• Informácie k začiatku školského roka 2020/2021

     • Vážení rodičia, milé deti,

      blíži sa začiatok školského roka a súčasná epidemiologická situácia na Slovensku prináša mnoho zmien. V súvislosti s nariadeniami vyšších inštitúcii Vás žiadame,  aby ste sa riadili nasledovnými pokynmi.

      Organizácia prvého dňa v škole - 2. september 2020

      1. Ruší sa tradičné, slávnostné privítanie žiakov na začiatku školského roka.

      2. Žiaci 1. ročníka prídu pred druhý vchod budovy školy, kde ich budú čakať triedni učitelia. Vstup do budovy školy je povolený len s rúškom na tvári. Do školy smie so žiakom 1. ročníka vstúpiť len jeden zákonný zástupca.

      3. Žiaci 5. ročníka sa zhromaždia pred prvým vchodom budovy školy, kde ich budú čakať triedni učitelia. Vstup do budovy školy je povolený len s rúškom na tvári.

      4. Žiaci 2. až 9. ročníka sa budú zhromažďovať pred hlavným vchodom budovy školy, a od 7:45 budú vchádzať do školy, v primeraných odstupoch, s rúškom na tvári. Pri vstupných dverách si žiak dezinfikuje ruky, žiakovi bude odmeraná teplota a skontrolovaný zadravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu, ktoré odovzdá svojmu triednemu učiteľovi v triede. Bez podpísaného zdravotného dotazníka a vyhlásenia zákonného zástupcu žiakovi nebude umožnený vstup do budovy školy.

      5. Vyučovanie 2.9.2020 bude do 09:40 hod.

      7. Strava v školskej jedálni sa 2. septembra pre žiakov nebude pripravovať.

      8. ŠKD v tento deň nebude.

      9. Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční pre žiakov 0. - 9. ročníka v triedach pod vedením triednych učiteľov so začiatkom o 8.10 hod. Žiaci si so sebou prinesú prezuvky alebo návleky. 

      10. Odporúčame zákonným zástupcom prečítať Dodatok k prevádzkovému poriadku s detailnejšími informáciami, ktorý platí do 14. septembra, prípadne do odvolania.


      Aktuálne opatrenia pri nástupe žiakov do ZŠ:

      Povinnosti žiakov a rodičov

      Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti

      Dodatok k prevádzkovému poriadku

      Pri vstupe a pobyte v škole sa všetky osoby riadia pokynmi vydanými za účelom prevencie šírenia choroby COVID-19.