Žiacka školská rada

PLÁN PRÁCE

 

 

V školskom roku 2019/2020 pracuje žiacka školská rada v štyroch sekciách:

1. reprezentácia školy

2. študijné výsledky

3. medziľudské vzťahy

4. kultúrnosť, estetika prostredia, ekológia

 

Úlohy a zloženie:

1. Reprezentácia školy

spolupráca s vedením školy a jednotlivými učiteľmi

zbery

kultúrne aktivity

súťaže

šport

 

2. Študijné výsledky

 • .  problematika prípravy spolužiakov na vyučovanie
 •    prospechové problémy

Členovia:

 

3. Medziľudské vzťahy

 • problémy vo vzájomnej komunikácii medzi spolužiakmi a jej úroveň
 • správanie sa žiakov voči učiteľom a ostatným pracovníkom školy

 

4. Kultúrnosť, estetika prostredia, ekológia

 

 •   čistota a výzdoba interiéru aj exteriéru školy
 •   kontrolovať šetrenie elektrickou energiou a vodou v triedach a spoločných priestoroch (chodby, WC)                  
 • sledovať udržiavanie poriadku v triedach aj na chodbách
 • počas prestávok si všímať prácu týždenníkov v triedach (vetranie triedy, čistota tabule, polievanie kvetov,...)
 • sledovať triedenie odpadov v triedach, termín kontroly nemusí byť pevne stanovený
 • hodnotiť čistotu a úpravu tried, prehľad zverejniť na infopaneli

 

Plán práce Žiackej školskej rady pri Základnej škole v Hanušovciach nad Topľou na školský rok 2019 / 2020

 

Mesiac, akcie v mesiaci

September

 1. Stretnutie navrhovaných členov parlamentu.
 2. Voľba predsedu parlamentu, podpredsedov a zapisovateľov.
 3. Schválenie stanov Žiackej školskej rady.
 4. Plán činnosti žiackej školskej rady na šk. rok 2019/2020.
 5. Vyhlásenie súťaže o najčistejšiu triedu.
 6. Kontrola čistoty tried, vyhodnotenie.

Október

 1. Mesiac úcty k starším.
 2. Zriadenie schránky dôvery.
 3. Aktivity k Týždňu zdravia a farieb.
 4. Kontrola čistoty tried, vyhodnotenie.
 5. Schválenie plánu práce ŽŠR na rok 2019/2020.
 6. Problematika šikanovania a kyberšikanovania.

November

 1. Anketa - dodržiavanie ľudských práv a práv detí.
 2. Aktuálne problémy tried.
 3. Prospech tried za 1. štvrťrok.
 4. Kontrola čistoty tried, vyhodnotenie.
 5. Príprava žiackeho plesu.
 6. Výzdoba tried v decembri. Vyhlásenie súťaže o najepšiu výzdobu v decembri.

December

 1. Kontrola čistoty tried, vyhodnotenie.
 2.  Mikulášsky turnaj vo vybíjanej.
 3. Príprava žiackeho plesu.
 4. Vyhodnotenie súťaže o najlepšiu vianočnú výzdobu.

Január

 1. Novoročný turnaj chlapcov a dievčat v basketbale.
 2. Kontrola čistoty tried, vyhodnotenie.
 3. Postrehy jednotlivých komisií, návrhy na zlepšenie stavu.
 4. Ako sme pracovali v 1. polroku 2018 / 2019.
 5. Príprava žiackeho plesu.

Február 

 1. Valentínska pošta.
 2. Kontrola čistoty tried, vyhodnotenie.
 3. Aktuálne problémy.
 4. Príprava programu k Dňu učiteľov.
 5. Organizácia žiackeho plesu.

Marec

 1. Mesiac kníh, nástenky v triedach.
 2. Pomoc pri aktivitách v žiackej knižnici.
 3. Kontrola čistoty tried, vyhodnotenie.
 4. Deň učiteľov.
 5. Vyhodnotenie žiackeho plesu.
 6. Pomoc pri reprezentácii školy v športových súťžiach.

Apríl

 1. Pomoc pri aktivitách k Dňu Zeme.
 2. Deň narcisov – zapojiť sa do zbierky.
 3. Kontrola čistoty tried, vyhodnotenie.

Máj

 1. Deň matiek, otcov.
 2. Kontrola čistoty tried, vyhodnotenie.
 3. Príprava Dňa detí.

Jún

 1. Medzinárodný deň detí.
 2. Kontrola čistoty tried, vyhodnotenie.
 3. Vyhodnotenie celoročnej súťaže o najkrajšiu a najčistejšiu triedu.
 4. Záverečná správa o činnosti Žiackej školskej rady.

 

 

Žiacka školská rada bude počas celého školského roka 2019 / 2020 hodnotiť poriadok v triedach po skončení vyučovania.

Kritériá na hodnotenie:

 • Umytá tabuľa
 • Vyložené stoličky
 • Estetická úroveň triedy
 • Poriadok v laviciach, okolo koša
 • Pripomienky pani upratovačky k triede

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • 057/4452340

Fotogaléria