• Oznam - objednané knihy

     • Vážení rodičia, milí naši žiaci

      Oznamujeme vám, že knihy, ktoré ste si objednali u svojich triednych učiteľov, alebo u p.uč. Mgr. Anny Pohlodovej, na vás už nedočkavo čakajú v škole. Preto si ich môžte vyzdvihnúť u svojich triednych učiteľov, keď si prídete po úbory a hygienické vrecúška.

      Ešte raz pripomínam prísne hygienické pravidlá - ochranné rúška, rukavice, dvojmetrové odstupy. Ďakujeme vopred za ich dodržiavanie.

      RNDr. Verčimáková Natália, riaditeľka školy

     • Oznam pre rodičov a žiakov

     • Vyzdvihnutie si úborov a hygienických vrecúšok

      Vážení rodičia,

      nakoľko prezenčná forma výčby bola prerušená 13.3.2020, vtedy pôvodne na dva týždne, úbory a hygienické vrecúška vašich detí zostali v škole. Viacerí z vás sa však pýtali, či by nebolo možné vyzdvihnúť úbory a vrecúška zo školy. Preto, vám týmto oznamujem, že

      vyzdvihnúť úbory a hygienické vrecúška zo školy je možné nasledovne:

      I.stupeň - 29.4.2020:

                 0.ročník, 1.ročník - 8.00 hod.

                 2.ročník - 9.00 hod.

                 3.ročník - 10.00 hod.

                 4.ročník - 11.00 hod.

      II.stupeň:

           5.ročník - 4.5.2020

           6.ročník - 5.5.2020

           7.ročník - 6.5.2020

           8.ročník - 7.5.2020

           9.ročník - 11.5.2020.

      Bližšie informácie vám poskytnú vaši triedni učitelia.

      Samozrejme, ak prídete vyzdvihnúť úbory a vrecúška do školy, nezabudnite na dodržiavanie prísnych hygienických pravidiel - ochranné rúško, zdržiavanie sa v areáli školy čo najkratší čas. Za pochopenie vám v mene všetkých zamestnancov základnej školy Ďakujem.

      RNDr. Verčimáková Natália, riaditeľka školy

       

    • Nezabudnime na DEŇ ZEME!
     • Nezabudnime na DEŇ ZEME!

     • 22. apríla ho ľudia v rôznych kútoch sveta oslávia už po 50.krát. Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia s cieľom opakovane si pripomínať našu závislosť na cenných daroch, ktoré nám Zem poskytuje, ako aj jej zraniteľnosť a našu zodpovednosť.

      Žiaľ, v týchto dňoch spoznávame pravdivosť slov Johna Muira: „Keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta.“ Čo tak spojiť sa v stredu s celým svetom a pohnúť hoci len jedinou malou vecou, ale tým správnym smerom, v prospech prírody? Nemajme pocit, že to bude zbytočné. Ako povedal Albert Schweitzer: „Lúka sa na jar rozzelená tak, že sa rozzelenajú milióny stebiel trávy.“

      Vypočujte si kratučkú rozprávku Odvážny kolibrík: https://www.youtube.com/watch?v=DU1MWi-lzDs

     • Oznam


     • Hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie

      Vážení rodičia!

      Ocitli sme sa všetci v situácii, ktorú sme si nevedeli pred pár týždňami ani predstaviť. Vás, Vaše deti a aj nás táto skutočnosť postavila pred niečo úplne nové. Najprv to vyzeralo, že po dvoch týždňoch sa všetko skončí, ale momentálne je koniec tohto príbehu v nedohľadne.

      6.apríla 2020 bolo zverejnené usmernenie MŠVVŠ SR k hodnoteniu žiakov základnej školy v čase mimoriadnej situácie. Vyplýva z neho zopár dôležitých skutočností:

      1.) V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.

      2.) Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie (to znamená, že žiaci nie sú známkovaní, avšak hodnotenie žiakov prebieha naďalej – napr. slovne, percentuálne a pod.).

      3.) Všetky výchovy budú neklasifikované (tak ako doteraz).

      4.) V tomto čase využívame vybrané formy písomného a ústneho prejavu žiakov. Podľa usmernenia sa neodporúča hodnotiť žiakov na základe testov a písomných skúšok, ale na druhej strane si treba uvedomiť, že v individualizovanej podobe a pri zachovaní objektívnosti to nie je zakázané.

