• Vianočné prázdniny
     • Vianočné prázdniny

     • Milí žiaci, vážení rodičia!

      Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

      Nástup do školy je plánovaný na 11. januára 2021 (pondelok).

      O prípadných zmenách vás budeme informovať prostredníctvom edupage a webovej stránky školy.

                                                                                                                                                          riaditeľka školy

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Od pondelka 14.12.2020 vyučovanie pokračuje v nezmenenom režime tak ako to bolo v tomto týždni od 7.12. - 11.12.2020, to znamená vyučovanie na I.stupni bude končiť najneskôr 12.30 hod, školská jedáleň nebude v prevádzke a nebude fungovať ani ŠKD.

      Ďakujeme za pochopenie

     • OZNAM

     • Vážení rodičia!

      Na základe vašich odpovedí k testovaniu žiakov II.stupňa na COVID-19, ktoré dopadlo nasledovne:

      Súhlasím s testovaním - 76

      Nesúhlasím s testovaním - 110

      Nevyjadrilo sa - 173,

      vydávame po konzultácii so zriaďovateľom stanovisko: Vzdelávanie všetkých žiakov II.stupňa pokračuje v dištančnej výučbe.

      RNDr. Natália Verčimáková, riaditeľka školy

    • OZNAM - Nástup žiakov I.stupňa do školy
     • OZNAM - Nástup žiakov I.stupňa do školy

     • Oznamujeme zákonným zástupcom a žiakom, že v pondelok 7.12.2020 sa obnovuje vyučovanie pre žiakov I.stupňa. Vyučovanie však bude v mierne obmedzenom režime.

      Školská jedáleň nebude v prevádzke, preto vyučovanie pre žiakov I.stupňa bude od 7.12. do 11.12.2020 prebiehať iba do 12.30 hod. V tomto týždni nebude fungovať ani ŠKD, preto žiadame rodičov, aby si svoje deti vyzdvihli zo školy po ukončení vyučovania. Žiaci zo spádových obcí, ktorí budú čakať na autobusy a vyučovanie im skončí 11.30 h, budú môcť zostať v svojej triede za prítomnosti dozoru, až do odchodu spoja.

      Keďže nám záleží na zdraví našich žiakov a všetkých zamestnancov školy, žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby dbali na prísne dodržiavanie platných hygienických pokynov u svojho dieťaťa (Rúško - odstup - dezinfekcia), aby sledovali zdravotný stav svojho dieťaťa, každú zmenu zdravotného stavu  konzultovali s ošetrujúcim lekárom a do školy svoje dieťa poslali len bez príznakov akéhokoľvek ochorenia.

      Pri nástupe žiakov v pondelok ráno je potrebné, aby každý žiak mal podpísané zákonným zástupcom Vyhlásenie o bezinfekčnosti (k stiahnutiu na stráne školy), poprípade v pondelok ráno bude k dispozícii zákonným zástupcom pri vstupe do budovy školy. Je ale potrebné aby žiaka doprevádzal zákonný zástupca, vypísal toto Vyhlásenie a následne aj podpísal.

      V prípade záujmu je možné podať Vyhlásenie aj elektronickou formou prostredníctvom edupage.

      Žiaci II. stupňa nastúpia do školy podľa rozhodnutia a za podmienok určených ministrom školstva.

     • Oznam - Testovanie žiakov II.stupňa

     • Vážení rodičia!

      Nástup  žiakov 2.stupňa  do školy, je podmienený testovaním žiakov a jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti. Vzhľadom k tomu Vám bude doručený  elektronický dotazník ohľadom testovania.  Ďakujeme za jeho vyplnenie.

      S pozdravom RNDr. Natália Verčimáková, riaditeľka školy

     • Bubnovačka 2020

     • Dňa 19. novembra 2020 o 10.00 sa naša škola zapojila do 7. ročníka Bubnovačky pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí a zároveň sme si 20. novembra 2020 pripomenuli 31. výročie prijatia Dohovoru o právach detí vyhláseného organizáciu UNICEF. Myšlienkou Bubnovačky je ,,Aby deti bolo lepšie počuť“ a zvýšiť tak povedomie o problematike násilia páchaného na deťoch. Žiaci sa snažili počas trvania jednej minúty vytvoriť čo najväčší hluk a symbolicky tak upozorniť, že aj ich hlas je dôležitý. Ak je deťom ubližované, nemajú byť ticho, ale oznámiť to rodičom, učiteľom alebo inej zodpovednej osobe, ktorej dôverujú. Zároveň boli žiaci informovaní o rôznych linkách pomoci, na ktoré sa môžu v prípade potreby obrátiť. Sociálna pedagogička našej školy realizovala v jednotlivých triedach besedy o danej problematike. Žiakom, ktorí sa vzdelávali dištančne, boli zaslané informácie taktiež a Bubnovačky sa zúčastnili počas online vyučovacích hodín.

    • 1. december – Svetový deň boja proti AIDS
     • 1. december – Svetový deň boja proti AIDS

     • Červené stužky - 1. december – Svetový deň boja proti AIDS

      Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS.

      Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. Na Svetový deň boja proti HIV / AIDS, ktorým sa stal 1.december, si ľudia na celom svete pripínajú červenú stužku, aby tak vyjadrili svoj postoj k HIV / AIDS.

      Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „ Zdravie a bezpečnosť na školách 2020), Obvodného úradu v Žiline(odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

      AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Dôležitá je informovanosť.

      HIV / AIDS je v súčasnosti liečiteľné, ale (zatiaľ) nevyliečiteľné ochorenie. Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV / AIDS v Bratislave je odborný garant kampane Červené stužky.

      Na webovej stránke  Národného referenčného centrum pre prevenciu HIV/AIDS v Bratislave, odborného garanta kampane, nájdete ďalšie informácie o HIV/AIDS (epidemiológia, prevencia, štatistiky, možnosti testovania…).

      Zdroj: www.cervenestuzky.sk

     • OZNAM: Prerušené vyučovanie - od 26.11.2020

     • Vážení rodičia

      Na základe odporúčania RÚVZ vo Vranove nad Topľou Vám oznamujeme, že vyučovanie na našej základnej škole je prerušené do 6.12.2020 z dôvodu opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia COVID-19.

      Výučba bude prebiehať v týchto dňoch dištančnou formou - podľa usmernenia vyučujúcich daných predmetov. Žiaci z obeda odhlásení.

      Nástup žiakov do školy je v pondelok 7.12.2020 s podpísaným vyhlásením o bezinfekčnosti od zákonného zástupcu (k stiahnutiu na stránke školy).

    • A SME ZELENÍ
     • A SME ZELENÍ

     • Začiatkom novembra nás potešila správa zaslaná z vedenia programu Zelená škola o tom, že sme úspešne prešli záverečným hodnotením našej dvoročnej práce v ekoprograme a získavame medzinárodný certifikát Zelená škola a vlajku siete Eco-Schools.Ocenenie nám bolo udelené za úspešnú realizáciu medzinárodnej metodiky „7 krokov“ participatívnym spôsobom a za rozvoj environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity. Spolu s certifikátom, ktorého platnosť je 24 mesiacov, máme právo uvádzať logo Zelená škola na všetkých školských dokumentoch, hlavičkových papieroch, na internetovej stránke školy a propagačných materiáloch školy.Toto ocenenie patrí všetkým zapojeným žiakom, rodičom, zamestanancom školy a ďalším spolupracovníkom z našej komunity. Blahoželáme :)  

     • Návrat žiakov 3.a triedy do školy

     • V pondelok 16.11.2020 sa obnovuje vyučovanie pre žiakov 3.a triedy.

      Žiaci, ktorí sa stravovali v školskej jedálni pred prerušením vyučovania, sú prihlásení na stravu opätovne. V prípade potreby odhlásenia Vášho dieťaťa zo stravy, kontaktujte telefonicky vedúcu školskej jedálne.

     • OZNAM: Prerušené vyučovanie v 3.a triede - od 10.11.2020

     • Vážení rodičia (žiakov III.A triedy)

      Na základe odporúčania RÚVZ vo Vranove nad Topľou Vám oznamujeme, že vyučovanie v triede III.A našej základnej školy je prerušené od zajtra 10.11.2020 (predbežne do konca týždňa 13.11.2020) z dôvodu opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia COVID-19.

      Výučba bude prebiehať v týchto dňoch dištančnou formou - podľa usmernenia triednej učiteľky. Žiaci z obeda odhlásení.

      O ďalšom vývoji situácie budete priebežne informovaní prostredníctvom webovej stránky školy a edupage, poprípade sa informujte u triednej učiteľky.

    • JESENNÉ PRÁZDNINY
     • JESENNÉ PRÁZDNINY

     • Na základe usmernenia MŠVVaŠ č. 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020 jesenné prázdniny pokračujú v dňoch 6.11. a 9.11. 2020.  Nástup žiakov I.stupňa a žiakov Elokovaného pracoviska do školy je v utorok 10.11.2020.

      Nakoľko bude vyučovanie prerušené na štyri dni, je potrebné pri nástupe žiaka do školy odovzdať podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Bez tohto Vyhlásenia nebude umožnený žiakovi vstup do školy.

      Pre žiakov II.stupňa pokračuje naďalej dištančné vzdelávanie.

    • Jesenné prázdniny a Informácie k nástupu do ZŠ po celoplošnom testovaní na COVID-19
     • Jesenné prázdniny a Informácie k nástupu do ZŠ po celoplošnom testovaní na COVID-19

     • Vážení rodičia, milí žiaci

      Od pondelka 26.októbra 2020 prešiel II.stupeň základných škôl na dištančné vzdelávanie, v utorok a stredu na odporúčanie RÚVZ vo Vranove nad Topľou na dištančnú výučbu prešiel aj I.stupeň našej základnej školy.

