O projekte Dokumenty na stiahnutie Klub prírodovedy na 1. stupni ZŠ Klub matematiky na 1. stupni ZŠ Klub slovenského jazyka a literatúry na 1. stupni ZŠ Klub rozvoja osobnosti žiakov Klub mediálnej výchovy Klub multikultúrnej výchovy Klub environmentálnej výchovy Klub výchovy k manželstvu a rodičovstvu Klub ochrany života a zdravia Zdroj financovania pedagogických klubov

Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov

O projekte

,,Rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov v základnej škole˝

Kód projektu ITMS 2014+: 312 011 Q919

Operačný program:  Ľudské zdroje

Fond: Európsky sociálny fond

Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Prioritná os: 1 Vzdelávanie

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu         

         a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít: 24 mesiacov

Začiatok realizácie aktivít: február 2019

Ukončenie realizácie aktivít: január 2021

Typ projektu: Dopytovo – orientovaný projekt

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 170 221, 47 EUR

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 161 710, 40 EUR

Vlastné zdroje na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 8 511,07 EUR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

1.       Aktivita projektu:

Tvorba, inovácia, realizácia, vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti, podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. 

Cieľ aktivity:

Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu v troch novootvorených učebniach školy, zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti formou krúžkovej činnosti v ZŠ Hanušovce nad Topľou na základe porovnania vstupných a výstupných testov.

1.1   Vytvoriť a zariadiť učebne pre žiakov a Pg DT a UP

1.2   Mimoškolská činnosť žiakov

 

2.       Aktivita projektu

 

Podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vrátane oblasti jazykových a IKT zručností.

Cieľ aktivity:

Zvýšiť profesijné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov a tým skvalitniť výchovno-vzdelávací proces ZŠ Hanušovce nad Topľou.

2.1. Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov školy

2.2. Vytvorenie pedagogických klubov s písomným výstupom

 

PROJEKT ZRUŠENÝ!

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria