• Bubnovačka 2020

     • Dňa 19. novembra 2020 o 10.00 sa naša škola zapojila do 7. ročníka Bubnovačky pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí a zároveň sme si 20. novembra 2020 pripomenuli 31. výročie prijatia Dohovoru o právach detí vyhláseného organizáciu UNICEF. Myšlienkou Bubnovačky je ,,Aby deti bolo lepšie počuť“ a zvýšiť tak povedomie o problematike násilia páchaného na deťoch. Žiaci sa snažili počas trvania jednej minúty vytvoriť čo najväčší hluk a symbolicky tak upozorniť, že aj ich hlas je dôležitý. Ak je deťom ubližované, nemajú byť ticho, ale oznámiť to rodičom, učiteľom alebo inej zodpovednej osobe, ktorej dôverujú. Zároveň boli žiaci informovaní o rôznych linkách pomoci, na ktoré sa môžu v prípade potreby obrátiť. Sociálna pedagogička našej školy realizovala v jednotlivých triedach besedy o danej problematike. Žiakom, ktorí sa vzdelávali dištančne, boli zaslané informácie taktiež a Bubnovačky sa zúčastnili počas online vyučovacích hodín.

    • 1. december – Svetový deň boja proti AIDS
     • 1. december – Svetový deň boja proti AIDS

     • Červené stužky - 1. december – Svetový deň boja proti AIDS

      Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS.

      Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. Na Svetový deň boja proti HIV / AIDS, ktorým sa stal 1.december, si ľudia na celom svete pripínajú červenú stužku, aby tak vyjadrili svoj postoj k HIV / AIDS.

      Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „ Zdravie a bezpečnosť na školách 2020), Obvodného úradu v Žiline(odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

      AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Dôležitá je informovanosť.

      HIV / AIDS je v súčasnosti liečiteľné, ale (zatiaľ) nevyliečiteľné ochorenie. Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV / AIDS v Bratislave je odborný garant kampane Červené stužky.

      Na webovej stránke  Národného referenčného centrum pre prevenciu HIV/AIDS v Bratislave, odborného garanta kampane, nájdete ďalšie informácie o HIV/AIDS (epidemiológia, prevencia, štatistiky, možnosti testovania…).

      Zdroj: www.cervenestuzky.sk

     • OZNAM: Prerušené vyučovanie - od 26.11.2020

     • Vážení rodičia

      Na základe odporúčania RÚVZ vo Vranove nad Topľou Vám oznamujeme, že vyučovanie na našej základnej škole je prerušené do 6.12.2020 z dôvodu opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia COVID-19.

      Výučba bude prebiehať v týchto dňoch dištančnou formou - podľa usmernenia vyučujúcich daných predmetov. Žiaci z obeda odhlásení.

      Nástup žiakov do školy je v pondelok 7.12.2020 s podpísaným vyhlásením o bezinfekčnosti od zákonného zástupcu (k stiahnutiu na stránke školy).

    • A SME ZELENÍ
     • A SME ZELENÍ

     • Začiatkom novembra nás potešila správa zaslaná z vedenia programu Zelená škola o tom, že sme úspešne prešli záverečným hodnotením našej dvoročnej práce v ekoprograme a získavame medzinárodný certifikát Zelená škola a vlajku siete Eco-Schools.Ocenenie nám bolo udelené za úspešnú realizáciu medzinárodnej metodiky „7 krokov“ participatívnym spôsobom a za rozvoj environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity. Spolu s certifikátom, ktorého platnosť je 24 mesiacov, máme právo uvádzať logo Zelená škola na všetkých školských dokumentoch, hlavičkových papieroch, na internetovej stránke školy a propagačných materiáloch školy.Toto ocenenie patrí všetkým zapojeným žiakom, rodičom, zamestanancom školy a ďalším spolupracovníkom z našej komunity. Blahoželáme :)  

     • Návrat žiakov 3.a triedy do školy

     • V pondelok 16.11.2020 sa obnovuje vyučovanie pre žiakov 3.a triedy.

      Žiaci, ktorí sa stravovali v školskej jedálni pred prerušením vyučovania, sú prihlásení na stravu opätovne. V prípade potreby odhlásenia Vášho dieťaťa zo stravy, kontaktujte telefonicky vedúcu školskej jedálne.

     • OZNAM: Prerušené vyučovanie v 3.a triede - od 10.11.2020

     • Vážení rodičia (žiakov III.A triedy)

      Na základe odporúčania RÚVZ vo Vranove nad Topľou Vám oznamujeme, že vyučovanie v triede III.A našej základnej školy je prerušené od zajtra 10.11.2020 (predbežne do konca týždňa 13.11.2020) z dôvodu opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia COVID-19.

      Výučba bude prebiehať v týchto dňoch dištančnou formou - podľa usmernenia triednej učiteľky. Žiaci z obeda odhlásení.

      O ďalšom vývoji situácie budete priebežne informovaní prostredníctvom webovej stránky školy a edupage, poprípade sa informujte u triednej učiteľky.

    • JESENNÉ PRÁZDNINY
     • JESENNÉ PRÁZDNINY

     • Na základe usmernenia MŠVVaŠ č. 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020 jesenné prázdniny pokračujú v dňoch 6.11. a 9.11. 2020.  Nástup žiakov I.stupňa a žiakov Elokovaného pracoviska do školy je v utorok 10.11.2020.

      Nakoľko bude vyučovanie prerušené na štyri dni, je potrebné pri nástupe žiaka do školy odovzdať podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Bez tohto Vyhlásenia nebude umožnený žiakovi vstup do školy.

      Pre žiakov II.stupňa pokračuje naďalej dištančné vzdelávanie.