Prevencia drogovej z

Plán práce primárnej prevencie drogovej závislosti a iných sociálno – patologických javov na školský rok 2008/2009

Koordinátorky prevencie: Mgr. Daša Vargová pre 1. stupeň

          Mgr. Kveta Čiková pre 2. stupeň

 

            Plán práce PPDZ vychádza z Národného programu boja proti drogám, Národného akčného plánu pre deti, Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, Dohovoru o právach dieťaťa, Národného programu podpory zdravia, Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi. 

 

Hlavné ciele činnosti:

-          koordinátorky budú plniť úlohu školského poradcu v otázkach drogovej prevencie, budú monitorovať a analyzovať situáciu v škole

-          zvýšenú pozornosť venovať žiakom z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou

-          budeme poskytovať preventívno-výchovné konzultácie žiakom, rodičom, koordinovať a metodicky usmerňovať preventívnu a informačnú činnosť pedagógov i žiakov

-          spolupracovať s vých. poradkyňou, koordinátorkou environmentálnej činnosti, koordinátorkou ŠPZ, s OPPP, so zdravotníckymi inštitúciami

-          naše aktivity budú smerovať: k výchove v duchu humanizmu, k riešeniu prvých prejavov záškoláctva

-          v spolupráci s vých. poradkyňou budeme riešiť problémové alebo agresívne správanie sa žiakov

-          vytvoríme aktivity na prevenciu šikanovania, fyzického a psychického týrania

-          budeme žiakov informovať o následkoch zneužívania návykových látok

-          zameriame sa na prevenciu sexuálneho zneužívania detí

-          budeme eliminovať prejavy rasizmu, xenofóbie, diskriminácie, prejavy intolerancie

 

Aby sme boli úspešní, budeme dodržiavať Učiteľské osmoro:

1.Vytvor z triedy výchovné spoločenstvo.

2. Prijmi dieťa také, aké je a prejavuj mu priateľské city.

3. Pripisuj deťom pozitívne vlastnosti, ver im a dôveruj.

4. Formuluj jasné a splniteľné pravidlá hry.

5. Na negatívne javy reaguj pokojne, vysvetľuj nevhodnosť určitého správania vzhľadom na jeho dôsledky.

6. Nabádaj, usmerňuj dieťa.

7. Odmeny a tresty používaj opatrne. Pochváľ dieťa za dobrý skutok – podporuj prosociálnosť.

8. Zapoj do výchovného procesu aj rodičov.

 

Prevencia drogových závislostí sa bude realizovať ako integrálna súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Čiastkové úlohy:

 

September:

        vypracovanie plánu práce PPDZ

        do ČTP zahrnúť aktivity na podporu boja proti drogám, na podporu zdravého životného štýlu

        získať žiakov pre krúžok Cesta k emocionálnej zrelosti

        v rámci tr. hodín využívať publikácie Nenič svoje múdre telo – 1. stupeň, Ako poznám sám seba, Ako zmeniť sám seba – 2. stupeň

        Svetový deň srdca / 28.9. / pripomenúť vhodnými aktivitami podporujúcimi zdravie

Z: koordinátorky, vyučujúci, TU

 


Október:

        zorganizovať zasadnutie žiackej školskej rady, informovať ju s aktivitami PPDZ

        zorganizovať Týždeň zdravia – výstava ovocia a zeleniny

 – na tr. hodinách premietnuť osvetové materiály o škodlivosti

    fajčenia

 – zabezpečiť besedu na tému prevencia drogových závislostí

 – švihadlová štafeta

 – kreslíme zdravie

        pripraviť materiál pre rodičov Ako chrániť dieťa pred drogami, informovať ich na tr. aktívoch

        pripraviť program k ukončeniu Mesiaca úcty k starším, vystúpenie na verejnosti

Z: koordinátorky, TU, vyučujúci

 

November:

        na tr. hodinách rozobrať problematiku týrania detí, násilia v rodinách, možnosť ochrany, rozobrať Dohovor o právach dieťaťa

        oboznámiť ich s kampaňou Červený nos Deň boja proti týraniu detí 17.11.

        uskutočniť dotazník zameraný na prieskum šikanovania 4. a 5. ročník, analyzovať výsledky a prijať potrebné opatrenia

        pre TU pripraviť materiál Zásahy proti šikanovaniu, formy syndrómu CAN

Z: TU, koordinátorky

 

December:

        aktivity k Svetovému dňu boja proti AIDS – beseda s pracovníkom ŠZÚ – 9. ročník

        informovať o kampani Červené stužky

        pripraviť vianočnú výzdobu tried

        súťaž v zhotovovaní vianočnej ikebany

        vianočné stretnutia triednych kolektívov

Z: TU, koordinátorky, vyučujúci Pr

 

Január:

        uskutočniť súťaž Detský čin roka u nás v škole

        zasadnutie žiackej rady – riešenie problémov v triedach

Z: koordinátorky, TU

 

Február:

        anketa zameraná na zistenie vzťahu žiak – učiteľ, vyhodnotenie opatrenia

        príprava Valentínskej pošty

        realizovať dotazník Život v škole 6. ročník

Z: koordinátorky, TU

 

Marec:

        na tr. hodinách čítanie kníh s témou drog

        beseda na tému prevencie rakoviny kože s pracovníčkou firmy Avon

Z: koordinátorky, TU

 

Apríl:

        zapojiť sa do zbierky Deň narcisov

        zorganizovať aktivity ku Dňu Zeme

        anketa Ako trávim svoj voľný čas, vyhodnotenie, usmernenie

        na tr. hodinách oboznámiť žiakov so spôsobmi ako povedať NIE

        pripraviť program ku Dňu učiteľov

Z: koordinátorky, TU

 


Máj:

        Deň rodiny – besedy na tr. hodinách, kreslím moju rodinu – súťaž výtvarných a slohových prác

        Deň matiek – príprava programu a vystúpenie v meste

        uskutočniť besedu s odborníkom v rámci prevencie obchodovania s ľuďmi

Z: koordinátorky, TU

 

Jún:

        zasadnutie školskej rady

        zhodnotenie činnosti, podnety na činnosť v ďalšom školskom roku

Z: koordinátorky

 

Priebežné úlohy:

 

Rozvíjať emocionálnu stránku žiakov účasťou na výchovných koncertoch a divadelných predstaveniach podľa plánu práce školy.

Zlepšiť spoluprácu školy s rodičmi, zapájať ich do vedenia krúžkov, športových podujatí, vytvárať tak zdravé školské a rodinné prostredie.

Raz mesačne hodnotiť úpravu tried – členovia žiackej školskej rady.

Vyškoliť žiacke hliadky na pomoc pedagogickému dozoru.

 

Adresár zariadení pracujúcich v oblasti drogových závislostí:

       okres Prešov:  Centrum poradensko – psychologických služieb, Levočská 9, 080 01 Prešov, tel.: 051/7724677

Krajská pedagogicko – psychologická poradňa, Levočská 9, 080 01 Prešov,

tel.: 051/7715526

                        Resocializačné stredisko Dom Charitas, Jarková 79, 080 01 Prešov,

tel.: 051/723709

        okres Vranov: Centrum poradensko – psychologických služieb, Hronského 1191, 093 01 Vranov nad Topľou, tel.: 4431743

Pedagogicko – psychologická poradňa, Bernolákova 92, 093 01

Vranov nad Topľou, tel.: 23718

 

 

 

 

V Hanušovciach nad Topľou 26. 9. 2008

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria