• Oznam - objednané knihy

     • Vážení rodičia, milí naši žiaci

      Oznamujeme vám, že knihy, ktoré ste si objednali u svojich triednych učiteľov, alebo u p.uč. Mgr. Anny Pohlodovej, na vás už nedočkavo čakajú v škole. Preto si ich môžte vyzdvihnúť u svojich triednych učiteľov, keď si prídete po úbory a hygienické vrecúška.

      Ešte raz pripomínam prísne hygienické pravidlá - ochranné rúška, rukavice, dvojmetrové odstupy. Ďakujeme vopred za ich dodržiavanie.

      RNDr. Verčimáková Natália, riaditeľka školy

     • Oznam pre rodičov a žiakov

     • Vyzdvihnutie si úborov a hygienických vrecúšok

      Vážení rodičia,

      nakoľko prezenčná forma výčby bola prerušená 13.3.2020, vtedy pôvodne na dva týždne, úbory a hygienické vrecúška vašich detí zostali v škole. Viacerí z vás sa však pýtali, či by nebolo možné vyzdvihnúť úbory a vrecúška zo školy. Preto, vám týmto oznamujem, že

      vyzdvihnúť úbory a hygienické vrecúška zo školy je možné nasledovne:

      I.stupeň - 29.4.2020:

                 0.ročník, 1.ročník - 8.00 hod.

                 2.ročník - 9.00 hod.

                 3.ročník - 10.00 hod.

                 4.ročník - 11.00 hod.

      II.stupeň:

           5.ročník - 4.5.2020

           6.ročník - 5.5.2020

           7.ročník - 6.5.2020

           8.ročník - 7.5.2020

           9.ročník - 11.5.2020.

      Bližšie informácie vám poskytnú vaši triedni učitelia.

      Samozrejme, ak prídete vyzdvihnúť úbory a vrecúška do školy, nezabudnite na dodržiavanie prísnych hygienických pravidiel - ochranné rúško, zdržiavanie sa v areáli školy čo najkratší čas. Za pochopenie vám v mene všetkých zamestnancov základnej školy Ďakujem.

      RNDr. Verčimáková Natália, riaditeľka školy

       

    • Nezabudnime na DEŇ ZEME!
     • Nezabudnime na DEŇ ZEME!

     • 22. apríla ho ľudia v rôznych kútoch sveta oslávia už po 50.krát. Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia s cieľom opakovane si pripomínať našu závislosť na cenných daroch, ktoré nám Zem poskytuje, ako aj jej zraniteľnosť a našu zodpovednosť.

      Žiaľ, v týchto dňoch spoznávame pravdivosť slov Johna Muira: „Keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta.“ Čo tak spojiť sa v stredu s celým svetom a pohnúť hoci len jedinou malou vecou, ale tým správnym smerom, v prospech prírody? Nemajme pocit, že to bude zbytočné. Ako povedal Albert Schweitzer: „Lúka sa na jar rozzelená tak, že sa rozzelenajú milióny stebiel trávy.“

      Vypočujte si kratučkú rozprávku Odvážny kolibrík: https://www.youtube.com/watch?v=DU1MWi-lzDs

     • Oznam


     • Hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie

      Vážení rodičia!

      Ocitli sme sa všetci v situácii, ktorú sme si nevedeli pred pár týždňami ani predstaviť. Vás, Vaše deti a aj nás táto skutočnosť postavila pred niečo úplne nové. Najprv to vyzeralo, že po dvoch týždňoch sa všetko skončí, ale momentálne je koniec tohto príbehu v nedohľadne.

      6.apríla 2020 bolo zverejnené usmernenie MŠVVŠ SR k hodnoteniu žiakov základnej školy v čase mimoriadnej situácie. Vyplýva z neho zopár dôležitých skutočností:

      1.) V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.

      2.) Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie (to znamená, že žiaci nie sú známkovaní, avšak hodnotenie žiakov prebieha naďalej – napr. slovne, percentuálne a pod.).

      3.) Všetky výchovy budú neklasifikované (tak ako doteraz).

      4.) V tomto čase využívame vybrané formy písomného a ústneho prejavu žiakov. Podľa usmernenia sa neodporúča hodnotiť žiakov na základe testov a písomných skúšok, ale na druhej strane si treba uvedomiť, že v individualizovanej podobe a pri zachovaní objektívnosti to nie je zakázané.

      5.) Chcem tiež upozorniť na to, že v médiách sa dnes často v rôznych súvislostiach objavilo, že žiaci nemôžu prepadnúť. Ak však žiak nebude s vyučujúcimi nijakým spôsobom spolupracovať na vypracovaní zadaných úloh, resp. ich vypracovanie bude nekvalitné, je možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie týchto žiakov. Spomínam to preto, že máme prípady žiakov, ktorí sa učiteľom nehlásia a nevieme, kde je problém. Riešia to momentálne jednotliví triedni učitelia. Preto by som vás chcela požiadať, aby ste sa pýtali svojich detí, či s každým učiteľom komunikujú a zadávané úlohy načas odovzdávajú dohodnutými komunikačnými kanálmi.

      Na záver sa chcem poďakovať Vám aj Vašim deťom za ich prístup počas týchto dní. Určite nie je všetko ideálne, ale spoločne hľadajme možnosti a vylepšenia spolupráce pri danom spôsobe vyučovania.

      V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte príslušného vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo mňa a budeme sa snažiť situáciu vyriešiť.

       

      S úctou a prianím trpezlivosti, síl a optimizmu do ďalších dní N.Verčimáková, riaditeľka školy.

       

     • OZNAM - Dôležité!!!

     • Vážení rodičia!

      Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a schválenie vlády SR o obmedzení voľného pohybu občanov od stredajšej polnoci 8.4.2020 do pondelka 13.4.2020 23:59, vám týmto oznamujem, že plánované PODPISOVANIE PRIHLÁŠOK NA STREDNÉ ŠKOLY, ktoré sa malo uskutočniť v stredu 8.4.2020, sa bude konať

      v náhradnom termíne, a to 15.4.2020 v nezmenenom čase,

      t.j. dopoludnia od 8:00 do 11:00 a popoludní od 14:00 do 17:00.

      Všetko ostatné zostáva nezmenené. Nezabudnite na dodržiavanie prísnych hygienických opatrení - ochranné rúško, rukavice, vlatné pero na písanie a dvojmetrové odstupy.

      Za pochopenie ďakujem, s pozdravom RNDr. Verčimáková Natália, riaditeľka školy

     • OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV - Podpisovanie prihlášok na stredné školy

     • Prosíme zákonných zástupcov žiakov, ktorí si podávajú prihlášku na strednú školu do 1. kola prijímacích skúšok, aby prišli podpísať prihlášky pred vchod do budovy základnej školy

      v pondelok 6.4.2020 od 7:45 do 10:00

      alebo

      v stredu 8.4.2020 ráno od 8:00 do 11:00 a popoludní od 14:00 do 17:00.

      Prihlášky musia prísť podpísať aj žiaci, ktorí prihlášky ešte nepodpísali. Ak zákonný zástupca nemôže v stanovené termíny prísť, tak prihlášky môže vyzdvihnúť v pondelok žiak a prihlášky  doma so zákonným zástupcom podpíšu. Podpísané prihlášky následne v stredu prinesie žiak pred vchod základnej školy. Zákonní zástupcovia, ktorí prihlášky majú už doma, doručia podpísané prihlášky v stanovené termíny. Vyžadujú sa pritom prísne hygienické opatrenia – rúško, rukavice, vlastné pero a dvojmetrové rozostupy.

      Prihlášky žiakov, ktorí majú detského lekára v Hanušovciach, sú lekármi už potvrdené. Kto za potvrdenie „hanušovskými“ detskými lekárkami na prihláške ešte nezaplatil, prinesie za každú potvrdenú prihlášku 1 euro (za 2 prihlášky 2 eurá).

      Kto sa rozhodne prihlášku ešte zmeniť, tak má čas na základe nového usmernenia ministerstva školstva najneskôr do 15. mája 2020. K prihláške už nebude potrebné potvrdenie lekárom o zdravotnej spôsobilosti.

      Zároveň budú zákonným zástupcom v pondelok a v stredu vydané  aj zápisné lístky.

      Pre horeuvedené termíny sme sa rozhodli z dôvodu možných nepredvídateľných situácií (dlhodobá karanténa celej rodiny alebo komunity, možný zákaz vychádzania, ...).

      V prípade otázok, problémov a nejasností kontaktujte výchovného poradcu na telefónnom čísle 0910 756 321 alebo emailom stofanm@zshanusovce.edu.sk

       

      Ďalšie informácie k prijímaciemu konaniu:

      Upozorňujeme žiakov a ich zákonných zástupcov, aby sledovali priebežne informácie k prijímaciemu konaniu aj na stránkach stredných škôl, na ktoré si podávajú prihlášku.

      Zápisný lístok slúži na zápis žiaka po prijatí na strednú školu, čím sa uzatvára prijímacie konanie. Základná škola vydáva každému žiakovi len jeden zápisný lístok. V zmysle zákona nemôže základná škola vydať zápisný lístok inej osobe ako zákonnému zástupcovi! Zákonný zástupca preberá zápisný lístok na základe vlastnoručného podpisu. Zákonný zástupca do zápisného lístka nič nevpisuje! Všetko robí príslušná stredná škola, na ktorú je žiak prijatý a zákonný zástupca tam odovzdá zápisný lístok. V prípade, že mu ponúkne prijatie aj iná škola, môže zákonný zástupca žiaka zápis zrušiť, vybrať zápisný lístok a preniesť ho na inú školu. Ak sa zákonný zástupca nezúčastní zápisu na strednú školu a ani sa náležite neospravedlní, prijatie žiaka na danú strednú školu je považované za zrušené! Na uvoľnené miesto nastupuje žiak, ktorý sa na danú strednú školu nedostal pre nedostatok miesta a vyhovel prijímaciemu konaniu.

      Podľa najnovšieho usmernenia ministerstva školstva:

      Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

      Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

      Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.