      5.) Chcem tiež upozorniť na to, že v médiách sa dnes často v rôznych súvislostiach objavilo, že žiaci nemôžu prepadnúť. Ak však žiak nebude s vyučujúcimi nijakým spôsobom spolupracovať na vypracovaní zadaných úloh, resp. ich vypracovanie bude nekvalitné, je možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie týchto žiakov. Spomínam to preto, že máme prípady žiakov, ktorí sa učiteľom nehlásia a nevieme, kde je problém. Riešia to momentálne jednotliví triedni učitelia. Preto by som vás chcela požiadať, aby ste sa pýtali svojich detí, či s každým učiteľom komunikujú a zadávané úlohy načas odovzdávajú dohodnutými komunikačnými kanálmi.

      Na záver sa chcem poďakovať Vám aj Vašim deťom za ich prístup počas týchto dní. Určite nie je všetko ideálne, ale spoločne hľadajme možnosti a vylepšenia spolupráce pri danom spôsobe vyučovania.

      V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte príslušného vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo mňa a budeme sa snažiť situáciu vyriešiť.

       

      S úctou a prianím trpezlivosti, síl a optimizmu do ďalších dní N.Verčimáková, riaditeľka školy.

       

     • OZNAM - Dôležité!!!

     • Vážení rodičia!

      Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a schválenie vlády SR o obmedzení voľného pohybu občanov od stredajšej polnoci 8.4.2020 do pondelka 13.4.2020 23:59, vám týmto oznamujem, že plánované PODPISOVANIE PRIHLÁŠOK NA STREDNÉ ŠKOLY, ktoré sa malo uskutočniť v stredu 8.4.2020, sa bude konať

      v náhradnom termíne, a to 15.4.2020 v nezmenenom čase,

      t.j. dopoludnia od 8:00 do 11:00 a popoludní od 14:00 do 17:00.

      Všetko ostatné zostáva nezmenené. Nezabudnite na dodržiavanie prísnych hygienických opatrení - ochranné rúško, rukavice, vlatné pero na písanie a dvojmetrové odstupy.

      Za pochopenie ďakujem, s pozdravom RNDr. Verčimáková Natália, riaditeľka školy

     • OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV - Podpisovanie prihlášok na stredné školy

     • Prosíme zákonných zástupcov žiakov, ktorí si podávajú prihlášku na strednú školu do 1. kola prijímacích skúšok, aby prišli podpísať prihlášky pred vchod do budovy základnej školy

      v pondelok 6.4.2020 od 7:45 do 10:00

      alebo

      v stredu 8.4.2020 ráno od 8:00 do 11:00 a popoludní od 14:00 do 17:00.

      Prihlášky musia prísť podpísať aj žiaci, ktorí prihlášky ešte nepodpísali. Ak zákonný zástupca nemôže v stanovené termíny prísť, tak prihlášky môže vyzdvihnúť v pondelok žiak a prihlášky  doma so zákonným zástupcom podpíšu. Podpísané prihlášky následne v stredu prinesie žiak pred vchod základnej školy. Zákonní zástupcovia, ktorí prihlášky majú už doma, doručia podpísané prihlášky v stanovené termíny. Vyžadujú sa pritom prísne hygienické opatrenia – rúško, rukavice, vlastné pero a dvojmetrové rozostupy.

      Prihlášky žiakov, ktorí majú detského lekára v Hanušovciach, sú lekármi už potvrdené. Kto za potvrdenie „hanušovskými“ detskými lekárkami na prihláške ešte nezaplatil, prinesie za každú potvrdenú prihlášku 1 euro (za 2 prihlášky 2 eurá).

      Kto sa rozhodne prihlášku ešte zmeniť, tak má čas na základe nového usmernenia ministerstva školstva najneskôr do 15. mája 2020. K prihláške už nebude potrebné potvrdenie lekárom o zdravotnej spôsobilosti.

      Zároveň budú zákonným zástupcom v pondelok a v stredu vydané  aj zápisné lístky.

      Pre horeuvedené termíny sme sa rozhodli z dôvodu možných nepredvídateľných situácií (dlhodobá karanténa celej rodiny alebo komunity, možný zákaz vychádzania, ...).

      V prípade otázok, problémov a nejasností kontaktujte výchovného poradcu na telefónnom čísle 0910 756 321 alebo emailom stofanm@zshanusovce.edu.sk

       

      Ďalšie informácie k prijímaciemu konaniu:

      Upozorňujeme žiakov a ich zákonných zástupcov, aby sledovali priebežne informácie k prijímaciemu konaniu aj na stránkach stredných škôl, na ktoré si podávajú prihlášku.

      Zápisný lístok slúži na zápis žiaka po prijatí na strednú školu, čím sa uzatvára prijímacie konanie. Základná škola vydáva každému žiakovi len jeden zápisný lístok. V zmysle zákona nemôže základná škola vydať zápisný lístok inej osobe ako zákonnému zástupcovi! Zákonný zástupca preberá zápisný lístok na základe vlastnoručného podpisu. Zákonný zástupca do zápisného lístka nič nevpisuje! Všetko robí príslušná stredná škola, na ktorú je žiak prijatý a zákonný zástupca tam odovzdá zápisný lístok. V prípade, že mu ponúkne prijatie aj iná škola, môže zákonný zástupca žiaka zápis zrušiť, vybrať zápisný lístok a preniesť ho na inú školu. Ak sa zákonný zástupca nezúčastní zápisu na strednú školu a ani sa náležite neospravedlní, prijatie žiaka na danú strednú školu je považované za zrušené! Na uvoľnené miesto nastupuje žiak, ktorý sa na danú strednú školu nedostal pre nedostatok miesta a vyhovel prijímaciemu konaniu.

      Podľa najnovšieho usmernenia ministerstva školstva:

      Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

      Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

      Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

     • Opatrenia ministerstva školstva

     • Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

      Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka.

      Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.

      Minister školstva Branislav Gröhling predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde by mali učitelia, žiaci, ale aj rodičia nájsť materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.    

      "Budem sa snažiť hľadať ďalšie riešenia, ako toto celé rodičom aj učiteľom uľahčiť. Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať, "  vyhlásil nový minister školstva Branislav Gröhling.

     • Možnosti dištančného vzdelávania

     • Prerušenie vyučovania v školách v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si vyžiadalo v oveľa vyššej miere ako doposiaľ využívanie dištančných foriem vzdelávania. Riaditelia počas tohto výnimočného režimu zabezpečujú podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Konkrétne zadania, domáce úlohy a pod. sú v kompetencii učiteľa. 

      Podľa najnovšieho výskumu CVTI SR, ktorý bol zverejnený v roku 2020 a týka sa používania internetu v domácom prostredí, má až 96,6 % žiakov zabezpečený prístup k internetu v domácom prostredí a 93,6 % žiakov mobilný telefón s internetom, ktorý využíva.

      S cieľom pomôcť zvládnuť súčasnú situáciu prinášame prehľad možností dištančného vzdelávania, ktoré sú aktuálne dostupné. O ďalších možnostiach budeme aktuálne informovať.

      Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu „Viki“

           V rámci podpory interaktívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách ministerstvo školstva spustilo 1. februára 2020 do ostrej prevádzky portál Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu s názvom „Viki“ (https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne). Portál v súčasnosti obsahuje verejne dostupný edukačný obsah aj pre základné školy, a to v prírodovedných predmetoch, ako sú matematika, prírodoveda, biológia, chémia, fyzika, v oblastiach finančnej gramotnosti, environmentálnej výchovy, pre stredné školy v oblasti elektrotechniky a podobne.  Od 19. marca 2020 sú pre všetkých sprístupnené aj vzdelávacie materiály k angličtine pre ZŠ I. stupeň, ZŠ II. stupeň.

      Planéta vedomostí

           Vzdelávací portál Planéta vedomostí (http://planetavedomosti.iedu.sk) predstavuje komplexný nástroj pre školy a ich učiteľov, ktorý slúži na prípravu výučbových materiálov, na prácu so žiakmi počas vyučovacej hodiny a následne na kontrolu domácich úloh vypracovaných žiakmi. V súčasnosti obsahuje viac ako 30 000 vzdelávacích materiálov z matematiky, fyziky, chémie, biológie a prírodovedy. Vzdelávacie materiály tvorí multimediálne spracovaný obsah vo forme videí, animácií, simulácií, prezentácií, ilustrácií, 3D modelov, obrázkov, fotografií, interaktívnych cvičení a lekcií. Materiály na portáli sú sprístupnené podľa predmetov a úrovní, a taktiež podľa tematických celkov definovaných Štátnym vzdelávacím programom. Okrem prírodovedných predmetov nájdu učitelia a žiaci na portáli aj vzdelávacie materiály z anglického jazyka.

      Fenomény sveta

      V súvislosti s aktuálnym prerušením vyučovania v školách je pre všetkých učiteľov, žiakov a ich rodičov BEZPLATNÝ PRÍSTUP K VZDELÁVACÍM MATERIÁLOM na portáli www.fenomenysveta.sk

      Na portáli sa nachádza viac ako 500 videí a 1500 interaktívnych aktivít.

      AKO NA TO?
      1. Vytvorte si používateľský účet, resp. prihláste sa do existujúceho účtu na www. fenomenysveta.sk
      2. Pre sprístupnenie vzdelávacieho obsahu použite AKTIVAČNÝ KÓD: SKOLAZDOMU

      3. Využívajte bezplatný vzdelávací obsah, ktorý je dostupný do 15. 4. 2020 

      TAKTIK

      TAKTIK vydavateľstvo sa rozhodlo sprístupniť kompletnú ponuku interaktívnych pracovných zošitov na domáce použitie ZADARMO. Interaktivita bude dostupná úplne zdarma počas celej doby zatvorenia škôl.

      DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA:

      1. Nezabudnite uplatniť kupón TAKTIKNADOMA. V prípade, ak sa Vám v poslednom kroku objednávky objavujú poplatky za dopravu, vráťte sa o krok naspäť a uplatnite kupón.

      2. Produkt Mimoriadny balík 50 interaktívnych titulov si objednávajte samostatne (bez ďalších produktov).

      3. Prvý e-mail, ktorý Vám bude doručený po odoslaní objednávky, obsahuje údaje do Vášho užívateľského účtu na taktik.sk.  PROSÍM, ČAKAJTE NA DRUHÝ E-MAIL S PREDMETOM "INTERAKTIVITA". Až v tomto e-maili nájdete prihlasovacie údaje do interaktivity.

      4. Vzhľadom na enormný záujem o využitie interaktívnej výučby trvá zaslanie e-mailu s prihlasovacími údajmi do interaktivity aj niekoľko hodín. Všetky objednávky totiž musíme spracovať ručne. Kontaktujte nás v prípade, ak Vám nebude doručený potvrdzujúci e-mail alebo Vám neboli doručené prihlasovacie údaje do 24 hodín.

     • Oznam nielen pre žiakov

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Na základe odporúčania MŠVVaŠ SR a v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy COVID-19 (koronavírus), vydávam nasledujúce pokyny pre všetkých žiakov Základnej školy Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou:

      Žiaci školy:

      1. V čase od 16. 3. do 27. 3. 2020 vrátane sa zdržujú v mieste svojho bydliska a zdržiavajú sa v domácom prostredí.

      2. Sú povinní sledovať a spracovávať učivo a domáce úlohy zadané jednotlivými učiteľmi počas celého vyššie uvedeného obdobia tak, aby po návrate do školy mohli plynule pokračovať vo vyučovaní.

      3. Môžu požadovať konzultáciu od vyučujúcich v čase od 8.00 hod. do 15.30 hod. prostredníctvom elektronickej triednej knihy alebo prostredníctvom iného dohodnutého komunikačného kanálu s príslušným vyučujúcim.

      Ďakujem za pochopenie a riadenie sa týmito pokynmi. S pozdravom N.Verčimáková, riaditeľka školy

     • Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.    

      Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

      V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.

      Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.    

      Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.

     • Oznam - dôležité!!!

     • Po večernom zasadnutí krízového štábu a odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva riaditeľka školy týmto oznamuje, že od piatka 13.3.2020 sa prerušuje vyučovanie. Aktuálne informácie je potrebné sledovať na stránke školy. 

     • COVID19 / koronavírus

     • Na základe odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v záujme obmedzenia šírenia koronavírusu prosím rodičov, ktorí boli v priebehu februára/marca 2020 na dovolenke, či služobnej ceste hlavne v Taliansku a v iných rizikových oblastiach (predovšetkým Čína, Japonsko, Južná Kórea, Singapur, Thajsko, Kambodža, Irán, Nemecko), aby svoje deti nechali doma v karanténe 14 dní, triednemu učiteľovi túto informáciu oznámili telefonicky, mailom a konzultovali telefonicky situáciu so svojím detským lekárom.

     • Príkaz riaditeľky školy č. 01/2020 o prijatí opatrení proti šíreniu vírusových ochorení s platnosťou od 09.03.2020 do odvolania

     • Na základe odporúčania Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy COVID-19 (koronavírus), vydávam nasledujúce pokyny riaditeľky školy: 

      V prípade výskytu koronavírusu ide o nasledujúce prejavy: 

      COVID19 má širokú škálu prejavov ochorení dýchacích ciest:

      1. od miernych (kašeľ, zvýšená teplôt),
      2. cez závažné (vysoká horúčka, dusivý kašeľ, hnačka, bolesti svalov) - až po ťažký zápal pľúc a zlyhanie obličiek, ktoré sa môžu končiť smrťou, vo väčšine prípadov je priebeh ochorenia len mierny,
      3. ťažkým priebehom ochorenia sú najviac ohrození starší ľudia (65+), ľudia s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou.

      V podmienkach ZŠ prikazujem: 

      • Žiakom: Ostať doma v prípade príznakov prechladnutia, bolesti hrdla, zvýšenej teploty a kašľa a neprijímať návštevy. Zákonní zástupcovia  žiakov, ktorí budú mať vyššie uvedené príznaky, nepošlú žiakov do školy a budú o tom informovať triednych učiteľov prostredníctvom elektronickej triednej knihy, telefonátom alebo emailom. Neúčasť na vyučovaní bude automaticky ospravedlnená.                        

       Zodpovední: triedni učitelia

      • Vyučujúcim: Do elektronickej triednej knihy zadávať učivo prebraté na vyučovacej hodine a zadanú domácu úlohu tak, aby žiaci, ktorí sa nezúčastnia vyučovania, mohli pokračovať v domácom vzdelávaní (vrátane uvedenia učebnice a strán s prebratým učivom a zadanými úlohami).

      Zodpovední: vyučujúci

      • Zamestnancom: Počas prvej vyučovacej hodiny každého dňa vizuálne skontrolovať žiakov a v prípade, že niektorý žiak javí niektorý zo znakov vírusového ochorenia (najmä kašeľ, kýchanie, zvýšená teplota), poslať žiaka na odmeranie teploty do kancelárie školy. V prípade zvýšenej teploty, okamžite kontaktovať zákonného zástupcu, ktorý si príde po žiaka do školy.                                                                             Zodpovední: vyučujúci, triedni učitelia 
      • Žiakom a zamestnancom: Dôsledne dodržiavať osobnú hygienu.
       • pravidelne si umývať ruky,
       • zakrývať si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní,
       • nekýchať do dlaní, ale do lakťového ohybu alebo do papierovej vreckovky, vreckovku ihneď vyhodiť do odpadovej nádoby.     

      Zodpovední.: triedni učitelia (informovanie žiakov)

       

      • Upratovačkám a kuchárkam: Dôsledne dbať na čistotu školského prostredia.
       • denne dvakrát čistiť dezinfekčným prostriedkom dotykové povrchy – najmä kľučky a madlá na schodoch,
       • jeden krát denne čistiť dezinfekčným prostriedkom povrchy lavíc, stoličiek a stolov vo všetkých miestnostiach,
       • upratovačky počas služby umyť  dezinfekčným prostriedkom plochy v sociálnych zariadeniach,
       • obmedziť nosenie náramkov a iných predmetov na rukách.

      Zodpovední:  ZRŠ I.st, vedúca ŠJ

      • Žiakom a zamestnancom: Nepoužívať spoločné uteráky vo WC a učebniach a doteraz používané uteráky odstrániť.                                   

      Zodpovední: ZRŠ I.st., vedúca ŠJ

       

      Odporúčania všetkým dotknutým:

       Ak ste v posledných dňoch navštívili oblasti, v ktorých sa vyskytlo vírusové ochorenie, odporúčam dobrovoľnú karanténu v zmysle odporúčaní Ministerstva zdravotníctva.  Týka sa to najmä rizikových krajín, ktorými aktuálne sú: Čína, Japonsko, Južná Kórea, Taliansko, Singapur, Thajsko, Kambodža, Irán. Čoskoro však môžu pribudnúť: Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Maďarsko  a Švajčiarsko.

      Ak sa vyššie uvedené príznaky vírusového ochorenia zhoršia, zavolajte svojmu lekárovi alebo kontaktujte Úrad verejného zdravotníctva SR a neohlásene nenavštevujte ambulanciu alebo pohotovostnú službu.

      Rodičia, ktorí u  svojich detí nepozorujú žiadne príznaky vírusového ochorenia, ale z dôvodu slabej imunity alebo iných zdravotných problémov žiakov majú obavu posielať deti do kolektívu, informujú o tom triednych učiteľov prostredníctvom elektronickej triednej knihy alebo emailom. Neúčasť bude automaticky ospravedlnená. 

      V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte (telefonicky, nie osobne) svojho všeobecného lekára alebo Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou.

      V oblasti organizácie vyučovacieho procesu ruším realizáciu nasledujúcich naplánovaných aktivít v ZŠ:

      • športové a kultúrne podujatia, exkurzie, akcie organizované v rámci záujmového vzdelávania.

                                                                                         RNDr. Natália    V e r č i m á k o v á

                                                                                                     riaditeľka školy

       

     • Máme EKOKÓDEX!

     • Poznávame prírodu. Chránime všetko živé. Sadíme zeleň a staráme sa o ňu. Staviame úkryty pre živočíchy. Čistíme naše okolie.

      Spoločne sme vytvorili vyznanie hodnôt a návod k ohľaduplnému správaniu sa k životnému prostrediu pre všetkých nás, ktorí navštevujeme školu.

      O jeho umelecké znázornenie sa pokúsili viacerí žiaci, ktorí svoje práce odovzdali do súťaže vyhlásenej kolégiom Zelenej školy. Hlasovaním sme spomedzi nich vybrali víťazný návrh, ktorého autorom je Samuel Vasilišin, žiak I.C triedy. Srdečne blahoželáme. 

     • Testovanie T9 – 2020: Informácia pre rodičov a žiakov

     • Dňa 1.4.2020 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka T9-2020. Deviataci budú testovaní z učiva matematiky a slovenského jazyka a literatúry podľa platnej legislatívy pre 2.stupeň ZŠ ISCED2. Test z matematiky píšu v čase: 8.20 – 9.50 h (90 minút), test zo slovenského jazyka a literatúry v čase: 10.35 – 11.45 hod. (70 minút).

      Žiaci so zdravotným znevýhodnením píšu test z matematiky v čase: 8.20 – 10.05 h (105 minút) a zo slovenského jazyka a literatúry v čase: 10.50 – 12.15 h (85 minút).

      Povolené pomôcky: pero, ktoré píše namodro, rysovacie pomôcky, kalkulačka. Nepovolené pomôcky:  zošity, učebnice,  výpisky, študijné materiály, mobilné telefóny.

      Žiaci musia byť v škole 15 minút pred začiatkom administrácie testovania – teda o 7.45 hod! 

       

      Základné informácie k testovaniu a Špecifikácie testov T9-2020 sú zverejnené na webovom sídle www.nucem.sk v časti MERANIA/Testovanie 9.

        

     • Výtvarná súťaž – Logo našej školy

     • Riaditeľka Základnej  školy Hanušovce nad Topľou vyhlasuje výtvarnú súťaž: Logo našej školy, pre všetkých žiakov ZŠ Hanušovce nad Topľou.

      Poslaním výtvarnej súťaže je podnecovanie detí a mládeže k umeleckej tvorivosti, podpora ich talentu, rozvíjanie fantázie, estetického cítenia a v neposlednom rade vytváranie priestoru na prezentáciu ich vlastnej tvorby.

      Súťažné kategórie:

      1. kategória  1. – 4. ročník ZŠ

      2. kategória  5. – 9. ročník ZŠ

      Podmienky súťaže

      Do súťaže je možné odovzdať výkresy spracované ľubovoľnou, plošnou technikou vo formáte A4. V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov – jeden autor môže odovzdať maximálne jednu prácu. Súťažné práce je potrebné označiť nasledovnými údajmi:  Meno a priezvisko žiaka, vek, trieda, súťažná kategória.

      Hodnotenie a ocenenie prác

      Vyhlasovateľ súťaže vymenuje trojčlennú odbornú porotu, ktorá po prezretí prác udelí v každej súťažnej kategórii 3 ceny. Zároveň bude vybratý a použitý návrh na nové logo našej školy. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien, prípadne ceny prerozdeliť. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pri propagácii podujatia publikovať jednotlivé výtvarné práce bez nároku autora na honorár. Výstava ocenených a vybraných prác bude inštalovaná v priestoroch ZŠ Hanušovce nad Topľou. Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke našej školy (www.zshanusovce.sk).

      PRÁCE DORUČTE NAJNESKÔR DO 31.3.2020 P.UČITEĽKE VÁCLAVKOVEJ

      Kontakt a bližšie informácie: Mgr. Adriana Václavková

      Tešíme sa na vaše práce.                                                                                                           Riaditeľka školy