Projekty

Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice

 

Názov projektu: Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice v základnej škole

 

Dátum realizácie projektu: september – december 2009

 

Cieľ projektu:

Rozšírenie a skvalitnenie knižnično-informačných služieb žiakom, pedagogickým

i nepedagogickým zamestnancom školy, ako aj ostatným čitateľom v meste.

 

Finančné zdroje:

1.      Získané z MŠ SR – 3300,-€

2.      Sponzorský dar – 180 €

 

€                                                                 Základná škola Hanušovce nad Topľou sa v tomto školskom roku zapojila do Národného projektu PRINED - PRojekt INkluzívnej EDukácie. Tento projekt má za úlohu výrazne podporiť inkluzívne prostredie v ZŠ s cieľom zabezpečiť predchádzanie neoprávneného zaraďovania žiakov do systému špeciálneho školstva. Cieľom projektu je zaujímavou a informatívnou formou udržať deti čo najdlhie v škole a umožniť im popoludňajšiu prípravu na nasledujúci deň, nevyhnutnú pre zlepšenie ich prospechu a taktiež sa venovať aktivitám, ktoré sú pre nich zaujímavé a ktorým sa môžu venovať aj z dlhodobého časového hľadiska. Ikluzívny model vzdelávania má za úlohu pomôcť lepšej pripravenosti detí z marginalizovaných rómskych komunít a podporiť tak ich sociálnu inklúziu. Významná je aj materiálna podpora - v rámci projektu škola získa didaktický balíček v hodnote do 10-tisíc eur, ktorý bude obsahovať napríklad hudobné nástroje, záhradné náradie, kuchynské vybavenie, socializačný balíček a didaktické hračky. Podstatným prínosom tohto projektu je vytvorenie inkluzívneho tímu pozostávajúceho z pedagogických zamestnancov a odborníkov (špeciálny pedagóg, školský psychológ, dvaja sociálni pedagógovia a dvaja asistenti), ktorí pri práci s deťmi nepôsobia len v škole, ale aj v teréne. Projekt je financovaný prevažne z eurofondov z operačného programu Vzdelávanie. Náklady predstavujú takmer 16 miliónov. Projekt potrvá do novembra 2015.                     /ED/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria