• Súťaž

     • Prvé dva pracovné listy sú pre žiakov 1. stupňa, ďalšie dva pre žiakov 2. stupňa

     • Matematický klokan

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Matematický klokan.

      V apríli sa 41 žiakov 1. až 4. ročníka a 62 žiakov 5. až 9. ročníka zúčastnilo medzinárodnej súťaže Matematický klokan. Vyskúšali si svoje vedomosti v matematike. Ako to dopadlo? Počkáme si ešte na výsledky.

     • Vyhodnotenie súťaže Modernejšia škola

     • V mesiaci marec sa uskutočnila súťaž s názvom  ,,MODERNEJŠIA ŠKOLA“,   kedy žiaci našej školy mali možnosť prejaviť svoje schopnosti v audiovizuálnom priestore – natočiť video, urobiť animáciu alebo prezentáciu všetkého, čo sme vďaka finančným dotáciám z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky;  ZŠ Hanušovce n/T; Výboru rodičovského združenia pri ZŠ Hanušovce n/T  zrealizovali. Súťaž bola finančne sponzorovaná Občianskym združením Hanušáčik.

      Na 1. mieste sa umiestnila Fiľová Sabína zo VI.C triedy, 2. miesto obsadila Molitorisová Karin zo VI.C triedy a 3. miesto získala Václavková Zoja zo VII.C triedy. Výhercom srdečne blahoželáme!

     • Testovanie 5 2022

     • Testovanie 5 sa v školskom roku 2021/2022 uskutoční 18. mája 2022 (streda).

      Informovanie rodičov a žiakov: Testovanie T5 – 2022

      • Dňa 18.5.2022 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka T5-2022. Piataci budú testovaní z učiva matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Test z matematiky píšu v čase: 8.20 – 9.20 h (60 minút), test zo slovenského jazyka a literatúry v čase: 10.05 – 11.05 hod. (60 minút).

       Žiaci so zdravotným znevýhodnením píšu test z matematiky v čase: 8.20 – 9.35 h (75 minút) a zo slovenského jazyka a literatúry v čase: 10.20 – 11.35 h (75 minút).

      • Povolené pomôcky: pero, ktoré píše namodro. 

      • Nepovolené pomôcky: rysovacie pomôcky, kalkulačka, zošity, učebnice a iná literatúra, mobilné telefóny ani iné technické zariadenia.

       Žiaci musia byť v škole 15 minút pred začiatkom administrácie testovania – teda o 7.45 hod! 

       Základné informácie k testovaniu a Špecifikácie testov T5-2022 sú zverejnené na webovom sídle www.nucem.sk v časti MERANIA/Testovanie 5.

    • 22.apríl - Deň Zeme
     • 22.apríl - Deň Zeme

     • V piatok  22. apríla si svet pripomenie deň Zeme. Ekologicky motivovaný sviatok upozorňuje ľudí na vplyv znečistenia životného prostredia. Je to príležitosť upriamiť pozornosť detí na našu planétu, prírodu a životné prostredie a ich ochranu.

      Pri tejto príležitosti sa aj žiaci našej zapoja do odstraňovania znečistenia okolia školy, mesta Hanušovce nad Topľou, ale aj priľahlých obcí - Ďurďoš, Pavlovce, Remeniny.

      Žiaci zo spomínaných obcí budú pod dozorom pedagogického dozoru upratovať svoju obec, a to nasledovne:

      Ďurďoš - zraz 8.00 h. pred OcÚ - p.Gumanová

      Pavlovce - zraz 8.30 h. pred MŠ (Jednota) - p.Kočišová, Palpašová, Peterová

      Remeniny - zraz 9.00 h pred OcÚ - p.Molitoris.

      Žiaci, ktorí nepôjdu na obed: Z obeda je potrebné sa na piatok odhlásiť!!!

       

      Motto roku 2022 znie – Investujme do našej planéty! Ako to môžeme urobiť? Medzinárodná platforma Earth Day odporúča zaviesť do každodenného života pár zmien. Napríklad obmedzme používanie plastov, šetrime vodu, jedzme lokálne potraviny, v záhradách používajme prírodné hnojivá, zapojme sa do dobrovoľníckych činností, k úcte a láske k planéte veďme svojich najbližších... A najmä nezabúdajme, že každý deň môže byť dňom Zeme! 

    • Povinnosť zákonných zástupcov pri ospravedlnení žiaka z vyučovania...
     • Povinnosť zákonných zástupcov pri ospravedlnení žiaka z vyučovania...

     • Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, zákonný zástupca žiaka je povinný oznámiť (prostredníctvom Edupage, osobne, telefonicky, mailom, SMS) triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu (najneskôr do 24 hodín) príčinu neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine.

      Ospravedlnenie zapísané v školou opečiatkovanej žiackej knižke, lekárske potvrdenie o chorobe žiaka, alebo iný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti v škole, doručí zákonný zástupca triednemu učiteľovi najneskôr do dvoch dní od nástupu žiaka do školy.

      Ak žiak vymešká z niektorého predmetu 50% a viac z odučených hodín za klasifikačné obdobie, môže byť na návrh vyučujúceho klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky v náhradnom termíne.

       

    • Výdaj Antigénových samotestov...
     • Výdaj Antigénových samotestov...

     • Riaditeľka Základnej školy oznamuje rodičom, že dňa 19.4.2022 - utorok, sa budú vydávať Ag testy určené pre domáce samotestovanie žiakov základnej školy. Vyzdvihnúť testy môžu rodičia pri hlavnom vchode B, v čase 8.00 - 12.00 hod.

    • Zatvorené športoviská...
     • Zatvorené športoviská...

     • Riaditeľka Základnej školy oznamuje, že v pondelok 18.4.2022 budú športoviská - telocvične a ihrisko, z technických príčin zatvorené.

     • Okresné postupové kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 31.03.2022 sa uskutočnilo v MsDK Vranov nad Topľou okresné postupové kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 2022, na ktorom sa predstavili recitátori I. - III. kategórie v prednese poézie a prózy. Súťaže sa zúčastnili aj žiaci ZŠ Hanušovce nad Topľou. Víťazke srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na krajskom kole. Ostatným zúčastneným želáme neutíchajúcu chuť do ďalších recitačných súťaži. 

      Výsledky:

      I.kategória:

      Poézia

      reprezentant: Benjamin Kolesár, III. B

      Próza

      reprezentant: Nina Galikova, IV. A

      II.kategória

      Poézia

      1. miesto: Ema Balogová, V. A (postup na krajské kolo)

      reprezentant: Terézia Anna Semanová, VI.A

     • MLADÍ FUTBALISTI S POHÁROM

     • Vážení športoví priatelia, pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, sme sa dňa 8.4.2022 zúčastnili futbalového turnaja žiakov 1.stupňa ZŠ v Zámutove. Putovný pohár riaditeľa školy ZŠ Zamutov, pána Pavla Kováča má na rok nového majiteľa – žiakov 1.stupňa ZŠ Hanušovce nad Topľou. Po výborných výkonoch sme vyhrali nad ZŠ Skrabské 7:0, s domácim Zámutovom 8:2 a so ZŠ Čakľov 5:2. O úspech sa postarali chlapci 3. a 4.ročníka našej ZŠ. Za najlepšieho brankára turnaja bol vyhlásený Marek Gašpar. O hru a góly sa postarali hráči  Richard Hermanovský, Filip Čebra, Martin Mihalčín, Richard Puľo, Filip Puľo, Patrik Rusín a Samuel Szép. Uvidíme ako sa bude dariť tomuto družstvu na okresnom kole vo Vranove. Tam nás preveria určite silnejšie družstva.

      Za reprezentáciu školy a mesta žiakom ďakuje ich učiteľ a tréner Mgr. Pavol Minár.

      Viac info na:   https://zszamutov.edupage.org/news/#600               

    • Zatvorenie multifunkčného ihriska...
     • Zatvorenie multifunkčného ihriska...

     • Riaditeľka Základnej školy oznamuje rodičom, žiakom a širokej verejnosti využívajúcej multifunkčné ihrisko, že z dôvodu bezpečnosti počas prípravných stavebných prác na výstavbe ľadovej plochy, bude multifunkčné ihrisko až do odvolania zatvorené pre akékoľvek športové činnosti.

      Z dôvodu bezpečnosti je VSTUP NA MULTIFUNKČNÉ IHRISKO ZAKÁZANÝ!!!

      Žiadame preto o dodržiavanie tohto zákazu.

      Pri porušení tohto zákazu žiakmi budú vyvodené voči žiakom dôsledky v zmysle porušenia školského poriadku.

      Pri porušení zákazu verejnosťou bude na miesto privolaná policajná hliadka.

     • Uzávera prechodu do ZUŠ...

     • Riaditeľka Základnej školy oznamuje rodičom a žiakom, že bránička slúžiaca na prechod žiakov do ZUŠ je od dnešného dňa 7.4.2022 uzamknutá až do odvolania z dôvodu stavebných prác na výstavbe ľadovej plochy.

      Zdravie a bezpečnosť vašich detí - našich žiakov je prvoradá...

      Za pochopenie a ústretovosť ďakujeme.

     • Dopravné

     •  O Z N A M

      Dopravné žiakov

      za mesiace  9–12/2021 a 1-3/2022 budeme  rodičom  vyplácať

      od štvrtka 7.4.2022  do utorka 12.4.2022 v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod.

     • Riaditeľské voľno - 6.apríl 2022

     • Riaditeľka základnej školy udeľuje žiakom 0. - 8.ročníka bežných tried dňa 6.apríla 2022 riaditeľské voľno z dôvodu Testovania 9 a zápisu detí do 1.ročníka.

      Pre žiakov špeciálnych tried elokovaného pracoviska prebieha riadna výučba.

      Žiaci 0. - 8.ročníka budú v tento deň z obeda automaticky vyhlásení.

      Žiaci 9.ročníka, ktorí v deň testovania nemajú záujem o obed, sú povinní z obeda sa vyhlásiť sami.

     • Príchod žiakov ráno do školy, odchod žiakov zo školy...

     • Riaditeľka základnej školy upozorňuje na zmenu v nástupe žiakov na vyučovanie a odchode žiakov zo školy po vyučovaní.

      Od pondelka 4.4.2022 budú na príchod žiakov do školy slúžiť iba predné vchody A, B a C, D. Žiaci zo zadných  vchodov E, F budú vchádzať cez predné vchody C, D a žiaci z vchodu G budú vchádzať cez vchody A, B.

      Na odchod žiakov zo školy po 4. a 5. vyučovacej hodine bude slúžiť iba I.vchod A-B.

      Za pochopenie ďakujeme