• Nástup žiakov I.stupňa - 1.marec 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Jarné prázdniny skončili, od zajtra 1.marca 2021 opäť začína škola :)

      Zajtra - 1.marca sa teda obnovuje prezenčná výučba na I.stupni ZŠ, v ŠKD (aj keď zatiaľ bez ranného schádzania), v prevádzke bude školská jedáleň.

      AK VLÁDA NEROZHODNE DO ZAJTRA RÁNA INAK :(

      II.stupeň pokračuje dištančne (dokedy ešte??? ťažko povedať).

      Obnovuje sa prezenčná výučba v špeciálnych triedach na Kukorelliho (v skupinách 5 žiakov + 1 pedagóg).

      Do školy môže nastúpiť žiak, ktorého zákonný zástupca žijúci s ním v spoločnej domácnosti má negatívny test na COVID-19 (optimálne obidvaja rodičia), alebo má výnimku z testovania (prekonal COVID-19, o čom má písomné potvrdenie od ošetrujúceho lekára, alebo má za sebou obidve dávky očkovania proti COVID-19, a od druhého očkovania už prešlo viac ako 14 dní (je potrebné preukázať sa potvrdením o očkovaní). Testom alebo príslušným potvrdením o výnimke sa zákonný zástupca preukáže ráno pri nástupe do školy.

      Takisto je potrebné vypísať a podpísať zákonným zástupcom čestné prehlásenie o bezinfekčnosti (k stiahnutiu na stránke školy, ráno k dispozícii pri vstupe do školy, alebo je možné podať elektronicky cez edupage).

      V prípade ak žiak I.stupňa má mladšieho súrodenca v MŠ Hanušovce nad Topľou (ktorá je momentálne v karanténe), môže nastúpiť do školy iba vtedy, ak mladší súrodenec nebol vôbec v škôlke posledné 2 týždne (teda od 13.2. nenavštevoval škôlku).

      Nástup žiakov do školy ráno cez jednotlivé vchody podľa dolu znázornenej infografiky.

      Buďme zodpovední pri dodržiavaní protipandemických opatrení (voči sebe, našim deťom aj voči učiteľom) aby sme mohli mať školu otvorenú čo najdlhšie a neohrozili nikoho na zdraví.

      Ďakujem vám za pochopenie, aj keď v tomto neľahkom období to nie je vôbec ľahké.

      Želám vám aj nám všetkým úspešný štart znovuobnovenia prezenčnej výučby.

     • Informácie k prijímaniu žiakov na stredné školy

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhoduje vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu školského roka 2020/2021 rozhodlo takto:

      1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021. (Informácie nájdete na internetových stránkach stredných škôl.)

      2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

      Zákonný zástupca má povinnosť doručiť do 8.4.2021 do základnej školy najviac štyri vyplnené prihlášky na štúdium na strednej škole, z toho

      - najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností,

      zručností a nadania (,,talentové kolo“) a

      - najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností,

      zručností a nadania (1. kolo prijímacích skúšok – 1. a 2. termín).

      Forma podania prihlášky je možná:

      - elektronická (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola), bez podpisu zákonného

      zástupcu alebo

      - listinná (papierová) v tlačenej forme na tlačive č. 056 MŠVVaŠ SR

      https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4119 alebo na tlačive č. 062 MŠVVaŠ SR

      https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4462 s podpisom zákonného zástupcu. (Poznámka: Prihlášky vyplní a vytlačí zákonným zástupcom výchovný poradca, ak sa rozhodnú nepodať prihlášky elektronickou formou.)

      Na jeden konkrétny študijný alebo učebný odbor strednej školy je možné podať iba jednu prihlášku, a to buď v elektronickej alebo v listinnej forme.

      3. K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o

      študijný odbor alebo o učebný odbor:

      - 2275 H hutník

      - 2433 H obrábač kovov

      - 3661 H murár

      - 3663 H tesár

      - 3684 H strechár

      - 3762 H železničiar

      - 4575 H mechanizátor lesnej výroby

      - 5371 H sanitár

      - všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách

      - 8227 Q tanec

      - 9245 M ochrana osôb a majetku

      - študijné odbory na strednej športovej škole (toto potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa vydáva na základe telovýchovnej prehliadky od lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo),

      - žiaka so zdravotným znevýhodnením.

      Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti nájde tu: https://www.minedu.sk/data/att/18513.pdf

      Uvedené potvrdenie od lekára je potrebné získať najneskôr do 8. apríla 2021

      (Žiakov, ktorí budú uvedené potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k prihláške potrebovať, kontaktuje v blízkej dobe výchovný poradca.)

      K vyplnenej prihláške je možné priložiť kópiu vysvedčenia v prípade, ak bol žiak z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne.

      Prihlášku na strednú športovú školu je nutné zaslať v čo najskoršom termíne od ukončenia hodnotenia žiaka za 1. polrok šk. roka 2020/2021, nakoľko športovým školám bude umožnené konať skúšky na overenie špeciálneho nadania pre zimné športy aj v skoršom ako májovom termíne, avšak iba v prípade zlepšenia epidemiologickej situácie a usmernenia ministerstva ohľadom konkrétneho termínu konania skúšok.

      4. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.
       

      Prijímacie skúšky (1. kolo) na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 4 na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia

      a) v prvom termíne  3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,

      b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021. 

       

      Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční

      a) v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,

      b) v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.

       

      5. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

      6. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.

      7. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.

      8. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

      tlačivo nájdete tu: https://www.minedu.sk/data/att/18514.pdf

     • Testovanie žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov škôl a školských zariadení...

     • V sobotu 27.februára 2021 sa v areále Základnej školy na Štúrovej ulici č.341 uskutoční už po tretíkrát v tomto mesiaci testovanie žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov škôl a školských zariadení na COVID-19. Testovanie je určené prednostne pre vyššie spomínané skupiny.

      Čas testovania: 8.00 h - 12.00 h

                                13.00 h - 17.00 h

      Prestávka: 12.00 h - 13.00 h.

      Orientačné rozdelenie času na Testovanie:

      8.00 - 9.30: zamestnanci Základnej školy

      9.30 - 10.30: zamestnaci Materskej školy, ZUŠ, ďalších školských zariadení

      10.30 - 12.00: zákonní zástupcovia detí Materskej školy

      13.00 - 14.00: zákonní zástupcovia žiakov 0. a 1.ročníka

      14.00 - 15.00: zákonní zástupcovia žiakov 2.ročníka

      15.00 - 16.00: zákonní zástupcovia žiakov 3.ročníka

      16.00 - 17.00: zákonní zástupcovia žiakov 4.ročníka

      K testovaniu je potrebné doniesť: občiansky preukaz (dieťa kartičku poistenca), telefónne číslo.

      Aj keď k nástupu žiaka do školy stačí negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka, vedenie školy po skúsenostiach z minulých testovaní a po konzultáciách so zriaďovateľom vysoko odporúča otestovať sa obidvom zákonným zástupcom, z dôvodu ochrany nielen vášho dieťaťa, a detí v žiackom (triednom) kolektíve, ale aj pre bezproblémový priebeh prezenčnej výučby.

      Rozdelenie časov na Testovanie je orientačné. Vyhodnotenie testu po odbere sterov trvá 15 - 30 minút, bohužiaľ tento čas nevieme nijako ovplyvniť, ani urýchliť. Preto prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť pri čakaní na Testovanie.

      Dôležité pri čakaní na odbery ako aj Výsledky testu je dodržať 2 metrové odstupy, prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk.

       

     • Jarné prázdniny

     • Oznamujeme rodičom a žiakom ZŠ, že od 22.2.2021 do 26.2.2021 sú jarné prázdniny.

      Jar síce ešte na dvere neklope, pani Zima stále usilovne pracuje na snehovej nádielke a mrazíkoch, ale jarné prázdniny sú už tu. Vítame ich s otvorenou náručou a radosťou.

      Aj tieto jarné prázdniny nech všetci prežijeme v plnom zdraví, tento čas využijme na pobyt v prírode, na oddych pri dobrej knihe alebo pri príprave zdravého a chutného jedla, aby sme nabrali nové sily do ďalšej práce, ktorá nás po ich skončení čaká.

    • Prerušená prezenčná výučba na I.stupni
     • Prerušená prezenčná výučba na I.stupni

     • Vážení rodičia!

      Vzhľadom na výsledky sobotňajšieho testovania na COVID-19  a konzultácie s RÚVZ vo Vranove nad Topľou, sa od pondelka 15.2.2021 prerušuje prezenčná výučba na I.stupni. Vyučovanie bude pokračovať dištančnou formou.

      Za pochopenie ďakujeme

     • Zopár informácií k nástupu žiakov I. stupňa do školy

     • Dátum nástupu do školy: 10. 2. 2021 (streda)

      Pred nástupom žiaka do školy:

      • Rodič, ktorý žije so žiakom v spoločnej domácnosti musí mať test na COVID 19, nemá byť starší ako 7 dní.
      • Rodič vyplní tlačivo – Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré prinesie dieťa v deň nástupu do školy. Bez vyplneného a podpísaného tlačiva nebude dieťa pustené do školy.
      • Ak si tlačivo nemáte možnosť vytlačiť, tlačivá budú k dispozícii na vstupoch do budovy školy dňa 10.2.2021.
      • Skontrolujte, či je Vaše dieťa zdravé a nemá príznaky infekcie dýchacích ciest, ktoré môžu zodpovedať známym príznakom COVID 19 – zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka, náhla strata chuti a čuchu alebo iné príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest.
      • Skontrolujte pripravenú školskú tašku a učebné pomôcky v nej. Nezabudnite na prezuvky, náhradné rúško, hygienické vreckovky.

      Nástup do školy:

      • Žiak prichádza do školy cez určený vchod medzi 7.30 hod. – 8.00 hod.
      • Zákonný zástupca nevstupuje do budovy školy.
      • Žiak nosí počas celého dňa v škole rúško alebo respirátor. Má so sebou vždy aj náhradné rúško, prípadne respirátor pre prípad potreby.
      • Žiaci budú každodenne prechádzať ranným filtrom a dezinfekciou rúk.

      Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín.

      • Počas prestávok sa žiaci nebudú stretávať na chodbách.

      Ostatné informácie:

      • Zákonných zástupcov upozorňujeme, že autobusová doprava aj napriek otvoreniu škôl premáva naďalej v prázdninovom režime. Preto dopravu žiakov do školy musíte zabezpečiť vo vlastnej réžii.
      • Vzhľadom na spustenú prezenčnú výučbu žiakov na I.stupni, rodič ktorý doteraz poberal pandemickú OČR, na ňu už nebude mať nárok.
      • Dištančné vzdelávanie pre žiakov I. stupňa, ktorí zostanú doma, bude zabezpečené prostredníctvom EduPage, zadávaním úloh, bez online vyučovania. 

      V prípade podozrenia na ochorenie COVID 19 bude žiak izolovaný a bude privolaný rodič, aby si dieťa vyzdvihol. Ak bude chýbať žiak 3 a viac dní musí priniesť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Vedenie školy Vás chce požiadať o maximálnu zodpovednosť a súčinnosť pri účasti Vašej dcéry/syna na vyučovacom procese, prihliadajúc na zdravotný stav členov Vašej rodiny. Ďakujeme.

    • Obnovenie prezenčnej výučby na I.stupni od 10.2.2021
     • Obnovenie prezenčnej výučby na I.stupni od 10.2.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!


      Na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou sa v stredu (10.februára 2021)  obnovuje prezenčná výučba na I.stupni základnej školy.


      Podmienkou nástupu žiaka do školy je negatívny test zákonného zástupcu žiaka nie starší ako 7 dní.

      Rodič vyplní a podpíše tlačivo – Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré prinesie dieťa v deň nástupu do školy (je možné ho podať aj elektronicky cez edupage), tiež kópiu negatívneho testu jedného zákonného zástupcu, resp. potvrdenie o výnimke z testovania (iba k nahliadnutiu, škole ho neodovzdávate).  

      V stredu ráno na jednotlivých vchodoch budú kontrolovať „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“ naše asistentky, takisto sa bude merať teplota a bude vykonaná dezinfekcia rúk.

      Otvorené budú obidva vchody vpredu aj vzadu, žiaci nastupujú podľa zadelenia jednotlivých ročníkov. Vstupy budú viditeľne označené.

      Ak sa zákonný zástupca zúčastnil testovania v sobotu 6.2.2021 na pôde našej Základnej školy, kópia testu nie je potrebná.

      Ak máte záujem o stravu, je potrebné nahlásiť žiaka buď cez elektronický systém e-školy, alebo telefonicky u vedúcej jedálne na t.č. 0911 158 842.

      Kto sa nebude vedieť preukázať kópiou negatívneho testu zákonného zástupcu, ani kópiou potvrdenia o prekonaní COVID-19, do budovy školy mu nebude umožnený vstup.

      Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie

     • Školský klub - znova spustený od 9.2.2021

     • Vážení rodičia!

      Na základe konzultácií s RÚVZ vo Vranove nad Topľou, od zajtra 9.2.2021 znova otvárame školský klub pre žiakov zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a zákonných zástupcov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

      Režim školského klubu a zadelenie detí do jednotlivých skupín zostáva nezmenené.

      Je však potrebné ráno doniesť čestné prehlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je k stiahnutiu (aj tu) CestnePrehlasenieI.st.docx, ale aj kópiu negatívneho testu, resp. potvrdenie o výnimke z testovania (len k nahliadnutiu, neodovzdávate ho škole !!!).

      Rodičia žiakov, ktorí boli na testovanie v sobotu v ZŠ, kópiu testu predkladať nemusia, stačí im odovzdať vypísané a podpísané (zákonným zástupcom) už spomínané tlačivo o bezinfekčnosti.

      Ak máte záujem o stravu pre svoje dieťa, je spustené prihlasovanie na obed cez prihlasovacie údaja žiaka do školskej jedálne.

      Ďalšie informácie o otváraní škôl je potrebné sledovať na stránke školy.

     • Antigénové testovanie ...

     • Dnes na pôde našej školy v čase od 7.00 hod. až do neskorého večera prebehlo testovanie na Covid-19.

      Celkovo sa testovania zúčastnilo spolu 470 žiakov, študentov, zamestnancov, zákonných zástupcov žiakov, ale aj ľudí z Hanušoviec a blízkeho i vzdialenejšieho okolia.

      Rozhodovanie, príprava a organizácia testovania neboli ľahké, ale nakoniec sme sa  do toho pustili. Preto sa chcem  poďakovať celému "testovaciemu tímu" za ochotu, pracovné nasadenie a obetavosť.

     • Aktuálna informácia k nástupu žiakov od pondelka 8.2.2021

     • Vážení rodičia!

      Oznamujeme Vám, že na základe dnešného (6.2.2021) rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou a Okresného úradu vo Vranove nad Topľou sa prezenčná výučba žiakov 1. stupňa od 8.2.2021 neobnovuje. Žiaci naďalej pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

      V pondelok nebude v prevádzke ani školský klub pre deti z kritickej infraštruktúry.

      Obnovenie prezenčnej výučby závisí od usmernenia RÚVZ vo Vranove nad Topľou, ktoré bude vydané v pondelok 8.2.2021.

      O termíne nástupu žiakov na prezenčnú formu vzdelávania Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky a edupage.

    • Antigénové testovanie na ochorenie COVID-19
     • Antigénové testovanie na ochorenie COVID-19

     • Miesto testovania: Hlavný (1.) vchod základnej školy

      Miesto vydávania výsledkov: Vedľajší (2.) vchod základnej školy

      Dátum testovania: sobota 06.02.2021

       

      Čas testovania: 07:00 hod – 12:00 hod (posledný odber 11.45)

                                 12:00 hod – 13:00 hod prestávka

                                 13:00 hod - 17:00 hod

                                 17:00 hod – 17:45 hod prestávka

                                 17:45 hod - 21:00 hod (posledný odber 20:45)

      Čo si treba k testovaniu doniesť: občiansky preukaz, telefónny kontakt

      Testovanie 6.2.2021 je prioritne určené pre:

      * pedagogických a nepedagogických zamestnancov všetkých školských zariadení (ZŠ, MŠ, ZUŠ, SŠ a VŠ) z Hanušoviec a z okolitých spádových obcí;

      * zákonných zástupcov škôlkárov a školákov (z Hanušoviec a okolitých spádových obcí);

      * študentov končiacich ročníkov stredných škôl a odborných učilíšť.

      Link pre rezerváciu termínu testovania: https://services.bookio.com/odberove-miesto-v.../widget...

      V rámci prihlasovania (časť 4) napíšte v poznámke deň testovania, ktorý ste si vybrali. Čiže napíšete buď sobota alebo nedeľa. A tak bude Vaša registrácia kompletne vyplnená.

     • Oznam k nástupu do škôl od 8.2.2021

     • Vážení rodičia, milí naši žiaci 0. - 4. ročníka, žiaci špeciálnych tried!

           Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR od 8. 2. 2021 obnovujeme prezenčné vzdelávanie v 0. - 4. ročníku a v špeciálnych triedach.  V prevádzke bude aj školský klub detí a prevádzka zariadenia školského stravovania v nezmenenom režime.

           Na základe uznesenia vlády a vyhlášky ÚVZ bude podmienkou prítomnosti žiaka na prezenčnej forme vzdelávania negatívny test 1 zákonného zástupcu, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti (alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19 pred menej ako troma mesiacmi).

           Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.

       

      Vzhľadom na potrebu negatívneho testu bude v sobotu 6.2.2021 zabezpečené testovanie na COVID-19 v budove Základnej školy na Štúrovej ulici, v čase  od 7.00 do 21.00 hod. Podrobnejšie informácie ohľadom testovania uverejníme zajtra.

       

    • OZNAM: Školy pokračujú v režime ako doteraz
     • OZNAM: Školy pokračujú v režime ako doteraz

     • Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov budú od 1. februára 2021 materské školy a školské kluby detí pokračovať tak ako v súčasnosti. Oznámil to na tlačovom brífingu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

      Rovnako dôležitou informáciou pre školy a rodičov je termín jarných prázdnin. Z dôvodu zabránenia zvýšeniu mobility sa ich termín meniť nebude. „Plnohodnotné dištančné vzdelávanie bolo pre žiakov, rodičov a učiteľov náročné, a preto je potrebné dať všetkým priestor na oddych. Preto sa jarné prázdniny uskutočnia v riadnych termínoch,“ doplnil šéf rezortu školstva.

     • Oznam k polročnému hodnoteniu a vydávaniu výpisov hodnotenia

     • Na základe uznesenia pedagogickej rady zo dňa 21.1.2021 a v súlade s usmernením MŠVVaŠ bude hodnotenie žiakov za 1.polrok šk. r. 2020/2021 ukončené k 31.1.2021.

      Výpis hodnotenia za 1.polrok šk.roka 2020/2021 bude žiakom odovzdaný osobne v dobe návratu do školy. 

    • OZNAM!!!
     • OZNAM!!!

     • Na základe vyhlásenia ministra školstva vzdelávanie bude pokračovať aj naďalej dištančným spôsobom, to znamená aj v nasledujúcom týždni od 25.januára 2021.

     • Oznam

     • Vláda SR prijala rozhodnutie zaviesť lockdown, v rámci ktorého obmedzila v maximálnej miere mobilitu s cieľom zamedziť tak ďalšiemu šíreniu nákazy. Napriek obmedzeniu chodu škôl, niektoré z nich musia byť otvorené pre pracovníkov v kľúčových oblastiach. Návrat žiakov do škôl však závisí od aktuálnej situácie.

      Do 10. januára 2021 pokračujú prázdniny.

      Na základe rozhodnutia ministerstva školstva od pondelka 11. januára 2021 všetci žiaci našej základnej školy prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Preto je potrebné sledovať a rešpektovať pokyny triednych učiteľov a vyučujúcich jednotlivých predmetov.

      Otvoriť sa môžu školské kluby detí, najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu.

      Záujem o školský klub detí (pre rodičov - zdravotníkov, rodičov z kritickej infraštruktúry, rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu) je potrebné nahlásiť prostredníctvom edupage v sekcii Prihlasovanie (cez účet vášho dieťaťa), do piatka 8.januára 2021, do 12.00 hod.

      O prípadných zmenách vás budeme informovať prostredníctvom edupage a webovej stránky školy.

      RNDr. Natália Verčimáková, riaditeľka školy

     • Novoročný pozdrav

     • Skončil sa náročný rok 2020, ktorý poznačila pandémia COVID-19. Dúfame, že ten ďalší bude pozitívnejší, lepší, krajší.

           Nech nový rok splní vaše tajné priania

           Nech anjeli vaše cesty chránia

           Problémy nech sa vás stránia

      Všetko dobré v roku 2021 praje kolektív zamestnancov ZŠ Hanušovce nad Topľou

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      v súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania na základných školách v piatom až deviatom ročníku od 11.01.2021 Vás žiadame o vyplnenie elektronického  dotazníka do 18.12.2020 do 16:00 hod.

      Hlasovať je potrebné cez žiacke konto. Postup ako hlasovať Hlasovanie_v_edupage.pdf.

      Prosím, zvážte danú situáciu, či žiakom táto forma vyučovania prospieva, či by nebolo vhodnejšie aby sa učili prezenčne - v škole.

      Ďakujem.  

      RNDr. Natália Verčimáková, riaditeľka školy