Nadpis

Zápis do 1. ročníka

 

 

Riaditeľstvo Základnej školy Hanušovce nad Topľou oznamuje rodičom detí, že zápis na povinné plnenie školskej dochádzky pre školský rok 2021 /2022 sa uskutoční

7. apríla a 8. apríla 2021

v čase od  10,00 h. do 13,00 h,

9. apríla 2021

v čase od  8,30 h. do 11,30 h 

 bez osobnej účasti dieťaťa.

Zápis sa uskutoční v priestoroch  veľkej telocvične ZŠ – vchod od školského ihriska.

Keďže podľa zákona má každý rodič/zákonný zástupca povinnosť zapísať svoje dieťa narodené od 01.09.2014 do 31.08.2015 do školy,   

 

ponúkame Vám preto niekoľko termínov::

 

7. 4. 2021 ( streda) sa zápisu zúčastnia zákonní zástupcovia detí,

                  ktoré navštevovali MŠ v Hanušovciach n/T v  triede  „ včielky " ,

 

8. 4. 2021 ( štvrtok )  sa zápisu zúčastnia zákonní zástupcovia detí,

                           ktoré navštevovali MŠ v Hanušovciach n/T v triede  „ lienky ",

 

9. 4. 2021( piatok)  sa zápisu zúčastnia zákonní zástupcovia detí zo spádových obcí Babie, Ďurďoš, Vlača, ale aj mimo obvod  a zákonní zástupcovia  detí, ktoré nenavštevovali MŠ  z Hanušoviec nad Topľou.

 

Dokumenty k zápisu do 1. ročníka:

1.    Elektronická prihláška

 

-       Vyplnenie elektronickej prihlášky nenahrádza samotný zápis.

-       prihlášku nie je potrebné tlačiť, tlač zabezpečí škola

-       prihlášku je možné vyplniť aj v škole v deň zápisu

-       Povinnosťou zákonného zástupcu je priniesť na kontrolu všetky potrebné dokumenty / rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu - k nahliadnutiu na overenie údajov /.

 

Prihláška do školského klubu detí

- v prípade, ak má zákonný zástupca záujem o umiestnenie dieťaťa v popoludňajších hodinách v ŠKD

 

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

 

- ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej školy, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu

k žiadosti o odklad školskej dochádzky je potrebné  priložiť stanovisko lekára, psychológa, logopéda či riaditeľky materskej škôlky

 

Žiadosť o predčasne zaškolenie

- v prípade, ak je dieťa zrelé a nedovŕši pred nástupom do školy 6 rokov

- potrebné doniesť potvrdenie od pediatra a súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)

 

Žiadost_o_prijatie_do_ZŠ_mimo_obvod.doc

- v prípade, ak dieťa patrí na základe trvalého bydliska do iného školského obvodu.

3.

                                                                                                                                                                 Žiadame Vás o dodržiavanie prísnych hygienických opatrení – ochranné rúško, rukavice,  vlastné pero na písanie a dodržiavanie dvojmetrových odstupov.

 

                          K zápisu je potrebné priniesť

príspevok  5 €  na zakúpenie učebných pomôcok -  zošitov s predtlačou .

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria