• Dištančné vzdelávanie v triede VII.B

     • Riaditeľka Základnej školy na základe odporúčania RÚVZ vo Vranove nad Topľou mimoriadne prerušuje prezenčnú formu vzdelávania v triede VII.B z dôvodu pozitívneho žiaka na ochorenie COVID-19, a to v trvaní do piatka 1.10.2021. Žiaci sa budú vyučovať dištančne podľa aktuálneho rozvrhu hodín. Nástup žiakov spomínanej triedy na prezenčné vyučovanie bude v pondelok 4.10.2021.

      Žiaci ostatných tried pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy udeľuje riaditeľské voľno na 17.9.2021 (piatok) žiakom základnej školy v Hanušovciach nad Topľou.

      Nástup žiakov do školy je v pondelok 20.9.2021.

      Nakoľko sa žiaci v piatok nezúčastnia vyučovania, je potrebné v pondelok predložiť Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (v záujme šetrenia lesov najlepšie elektronicky)

     • Oznam...

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Vo štvrtok 16.9.2021 bude vyučovanie trvať 4 vyučovacie hodiny, z organizačných dôvodov.

      Školská jedáleň bude v prevádzke.

      ŠKD bude fungovať ako po iné dni, aj keď popoludní v obmedzenom režime v dvoch oddeleniach do 15.30 hod. (poprípade podľa potreby)

     • Oznam - skrátené vyučovanie !!!

     • Dňa 14.9.2021 (utorok) bude vyučovanie skrátené na 5 VH, nakoľko autobusová doprava bude premávať počas tohto dňa v prázdninovom režime.

      Prosíme zákonných zástupcov cezpoľných žiakov, aby si vo vlastnom záujme prezistili autobusové spoje v ranných a popoludňajších hodinách. /vedenie ZŠ

    • Poplatky v školskej jedálni.
     • Poplatky v školskej jedálni.

     • Vážení rodičia,

      od nového školského roka 2021/2022 sa menia podmienky poskytovania dotácie na stravu. Zákonní zástupcovia detí, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a nedovŕšili 15 rokov veku, majú nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa. V prípade, ak si zákonný zástupca dieťaťa nedokáže uplatniť daňový bonus (nezamestnaní, invalidní dôchodcovia,...), môže požiadať o poskytnutie dotácie na stravu – príspevku na stravovanie – vo výške 1,30 €/dieťa/za každý deň, v ktorom sa zúčastní vyučovania. Nárok na dotáciu k stravovacím návykom Vášho dieťaťa máte, ak doložíte potvrdenie, že ste v hmotnej núdzi alebo Váš príjem je najviac vo výške sumy životného minima, ale aj vtedy, ak si nechcete uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (je potrebné doložiť čestné vyhlásenie).

      Škola si uplatňuje tieto poplatky:

       • Poplatky pre žiakov 1. stupňa:
        • 22 € stravné (1,08 €/1 obed) mesačne
       • Poplatky pre žiakov 2. stupňa:
        • 24 € stravné (1,16 €/1 obed)
       • Čip na stravu – jednorazový poplatok (záloha) v hotovosti vo výške 2 € Poplatok za vydanie nového čipu v prípade jeho straty je 2 €.
       • Jednorazový obal - 0,60 €

      Platbu treba uhrádzať vopred do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac na číslo účtu: 

      IBAN: SK10 0200 0000 0016 3648 7058.

      Do poznámky uveďte meno a priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.

       

      Preplatky za stravu budú vrátené po celoročnom zúčtovaní bezhotovostným prevodom.

       

      Odhlásenie a prihlásenie dieťaťa zo stravy je možné deň vopred do 14.00 hod.!!!

      Možnosti odhlasovania:

      cez webovú stránku našej školy v sekcii  „Jedálny lístok“

      cez terminál v školskej jedálni

      Za neodobranú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje!

      V prípade, ak ste nestihli dieťa odhlásiť (choroba), môžete si prvý deň prísť vyzdvihnúť obed cez výdajné okienko do jednorazového obalu v čase od 11,30 hod. do 14,00 hod.  Na ďalšie dni, ak je dieťa choré, je potrebné stravu odhlásiť. 

       

     • Dôležitý oznam - 5.c - dištančné vzdelávanie od 6.9.2021!!!

     • Na základe výsledkov z piatkových kloktacích testov, bol pozitívne testovaný žiak 5.c triedy. Všetci žiaci spomínanej triedy prechádzajú do povinnej 14-dňovej karantény. O ďalšom postupe vás budeme informovať v najbližšej dobe.. V prípade otázok kontaktujte triednu učiteľku. 

     • Označenie vstupov do budovy školy - zmena !!!!!!!!!!

     • Hlavný vchod

      A    6. ročník  8. ročník

      B    2. ročník

      2. vchod

      C    5. ročník , 3.b

      D    0. a 1. ročník

      Zadný vchod

      E    3.a  3.c   7.a   9.a

      F    4. ročník

      Bočný vchod

      G    7.b  7.c  9.b  9.c