDr. Natália Verčimáková
Mgr. Jana Peterová
Mgr. Jana Sabová
Ing. Stanislav Jurko
Miestnosť: kabinet matematiky
Dátum a čas: 19.2.2019 14:00-17:00;
27. 2. 2019 14:00-17:00;
8. 3. 2019 14:00-17:00;
22. 3. 2019 14:00-17:00;
5. 4. 2019 14:00-17:00;
18. 4. 2019 14:00-17:00;
10. 5. 2019 14:00-17:00;
24. 5. 2019 14:00-17:00;
. 6. 2019 14:00-17:00;
21. 6. 2019 14:00-17:00;

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria