• Riaditeľské voľno - 6.apríl 2022

     • Riaditeľka základnej školy udeľuje žiakom 0. - 8.ročníka bežných tried dňa 6.apríla 2022 riaditeľské voľno z dôvodu Testovania 9 a zápisu detí do 1.ročníka.

      Pre žiakov špeciálnych tried elokovaného pracoviska prebieha riadna výučba.

      Žiaci 0. - 8.ročníka budú v tento deň z obeda automaticky vyhlásení.

      Žiaci 9.ročníka, ktorí v deň testovania nemajú záujem o obed, sú povinní z obeda sa vyhlásiť sami.

     • Príchod žiakov ráno do školy, odchod žiakov zo školy...

     • Riaditeľka základnej školy upozorňuje na zmenu v nástupe žiakov na vyučovanie a odchode žiakov zo školy po vyučovaní.

      Od pondelka 4.4.2022 budú na príchod žiakov do školy slúžiť iba predné vchody A, B a C, D. Žiaci zo zadných  vchodov E, F budú vchádzať cez predné vchody C, D a žiaci z vchodu G budú vchádzať cez vchody A, B.

      Na odchod žiakov zo školy po 4. a 5. vyučovacej hodine bude slúžiť iba I.vchod A-B.

      Za pochopenie ďakujeme

     • Zmena v poplatkoch za telocvične a športoviská!!!

     • Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 23.02.2022 uznesením číslo 314/2022 schválilo zmenu poplatkov za užívanie multifunkčného ihriska s účinnosťou od 01.04.2022 nasledovne:

      - malá telocvičňa 15, 00 € /hod.

      - veľká telocvičňa 20, 00 € /hod.

      - multifunkčné ihrisko bez osvetlenia 15,00 €/hod.

      - multifunkčné ihrisko s osvetlením 20,00 €/hod.

      Prevádzkové hodiny:

      pondelok­ - piatok

      16:00 - 20:00 hod.:  rezervované pre verejnosť podľa individuálnej dohody so správcom

      sobota, nedeľa
      14:00 - 20:00 hod.: verejnosť podľa individuálnej dohody so správcom

       

      Rezerváciu ihriska je potrebné dohodnúť si u správcu ihriska ZŠ Hanušovce nad Topľou, cez pracovnú dobu, aj telefonicky 0904 865 595, 0908 848 832 !!!

      Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.

       

      RNDr. Natália Verčimáková, riaditeľka školy

    • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • Riaditeľstvo Základnej školy v  Hanušovciach nad Topľou oznamuje rodičom detí, že zápis na povinné plnenie školskej dochádzky pre školský rok 2022 /2023 sa uskutoční

      6. apríla 2022

      v čase od  9,00 hod.  do 13,00 hod.

      Ďalšie informácie.

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO...

     • Riaditeľka školy udeľuje Riaditeľské voľno na pondelok 28.3.2022 všetkým žiakom základnej školy v Hanušovciach nad Topľou z organizačných dôvodov.

     • Ponožková výzva 2022

     • Aj na našej škole sme sa zapojili do Ponožkovej výzvy, ktorá sa koná každoročne 21. marca a spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu. Tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky. Cieľom výzvy je šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom. Ich prijatie spoločnosťou, šanca na bežné vzdelávanie, či príležitosť na prácu ešte stále nie je samozrejmosťou. Práve vďaka informovanosti môže každý z nás búrať predsudky a pomôcť im, aby sa stali rovnocennými členmi spoločnosti a mohli realizovať svoje sny – žiť plnohodnotný život. Rozdielne ponožky sa stali symbolom Svetového dňa Downovho syndrómu, pretože chromozóm má tvar ponožkyDátum 21. 3. je tiež symbolický, lebo ľudia s Downovým syndrómom majú o jeden 21. chromozóm naviac. Majú tri namiesto dvoch. Genetická porucha sa odborne nazýva trizómia 21. chromozómu. Hoci majú niečo navyše, nevyvyšujú sa!

     • OZNAM !!!

     • Riaditeľka základnej školy oznamuje, že dňa 22.3.2022 (utorok) budú telocvične a športoviská pre verejnosť zatvorené z technických príčin.

      Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme

     • Pozor zmena - odchod žiakov zo školy...

     • Vážení rodičia, milí žiaci

      Vzhľadom na uvoľňovanie opatrení v súvislosti s pandemickou situáciou, budú po ukončení vyučovania otvorené iba predné vchody určené na odchod žiakov zo školy.

      Ranný príchod cez jednotlivé vchody a filter ostáva zatiaľ nezmenený.

     • Burza kníh...

     • Milí priatelia školy, 

      ak máte knihy, ktoré chcete niekomu ponúknuť, darovať, dopriať iným, aby si ich prečítali, doneste ich do školy.

      V zborovni ich zhromaždíme a predáme počas burzy kníh, ktorá sa uskutoční 16. - 18. marca 2022 v priestoroch školy. Získané finančné prostriedky poslúžia na obohatenie knižného fondu našej školskej knižnice. Ďakujeme!

     • Zbierka materiálnej pomoci pre ľudí z Ukrajiny

     • Dva roky po tom, ako sa začala celosvetová pandémia, čelíme ďalšej veľkej kríze. Kým doteraz bol pre nás mier úplnou samozrejmosťou, dnes to už, bohužiaľ, neplatí. To, čoho sme sa dlhé týždne len obávali, je dnes skutočnosťou. Z Ukrajiny utekajú matky s deťmi a starší ľudia. Nevedia, čo s nimi bude ďalej.

      Slovensko sa zomklo, aby týmto ľuďom pomohlo. Pomocnú ruku chceme podať aj my, z našej základnej školy. Rozhodli sme sa preto v pondelok 28.februára 2022 zorganizovať zbierku materiálnej pomoci pre ľudí z Ukrajiny.

      Vážení rodičia, milí žiaci...

      Ak by ste chceli aj vy pomôcť ľuďom z Ukrajiny, hlavne oblečením, potravinami či hygienickými potrebami (viď leták nižšie), môžte priniesť tieto veci v pondelok do školy, vo vestibule budú nachystané krabice, do ktorých tieto veci budete môcť zložiť. Následne budú odovzdané na zberné miesta.

     • Testovanie žiakov 9. ročníka

     • Informovanie rodičov a žiakov: Testovanie T9 – 2022

      • Dňa 6.4.2022 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka T9-2022. Deviataci budú testovaní z učiva matematiky a slovenského jazyka a literatúry podľa platnej legislatívy pre 2.stupeň ZŠ ISCED2. Test z matematiky píšu v čase: 8.20 – 9.50 h (90 minút), test zo slovenského jazyka a literatúry v čase: 10.35 – 11.45 hod. (70 minút).

       Žiaci so zdravotným znevýhodnením píšu test z matematiky v čase: 8.20 – 10.20 h (120 minút) a zo slovenského jazyka a literatúry v čase: 11.05 – 12.45 h (100 minút).

       Povolené pomôcky: pero, ktoré píše namodro, rysovacie pomôcky, kalkulačka. Nepovolené pomôcky:  zošity, učebnice,  výpisky, študijné materiály, mobilné telefóny.

       Žiaci musia byť v škole 15 minút pred začiatkom administrácie testovania – teda o 7.45 hod! 

        

       Základné informácie k testovaniu a Špecifikácie testov T9-2022 sú zverejnené na webovom sídle www.nucem.sk v časti MERANIA/Testovanie 9.

     • Preberanie Antigénových samotestov...

     • V piatok 25. februára 2022 v čase medzi 8.00 - 13.30 hod. bude možné vyzdvihnúť si antigénové testy pri hlavnom vchode základnej školy.

      Ag testy môže vyzdvihnúť zákonný zástupca žiaka, nie samotný žiak.

      Za pochopenie ďakujeme

     • Oznam...pre rodičov a žiakov 3.b triedy

     • Riaditeľka Základnej školy oznamuje rodičom a žiakom 3.B triedy, že z dôvodu výskytu pozitívneho žiaka v triede bude od 3.februára 2022 prerušená prezenčná výučba do 7.februára 2022.

      Karanténa sa netýka žiakov, ktorí prekonali ochorenie Covid-19 pred nie viac ako 180 dňami. Títo žiaci pokračujú v škole v prezenčnej výčbe po preukázaní sa potvrdením o prekonaní ochorenia, Prehlásením o bezpríznakovosti a negatívnym Ag samotestom.

      Nástup žiakov do školy bude v utorok 8.februára 2022.

      Žiaci 3.B, ktorých sa týka karanténa, budú z obeda automaticky odhlásení.

     • OZNAM!!!

     • Riaditeľka Základnej školy Štúrova 341 v Hanušovciach nad Topľou oznamuje rodičom a žiakom školy, že po konzultácii s RÚVZ vo Vranove nad Topľou, po prerušenej prezenčnej výučbe je nástup všetkých ("zdravých") žiakov do školy v pondelok 31.januára 2022.

      Podmienkou nástupu je negatívny Ag samotest a Prehlásenie o bezpríznakovosti.

      V pondelok 31.1.2022 bude vyučovanie skrátené, a to nasledovným spôsobom:

      žiaci I.stupňa - 4 vyučovacie hodiny,

      žiaci II.stupňa - 5 vyučovacích hodín.

      Školská jedáleň bude v pondelok 31.1.2022 v obmedzenej prevádzke, strava bude poskytnutá iba žiakom školského klubu detí.

      Od utorka 1.2.2022 bude školská jedáleň v riadnej prevádzke.

      Za pochopenie ďakujeme a za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme.

       

     • Informácie k prijímaciemu konaniu a spôsobu podávania prihlášok na stredné školy

     • 1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023. Novela školského zákona upravuje spôsob podávania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole. Po novom bude zákonný zástupca vypĺňať iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „netalentové odbory“), a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „talentové odbory“). Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký.

      Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2022 riaditeľovi strednej školy. Ak riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, že sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, zverejní toto rozhodnutie najneskôr do 6. júna 2022. Prijímacie skúšky „v druhom kole“ sa pre školský rok 2022/2023 budú konať 21. júna 2022. Druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest sa podľa novely školského zákona nebude môcť konať na strednej škole s osemročným vzdelávacím programom.

      Riaditelia stredných škôl zverejnia podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl do 28. februára 2022.

      Riaditeľom gymnázií so štvorročným, päťročným alebo osemročným vzdelávacím programom sa umožňuje zaradiť do podmienok prijímacieho konania prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky, ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 90% v každom vyučovacom predmete samostatne. Riaditeľom stredných škôl, v ktorých sa získava úplné stredné odborné vzdelanie, novela školského zákona umožňuje zaradiť do podmienok prijímacieho konania prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky, ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 80%v každom vyučovacom predmete samostatne. Ak stredné školy zohľadňujú v prijímacom konaní známky, systém prevodu slovného hodnotenia na známky alebo body v rámci prijímacieho konania sa určí tak, aby žiakov základných škôl hodnotených slovne neznevýhodňovali v hodnotení v rámci prijímacieho konania.

       

      1 Proces podávania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2021/2022

      a) Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu

      - najviac dva netalentové odbory,

      - najviac dva talentové odbory.

      Poradie záujmu je informačné pre riaditeľov základných škôl a stredných škôl, uchádzač stále bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý.

      b) Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.

      c)  Termíny konania prijímacích skúšok na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá

      - 1. termín:

      pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

                      ▪ 2. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. 5. 2022

      pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

                      ▪ 4. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. 5. 2022 a 6. 5. 2022

       

      - 2. termín:

      pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

                    ▪ 9. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. 5. 2022

      pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

                   ▪ 11. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. 5. 2022 a 13. 5. 2022

       

      Termíny konania prijímacích skúšok na stredné športové školy

      Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach:

      - prvá fáza - overenie športového výkonu:

      od 21.3. do 14.4.2022 pre všetky druhy športov (spoločné pre oba termíny prijímacej skúšky)

