• Informácie k prijímaniu uchádzačov na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2020/2021

    •  

     Harmonogram na školský rok 2020/2021

      

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhoduje vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu školského roka 2020/2021takto:

     1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021.

     2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

     3. K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor:

     - 2275 H hutník

     - 2433 H obrábač kovov

     - 3661 H murár

     - 3663 H tesár

     - 3684 H strechár

     - 3762 H železničiar

     - 4575 H mechanizátor lesnej výroby

     - 5371 H sanitár

     - Všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách

     - 8227 Q tanec

     - 9245 M ochrana osôb a majetku

     Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti nájde tu: https://www.minedu.sk/data/att/18513.pdf     4. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

      

     Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 4 na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia

     a) v prvom termíne  3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,

     b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021. 

      

     Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční

     a) v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,

     b) v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.

      

     5. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

     6. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.

     7. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.

     8. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

     tlačivo nájdete tu: https://www.minedu.sk/data/att/18514.pdf

      

     Prehľad skratiek:

     Stredná škola

     SŠ tal.

     SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

     ZZ

     Zákonný zástupca žiaka

     ŠVS

     Základná škola

     Školské výpočtové stredisko

        


     Podrobné informácie nájdete v publikácii "Ako na strednú školu", ktorú si môžete stiahnuť tu:

     http://www.cvtisr.sk/skolstvo/regionalne-skolstvo.html?page_id=10267

     Zoznam všetkých stredných škôl na Slovensku nájdete tu:

     http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//JH/ako_na_ss.pdf


     Zápisný lístok

     Každý žiak dostane jeden zápisný lístok na strednú školu, ktorý na protipodpis preberie od výchovného poradcu rodič.

     Keď bude žiak prijatý na strednú školu, bude vyzvaný k tomu, aby sa dostavil v určitý deň na zápis so zápisným lístkom

     V prípade rozhodnutia o zmene strednej školy, musí ísť zákonný zástupca osobne odhlásiť svoje dieťa z danej školy a preniesť zápisný lístok na druhú školu, na ktorú bolo jeho dieťa prijaté.

                   

       Duálne vzdelávanie

      

     Duálne vzdelávanie sa vyznačuje najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou vo firme, s ktorou má škola dohodnutú spoluprácu.

      

     Informácie o aktuálnej ponuke učebných miest pre nasledujúci školský rok v systéme duálneho vzdelávania sú zverejnenej na www.potrebyovp.sk  a www.dualnysystem.sk.