Výchovný poradca

Základné informácie

Výchovný poradca Mgr. Martin Štofan laugh

 

Kontakt: stofanm@zshanusovce.edu.sk

               0910 756 321

               sekretariát: 0911445234

                                  057/4452340

Činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov. Výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, rodičmi, psychológmi a pedagogicko-psychologickou poradňou. Podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže. V oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:

- informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ

- usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu

- umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy

-  má k dispozícii všetky konkrétne informácie o prijímacom konaní, vrátane predbežných i aktuálnych údajov o plánovaných a prihlásených počtoch žiakov na jednotlivé školy a odbory. Usmerňuje proces vypĺňania prihlášok, kontroluje a dopĺňa niektoré údaje a zabezpečuje ich odoslanie na stredné školy.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria