• Využívanie telocvične

     • Riaditeľstvo ZŠ oznamuje, že využívanie telocviční v priestoroch ZŠ je do konca októbra prerušené na základe návrhov a  odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR a vo vzťahu k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19. Za pochopenie ďakujeme.

     • Vážení rodičia

     • V súvislosti s ochorením COVID-19 od 2.10.2020 pokračujeme v týchto opatreniach:

      • pri príchode žiaka do vestibulu školy žiakovi bude odmeraná teplota, následne si žiak dezinfikuje ruky,
      • zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (k dispozícii na stiahnutie v sekcii AKTUÁLNE na pravej strane),
      • pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast (detské lekárky je potrebné kontaktovať vždy vopred a telefonicky),
      • zákonný zástupca do budovy školy nevstupuje,
      • žiaci boli oboznámení, ako znížiť riziko infekcie koronavírusom,
      • dezinfekcia školy (kľučky, zábradlia, toalety, podlahy) sa realizuje niekoľkokrát denne,
      • na pôde školy sa nebudú organizovať podujatia so zvýšeným počtom osôb,
      • v prípade, že žiaci boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia rodičia v najbližších 10-tich dňoch od návratu kontrolovať ich zdravotný stav,
      • je nutné informovať triedneho učiteľa o dôvode  neprítomnosti žiaka ( je v karanténe, bol v styku s pozitívnou osobou, mal druhotný kontakt s pozitívnou osobou, prechladenie, vyšetrenie, iná choroba...) v prvý deň jeho neprítomnosti v škole.
     • Milí žiaci, vážení rodičia a kolegovia,

     • chcem sa Vám všetkým poďakovať za veľkú snahu dodržiavať preventívne opatrenia, aby sme sa všetci mohli čo najdlhšie vzdelávať v škole, aby sme všetci boli zdraví. Každý z nás by chcel športovať, cestovať, súťažiť, stretávať sa s priateľmi či s rodinou. Žiaľ, aktuálna situácia to neumožňuje a my sa musíme aj naďalej správať zodpovedne. Nosením rúška chránime seba, aby sme neohrozili našich rodičov, starých rodičov.

      Preto pokračujeme v nastavených preventívnych opatreniach proti šíreniu COVID-19.

       

      Ako budeme postupovať:

      • Všetci na škole všetci nosíme rúška (aby bol aj prekrytý nos) alebo ochranný štít, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci a žiaci 2.stupňa.
      • Žiaci 1. stupňa nosia rúška mimo svojej triedy a môžu aj počas vyučovania, ak to dokážu.
      • Pri vstupe do budovy si dezinfikujeme ruky.
      • Dodržiavame prísne hygienické opatrenia počas celého pobytu v budove.
      • Snažíme sa dodržiavať dostatočný odstup od seba, v ŠJ stojíme na značkách.
      • Na začiatku každej vyučovacej hodiny vyučujúci intenzívne vyvetrá triedu (3-5 minút) s cieľom eliminovať prechádzanie sa po chodbách. Počas prestávok sme v triede.
      • Vyučujúci pravidelne upozorňujú žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
      • Desiatu a iné jedlo nechytáme holými rukami, ak sme ich dôkladne neumyli či vydenzifikovali.
      • Je prísne ZAKÁZANÉ hádzať papierové utierky a iné papiere do WC. 
      • Do budovy školy vstupujú len žiaci a zamestnanci školy.
      • Po skončení vyučovania opustíme areál školy.
      • Neodporúča sa zhromažďovanie osôb pred základnou školou a ani v areáli školy.
      • Stále dodržujeme R – O – R (rúško – odstup – ruky)! Rúško je opatrením na obmedzenie kvapôčok telesných tekutín. Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov. Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice.
      • Nedotýkame sa očí, úst a tváre.
      • Nepodávame si ruky, nepijeme z jedného pohára.
      • Všetky tieto pravidlá dodržiavame aj mimo školu, doma, u starých rodičov.
      • Určite to zvládneme, lebo po každej búrke sa vyjasní.
     • Triedne aktívy - usmernenie

     • Vážení rodičia,

      Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR počas mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19 sa rodičovské združenie odporúča konať dištančnou formou.

      Nakoľko sa zajtra 1.10.2020 majú konať triedne aktívy, chcem vás požiadať, vzhľadom na opatrenia súvisiace s COVID-19, aby ste uprednostnili formu pohovoru s triednym učiteľom (telefonicky, poprípade mailom), pred osobným pohovorom (samozrejme za dodržania prísnych hygienických opatrení).

      Výbor RZ sa uskutoční v pondelok 5.10.2020 o 15.30 h.

    • Dva roky v programe Zelená škola
     • Dva roky v programe Zelená škola

     • Hoci sa to nezdá, sú to už dva roky, čo sa naša škola zapojila do eko-programu Zelená škola. Teraz môžeme s radosťou konštatovať, že toto rozhodnutie sme neoľutovali. Vďaka Zelenej škole sme vytvorili tím detí a dospelých, ktorým záleží na zdravom životnom prostredí a sú ochotní preňho niečo urobiť. Zvolili sme si prioritnú tému Zeleň a ochrana prírody, preskúmali vplyv školy na životné prostredie v danej oblasti, naplánovali zmeny, realizovali aktivity, priebežne sledovali a hodnotili ich plnenie, učili sa byť priateľskí k životnému prostrediu, informovali o našich aktivitách a pozývali k nich našich spolužiakov, kolegov, rodičov, obyvateľov Hanušoviec a naše spoločné hodnoty sme vyjadrili v eko-kódexe školy. Teraz nastal čas hodnotenia. Pozrite sa spolu s nami, ako sa naša škola zmenila, napríklad aj na webe: https://zshanusovce.edupage.org/text14/ alebo ešte lepšie naživo. O našu radosť z dobre vykonanej práce sa budeme môcť podeliť aj v utorok 29.9.2020, kedy okolo obeda privítame hodnotiacu návštevu z programu Zelená škola a snáď budeme odmenení aj medzinárodným certifikátom a vlajkou siete Eco-Schools.

     • Oznam – rúška na školách

     • Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 14. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1. októbra 2020 za inak nezmenených pravidiel.

      Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pre pedagógov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) a žiakov druhého stupňa základných škôl v rámci vyučovania.

      Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú prvý stupeň základných škôl. Ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie odporúčame.

      Nosenie rúšok je povinné aj pre pedagógov, odborných zamestnancov a všetkých žiakov v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov.

       

     • Otvárame 4.oddelenie ŠKD

     • Dňa 16.9. 2020 /streda/ sa začína prevádzka 4.oddelenia ŠKD, a to pre žiakov II.stupňa, ktorých zákonní zástupcovia oň prejavili záujem.

      Do 20.9.2020 zatiaľ bude prevádzka ŠKD bez ranného schádzania.

      O ďalšom postupe a podmienkach prevádzky ŠKD vás budeme priebežne informovať.

      riaditeľka školy

     • OZNAM

     • Vážení rodičia

      Na základe nariadenia RÚVZ vo Vranove nad Topľou Vám oznamujeme, že vyučovanie v 4.a triede na našej základnej škole je prerušené, z dôvodu opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia COVID-19.

      Výučba v tejto triede bude prebiehať dištančnou formou - podľa usmernenia vyučujúcich daných predmetov a triedneho učiteľa.

      Pre ostatných žiakov prebieha výučba tak ako doteraz, za zvýšených hygienických opatrení.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka Základnej školy udeľuje žiakom v pondelok dňa 14.9.2020 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Všetci žiaci sú v tento deň automaticky odhlásení z obedov.

     • Informácie k začiatku školského roka 2020/2021

     • Vážení rodičia, milé deti,

      blíži sa začiatok školského roka a súčasná epidemiologická situácia na Slovensku prináša mnoho zmien. V súvislosti s nariadeniami vyšších inštitúcii Vás žiadame,  aby ste sa riadili nasledovnými pokynmi.

      Organizácia prvého dňa v škole - 2. september 2020

      1. Ruší sa tradičné, slávnostné privítanie žiakov na začiatku školského roka.

      2. Žiaci 1. ročníka prídu pred druhý vchod budovy školy, kde ich budú čakať triedni učitelia. Vstup do budovy školy je povolený len s rúškom na tvári. Do školy smie so žiakom 1. ročníka vstúpiť len jeden zákonný zástupca.

      3. Žiaci 5. ročníka sa zhromaždia pred prvým vchodom budovy školy, kde ich budú čakať triedni učitelia. Vstup do budovy školy je povolený len s rúškom na tvári.

      4. Žiaci 2. až 9. ročníka sa budú zhromažďovať pred hlavným vchodom budovy školy, a od 7:45 budú vchádzať do školy, v primeraných odstupoch, s rúškom na tvári. Pri vstupných dverách si žiak dezinfikuje ruky, žiakovi bude odmeraná teplota a skontrolovaný zadravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu, ktoré odovzdá svojmu triednemu učiteľovi v triede. Bez podpísaného zdravotného dotazníka a vyhlásenia zákonného zástupcu žiakovi nebude umožnený vstup do budovy školy.

      5. Vyučovanie 2.9.2020 bude do 09:40 hod.

      7. Strava v školskej jedálni sa 2. septembra pre žiakov nebude pripravovať.

      8. ŠKD v tento deň nebude.