      - druhá fáza – psychodiagnostické vyšetrenie:

      4. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. 5.2022 a 6. 5. 2022 (1. termín)

      alebo

      11. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. 5. 2022 a 13. 5. 2022 (2. termín)

      d) Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky na každú strednú školu, na ktorú sa uchádzač hlási, je do 20. marca 2022 pre všetky odbory vzdelávania (talentové odbory aj netalentové odbory). Termín na podanie prihlášky sa nevzťahuje iba na uchádzača - mladistvého vo výkone trestu odňatia slobody.

      e) Prihlášku, v ktorej je jedným zo zvolených talentových odborov odbor vzdelávania na strednej športovej škole, je nutné zaslať v čo najskoršom termíne od ukončenia hodnotenia žiaka za prvý polrok z dôvodu overovania športového výkonu v čase od 21. marca 2022 do 14. apríla 2022.

      f) Prihlášku možno podať

      - elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez podpisu, alebo

      - v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

      g) Povinnými prílohami prihlášky podľa druhu záujmu o štúdium sú:

      - Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor alebo učebný odbor o predkladá len uchádzač o štúdium v tých študijných odboroch alebo učebných odboroch, ktoré ministerstvo školstva do 31. januára 2022  zverejnilo na webovom sídle. Sú to nasledovné odbory:

      - 2176 H mechanik banských prevádzok

      - 2275 H hutník

      - 2285 H zlievač

      - 2262 K hutník operátor

      - 2364 H strojný mechanik

      - 2433 H obrábač kovov

      - 2738 H operátor sklárskej výroby

      - 3661 H murár

      - 3663 H tesár

      - 3672 H kamenár

      - 3684 H strechár

      - 3762 H železničiar

      - 4575 H mechanizátor lesnej výroby

      - 5371 H sanitár

      - Všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách

      - 8227 Q tanec

      - 9245 M ochrana osôb a majetku

       

      - Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky o predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

      - Potvrdenie národného športového zväzu, že uchádzač je uvedený v zozname talentovaných športovcov o predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej športovej škole.

      - Vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej športovej škole.

      - Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti o predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou.

      - Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením.

      - Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, vydané zamestnávateľom, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v študijnom odbore alebo učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania.

      - Kópie vysvedčení predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške.

      - Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha) o predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.

       

      Forma podania prihlášky

      Ak zákonný zástupca podáva prihlášku elektronicky

      a) Konkrétny formulár prihlášky si vygeneruje zo školského informačného systému, ktorý škola používa. Niektoré údaje budú predvyplnené z databázy školského informačného systému, ďalšie požadované údaje doplní zákonný zástupca.

      b) Vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom školského informačného systému najneskôr do 14. marca 2022 základnej škole na potvrdenie hodnotenia. K prihláške pripojí povinné prílohy podľa bodu 1 písm. g) v zoskenovanej podobe ako prílohy k elektronickému podaniu a potvrdí podanie prihlášky.

      c) Riaditeľ základnej školy prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022.

      d) Školský informačný systém po potvrdení prihlášky riaditeľom základnej školy a potvrdení podania prihlášky zákonným zástupcom odošle prihlášku všetkým stredným školám, ktorých odbory vzdelávania uviedol zákonný zástupca v prihláške. Ak vznikne technický problém s odoslaním prihlášky prostredníctvom školského informačného systému na niektorú zo škôl uvedených v prihláške, zákonný zástupca dostane zo školského informačného systému upozornenie o tom, že prihlášku musí zákonný zástupca vytlačiť, podpísať a do 20. marca 2022 aj s prílohami podať na príslušnú školu poštou alebo osobne; pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

      Ak zákonný zástupca podáva prihlášku v listinnej podobe

      a) Prihlášku vyplní na tlačive 056 MŠVVaŠ SR , ktoré je platné od 1. januára 2022.

      b) Riaditeľ základnej školy, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdí hodnotenie žiaka uvedené na prihláške bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022; ak potvrdenie riaditeľom základnej školy nie je možné, uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača pripoja k prihláške kópie vysvedčení.

      c) Zákonný zástupca vyhotoví potrebný počet kópií tlačiva prihlášky a povinných príloh podľa bodu 1 písm. g), podľa počtu odborov vzdelávania, ktoré uviedol v prihláške. Ak nemá možnosť vyhotoviť kópie, vyhotoví ich škola.

      d) Zákonný zástupca každú kópiu prihlášky podpíše a do 20. marca 2022 každú kópiu prihlášky s prílohami podá poštou alebo osobne každej strednej škole, ktorej odbory vzdelávania uviedol v prihláške. Pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

      e) Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľovi školy.

      f) Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa vo vyhlásení dohodnú, že všetky podania týkajúce sa výchovy a vzdelávania týkajúcich sa nášho syna/našej dcéry, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, bude podpisovať jeden z nich.

       

      Usmerňovanie a koordinácia podávania prihlášky zákonným zástupcom zo strany základnej školy

      Výchovný poradca základnej školy  informuje zákonných zástupcov o forme podávania prihlášky a spôsobe jej vypĺňania. Poskytne žiakom, pre ktorých je to relevantné, vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka a koordinuje žiakov tak, aby toto potvrdenie od lekára, ako aj ďalšie požadované prílohy získali najneskôr do 28. februára 2022. Priebežne usmerňuje proces podávania prihlášok a koordinuje potvrdzovanie prihlášok riaditeľom základnej školy, pričom kontroluje úplnosť (vrátane požadovaných príloh) jej vyplnenia.

      Riaditeľ základnej školy potvrdí predložené resp. zaslané prihlášky bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022.

       

      Stredné školy

      a) Stredné školy budú akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overené riaditeľom základnej školy cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe potvrdené riaditeľom základnej školy.

      b) Riaditeľ strednej školy, ktorá v kritériách na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl zohľadňuje známky žiaka zo základnej školy, zabezpečí, aby stredná škola

      - vytvorila a zverejnila systém prevodu slovného hodnotenia na známky alebo body v rámci prijímacieho konania,

      - žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ nahradila toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou alebo aby vytvorila systém prevodu hodnotenia „absolvoval“ (napríklad priemerom známok z príslušného vysvedčenia) a tieto podmienky zverejnila.

       

      Prijímacie skúšky

      a) Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania.

      b) Ak riaditeľ strednej školy zaradil do podmienok prijímacieho konania prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky na základe výsledkov externého testovania, uchádzač, ktorý splnil podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, prijímaciu skúšku nebude konať a bude mu priznaný maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku.

       

      Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

      a) Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.

      V počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka, riaditeľ strednej školy rezervuje potrebný počet miest pre všetkých uchádzačov, ktorí sa prijímacej skúšky zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť a boli riadne ospravedlnení; týmto uchádzačom určí riaditeľ strednej školy náhradný termín prijímacej skúšky najneskôr do 31. 8. 2022.

      b) Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie na tlačive Potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium. Tlačivo vám včas poskytne výchovný poradca. Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť. Potvrdenie o nastúpení na štúdium je možné zaslať aj prostredníctvom emailovej komunikácie (riadne podpísané a zoskenované) – potvrdenie musí byť odoslané do 23.mája 2022 (23:59 hod.).

      c) Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

       

      Prečítajte si aj: Najčastejšie kladené otázky

     • Preberanie Ag samotestov predlžujeme...

      • Aj počas štvrtka 27. januára 2022 v čase medzi 8.00 - 12.00 hod. bude možné vyzdvihnúť si antigénové testy pri hlavnom vchode základnej školy.

       Ag testy môže vyzdvihnúť zákonný zástupca žiaka, nie samotný žiak.

     • Preberanie Antigénových samotestov...

     • Počas stredy 26. januára 2022 v čase medzi 8.00 - 12.00 hod. bude možné vyzdvihnúť si antigénové testy pri hlavnom vchode základnej školy.

      Ag testy môže vyzdvihnúť zákonný zástupca žiaka, nie samotný žiak.