      Nič sa však nemení na tom, že od piatka 30.októbra do pondelka 2.novembra majú žiaci JESENNÉ PRÁZDNINY. Po jesenných prázdninách žiaci I.stupňa nastupujú do školy v utorok 3.novembra 2020.

      Podľa Usmernenia k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020:

      Zákonný zástupca žiaka, ktoré navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.

      Na žiakov prvého stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19, sa nevzťahuje bod A1 ods. 13 a bod A.2 ods. 11 Uznesenia vlády č. 678/2020 (teda nemôžu sa zúčastňovať prezenčnej výučby).

      Všetky ďalšie informácie nájdete tomto odkaze: https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-pre-skoly-od-26-oktobra-2020/

       

     • OZNAM: Prerušenie vyučovania

     • Vážení rodičia

      Na základe odporúčania RÚVZ vo Vranove nad Topľou Vám oznamujeme, že vyučovanie na I.stupni našej základnej školy je prerušené do štvrtka 29.10.2020 z dôvodu opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia COVID-19.

      Výučba bude prebiehať v týchto dňoch dištančnou formou - podľa usmernenia vyučujúcich daných predmetov. Žiaci z obeda odhlásení.

      Nástup žiakov do školy je v utorok 3.11.2020 s podpísaným vyhlásením o bezinfekčnosti od zákonného zástupcu (k stiahnutiu na stránke školy).

      Pre ostatných žiakov pokračuje výučba dištančnou formou.

     • Dištančné vzdelávanie

     • Riaditeľstvo v Hanušovciach nad Topľou oznamuje žiakom a rodičom, že od 26.10.2020 do 27.11.2020 bude, v súlade s usmernením MŠVVaŠ SR, prebiehať vyučovanie v 5. - 9. ročníku DIŠTANČNOU FORMOU (prostredníctvom Edupage a MS Teams). Vyučovanie sa neprerušuje, ale mení formu - všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov. Zadanie učiva dostanú žiaci pravidelne v súlade s rozvrhom hodín.

      Vyučovanie v 1. - 4. ročníku a činnosť ŠKD bude prebiehať v nezmenenom režime. Školská jedáleň bude pre žiakov 1. - 4. ročníka v prevádzke. Žiaci druhého stupňa budú z obedov automaticky odhlásení.

     • Týždeň zdravia a farieb

     • Žiacka školská rada vyhlasuje týždeň zdravia a farieb od štvrtka 22.10.2020 do stredy 28.10.2020. Účasť je pre každého žiaka dobrovoľná. Každému pracovnému dňu prislúcha jedna farba. Podľa nej žiaci zvolia farbu oblečenia a pripravia si ovocie, zeleninu iné zdravé jedlo na desiatu v týchto farbách:

      Štvrtok 22.10.2020 -  modrá farba (inšpirácia: pite vodu, jedzte slivky, čučoriedky, modré hrozno ...)

      Piatok 23.10.2020 – žltá a oranžová farba (inšpirácia: mrkva, pomaranč, nektárinka, žltá paprika, tekvica, pomarančová šťava, oranžové paradajky, med, žlté jablko ...)

      Pondelok 26.10.2020 – červená farba (inšpirácia: červené jablko, cvikla, červená kapusta, červené hrušky, maliny, červená reďkovka, červená paprika, brusnice, červená cibuľa, červený melón, červené paradajky ...)

      Utorok 27.10.2020 – zelená farba (inšpirácia: zelená kapusta, rukola, kel, uhorky, zelené hrušky, zelené jablká, zelená paprika, kivi, hrášok, zelené hrozno ...)

      Streda – 28.10.2020 biela farba (inšpirácia: pite mlieko, jedzte syry, jogurty, tvaroh, cesnak, špargľu, bielu cibuľu ...)

      Žiaci, ktorí budú oblečení vo farbe dňa nebudú ústne skúšaní a nemusia písať neohlásené rozcvičky. Podmienkou je, aby mal žiak oblečený kus oblečenia vo farbe dňa (mikinu, sveter, nohavice, tričko, blúzku, košeľu, sukňu).

      Žiacka školská rada

     • OZNAM: Prerušené vyučovanie v 5.a triede - 19.10.2020

     • Vážení rodičia

      Na základe nariadenia RÚVZ vo Vranove nad Topľou Vám oznamujeme, že vyučovanie v 5.a triede v pondelok 19.10.2020 na našej základnej škole je prerušené, z dôvodu opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia COVID-19.

      Výučba v tejto triede bude prebiehať v tento deň dištančnou formou - podľa usmernenia vyučujúcich daných predmetov a triednej učiteľky. Žiaci 5.a, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, z obeda v tento deň odhlásení.

      Nástup žiakov do školy je v utorok 20.10.2020 s podpísaným vyhlásením o bezinfekčnosti od zákonného zástupcu (k stiahnutiu na stránke školy).

      Pre ostatných žiakov prebieha výučba tak ako doteraz, za zvýšených hygienických opatrení.