Zelená škola

O programe

ZELENÁ ŠKOLA je environmentálne vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

 

Programom sprevádza jedinečná metodika 7 krokov:

 1. Kolégium Zelenej školy - akčná skupina programu na škole;
 2. Environmentálny audit školy – skúma vplyv školy na životné prostredie (ŽP);
 3. Environmentálny akčný plán (EAP) – nápady (ciele a aktivity), ako môže škola znížiť svoj vplyv na ŽP;
 4. Monitorovanie a hodnotenie – priebežné sledovanie plnenia aktivít z EAP;
 5. Proenvironmentálna výučba – prenáša témy týkajúce sa ŽP zaujímavou formou do vyučovania;
 6. Informovanie a zapojenie komunity – informovanie rodiny, priateľov a okolia školy o aktivitách na škole;
 7. Eko-kódex – umelecké znázornenie hodnôt školy.

 

Po realizácii všetkých 7 krokov metodiky škola môže požiadať o hodnotiacu návštevu a získať medzinárodný certifikát Zelená škola“ a vlajku siete Eco-Schools. Predpokladom pre získanie titulu je kvalita proenvironmentálnej výučby a aktivít, ktoré škola navrhla a realizovala, miera participácie a individuálny posun školy. Škola je hodnotená za pozitívnu zmenu v oblasti spolupráce so žiakmi, pedagogickým a nepedagogickým personálom školy, rodičmi a obcou a za úspešnú realizáciu environmentálnych a vzdelávacích aktivít naplánovaných v environmentálnom akčnom pláne.

Školy zapojené v programe si na základe svojich potrieb a výsledkov environmentálneho auditu vyberajú prioritnú tému, ktorej sa budú do hĺbky venovať celé aktuálne certifikačné obdobie (zvyčajne dva školské roky). K dispozícii sú témy: Voda, Odpad, Energia, Potraviny, Doprava a ovzdušie, Zelené obstarávanie a úradovanie, Zeleň a ochrana prírody.

Program Zelená škola pomáha rozvíjať tieto zručnosti:

 • schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia;
 • spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne;
 • kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor;
 • byť tvorivý, aktívny a zvedavý;
 • prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.

 

zdroj: www.zelenaskola.sk

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • 057/4452340

Fotogaléria