      9. Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční pre žiakov 0. - 9. ročníka v triedach pod vedením triednych učiteľov so začiatkom o 8.10 hod. Žiaci si so sebou prinesú prezuvky alebo návleky. 

      10. Odporúčame zákonným zástupcom prečítať Dodatok k prevádzkovému poriadku s detailnejšími informáciami, ktorý platí do 14. septembra, prípadne do odvolania.


      Aktuálne opatrenia pri nástupe žiakov do ZŠ:

      Povinnosti žiakov a rodičov

      Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti

      Dodatok k prevádzkovému poriadku

      Pri vstupe a pobyte v škole sa všetky osoby riadia pokynmi vydanými za účelom prevencie šírenia choroby COVID-19.

    • Dopravné !!
     • Dopravné !!

     • Dopravné za 1-6/2020

      Oznamujeme rodičom žiakov dochádzajúcich z obcí patriacich do školského obvodu Hanušovce nad Topľou, že dopravné sa bude vyplácať od štvrtka 25.6.2020 od 11.00 hod. do štvrtka 2.7.2020 od 8.00 hod. vždy  do 13.00 hod..

     • Záver školského roka - oznam

     • Vážení rodičia,

      vedenie Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou vám oznamuje, že slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 bude prebiehať 30.6.2020 v triedach s triednym učiteľom v čase 8.00 - 9.40 hod.

     • Školská jedáleň - prihlasovanie na stravu v ŠJ

     • Vedúca školskej jedálne pri ZŠ Hanušovce nad Topľou oznamuje rodičom a žiakom, že prihlasovanie a odhlasovanie na obedy do konca školského roka v školskej jedálni je možné len do piatka 19.6.2020 do 14.00 hod.

     • Oznam pre žiakov 6.-9.ročníka - Nástup do školy

     • Vedenie Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že vyučovanie v škole sa pre žiakov 6.-9.ročníka obnovuje od 25.6.2020.

      Povinnosťou žiaka je priniesť si dve rúška a balík hygienických vreckoviek. V spoločných priestoroch žiaci nosia rúško. V prvý deň nástupu žiaci do školy donesú so sebou čestné vyhlásenie o zdravotnom stave.

      Po dlhšom čase sa nám opäť ponúka možnosť, aby sme pocítili chod bežného života v škole tak, ako sme boli zvyknutí. Čas strávený v škole bude pre vás príležitosťou pred prázdninami stretnúť sa so svojimi spolužiakmi, kamarátmi, ale aj s triednymi učiteľmi, či vyučujúcimi. Tieto dni strávené v škole od 25.6.2020 využijeme na výmenu učebníc, upratanie skriniek a tried, kontrolu pridelených úsekov v okolí školy, aby sme s čistým svedomím mohli odísť na prázdniny.

      Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ od 22.júna 2020 do konca školského roka

     • Záujem o Školský klub detí v školskom roku 2020/2021

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia!

      Ponúkame Vám možnosť prihlásiť svoje dieťa do Školského klubu detí v školskom roku 2020/2021, ak ste ešte túto možnosť nevyužili a neprihlásili dieťa do ŠKD. V prípade záujmu vypíšte prosím prihlášku. Vypísanú prihlášku môžete doručiť emailom na adresu:

      zshanusovce@zshanusovce.sk  

      alebo odoslať prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu ZŠ do 24. 6. 2020.  

      O prijatí Vášho dieťaťa do ŠKD rozhodne riaditeľka základnej školy.

      Vopred Vám ďakujeme za prejavenú dôveru.

     • Oznam rodičom žiakov 6. - 9.ročníka.

     • Vážení rodičia!

      Na stránke našej školy je spustené "Zisťovanie záujmu" o obnovené vyučovanie pre žiakov 6. - 9.ročníka. Prosím o odhlasovanie, či Vaše dieťa má resp. nemá záujem nastúpiť do školy od 22.júna 2020. Hlasovanie bude spustené do nedele 14.6.2020 do 20.00 hod.

      Poprípade záujem/nezáujem o nástup do školy nahláste triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa (takisto do nedele 14.6.2020).

      RNDr. Verčimáková N., riaditeľka školy

     • Otvorenie školy

     • Vážení rodičia,

      na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Vám oznamujeme, že naša škola obnovuje prevádzku pre 0. - 5. ročník od 1. 6. 2020. Obnovenie prevádzky bude pri zabezpečení všetkých potrebných opatrení.

      Prevádzka školy bude od 7.30 do 16.00 hod. Zabezpečené je stravovanie v školskej jedálni a popoludňajšia činnosť ŠKD.

      Je potrebné, aby žiak v prvý deň nástupu do školy doniesol vypísané VYHLASENIE.