O projekte Dokumenty na stiahnutie Klub prírodovedy na 1. stupni ZŠ Klub matematiky na 1. stupni ZŠ Klub slovenského jazyka a literatúry na 1. stupni ZŠ Klub rozvoja osobnosti žiakov Klub mediálnej výchovy Klub multikultúrnej výchovy Klub environmentálnej výchovy Klub výchovy k manželstvu a rodičovstvu Klub ochrany života a zdravia Zdroj financovania pedagogických klubov

Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov

Klub výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Správy

Zameranie:

Prieskumno-analytická a tvorivá činnosť týkajúca sa výchovy a vzdelávania  a vedúca k jej zlepšeniu a identifikácii osvedčených pedagogických skúseností  pri realizácii prierezovej témy výchova k manželstvu a rodičovstvu v predmete občianska náuka a etická výchova.

Obsah:

1.Prevencia závislostí.

2.Identifikovanie problémov vo vzdelávaní a možné spôsoby ich riešenia.

3.Tvorba pracovných listov na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

4.Výmena skúseností s využívaním didaktických postupov a metód orientovaných na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov,  predovšetkým kompetencií k učeniu sa

 

Zdôvodnenie:

  - zabezpečiť výučbové materiály na rozvoj funkčnej gramotnosti,

 - zvyšovať úroveň poznatkov žiakov o biologickom vývine osobnosti,

 - potreba  predchádzať rizikám predčasného ukončovania školskej dochádzky,

 - formovať nerizikové správanie žiakov,

 - formovať potrebu ďalšieho vzdelávania

Koordinátor: Mgr. Adela Čebrová
Mgr. Anna Makáňová - od 1.9.2019
Členovia : Mgr. Adela Čebrová
PaedDr. Viera Hodošková /do júna 2019/
Mgr. Anna Hliboká Čurliková
Mgr. Anna Makáňová

Miestnosť: február - V. B
marec, apríl, máj, jún - klubovňa
september, október, november, december- klubovňa
január, február, marec - učebňa čitateľskej gramotnosti
Dátum a čas: 19.2.2019 14.00 - 17.00
26.2.2019 14.00 - 17.00
12.3.2019 14.00 - 17.00
19.3.2019 14.00 - 17.00
11.4.2019 14.00 - 17.00
18.4.2019 14.00 - 17.00
2.5.2019 14.00 - 17.00
28.5.2019 14.00 - 17.00
11.6. 2019 14.00 - 17.00
24.6. 2019 14.00 - 17.00
9.9. 2019 14.00 - 17.00
16.9.2019 14.00 - 17.00
7.10.2019 14.00 - 17.00
14.10.2019 14.30 - 17.30
4.11.2019 14.00 - 17.00
11.11.2019 14.00 - 17.00
9.12.2019 14.00 - 17.00
16.12.2019 14.30 - 17.30
8.1.2020 14.00 - 17.00
20.1.2020 14.00 - 17.00
10.2.2020 14.00 - 17.00
17.2.2020 14.00 - 17.00

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria