• Testovanie T9 – 2020: Informácia pre rodičov a žiakov

     • Dňa 1.4.2020 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka T9-2020. Deviataci budú testovaní z učiva matematiky a slovenského jazyka a literatúry podľa platnej legislatívy pre 2.stupeň ZŠ ISCED2. Test z matematiky píšu v čase: 8.20 – 9.50 h (90 minút), test zo slovenského jazyka a literatúry v čase: 10.35 – 11.45 hod. (70 minút).

      Žiaci so zdravotným znevýhodnením píšu test z matematiky v čase: 8.20 – 10.05 h (105 minút) a zo slovenského jazyka a literatúry v čase: 10.50 – 12.15 h (85 minút).

      Povolené pomôcky: pero, ktoré píše namodro, rysovacie pomôcky, kalkulačka. Nepovolené pomôcky:  zošity, učebnice,  výpisky, študijné materiály, mobilné telefóny.

      Žiaci musia byť v škole 15 minút pred začiatkom administrácie testovania – teda o 7.45 hod! 

       

      Základné informácie k testovaniu a Špecifikácie testov T9-2020 sú zverejnené na webovom sídle www.nucem.sk v časti MERANIA/Testovanie 9.

        

     • Výtvarná súťaž – Logo našej školy

     • Riaditeľka Základnej  školy Hanušovce nad Topľou vyhlasuje výtvarnú súťaž: Logo našej školy, pre všetkých žiakov ZŠ Hanušovce nad Topľou.

      Poslaním výtvarnej súťaže je podnecovanie detí a mládeže k umeleckej tvorivosti, podpora ich talentu, rozvíjanie fantázie, estetického cítenia a v neposlednom rade vytváranie priestoru na prezentáciu ich vlastnej tvorby.

      Súťažné kategórie:

      1. kategória  1. – 4. ročník ZŠ

      2. kategória  5. – 9. ročník ZŠ

      Podmienky súťaže

      Do súťaže je možné odovzdať výkresy spracované ľubovoľnou, plošnou technikou vo formáte A4. V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov – jeden autor môže odovzdať maximálne jednu prácu. Súťažné práce je potrebné označiť nasledovnými údajmi:  Meno a priezvisko žiaka, vek, trieda, súťažná kategória.

      Hodnotenie a ocenenie prác

      Vyhlasovateľ súťaže vymenuje trojčlennú odbornú porotu, ktorá po prezretí prác udelí v každej súťažnej kategórii 3 ceny. Zároveň bude vybratý a použitý návrh na nové logo našej školy. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien, prípadne ceny prerozdeliť. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pri propagácii podujatia publikovať jednotlivé výtvarné práce bez nároku autora na honorár. Výstava ocenených a vybraných prác bude inštalovaná v priestoroch ZŠ Hanušovce nad Topľou. Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke našej školy (www.zshanusovce.sk).

      PRÁCE DORUČTE NAJNESKÔR DO 31.3.2020 P.UČITEĽKE VÁCLAVKOVEJ

      Kontakt a bližšie informácie: Mgr. Adriana Václavková

      Tešíme sa na vaše práce.                                                                                                           Riaditeľka školy

     • Oznámenie o voľbách do Rady školy pri Základnej škole Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou

     • V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR z 15. 04. 2004 č. 291/2004 Z. z. na základe ukončenia volebného obdobia predchádzajúcej rady školy pri Základnej škole Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou, riaditeľka školy vyhlasuje voľby do rady školy pre nové funkčné obdobie.

      V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 v znení neskorších predpisov ustanovuje § 2, že v základných školách  radu školy tvoria:

      a) dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

      b) jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

      c) štyria zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy alebo školského zariadenia,

      d) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

       

      Nakoľko funkčné obdobie súčasnej Rady školy končí 1.3.2020,

      Vyhlasujem voľby zástupcov do Rady školy,

      a to nasledovne:

       

      1. Voľby členov rady školy za pedagogických zamestnancov sa uskutočnia dňa 17.2.2020 o 14.00 hod v zborovni ZŠ.
      2. Voľby členov rady školy za nepedagogických zamestnancov sa uskutočnia dňa 17. 2. 2020 o 9.00 hod. v zborovni ZŠ
      3. Voľby členov rady školy za rodičov žiakov školy sa uskutočnia dňa 17. 2. 2020 v čase 15.30 hod. – 17.00 hod. v zborovni ZŠ.

      !!! Za každého žiaka školy hlasuje iba jeden rodič, resp. zákonný zástupca. V prípade viacerých súrodencov v škole, rodič hlasuje iba raz. Za rodičov sa volia štyria zástupcovia zakrúžkovaním poradového čísla daného kandidáta na volebnom lístku.

      Návrhy na kandidátov do rady školy za rodičov žiakov školy je možné podávať elektronicky na adrese riaditel@zshanusovce.sk, písomne alebo osobne doručiť do kancelárie riaditeľky školy najneskôr v termíne do 13. 2. 2020. Každý kandidát musí podpísať písomný súhlas so svojou kandidatúrou, a to najneskôr 13.2.2020. Písomný súhlas s kandidatúrou do rady školy na stiahnutie SuhlasSKandidaturouRZ.pdf.

       

      Podľa § 1 ods.6 Vyhlášky MŠ SR z 15. 04. 2004 č. 291/2004 Z. z. Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľka vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

      V prípade, že počet odovzdaných hlasov pri niektorej voľbe dňa 17.2.2020 nedosiahne nadpolovičnú väčšinu oprávnených voličov, bude sa konať druhé kole volieb. Opakované voľby sa budú konať 19.2.2020 v čase 7.00 hod – 16.30 hod. v zborovni ZŠ.

      Zloženie volebnej komisie, ktorá bude dohliadať na priebeh volieb, bude oznámený najneskôr v piatok 14.2.2020. O účasť vo volebnej komisii je možné požiadať na sekretariáte školy najneskôr do 13.2.2020 do 14.00 hod.

                                                                                                    RNDr. Natália Verčimáková, riaditeľka školy

     • Výsledok volieb do Rady školy

     • Dňa 17.2.2020 sa konali voľby zástupcov rodičov žiakov do Rady školy pri ZŠ Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou. Nakoľko sa volieb nezúčastnila potrebná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, vyhlasujem voľby za neplatné. Opakované voľby zástupcov rodičov žiakov do Rady školy sa budú konať v stredu 19.2.2020 v čase 7.00 hod. - 16.30 hod. v zborovni ZŠ.                                                                                                 RNDr. Natália Verčimáková, riaditeľka školy.

     • Zoznam kandidátov pre voľbu zástupcov do Rady školy

     • Zoznam kandidátov za pedagogických zamestnancov

      I. stupeň:

      1. Mgr. Anna Ivaničová
      2. Bc. Gabriela Jurková
      3. Mgr. Slavomíra Kožlejová
      4. Mgr. Pavol Minár
      5. Mgr. Monika Molitorisová
      6. Mgr. Anna Rišková
      7. Mgr. Daša Vargová
      8. Mgr. Lucia Velčková

      II. stupeň:

      1. Mgr. Anna Hliboká Čurliková
      2. Ing. Stanislav Jurko
      3. Mgr. Anna Makáňová
      4. Mgr. Ján Molitoris
      5. Mgr. Jarmila Pantlikášová
      6. ThLic. Martin Telepun

      Zoznam kandidátov za nepedagogických zamestnancov

      1. Jana Homová
      2. Jana Sochová

      Zoznam kandidátov za rodičov žiakov ZŠ

      1. Butala Peter
      2. Čebrová Ľuboslava, Mgr.
      3. Drapová Mária
      4. Hricová Elena
      5. Jurková Slávka, Mgr.
      6. Kaňuková Zuzana, Bc.
      7. Kovalčíková Iveta
      8. Kraviarová Tatiana, Bc.
      9. Lattová Oľga
      10. Pavlenková Mária, Mgr.
      11. Schubertová Danka, Bc.
      12. Vasilišinová Mariana
     • Výsledky volieb do Rady školy

     • Dňa 17.2.2020 sa konali voľby zástupcov do Rady školy za pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ako aj zástupcov rodičov žiakov. Voľby prebiehali tajným hlasovaním.

      Poradie kandidátov za nepedagogických zamestnancov:

      1. JANA HOMOVÁ - 12 hlasov,

      2. Jana Sochová - 7 hlasov.

      Poradie kandidátov za pedagogických zamestnancov:

      I.stupeň

      1. MGR. MONIKA MOLITORISOVÁ - 30 hlasov,

      2. Mgr. Pavol Minár - 11 hlasov,

      3. Bc. Gabriela Jurková - 2 hlasy

      4. Mgr. Anna Rišková - 1 hlas

      5. Mgr. Daša Vargová - 1 hlas

      II.stupeň

      1. MGR. ANNA MAKÁŇOVÁ - 30 hlasov,

      2. Mgr. Ján Molitoris - 15 hlasov.

      Nakoľko sa volieb do Rady školy za rodičov nezúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, 19.2.2020 sa konali opakované voľby zástupcov rodičov žiakov do Rady školy. Voľby prebiehali tajným hlasovaním, ktorého sa zúčastnilo 116 oprávnených voličov.

      Poradie kandidátov za rodičov žiakov:

      1. Iveta Kovalčíková - 78 hlasov

      2. Mgr. Slávka Jurková - 59 hlasov

      3. Bc. Zuzana Kaňuková  - 56 hlasov

      4. Peter Butala - 48 hlasov

      5. Elena Hricová - 30 hlasov

      6. Mgr. Ľuboslava Čebrová - 28 hlasov

      7. Mariana Vasilišinová - 26 hlasov

      8. Mária Drapová - 20 hlasov

      9. Bc. Tatiana Kraviarová - 19 hlasov

      10. Oľga Lattová - 17 hlasov

      11. Bc. Danka Schubertová - 14 hlasov

      12. Mgr. Mária Pavlenková - 12 hlasov

      Zvoleným zástupcom srdečne blahoželáme