Štatút školskej kniž

Štatút školskej knižnice

Š T A T Ú T

     školskej knižnice

 

V súlade s ustanovením § 14 odsek 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ustanovenie § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej (ďalej len „zákon o knižniciach“) vydávam tento Štatút školskej knižnice pri Základnej škole v Hanušovciach nad Topľou.

 

Článok 1

Základné ustanovenia

 1. Školská knižnica v Hanušovciach nad Topľou (ďalej len „knižnica“) je školskou knižnicou v zmysle zákona o knižniciach.
 2. Knižnica je odborným, študijným, informačným, internetovým a čitateľským centrom pre žiakov, pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov (ďalej len „používatelia knižnice“) Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou (ďalej len „škola“).

 

Článok 2

Názov, adresa a identifikaččíslo školy

 1. Názov školy znie „Základná škola“
 2. Adresa školy: Štúrova 341, 09431 Hanušovce n/T
 3. Identifikačné číslo školy: 37873288

 

Článok 3

Názov a adresa knižnice

 1. Názov knižnice znie „Školská knižnica pri Základnej škole v Hanušovciach nad Topľou“
 2. Adresa knižnice: Štúrova 341, 09431 Hanušovce nad Topľou

 

Článok 4

Právne postavenie a riadenie knižnice

 1. Knižnica sa zriaďuje ako súčasť Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou. Knižnica nemá právnu subjektivitu. V právnych vzťahoch zastupuje knižnicu riaditeľ školy.
 2. Činnosť knižnice v zmysle jej poslania riadi a kontroluje riaditeľ školy.
 3. Riaditeľ školy poveruje vedením knižnice školského knihovníka.
 4. Na podporu činnosti knižnice môže riaditeľ školy zriadiť knižničnú radu.

 

Článok 5

Dátum zriadenia knižnice

Súčasťou základnej školy boli 06. mája 1974 zriadené žiacka a učiteľská knižnica. Školská knižnica vznikla prepojením žiackej a učiteľskej knižnice dňa 01. januára 2009.

 

Článok 6

Poslanie a úlohy knižnice

1. Knižnica poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastného knižničného fondu a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov zabezpečuje

a) slobodný prístup k informáciám šírených na všetkých druhoch nosičov,

b) uspokojovanie kultúrnych, informačných, čitateľských a vzdelávacích potrieb,

       c) celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.

  2. Knižnica v rámci zabezpečovania ďalších úloh

a) utvára knižničný fond, ktorý využíva na prípravu, riadenie a uskutočňovanie

   výchovno-vzdelávacej činnosti,

b) poskytuje knižnično-informačné služby používateľom knižnice,

c) vedie základnú odbornú evidenciu dokumentov a pomocnú odbornú evidenciu

    periodík,

d) vedie evidenciu používateľov knižnice a evidenciu výpožičiek,

e) realizuje aktivity zamerané na podporu a rozvoj čitateľskej kultúry používateľov

    knižnice,

            f) spolupracuje pri individuálnej príprave žiakov na vyučovanie,

g) koordinuje a metodicky usmerňuje informačnú výchovu,

            h) pripravuje učebné pomôcky a programy na informačnú výchovu v rámci jednotlivých

                vyučovacích predmetov,

i) spolupracuje so školou, kultúrnymi, záujmovými a inými vzdelávacími inštitúciami v

   regióne,

j) zabezpečuje propagáciu služieb a plánovaných aktivít.

 

Článok 7

Poskytovanie knižnično-informačných služieb

 1. Knižnica poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby používateľom knižnice.
 2. V súlade s ustanovením § 13 ods. 2 písm. d) zákona o knižniciach spôsob a rozsah knižnično-informačných služieb upravuje knižnica v Knižničnom a výpožičnom poriadku Školskej knižnice pri Základnej škole v Hanušovciach nad Topľou.

 

Článok 8

Financovanie knižnice

1.Objem finančných prostriedkov pre činnosť knižnice sa každoročne vyčleňuje v rozpočte školy z pridelených finančných prostriedkov v takom rozsahu, aby bolo možné koncepčne a systematicky zabezpečovať úlohy knižnice podľa článku 6.

     2. Finančné prostriedky sa prerozdeľujú na

a) doplňovanie knižničného fondu knižnice,

b) mzdové náklady na školského knihovníka,

c) priestorové, technické a technologické zabezpečenie knižnice.

3. Financovanie knižnice sa môže realizovať aj prostredníctvom doplnkových zdrojov.

 

Článok 9

Kompetencie školského knihovníka

(1) Školský knihovník v rámci zabezpečenia odborných činností vykonáva najmä

a) budovanie, uchovávanie, ochranu a sprístupňovanie knižničného fondu,

b) vedenie odbornej evidencie, vyraďovanie a revíziu knižničného fondu,

c) tvorbu a využívanie informačných zdrojov,

d) sprostredkovanie a poskytovanie informácií,

e) poznávanie a uspokojovanie kultúrnych, informačných, čitateľských a vzdelávacích  potrieb používateľov knižnice,

f) poskytovanie špeciálnych knižnično-informačných služieb,

g) plánovanie a realizáciu informačnej výchovy,

h) vypracúvanie koncepčného zámeru rozvoja knižnice.

 

(2) Školský knihovník zabezpečuje v rámci odbornej činnosti vyhodnocovanie a 

      vykazovanie štatistických ukazovateľov o stave a činnosti knižnice v súlade so

zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a s požiadavkami Ministerstva školstva

Slovenskej republiky. Na schválenie ich predkladá riaditeľovi školy.

 

Článok 10

Záverečné ustanovenia

 1. Zmeny údajov v štatúte sa vykonávajú jeho dodatkom.
 2. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2009.

 

 

 

 

 

 

V Hanušovciach n/T, dňa 01. januára 2009             Mgr. Miroslav Petrov, riaditeľ škol

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • 057/4452340

Fotogaléria