O projekte Dokumenty na stiahnutie Klub prírodovedy na 1. stupni ZŠ Klub matematiky na 1. stupni ZŠ Klub slovenského jazyka a literatúry na 1. stupni ZŠ Klub rozvoja osobnosti žiakov Klub mediálnej výchovy Klub multikultúrnej výchovy Klub environmentálnej výchovy Klub výchovy k manželstvu a rodičovstvu Klub ochrany života a zdravia

Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov

Klub environmentálnej výchovy

  

 

Zameranie:

 

1. Prieskumno-analytická a tvorivá činnosť týkajúca sa výchovy a vzdelávania  a vedúca k jej zlepšeniu a identifikácii osvedčených pedagogických skúseností  pri realizácii prierezovej témy environmentálna výchova v predmetoch fyzika, chémia, geografia a technika.

2. Výmena skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov.

Obsah:

 

1. Výmena skúseností s aplikovaním nových progresívnych metód a foriem práce.

2. Výmena skúseností s využívaním didaktických postupov orientovaných na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov.

3. Tvorba pracovných listov na rozvoj prírodovednej  a čitateľskej gramotnosti.

 

Zdôvodnenie:

 

-  rozvoj profesijných kompetencií pedagógov potrebných v procese edukácie prierezovej témy environmentálna výchova so zameraním na rozvoj prírodovednej a čitateľskej gramotnosti žiakov,

- zabezpečiť výučbové materiály na rozvoj prírodovednej a čitateľskej gramotnosti,

- zvyšovanie úrovne pochopenia ekologických, ekonomických a sociálnych aspektov života u žiakov ZŠ,

- zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žiakov potrebných pre život v dnešnej spoločnosti.

 

 

 

Sprava_o_cinnosti_klubu_1.docx

 

Sprava_o_cinnosti_klubu_2.docx

Sprava_o_cinnosti_klubu_3.docx

Sprava_o_cinnosti_klubu_4.docx

Sprava_o_cinnosti_klubu_5.docx

Sprava_o_cinnosti_klubu_6.docx

Sprava_o_cinnosti_klubu_7.docx

Sprava_o_cinnosti_klubu_8.docx

Sprava_o_cinnosti_klubu_9.docx

Sprava_o_cinnosti_klubu_10.docx

Pisomny_vystup_klubu_ucitelov_1.docx

Sprava_o_cinnosti_klubu_11.docx

Sprava_o_cinnosti_klubu_12.docx

Sprava_o_cinnosti_klubu_13.docx

Sprava_o_cinnosti_klubu_14.docx

 

 

 

 

 

 

  

Koordinátor: Mgr. Katarína Hrehová
Členovia : Mgr. Elena Malatová
Mgr. Lukáš Čebra
Mgr. Miroslav Petrov (do júna 2019)
Ing. Stanislav Jurko
Ing. Iveta Bednárová
RNDr. Martina Mihalčinová
PaedDr. Viera Hodošková (do júna 2019)
Mgr. Magdaléna Mariňáková (od augusta 2019)
Miestnosť: učebňa fyziky
Dátum a čas: 15.2.2019, 14:00-17:00
25.2.2019, 14:00-17:00
18.3.2019, 14:00-17:00
25.3.2019, 14:00-17:00
08.4.2019, 14:00-17:00
17.4.2019, 14:00-17:00
20.5.2019, 14:00-17:00
27.5.2019, 14:00-17:00
03.6.2019, 14:00-17:00
10.6.2019, 14:00-17:00
10.9.2019, 14:00-17:00
17.9.2019, 14:00-17:00
1.10.2019, 14:00-17:00
8.10.2019, 14:00-17:00
5.11.2019, 14:00-17:00
19.11.2019, 14:00-17:00

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria