• Otvorenie školského roka 2021/2022

     • Milí naši žiaci a rodičia,

      otvorenie školského roka 2021/2022 bude 2. 9. 2021 (vo štvrtok) o 8:00 hod. v kmeňových triedach.

      Je nevyhnutné priniesť si prezúvky.

      Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) je povinnosťou žiaka (v prípade neplnoletého žiaka jeho zákonného zástupcu) odovzdať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti cez informačný systém školy Edupage.

      Postup: V časti Žiadosti/Vyhlásenia – Pridať žiadosť/vyhlásenie – vybrať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u21/u1594/u2462

      V prípade, že nebudete môcť odovzdať vyhlásenie cez Edupage, môžete ho odovzdať aj v papierovej podobe resp. zaslať scan vyhlásenia na mail triedneho učiteľa. /RŠ/

     • oznam

     • Oznam o prezuvkách

      Riaditeľstvo Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou oznamuje rodičom a žiakom, že bo vydaný nový školský poriadok. Podľa článku 12 Starostlivosť o zovňajšok bod 4. sa žiak prezúva do zdravotne vyhovujúcich prezuviek, ktoré nezanechávajú nečistoty na podlahe. Crocsi a botasky nepatria medzi prezuvky. So znením nového školského poriadku budú žiaci oboznámení na triednických hodinách a rodičia v najbližších dňoch na stránke školy.      

      Pri nástupe do školy dňa 2.9.2021 je každý žiak povinný prezuť sa pri vstupe do budovy ZŠ.  /ZRŠ/

     • OZNAM: Záujem o PCR kloktacie testy a sadu AG testov

     • Rodičia žiakov, ktorí budú v školskom roku 2021/2022 navštevovať prvé a piate ročníky, ešte nemajú možnosť hlasovať prostredníctvom Edupage, nakoľko nemajú vytvorené prihlasovacie kontá.

      V prípade záujmu u týchto žiakov o testovanie PCR kloktaním a sadu AG testov je potrebné vypísať tlačivá: "Súhlas dotknutej osoby" a "Zber údajov" a doručiť do školy najneskôr do stredy 25.8.2021 do 14.00 hod. Tieto tlačivá je možné stiahnuť na stránke školy.

     • Manuál k otvoreniu ZŠ Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou od 2. 9. 2021

     • 1. Nástup do školy je dňa 2.9.2021, žiaci sa zdržia v škole do 9.40 hod. 

      2. Pravidlá pobytu v škole sa nemenia. Nikto sa nemusí povinne testovať. Nosenie rúška zostáva aj naďalej všade v interiéri povinné. Vyučovanie začína 3.9.2021, formou triednických hodín. Podľa rozvrhu hodín sa začne vyučovať od pondelka 6.9.2021.   

      3. Ministerstvo školstva umožnilo dobrovoľné testovanie žiakov PCR kloktacími testami (len na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu). Záujem o PCR testovanie potvrdí zákonný zástupca triednemu učiteľovi alebo prostredníctvom prihlasovacieho formulára v Edupage do 25.8.2021.

      PCR testovanie kloktacími testami v prípade záujmu zákonných zástupcov sa uskutoční v škole (o dátume testovania budeme včas informovať). Súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti s testovaním žiaka je potrebné vyjadriť prostredníctvom tlačiva – „Súhlas dotknutej osoby“ a „Zber údajov“ (dané tlačivá sú súčasťou Prihlasovacieho formulára v Edupage, resp. k stiahnutiu na stránke školy). Ak sa testovanie vykonáva v domácom prostredí, rodič vyplní iba tlačivo „Čestné prehlásenie – samoodber“.

      4. Súčasne majú rodičia nárok na sadu 25 kusov AG testov na domáce samotestovanie (len na základe súhlasu zákonného zástupcu). Záujem o sadu AG testov potvrdí zákonný zástupca triednemu učiteľovi alebo prostredníctvom nahlasovacieho formulára v Edupage do 25.8.2021. Jeden žiak má nárok na 1 balenie samotestov.

      Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu   zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR. 

       Návod na použitie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

      Sprievodca pre samotestovanie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodcasamotestovanie-Covid-19.pdf

      5. Zákonní zástupcovia žiakov pred nástupom do školy vyplnia cez EdupageVyhlásenie o bezpríznakovosti“, rovnaké vyhlásenie vyplnia vždy, ak žiak preruší dochádzku na viac ako 3 po sebe idúce dni (vrátane víkendov a sviatkov). Dané tlačivo je k dispozícii aj na vrátnici v škole, poprípade k stiahnutiu na stránke školy.

      V prípade nepredloženia „Vyhlásenia o bezpríznakovosti“ sa žiak považuje za príznakového a rodič je povinný kontaktovať lekára, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

      6. Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:

       - odoslať ho škole prostredníctvom EDUPAGE, 

       - poslať scan Vyhlásenia o bezpríznakovosti emailom,

       - kontaktovať lekára, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

      7. Žiaci s príznakmi ochorenia nebudú do školy vpustení.

      8. Zákonný zástupca je povinný BEZODKLADNE oznámiť ochorenie na COVID-19 v rodine alebo úzky kontakt s pozitívne testovanou osobou triednemu učiteľovi a riaditeľovi školy!

      9. Všetky podrobné informácie k nástupu do školy sú na tomto odkaze   https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/  

      V Hanušovciach nad Topľou, dňa 23.08.2021                              RNDr. Natália Verčimáková, riaditeľka školy

     • O Z N A M

     • Riaditeľstvo Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou oznamuje rodičom,

      že k poskytnutiu dotácie na stravu pre žiakov ZŠ je nevyhnutné predložiť :

      • potvrdenie, že dieťa žije v spoločnej domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – vydá ho Úrad práce, soc.vecí a rodiny

      alebo

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima – vydá ho Úrad práce, soc.vecí a rodiny

      alebo

      • vypísať čestné prehlásenie,  že deti žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili alebo nemohli si uplatniť daňový bonus –tlačivo poskytne ZŠ.

      Všetky potvrdenie je potrebné doručiť najneskôr do 10.8.2021 do 8.30 hod. na sekretariát základnej školy.