O projekte Dokumenty na stiahnutie Klub prírodovedy na 1. stupni ZŠ Klub matematiky na 1. stupni ZŠ Klub slovenského jazyka a literatúry na 1. stupni ZŠ Klub rozvoja osobnosti žiakov Klub mediálnej výchovy Klub multikultúrnej výchovy Klub environmentálnej výchovy Klub výchovy k manželstvu a rodičovstvu Klub ochrany života a zdravia Zdroj financovania pedagogických klubov

Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov

Klub multikultúrnej výchovy

Činnosť/zameranie :

Výmena skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov pri realizácii prierezovej témy multikultúrna výchova v predmetoch dejepis, hudobná výchova, výtvarná výchova.

 

Obsah:

 

1..Výmena skúseností s využívaním didaktických postupov orientovaných na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov.

2.Tvorba pracovných listov na rozvoj funkčnej  gramotnosti.

3. Implementovanie medzipredmetových vzťahov vo vyučovacom procese .

 

 Zdôvodnenie:

-  zvyšovanie profesijných kompetencií pedagógov v oblasti implementácie  medzipredmetových

   vzťahov,            

 - potreba zabezpečiť výučbové materiály na rozvoj funkčnej  gramotnosti,

 - podporovať inklúziu vo vzdelávaní,

 - zvyšovať úroveň čitateľskej gramotnosti žiakov ako nadpredmetovej kompetencie,

 - podpora akceptácie kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality u žiakov ZŠ,

 - potreba zvyšovať poznatky žiakov  o tradičných i nových kultúrach v interakcii života 21.storočia.

Kontakt

Koordinátor: Mgr. František Šoganič
Členovia: Mgr. Jana Kaľavská
Mgr. Adriana Václavková
Otília Tomašková
Miestnosť: VIII.B
Dátum a čas: 15.02.2019, 14:00-17:00
26.02.2019, 14:00-17:00
12.03.2019, 14:00-17:00
26.03.2019, 14:00-17:00
09.04.2019, 14:00-17:00
18.04.2019, 14:00-17:00
21.05.2019, 14:00-17:00
28.05.2019, 14:00-17:00
11.06.2019, 14:00-17:00
25.06.2019, 14:00-17:00
11.09.2019, 14:00-17:00
17.09.2019, 14:00-17:00
08.10.2019, 14:00-17:00
16.10.2019, 14:00-17:00
19.11.2019, 14:00-17:00
26.11.2019, 14:00-17:00
03.12.2019, 14:00-17.00
10.12.2019, 14:00-17:00
21.01.2020, 14:00-17:00
28.01.2020, 14:00-17:00
18.02.2020, 14:00-17:00
25.02.2020, 14:00-17:00

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria