• Oznámenie o voľbách do Rady školy pri Základnej škole Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou

     • V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR z 15. 04. 2004 č. 291/2004 Z. z. na základe ukončenia volebného obdobia predchádzajúcej rady školy pri Základnej škole Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou, riaditeľka školy vyhlasuje voľby do rady školy pre nové funkčné obdobie.

      V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 v znení neskorších predpisov ustanovuje § 2, že v základných školách  radu školy tvoria:

      a) dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

      b) jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

      c) štyria zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy alebo školského zariadenia,

      d) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

       

      Nakoľko funkčné obdobie súčasnej Rady školy končí 1.3.2020,

      Vyhlasujem voľby zástupcov do Rady školy,

      a to nasledovne:

       

      1. Voľby členov rady školy za pedagogických zamestnancov sa uskutočnia dňa 17.2.2020 o 14.00 hod v zborovni ZŠ.
      2. Voľby členov rady školy za nepedagogických zamestnancov sa uskutočnia dňa 17. 2. 2020 o 9.00 hod. v zborovni ZŠ
      3. Voľby členov rady školy za rodičov žiakov školy sa uskutočnia dňa 17. 2. 2020 v čase 15.30 hod. – 17.00 hod. v zborovni ZŠ.

      !!! Za každého žiaka školy hlasuje iba jeden rodič, resp. zákonný zástupca. V prípade viacerých súrodencov v škole, rodič hlasuje iba raz. Za rodičov sa volia štyria zástupcovia zakrúžkovaním poradového čísla daného kandidáta na volebnom lístku.

      Návrhy na kandidátov do rady školy za rodičov žiakov školy je možné podávať elektronicky na adrese riaditel@zshanusovce.sk, písomne alebo osobne doručiť do kancelárie riaditeľky školy najneskôr v termíne do 13. 2. 2020. Každý kandidát musí podpísať písomný súhlas so svojou kandidatúrou, a to najneskôr 13.2.2020. Písomný súhlas s kandidatúrou do rady školy na stiahnutie SuhlasSKandidaturouRZ.pdf.

       

      Podľa § 1 ods.6 Vyhlášky MŠ SR z 15. 04. 2004 č. 291/2004 Z. z. Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľka vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

      V prípade, že počet odovzdaných hlasov pri niektorej voľbe dňa 17.2.2020 nedosiahne nadpolovičnú väčšinu oprávnených voličov, bude sa konať druhé kole volieb. Opakované voľby sa budú konať 19.2.2020 v čase 7.00 hod – 16.30 hod. v zborovni ZŠ.

      Zloženie volebnej komisie, ktorá bude dohliadať na priebeh volieb, bude oznámený najneskôr v piatok 14.2.2020. O účasť vo volebnej komisii je možné požiadať na sekretariáte školy najneskôr do 13.2.2020 do 14.00 hod.

                                                                                                    RNDr. Natália Verčimáková, riaditeľka školy

     • Výsledok volieb do Rady školy

     • Dňa 17.2.2020 sa konali voľby zástupcov rodičov žiakov do Rady školy pri ZŠ Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou. Nakoľko sa volieb nezúčastnila potrebná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, vyhlasujem voľby za neplatné. Opakované voľby zástupcov rodičov žiakov do Rady školy sa budú konať v stredu 19.2.2020 v čase 7.00 hod. - 16.30 hod. v zborovni ZŠ.                                                                                                 RNDr. Natália Verčimáková, riaditeľka školy.

     • Zoznam kandidátov pre voľbu zástupcov do Rady školy

     • Zoznam kandidátov za pedagogických zamestnancov

      I. stupeň:

      1. Mgr. Anna Ivaničová
      2. Bc. Gabriela Jurková
      3. Mgr. Slavomíra Kožlejová
      4. Mgr. Pavol Minár
      5. Mgr. Monika Molitorisová
      6. Mgr. Anna Rišková
      7. Mgr. Daša Vargová
      8. Mgr. Lucia Velčková

      II. stupeň:

      1. Mgr. Anna Hliboká Čurliková
      2. Ing. Stanislav Jurko
      3. Mgr. Anna Makáňová
      4. Mgr. Ján Molitoris
      5. Mgr. Jarmila Pantlikášová
      6. ThLic. Martin Telepun

      Zoznam kandidátov za nepedagogických zamestnancov

      1. Jana Homová
      2. Jana Sochová

      Zoznam kandidátov za rodičov žiakov ZŠ

      1. Butala Peter
      2. Čebrová Ľuboslava, Mgr.
      3. Drapová Mária
      4. Hricová Elena
      5. Jurková Slávka, Mgr.
      6. Kaňuková Zuzana, Bc.
      7. Kovalčíková Iveta
      8. Kraviarová Tatiana, Bc.
      9. Lattová Oľga
      10. Pavlenková Mária, Mgr.
      11. Schubertová Danka, Bc.
      12. Vasilišinová Mariana
     • Výsledky volieb do Rady školy

     • Dňa 17.2.2020 sa konali voľby zástupcov do Rady školy za pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ako aj zástupcov rodičov žiakov. Voľby prebiehali tajným hlasovaním.

      Poradie kandidátov za nepedagogických zamestnancov:

      1. JANA HOMOVÁ - 12 hlasov,

      2. Jana Sochová - 7 hlasov.

      Poradie kandidátov za pedagogických zamestnancov:

      I.stupeň

      1. MGR. MONIKA MOLITORISOVÁ - 30 hlasov,

      2. Mgr. Pavol Minár - 11 hlasov,

      3. Bc. Gabriela Jurková - 2 hlasy

      4. Mgr. Anna Rišková - 1 hlas

      5. Mgr. Daša Vargová - 1 hlas

      II.stupeň

      1. MGR. ANNA MAKÁŇOVÁ - 30 hlasov,

      2. Mgr. Ján Molitoris - 15 hlasov.

      Nakoľko sa volieb do Rady školy za rodičov nezúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, 19.2.2020 sa konali opakované voľby zástupcov rodičov žiakov do Rady školy. Voľby prebiehali tajným hlasovaním, ktorého sa zúčastnilo 116 oprávnených voličov.

      Poradie kandidátov za rodičov žiakov:

      1. Iveta Kovalčíková - 78 hlasov

      2. Mgr. Slávka Jurková - 59 hlasov

      3. Bc. Zuzana Kaňuková  - 56 hlasov

      4. Peter Butala - 48 hlasov

      5. Elena Hricová - 30 hlasov

      6. Mgr. Ľuboslava Čebrová - 28 hlasov

      7. Mariana Vasilišinová - 26 hlasov

      8. Mária Drapová - 20 hlasov

      9. Bc. Tatiana Kraviarová - 19 hlasov

      10. Oľga Lattová - 17 hlasov

      11. Bc. Danka Schubertová - 14 hlasov

      12. Mgr. Mária Pavlenková - 12 hlasov

      Zvoleným zástupcom srdečne blahoželáme

       

    • Chrípkové prázdniny!!!
     • Chrípkové prázdniny!!!

     • Z dôvodu vysokého počtu respiračných ochorení u žiakov ZŠ vyhlasuje riaditeľka školy po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva chrípkové prázdniny od 29. januára 2020 do 3. februára 2020.

      Nástup žiakov na vyučovanie v utorok 4.februára 2020.

     • Technická olympiáda 2019

     • Do galérie Technická olympiáda 2019 boli pridané fotografie.

      Dňa 28.11.2019 sa v priestoroch Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou uskutočnilo okresné kolo Technickej  olympiády. Žiaci absolvovali písomný test a praktickú výrobu drevených výrobkov. Kristián Biroš získal 2. miesto v kategórii 5. – 7. ročník. Rastislav Hric a Radoslav Balog získali 2. miesto v kategórii 8. a 9. ročník.

     • Exkurzia k zamestnávateľom v regióne zameraná na duálne vzdelávanie 28.11.2019

     • Žiaci 9. ročníka sa oboznámili s možnosťou duálneho vzdelávania priamo u vybraných zamestnávateľov v regióne, videli praktické ukážky práce a následné produkty. Najprv navštívili pivovar vo Veľkom Šariši a následne spološnosť SPINEA v Prešove,  ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom presných ložiskových reduktorov. Žiakov poučili o bezpečnosti  pred vstupom do každej prevádzky školení pracovníci, ktorí ich následne aj sprevádzali a poskytli potrebné informácie. Počas exkurzie bol prítomný aj regionálny koordinátor pre duálne vzdelávanie, ktorý zabezpečil bezplatnú prepravu autobusom pre žiakov.

     • Dopravne a pozvanka na burzu

     • Oznamujeme rodičom, že dopravné sa bude vyplácať od 17.12. 2019 od 10.00 hod.  do 15.00 hod. až do štvrtka 19.12.2019 denne od 8.00 hod. do 15.00 hod.. 

      Dovoľujeme si vás pozvať na Vianočnú burzu, ktorá sa koná v týchto dňoch vo vestibule školy.

    • Zber starých použitých zubných kefiek
     • Zber starých použitých zubných kefiek

     • Ak máš doma starú použitú zubnú kefku, ktorá už neplní svoj účel, nevyhadzuj ju, ale prines do školy!

      Kefka tak neskončí na skládke či v spaľovni odpadov, bude zrecyklovaná.

      Za každých 200 vyzbieraných kefiek akejkoľvek značky škola získa od spoločnosti CURAPROX set košov na triedenie odpadu –  žltý na plast a modrý na papier.

      Prinesené kefky vhoď do príslušných košov na dolnej chodbe pri ekologickej nástenke. Tu môžeš odovzdať aj použité batérie a žiarivky.

      Ďakujeme, že myslíš na životné prostredie.

    • Súťaž
     • Súťaž

     • Kolégium Zelenej školy vyhlasuje SÚŤAŽ o najlepšie výtvarné stvárnenie ekokódexu na tému Zeleň a ochrana prírody.

      EKOKÓDEX je umelecké znázornenie hodnôt našej školy, návod k ohľaduplnému správaniu sa k životnému prostrediu.

      Vašou úlohou je vytvoriť plagát veľkosti maximálne A2, ktorého súčasťou bude nasledovný text: Poznávame prírodu. Chránime všetko živé. Sadíme zeleň a staráme sa o ňu. Staviame úkryty pre živočíchy. Čistíme naše okolie. Do súťaže sa môžete zapojiť ako jednotlivci, skupiny či celé triedne kolektívy. Práce odovzdávajte do 9. decembra p. uč. Václavkovej. Stanú sa súčasťou výstavy Ako to vidíme my. Z nich potom hlasovaním vyberiete víťazný návrh, ktorý bude našim školským ekokódexom.